ГОЛОВНА arrow НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА arrow Передовий досвід викладачів  
30.10.2020
Передовий досвід викладачів
Вивчення передового досвіду роботи викладача основ медсестринства, догляду за хворими та медичної Надрукувати

 

Вивчення передового досвіду роботи викладача  основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, медсестринства в сімейній медицині

Воронко А.І. з питання:

“Система тренінгових майстер-класів у викладанні дисциплін: “Основи медсестринства”, “Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка”, “Медсестринство в сімейній медицині”.

 

 

 

Обґрунтування теми  та мети досвіду

 

П.І.Б. викладача, досвід якого вивчається

 

Воронко Альбіна Іванівна

 

Тема досвіду

     Система тренінгових майстер-класів у викладанні дисциплін: “Основи медсестринства”, “Догляд за хворими та медична  маніпуляційна техніка”, “Медсестринство в сімейній медицині”.

Обґрунтування теми:

          Майстер-клас- це одна з форм ефективного  професійного, активного навчання, під час якого спеціаліст  не тільки розповідає, а що ще більш важливо, показує, як  застосувати на практиці нову технологію або метод. Практичний тренінг - це інструмент для формування вмінь і навичок; форм розширення власного набутого досвіду; спеціальна технологія, яка допомагає краще зрозуміти та усвідомити новий матеріал. Тренінгові методи роблять процес навчання цікавим, необтяжливим . Навчання під час тренінгу сприяє формуванню навичок співпраці, спілкування, дає можливість досконало оволодіти практичними навичками, відкриває нові перспективи, що дуже важливо для забезпечення подальшого удосконалення навчально-виховного процесу, доступності та ефективності навчання, якісної професійної підготовки майбутніх медичних працівників. Система тренінгових майстер-класів створює умови для зростання педагогічної майстерності викладача, а  також формування клінічного мислення у студентів, професіоналізму.

Мета досвіду:

    Вивчення та узагальнення перспективного досвіду, набутого в процесі роботи в коледжі з метою поширення його серед викладачів коледжу та використання в практичній діяльності

Характеристика викладача, досвід якого вивчається:

     Воронко Альбіна Іванівна в 1985 – 1986 рр. викладала основи  медсестринства та терапію як штатний викладач  медичного коледжу після закінчення медичного університету, потім працювала лікарем-терапевтом на протязі 20 років, досягла вищої кваліфікаційної категорії лікаря-терапевта. В 2006 р. перейшла на роботу в медичний коледж штатним викладачем терапевтичних дисциплін. Педагогічний стаж 10 років 8 місяців, викладач І категорії, старший викладач.

     Альбіна Іванівна володіє глибокими науково-теоретичними та практичними знаннями, досконало володіє методикою викладання, проводить  змістовну та різноманітну роботу зі студентами під час навчального процесу.

     Планування, організація та проведення  теоретичних і практичних занять направленні на розширення  пізнавального інтересу студентів, розширення їх кругозору, формування професійного мислення  та освоєння майбутньої професії. Викладач з успіхом використовує передові технології навчання, готує студентів до регіональних конкурсів “Кращий за фахом”, конкурс “Кращий знавець  сестринської справи”, творчо підходить до організації навчального процесу, що стало вихідною основою для вивчення досвіду викладача.

 

 

План

вивчення передового досвіду викладача основ медсестринства, медсестринства в сімейній медицині Воронко А.І. з питання: “Система тренінгових майстер-класів у викладанні дисциплін: “Основи медсестринства”, “Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка”, “Медсестринство в сімейній медицині”.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

1.

Вивчення плануючої документації викладача

вересень

 

2.

Організація відвідування занять з основ медсестринства, догляду за хворими, медсестринства в сімейній медицині викладачами циклової комісії

Протягом року

 

3.

Аналіз доповідей, методичних розробок, інших педагогічних напрацювань викладача

ІІ семестр

 

4.

Оцінка стану науково-методичного забезпечення дисципліни

ІІ семестр

 

5.

Оцінка стану робочого місця викладача

І семестр

 

6.

Ступінь володіння викладачем педагогічними знаннями та вміннями, педагогічними технологіями

І,ІІ семестр

 

7.

Виступ викладача на засіданні циклової комісії

І, ІІ семестр

 

8.

