ГОЛОВНА arrow ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
22.11.2017
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Надрукувати
05.06.2007
Перелік статей
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10

                  Статут Могилів-Подільського медичного коледжу


1.Загальна частина
1.1.    Цей Статут вищого навчального закладу розроблений
відповідно до законодавства України і є документом, який
регламентує діяльність Могилів-Подільського медичного коледжу,
створеного Постановою Вінницького облздороввідділу як дворічна
медична школа у 1936р. Рішенням Виконкому Вінницької обласної
ради депутатів трудящих (№ 246 від 12.07.54 р.) медшкола була
реорганізована   в   медичне   училище,   а   рішенням   21 Вінницької обласної   Ради   сесії 4 скликання 20 квітня 2005 р.№ 834 «Про перейменування Могилів-Подільського медичного училища» медичне училище перейменоване в Могилів-Подільський медичний коледж.
Могилів-Подільський медичний коледж (надалі – Коледж) – вищий навчальний заклад, який проводить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за кількома спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
1.2.    Юридична адреса Коледжу: 24000, Вінницька область,
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 6, Могилів-Подільський медичний коледж, тел. 6-52-94, 6-64-61.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02011054
E -mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.
http://medcollege.mogpod.com
1.3.    Основними напрямами діяльності Коледжу є:
•    підготовка згідно з державним замовленням і договірними
зобов'язаннями    висококваліфікованих    фахівців    для    системи
охорони здоров'я України;
•    провадження освітньої діяльності за освітнім рівнем повної
загальної середньої освіти;
•    атестація педагогічних працівників;
•    підготовка абітурієнтів до вступних іспитів, профорієнтаційна
робота;
•    організація  і  проведення  у  тісному  зв'язку  з  навчальним
процесом науково-пошукової роботи;
•    культурно-освітня,   методична,   видавнича,   фінансово-господарська діяльність;
•    надання платних  послуг,   передбачених  чинним законодавством;
•    розповсюдження медичних, санітарно-гігієнічних та екологічних знань серед населення області;
•    здійснення зовнішніх зв'язків.
1.4  Головними завданнями Коледжу є:
•    здійснення освітньої діяльності за напрямом 1201 „Медицина",
яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти;
•    здійснення науково-пошукової, культурно-виховної, спортивної та
оздоровчої діяльності;
•    забезпечення виконання державного замовлення та інших угод
на підготовку фахівців з вищою освітою;
•    вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і
сприяння працевлаштуванню випускників;
•    забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,
виховання студентів у дусі українського патріотизму і поваги до
Конституції та Законів України;
•    формування соціально зрілої, творчої особистості;
•    виховання   морально,   психологічно   і   фізично   здорового
покоління громадян;
•    формування    громадянської   позиції,    патріотизму,    власної
гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою
долю, долю суспільства, держави і людства;
•    забезпечення       високих       етичних       норм,       атмосфери
доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками,
викладачами та студентами;
•    забезпечення набуття студентами знань у галузі медицини та
підготовка     їх     до     професійної    діяльності     в     лікувально-профілактичних установах;
•    підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність.
1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 30.03.2010 р. протокол № 82 Могилів-Подільський медичний коледж віднесено до вищих навчальних закладів освіти, який надає освітні послуги зі спеціальностей на рівні молодшого спеціаліста  за першим рівнем акредитації.
1.5.1.За наслідками ліцензування Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямом та спеціальностями:
                         1201 Медицина 5.12010101 - "Лікувальна  справа"
                         1201 Медицина 5.12010102 - "Сестринська справа"
                         1201 Медицина 5.12010104   "Стоматологія"
                         1201 Медицина 5.12010105 - "Акушерська справа"
1.5.2.    Коледж акредитовано з вищезгаданих спеціальностей і
має   право   видачі   випускникам   дипломів   про   вищу   освіту
державного зразка.                                        
1.5.3.    Відповідно    до    рішення    Вінницької    регіональної
експертної ради ліцензування та атестації від 11.05.2004р., протокол
№  3   ліцензія  серії АБ     №  119762 Коледжу надано  право на провадження   освітньої   діяльності   за   рівнем   повної   загальної середньої освіти і видачі документа про повну середню освіту державного зразка.

          1.6. Коледж є юридичною особою, має відокремлене майно,
може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових
прав, має обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у суді, має
самостійний баланс, реєстраційні рахунки, печатку із зображенням
Державного Герба України та зі своїм найменуванням, штампами,
може запроваджувати власну символіку та атрибутику.
          1.7. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до вимог
Конституції України, закону України "Про освіту",  "Про вищу
освіту" та цього Статуту, прийнятого на загальних зборах трудового
колективу    та    інших    нормативно-правових    документів,    які регламентують діяльність закладів освіти України.
          1.8. Структурні підрозділи Коледжу визначаються  директором
Коледжу відповідно до Положення про державний  вищий навчальний заклад освіти, головних завдань діяльності вищого закладу освіти та функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Коледжем.
1.8.1. Структурними підрозділами Коледжу є 2 відділення: медсестринсько-стоматологічне та фельдшерсько - акушерське, циклові комісії, медико-біологічний ліцей, бібліотека, відділ бухгалтерського обліку та звітності тощо.                    
1.8.2.    Відділення – структурний   підрозділ,   що   об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей. Відділення створюється   рішенням   директора   Коледжу,   якщо   на   ньому навчається не менше 150 студентів.
Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, досвід навчально-методичної роботи та стаж педагогічної роботи. Завідувач відділення забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів.
1.8.3.    Циклова комісія - структурний навчальний, методичний підрозділ, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з однієї або  кількох споріднених навчальних дисциплін.  Циклова комісія створюється рішенням директора Коледжу за умови, якщо до її складу входить не менше, ніж три педагогічних працівники. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад   затверджується   наказом   директора   Коледжу   на   один навчальний рік.
1.8.4.    Медико-біологічний ліцей - структурний  навчальний підрозділ з поглибленим вивченням окремих предметів та отриманням   початкової   професійної   підготовки  з   видачею документа  про повну загальну середню освіту ( РЕР від 11.12.2012р., протокол № 75 ). Керівництво ліцеєм здійснює заступник директора коледжу з гуманітарної освіти та виховання.
         1.8.5. Бібліотека є навчальним, науковим,  інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Коледжу. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів, формує бібліотечний фонд шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами та програмами. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості.

         1.8.6. Відділ бухгалтерського обліку та звітності – структурний підрозділ, який веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності Коледжу, складає фінансову, статистичну та іншу звітність; здійснює поточний контроль за дотриманням законодавства.
           1.8.7. Коледж може створювати інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

2. Права та обов'язки власника
2.1.    Повноваження   власника   щодо   управління   Коледжем
визначаються в межах законів Статутом Коледжу.
         2.2. Коледж перебуває у  спільній власності територіальних
громад   сіл,   селищ,   міст   Вінницької   області,   управління  яким
здійснює обласна Рада (надалі - Орган управління майном).
        2.3. Орган управління майном або уповноважений ним орган, у
підпорядкуванні якого знаходиться Коледж:
•    затверджує Статут Коледжу за погодженням із Міністерством
освіти і науки України,  Міністерством охорони здоров'я України;
•    організовує вибори, призначає та звільняє з посади директора
Коледжу за погодженням з Міністерством освіти і науки,   Міністерством охорони здоров'я України;
•    здійснює  контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю
Коледжу;
•    здійснює   контроль   за   дотриманням   умов,   передбачених
рішенням про заснування Коледжу;
•    бере участь у здійсненні ліцензування та акредитації Коледжу;
•    сприяє працевлаштуванню випускників Коледжу;
•    бере   участь   в   атестації   педагогічних   працівників   щодо
присвоєння кваліфікаційних категорій;
•    сприяє розвитку матеріально-технічної бази Коледжу;
•    приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Коледжу;
•    сприяє проведенню перепідготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників Коледжу;
•    погоджує план прийому до Коледжу;
•    контролює дотримання вимог щодо якості надання освітніх
послуг;
•    здійснює інші повноваження, передбачені законом.
        2.4. Взаємовідносини Коледжу з центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України, визначаються діючим законодавством України.