Написання методичної розробки “Гіпертензив-ний синдром в практиці сімейної медицини”

ІІ семестр

 

9.

Доповідь на засіданні циклової комісії “Методичні рекомендації з проведення майстер-класу як групової форми методичної роботи”

І семестр

 

10.

Доповідь на засідання циклової комісії “Вітогенні технології компетентісного навчання”

ІІ семестр

 

11.

Організація виставки  методичного забезпечення дисципліни

ІІ семестр

 

12.

Організація та проведення конкурсу серед студентів ІV курсу “Кращий за фахом”

ІІ семестр

 

13.

Участь у проведенн1 декади циклової комісії

І семестр

 

14.

Заслуховування інформації про стан вивчення досвіду викладача Воронко А.І. на засіданні методичної ради

ІІ семестр

 

15.

Оформлення матеріалів про вивчення досвіду

ІІ семестр

 

 

 
Досвід роботи викладача хірургії Королюка Віктора Павловича Надрукувати

 Тема досвіду 

Використання інформаційних та комунікаційних технологій під час вивчення хірургії 

korolyk.jpg

 

Мета вивчення досвіду

Розкрити значення інформаційних технологій для формування у студентів клінічного мислення,  розширення своїх можливостей до активної навчальної та пізнавальної діяльності, що дає можливість з цікавістю вивчати будь-які дисципліни.  

 

 

Мотивація вивченого досвіду

 

Тема з якої вивчається досвід викладача хірургії Королюка В.П. набуває великої актуальності в системі медичної освіти. Нові інформаційні технології відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.    

Застосування технологій під час викладання дисципліни підвищує якість засвоєння матеріалу та ефективність викладання.

Характеристика

Королюка Віктора Павловича 1958 р.н., викладача хірургії вищої категорії  Могилів-Подільського медичного коледжу.

Королюк Віктор Павлович викладає хірургію, як штатний викладач з 1988 року.  За роки роботи в коледжі досяг вищої кваліфікаційної категорії та звання «Викладач-методист» і «Відмінник освіти». З 1998 року очолює циклову комісію клініко-хірургічних дисциплін.

Викладач володіє глибокими науково-теоретичними та практичними знаннями, досконало володіє методикою викладання, проводить змістовну та різноманітну роботу зі студентами під час навчального процесу.

Планування, організація і проведення теоретичних та практичних занять з хірургії направлені на розширення пізнавального інтересу студентів, розширення їх  кругозору, формування професійного мислення та освоєння майбутньої професії. Викладач з успіхом використовує передові технології навчання, зокрема віддає перевагу інформаційно-комунікаційним, що стало вихідною основою для вивчення досвіду викладача.

Бере активну участь в рецензуванні документації, в роботі методичних об’єднань коледжу і регіону, активно впроваджує в життя нові форми та методи навчання, постійно знаходиться в творчому пошуку. Викладач надає практичну допомогу колегам, є наставником молодих викладачів, проводить відкриті заняття для викладачів коледжу  та регіону.

 

Директор коледжу                                   Кордон В.М.

 

Витяг з протоколу №1

засідання методради Могилів-Подільського медичного коледжу від 29 вересня 2011р.

 

 

 

Присутні: всі члени методради

Голова: Філімонова Л.М.

Секретар: Костецька В.В.

 

 

Порядок денний:

4. Затвердження плану вивчення досвіду викладача хірургії Королюка В.П. з питання «Використання інформаційних та комунікаційних технологій під час вивчення хірургії».

 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про план вивчення досвід викладача хірургії Королюка В.П. з питання «Використання інформаційних та комунікаційних технологій під час вивчення хірургії».

 

 

 

УХВАЛИЛИ: План вивчення досвіду викладача Королюка В.П. затвердити.

 

 

 

 

 

 

Голова метод ради _________ Філімонова Л.М.

Секретар ________________ Костецька В.В.

 

 

Анотація

Інформатизація навчального процесу – одне з важливих завдань сучасної освіти. Воно пов’язане з розвитком матеріально-технічної бази більшості навчальних закладів, перепідготовкою викладачів, розробкою нових методик викладання, становленням нової культури педагогічної праці.

Одним із напрямків реформування системи освіти України є перехід до особистісно-орієнтованих моделей навчання та виховання, до створення психолого-педагогічних умов, які б сприяли розвитку творчої особистості тих, хто навчається, базуючись на активних та інтерактивних методах навчання, на використанні педагогічних програмних засобів.