3. Обсяг цивільної правоздатності Коледжу
       3.1. Цивільна правоздатність та дієздатність Коледжу виникає
з моменту реєстрації цього Статуту і складається із його прав та
обов'язків.                                                     
      3.2. Коледж, для здійснення поставлених перед ним завдань,
має право:
•    визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та
освітньо-професійних програм, встановлених для вищого закладу
освіти першого рівня акредитації;
•    визначати форми та засоби проведення навчально-виховного
процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
•    готувати медичних спеціалістів за державним замовленням і
замовленням     галузевих     міністерств,     підприємств,     установ,
організацій   незалежно   від   форм   власності,   місцевих   органів
виконавчої   влади,   громадських   організацій   та   за   угодами   з
громадянами;
•    розробляти та запроваджувати власні програми навчальної,
 і виробничої діяльності;
•    укладати  угоди  про   спільну  діяльність  з  підприємствами,
установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання
статутних завдань відповідно до чинного законодавства;
•    розвивати    власну    соціальну    базу,    мережу    спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;
•    здійснювати    капітальне    будівництво,    реконструкцію    та
капітальний ремонт основних фондів;
•    користуватися пільгами для закладів освіти, встановленими
чинним законодавством;
•    користуватись банківськими кредитами і позичками згідно з
чинним законодавством;
•    проводити самостійну видавничу діяльність у встановленомупорядку;
•    брати    участь    у     діяльності    міжнародних    організацій,
встановлювати     зовнішньоекономічні     зв'язки     з     іноземними
громадянами,      закладами      освіти,      науковими      установами,
     міжнародними   організаціями,   фондами,   фірмами,   громадськими    
організаціями світу шляхом укладений договорів про    співробітництво;
•    здійснювати право користування і володіння відведеними йому
земельними     ділянками     та     переданим     майном     згідно     з
законодавством України і цим Статутом;
•    отримувати за   результатами акредитації додаткові права та
пільги, передбачені для закладів відповідного рівня;
•    удосконалювати систему співпраці з українською діаспорою,
ефективно використовувати її можливості.
Втручання органів державного управління в навчальну, науково-пошукову, господарську та іншу діяльність Коледжу допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.
        3.3. Коледж зобов'язаний:
•    забезпечити на належному рівні навчальний процес, надання
інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та
інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
•    у   своїй  діяльності  дотримуватись  вимог  стандартів  вищої
освіти щодо підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;
•    своєчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно з
законодавством України;
•    дотримуватися договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому
числі за міжнародними угодами;
•    здійснювати   бухгалтерський,   оперативний   облік   та   вести
статистичну звітність згідно з законодавством України;
•    здійснювати соціальний захист учасників навчально-виховного
процесу;
•    здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт
основних   фондів,   забезпечувати  якнайшвидше   введення  в   дію
придбаного обладнання;
•    створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного    процесу    студентів    та    високопродуктивної    праці
співробітників, забезпечувати дотримання законодавства про працю,
правил    та    норм    охорони    праці,    соціального    страхування,
протипожежної безпеки;
•    забезпечувати     економне     і     раціональне     використання
фінансових та матеріальних ресурсів;
•    здійснювати   матеріально-технічне   забезпечення   навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;
•    виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
•    забезпечувати   відповідний   до   державних   освітніх   вимог
кадровий потенціал викладацького колективу;
•    звітувати перед Міністерством охорони здоров'я України і
Органом управління майном або уповноваженим ним органом про основні напрями та результати діяльності Коледжу.
3.3.1. Обов'язки Коледжу реалізуються через обов'язки директора, педагогічних працівників, співробітників, студентів і інших працівників.
Діяльність, яка підлягає ліцензуванню або потребує необхідного спеціального дозволу, може здійснюватися після їх одержання.
3.4. Права   та   обов'язки   учасників   навчально-виховного процесу. Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є:
•    педагогічні працівники;
•    особи, які навчаються в Коледжі;
•    працівники    Коледжу    (категорійні    спеціалісти,    лаборанти,
методисти та ін.).
3.4.1. Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи в Коледжі  професійно займаються педагогічною діяльністю.
Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з вищою освітою, які пройшли спеціальну підготовку.
Основні посади педагогічних працівників Коледжу - викладач, старший викладач, голова циклової комісії, завідувач відділення, заступник директора, директор.
Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Коледжу на умовах, передбачених законодавством України.
Педагогічні працівники Коледжу кожні п'ять років проходять атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання.
Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.
Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.
3.4.2.    Педагогічні      працівники      Коледжу      підвищують
кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і
освітньо - наукових установах   України.
Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.
3.4.3.    Робочий   час   педагогічного   працівника   визначається
Кодексом законів про працю України.
Графік робочого часу викладача визначається розкладом навчальних занять і графіком методичних, виховних, контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним планом викладача. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленому йому графіка робочого часу.
Час виконання навчальних, методичних, організаційних та інших обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.
Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників на ставку не може перевищувати 720 годин на навчальний рік. Додаткові години навчального навантаження при їх наявності педагогічним працівникам встановлюються за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом з відповідною оплатою згідно з законодавством.
Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлюються Коледжем в індивідуальному плані працівника.
Залучення педагогічних працівників до роботи, не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою або у випадках, передбачених законом.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.
3.4.4.    Права     та     обов'язки     педагогічних     працівників
визначаються відповідно до Законів України "Про освіту", "Про
вищу освіту", інших законодавчих та нормативних актів з питань
вищої освіти.
Педагогічні працівники мають право на:
•    захист професійної честі та гідності;
•    вільний    вибір    методів    та    засобів    навчання    в    межах
затверджених навчальних планів;
•    проведення науково-дослідницької роботи в Коледжі;
•    індивідуальну педагогічну діяльність;
•    участь у громадському самоврядуванні;
•    участь в об'єднаннях громадян;
•    забезпечення житлом;
•    отримання    пільгових    кредитів    для    індивідуального    та
кооперативного житлового будівництва;
•    одержання службового житла;
•    одержання державних стипендій;
•    користування подовженою оплачуваною відпусткою;
•    користування лабораторіями, технічними засобами навчання,
підручниками та методичною літературою з бібліотеки, соціально-побутовими послугами Коледжу.
Педагогічні працівники мають й інші права, передбачені законами та даним Статутом.
3.4.5.    Педагогічні працівники зобов'язані:
•    постійно    підвищувати    професійний    рівень,    педагогічну
майстерність;
•    забезпечувати   високий   науково-теоретичний   і   методичний
рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;
•    забезпечувати умови для засвоєння  студентами навчальних
програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;
•    додержуватися  норм  педагогічної  етики,  моралі,  поважати
гідність  осіб, які навчаються,  прививати їм любов до України, виховувати   їх   у   дусі   українського   патріотизму   і   поваги   до Конституції України;
•    додержуватися   законів,   Статуту   та   Правил   внутрішнього
розпорядку Коледжу;
•    настановами і особистим прикладом утверджувати повагу
до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
•    виховувати у молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком,  народних традицій та звичаїв,  національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе    ставлення    до    історико-культурного та   природного середовища країни;
•    готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,
миру,  злагоди  між  усіма  народами,   етнічними,  національними, релігійними групами;
•    захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства,   запобігати   вживанню   ними   алкоголю,   наркотиків, набуттю шкідливих звичок;
•    вести науково-пошукову роботу, яка б забезпечувала високий рівень змісту освіти, активно залучати до цієї роботи студентів.
Комерційна діяльність співробітників Коледжу з використанням приміщень, обладнання і матеріально-технічних засобів, що належать Коледжу, здійснюється лише за угодою з керівництвом Коледжу та відповідно до законодавства України.
3.4.6. За досягнення високих результатів праці педагогічні працівники Коледжу у встановленому порядку можуть бути заохочені:
•    представленням до державних нагород;
•    присвоєнням почесних звань і відзнак;
•    державними преміями, грамотами, стипендіями;
•    іншими видами морального та матеріального заохочення.

3.4.7.  Особи, які навчаються в Коледжі, є студенти.