Викладач працює над впровадженням в начальний процес інформаційних технологій серед яких застосовує:

Ø Мультимедійні лекції-презентації

Ø Мультимедійні відео лекції для самостійного опрацювання

Ø Відеофрагменти  окремих розділів лекцій та практичних занять

Ø Відеофрагменти практичних навичок згідно алгоритмів

Ø Тестовий контроль та навчання на практичних та теоретичних заняттях

  Викладач вважає, що проведені заняття з застосуванням комп’ютерних технологій впливають на загальний інформаційний розвиток студентів та сприяють освоєнню спеціальності.    

 

З педагогічного досвіду.

 

Nec scire fas est omnia.Неможливо знати все.

   Доцільність впровадження нових комп'ютерних технологій у процес навчання зумовлюється тим, що вони є ефективним засобом закріплення засвоєного матеріалу й тим самим сприяють економії навчального часу.

Характеризуючи дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій, передусім слід звернути увагу на те, що структурована інформація, яка подається за їх допомогою, прискорює процеси сприйняття й, як наслідок, полегшує засвоєння навчального матеріалу.      Під час таких занять студенти демонструють цікавість, активне засвоєння знань та практичних навичок, що сприяє розвитку професіоналізму.

На сучасному етапі навчання виникає необхідність використання даних технічних засобів, особливо під час викладання клінічних та хірургічних дисциплін. В останні роки кількість  оперативних  втручань, цікавих випадків в хірургії зменшилась, тому наочність та ефективність проведення практичних занять знижується. Викладачі коледжу покращують наочність занять шляхом створення відеофільмів, мультимедійних презентацій, комп’ютерних програм, які успішно використовують під час проведення занять. На сьогодні з дисциплін «Хірургія» та «Медсестринство в хірургії» створені мультимедійні комплекси забезпечення занять, які включають презентації майже зі всіх тем а також відеофрагменти, відеофільми, набори тестових завдань для контролю та навчання та інше. 

 

 

                                                                      Могилів-Подільський

                                                                    медичний коледж

                                                                         Королюк Віктор Павлович

 

Анотація передового педагогічного досвіду, що вивчався

 в Могилів-Подільському медичному коледжі на  тему:

«Використання інформаційних та комунікаційних технологій

під час вивчення хірургії.»

Мета досвіду: Розкрити значення інформаційних технологій для формування у студентів клінічного мислення,  розширити свої можливості  активізації навчальної та пізнавальної діяльності, що дає можливість з цікавістю вивчати будь-які дисципліни.  

Навчальна дисципліна: «Медсестринство в хірургії»,  «Хірургія».

Анотація

Одним із напрямків реформування системи освіти України є перехід до особистісно-орієнтованих моделей навчання та виховання, до створення психолого-педагогічних умов, які б сприяли розвитку творчої особистості тих, хто навчається, базуючись на активних та інтерактивних методах навчання, на використанні педагогічних програмних засобів.

Інформатизація навчального процесу – одне з важливих завдань сучасної освіти, яке пов’язане з розвитком матеріально-технічної бази більшості навчальних закладів, перепідготовкою викладачів, розробкою нових методик викладання, становленням нової культури педагогічної праці.

Викладач працює над впровадженням в начальний процес інформаційних технологій серед яких застосовує:

Ø Мультимедійні лекції-презентації

Ø Мультимедійні відеолекції для самостійного опрацювання

Ø Відеофрагменти  окремих розділів лекцій та практичних занять

Ø Відеофрагменти практичних навичок згідно алгоритмів (відеоалгоритми)

Ø Тестовий контроль та навчання на практичних та теоретичних заняттях

Сфера використання: впровадження в навчальний процес мультимедійних технологій та поширення досвіду серед викладачів коледжу.

Переваги над традиційними технологіями: Заняття з застосуванням комп’ютерних технологій впливають на загальний інформаційний розвиток студентів та сприяють освоєнню спеціальності, урізноманітнюють навчальний процес, при якому студенти не є пасивними слухачами, які тільки "споживають" знання, дозволяють їм співпрацювати з носієм інформації, здійснювати вибір інформації, темп подання, компонувати матеріал та бути активним учасником процесу навчання.
 
porno escort bayan