Студент - особа, яка в установленому порядку зараховується до Коледжу і навчається за денною (очною) формою навчання. Права та обов'язки студентів Коледжу визначаються відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту".
Прийом осіб на навчання до Коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.
Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Коледжу зараховуються особи у випадках і порядку, передбачених законодавчими актами.
Прийом на навчання в Коледжі проводиться відповідно до Правил прийому в Коледж, які розробляються Коледжем на основі Умов прийому до вищих навчальних закладів України і затверджуються директором Коледжу.
Студенти мають право на:
•    безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
•    трудову діяльність у поза навчальний час;
•    користування навчальною, науковою, виробничою,
культурною, спортивною, побутовою базою Коледжу;
•    участь у науково-дослідницькій діяльності, конференціях,
олімпіадах, виставках, подання своїх робіт для публікації;
•    участь в обговоренні та вирішенні  питань  удосконалення
навчально-виховного  процесу, науково-дослідницької     роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
•    участь в об'єднаннях громадян;
•    обрання  навчальних  дисциплін  за  спеціальністю  в  межах, передбачених   освітньо-професійною   програмою   підготовки   та робочим навчальним планом;
•    моральне або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-пошуковій роботі;
•    захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства;
•    обирання    і    обрання    до    вищого    колегіального   органу
самоврядування Коледжу;
•    безкоштовне      користування     в      Коледжі  бібліотекою,
інформаційними   фондами,   послугами   навчальних, медичних   та інших підрозділів Коледжу;
•    канікулярну   відпустку   тривалістю   не   менше,   ніж   вісім календарних тижнів;
•    академічну   відпустку,   поновлення,   переведення  до   іншого навчального закладу у порядку, встановленому законодавством;
•    участь у формуванні індивідуального робочого плану;
•    переведення з контрактної на державну форму навчання  при умові успішного навчання та наявності вакантного місця державного замовлення на конкурсній основі і за умовами згоди замовників, що фінансують підготовку;
•    отримання стипендій відповідно до законодавства;
•    забезпечення гуртожитком при наявності вільних місць;
•    отримання інших пільг, передбачених законодавством.
        3.4.8.   Студенти Коледжу зобов’язані:
•    дотримуватись законів, цього Статуту  та Правил внутрішнього
     розпорядку;
•    виконувати вимоги навчального плану, графіка навчального процесу;
•    систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними
навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний і культурний рівень;
•    вчасно інформувати керівництво закладу у разі неможливості з
поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт.
Випускники Коледжу, які здобули освіту за кошти обласного бюджету, працевлаштовуються у порядку, визначеним законодавством.
Випускники Коледжу, які навчались за кошти фізичних і юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.
3.4.9.  Відрахування студента. Відповідно до ст.45 Закону України  «Про вищу освіту» студент може бути відрахований :
•    за власним бажанням;
•    за невиконання навчального плану;
•    за порушення умов контракту;
•    в інших випадках, передбачених законом.
3.4.10. Особи, які навчаються в Коледжі, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання в Коледжі, надається академічна відпустка.
Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Коледжу, здійснюється, як правило, під час канікул.
3.4.11.    Особи, які навчаються в Коледжі, можуть бути
переведені з:
•    одного вищого навчальною закладу до іншого  вищого навчального закладу;
•    однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.
Порядок переведення осіб, які навчаються в Коледжі, визначається Міністерством освіти і науки України.
3.4.12.    За досягнення високих результатів в навчанні та за
участь у громадському житті студенти Коледжу у встановленому
порядку можуть бути заохочені:
•    оголошенням подяки;
•    нагородженням грамотою;
•    нагородженням цінними подарунками;
•    занесенням на Дошку пошани Коледжу;
•    нагородженням заохочуваною стипендією та іншими видами    морального та матеріального заохочення.
3.5. За рішенням вищого органу самоврядування Коледжу педагогічним працівникам та студентам можуть бути надані додаткові права та обов'язки.
Керівництво Коледжу забезпечує учасникам навчально-виховного процесу:
•    належні умови праці, побуту, відпочинку;
•    медичне обслуговування;
•    правовий, соціальний, професійний захист;
•    встановлення  посадових  окладів  та надбавок  педагогічним
працівникам відповідно до законодавства;
•    підвищення стипендії;
•    соціальний захист відповідно до законодавства.

       3.5.1. Права та обов'язки заступників директора, методиста,
керівників    структурних    підрозділів    визначаються   директором
Коледжу відповідно до функцій, які вони виконують, передбачених посадовими інструкціями.
        3.5.2. Додаткові права та обов'язки педагогічних працівників,
обслуговуючого персоналу та студентів встановлюються колективним
договором.    
4.  Управління Коледжем, права та обов'язки керівника Коледжу
4.1. Управління здійснюється на основі принципів:
•    автономії та самоврядування;
•    розмежування прав, повноважень та відповідальності Органа управління   майном   або   уповноваженого   ним   органа,  органів управління    вищою    освітою,    керівництва    коледжу   та   його структурних підрозділів;
•    поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
•    незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
4.2.    Автономія   та   самоврядування   Коледжу   реалізується
відповідно до законодавства і передбачає право:
•    самостійно   визначати   види організації навчального процесу;
•    приймати на роботу  педагогічних,  науково-педагогічних та інших працівників;
•    надавати додаткові освітні послуги;
•    створювати у встановленому порядку структурні підрозділи та формувати штатний розпис за погодженням з Органом управління майном або уповноваженим ним органом;
•    здійснювати    педагогічну    діяльність,    розвивати    власну поліграфічну базу;
•    на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими     вищими     навчальними     закладами,     підприємствами, установами та організаціями;
•    брати участь у роботі міжнародних організацій;
•    запроваджувати власну символіку та атрибутику;
•    звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно - правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
•    користуватися       земельними       ділянками       в       порядку, встановленому Земельним Кодексом України.
4.3.    Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює
його керівник - директор.
4.3.1. Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж п'ять років.
         4.3.2. Конкурс   на   заміщення   посади директора   Коледжу
оголошується Органом управління майном або уповноваженим ним
органом  кожні  п'ять років.   Орган управління майном приймає
пропозиції    щодо     претендентів     на    посаду    директора,    які
відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту", і вносить
кандидатури претендентів на загальні збори трудового колективу
для голосування.
        4.3.3. Загальні   збори   трудового   колективу   Коледжу   за
результатами     голосування     можуть     рекомендувати     Органу
управління майном    або уповноваженому ним органу на посаду
директора Коледжу кандидатури претендентів, які набрали більше
однієї третини голосів під час голосування, або двох претендентів,
які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен
член   трудового   колективу   може   голосувати   лише   за   одну
кандидатуру. Орган управління майном або уповноважений ним
орган   зобов'язаний   призначити   на  умовах   контракту   одну   з
рекомендованих    кандидатур    за    попереднім    погодженням    з
Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством освіти і
науки України.
         4.4.     Директор в межах наданих йому повноважень:
•    вирішує   питання   діяльності   Коледжу,    затверджує   його
структуру і розробляє штатний розпис відповідно до законодавства;
•    видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма
працівниками і структурними підрозділами Коледжу;
•    представляє Коледж у державних та інших органах, відповідає
за   результати   його   діяльності   перед   органами   управління,   у підпорядкування яких він перебуває;
•    є розпорядником майна і коштів;
•    забезпечує    виконання    кошторису,    укладає    угоди,    дає
доручення, відкриває банківські рахунки;
•    приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
•    забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
•    визначає функціональні обов'язки працівників;
•    затверджує правила прийому на навчання до Коледжу;
•    формує контингент осіб, які навчаються в Коледжі;
•    відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в
Коледжі;
•    контролює виконання навчальних планів та програм;
•    контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни;
•    забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
•    здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією
навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання    і    здоров'я,    організовує    побутове    обслуговування учасників   навчально-виховного   процесу   та   інших   працівників Коледжу;
•    разом із профспілковими організаціями подає на затвердження
загальних   зборів    колективу   Коледжу   Правила   внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його.
Директор Коледжу відповідає за провадження освітньої діяльності в Коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, організацію бухгалтерського обліку.
Директор Коледжу щорічно звітує за діяльність Коледжу перед Органом управління майном або уповноваженим ним органом та загальними зборами трудового колективу Коледжу.
Директор Коледжу може бути звільнений з посади Органом управління майном або уповноваженим ним органом на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Коледжу та умов контракту.

4.5. Для вирішення основних та поточних питань діяльності Коледжу створюються:
•    дорадчі органи - педагогічна рада;
•    робочі органи -  нарада при директорові;
•    приймальна комісія.
4.5.1.    До   складу   наради при директорові входять:   директор (голова   ради),   заступники   директора,   завідувачі  відділень, методист, голови циклових комісій, головний бухгалтер, голова профкому, завідувач бібліотекою.
Основні функції наради при директорові:
•    оперативне   вирішення    організаційних   питань   навчально-виховної роботи, фінансово-господарської діяльності Коледжу;
•    розгляд    стану    збереження    і    ефективного    використання
основних засобів обладнання, інших матеріальних цінностей;
•    виконання Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
•    вжиття  заходів  для  поліпшення  соціально-побутових  умов
навчання, праці та відпочинку студентів, співробітників Коледжу.
        4.5.2. Склад  та  функції  приймальної  комісії  визначаються
Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу
України.    Голова    та    склад    приймальної    комісії    щорічно
затверджуються   наказом   директора   у   відповідності   з   даним
Положенням.
       4.5.3. Педагогічна   рада   створюється   з   метою   вирішення
основних завдань діяльності Коледжу. Головою педагогічної ради є
директор. До її складу входять заступники директора, головний
бухгалтер,   завідувачі   відділень,   голови   циклових   комісій,
педагогічні працівники, завідувач бібліотекою.
Рішення приймаються більшістю голосів, якщо присутні не менше двох третин членів педагогічної ради.
Педагогічна рада Коледжу розглядає та вирішує:
•    заходи з виконання нормативно-правових актів, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України;
•    питання   щодо   стану   і   підсумків   навчально-виховної   та методичної роботи, дисципліни та успішності студентів, практичної підготовки студентів, дотримання Правил внутрішнього розпорядку;
•    стан   та   перспективи   розвитку   і   зміцнення   матеріально - технічної бази Коледжу, впровадження комп'ютеризації та новітніх технологій навчання;
•    аналіз роботи відділень, циклових комісій та викладачів;
•    аналіз рівня фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів;
•    аналіз показників навчально-виховної, виробничо-господарської діяльності, результатів державних екзаменів;
•    аналіз роботи навчальних кабінетів та лабораторій;
•    результати чергової та позачергової атестацій педагогічних працівників тощо.
Склад педагогічної ради затверджується наказом директора Коледжу на один рік.
Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом директора відповідно до Статуту.
4.5.4. Методична рада - колегіальний орган, який об'єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі, створюється з метою удосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації, педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.
Функції методичної ради:
•    обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-
виховної та методичної роботи;
•    видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес
нових ефективних норм і методів навчання;
•    постійне   вивчення   і   широке   розповсюдження   передового
досвіду викладачів Коледжу та інших вищих навчальних закладів.

5. Органи громадського самоврядування

5.1. Вищим       колегіальним       органом       громадського самоврядування Коледжу є загальні збори трудового колективу.
При цьому не менше 75 відсотків загальної численності членів зборів повинні становити працівники Коледжу, які працюють на постійній основі, і не менш як 10% - виборні представники з числа студентів.
Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше, ніж один раз на рік. На зборах повинні бути присутні не менше  75% педагогічних працівників.
Загальні збори трудового колективу:
•    приймають Статут Коледжу, а також вносять зміни до нього;
•    обирають претендентів на посаду директора Коледжу;
•    вносять      подання      Органу      управління      майном      або
уповноваженому ним органу про дострокове звільнення директора Коледжу;
•    щорічно слухають звіт директора Коледжу та оцінюють його
діяльність;
•    обирають   виборних   представників   до   складу   конкурсної
комісії під час обрання директора Коледжу;
•    розглядають проект колективного договору;
•    обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України;
•    затверджують Правила внутрішнього розпорядку Коледжу;
•    затверджують     Положення     про     органи     студентського
самоврядування;
•    розглядають інші питання діяльності Коледжу.
Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів у присутності двох третин членів трудового колективу.
5.2. В     Коледжі     створюються     органи     студентського
самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють
гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього
навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського
самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції.
Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Статутом.
             5.3.   Основними завданнями студентського самоврядування є:
•    забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема
організації навчального процесу;
•    забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
•    сприяння   навчальній,   дослідницькій  та  творчій  діяльності
студентів;
•    сприяння   створенню   відповідних  умов   для  проживання  і
відпочинку студентів;
•    сприяння     діяльності     студентських     гуртків,     товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;
•    організація   співробітництва   зі   студентами   інших   вищих
навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;
•    сприяння працевлаштуванню випускників;
•    участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
•    приймання актів, що регламентують їхню організацію та діяльність;
•    проведення організаційних, наукових, культурно – масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
•     розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться на їхньому балансі та банківських рахунках.
    5.3.1. За погодженням з органами студентського самоврядування у Коледжі приймаються рішення про:
•    відрахування студентів, які навчаються в Коледжі та їх поновлення на навчання;
•    переведення студентів, які навчаються в Коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб;
•    переведення студентів, які навчаються в Коледжі за контрактом за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб, на навчання за державним замовленням;
•    призначення на посаду осіб, які відповідають за роботу зі студентами;
•    поселення студентів Коледжу у гуртожиток та виселення з гуртожитку.
    Органи студентського самоврядування беруть участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу, педагогічної ради.
  5.4.   Студентське    самоврядування    здійснюється    на    рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, Коледжу.
Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Коледжу, яка:
•    ухвалює Положення про студентське самоврядування;
•    обирає виконавчі  органи  студентського  самоврядування та
заслуховує їх звіти;
•    визначає    структуру,    повноваження   та   порядок   обрання
виконавчих органів студентського самоврядування.
Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська Рада, яка обирається конференцією студентів строком на один рік і затверджується наказом директора Коледжу. Діяльність студентської Ради визначається Положенням про студентське самоврядування.
    5.5. Директор Коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського  самоврядування
(надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

6. Організація навчально-виховного процесу

6.1. Організація навчального процесу в Коледжі здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", державних і галузевих стандартів вищої освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, інструктивних листів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України та інших нормативно-правових документів з питань освітньої діяльності.
Навчально-виховний процес в Коледжі забезпечує можливість:
•    здобуття   особою   знань;   умінь   і   навичок  у   гуманітарній,
соціальній, науково-природничій і культурній сферах;
•    інтелектуального,    морального,    духовного,    естетичного    і
фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої і вихованої особистості.
     6.2.   Навчання в Коледжі здійснюється за денною (очною) формою.
             6.3. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою   підготовки   спеціалістів,   навчальними   програмами дисциплін,   іншими  нормативними   актами   органів   державного
управління   освітою.   Освітньо-професійна програма  підготовки
визначає   нормативний   строк   та   нормативну   частину   змісту
навчання за певним напрямом або  спеціальністю відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня,  встановлює вимоги до змісту,
обсягу та рівня освіти і професійної підготовки фахівців. Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються Міністерством
освіти і науки України.
6.4.    Основними нормативними документами, які визначають
організацію навчального процесу в Коледжі, є навчальні плани та
програми навчальних дисциплін.
Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.
Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.
Навчальний план та програми навчальних дисциплін розробляються Коледжем відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються директором Коледжу.
Варіативні навчальні дисципліни визначаються Коледжем.
Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.
Для кожної дисципліни на підставі навчальної програми та навчального плану Коледжем складається робоча програма дисципліни, яка є нормативним документом Коледжу.
6.5.    Форми організації навчального процесу: навчальні заняття, самостійна  робота   студентів,   практична  підготовка,   контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Коледжі є: лекція, практичне, семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація.
Коледжем можуть бути встановлені інші види навчальних
занять.
Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і становить від однієї третини до двох третин загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
Практична підготовка студентів Коледжу є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача Коледжу та медичного працівника - спеціаліста з даного фаху. Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом і програмою практики.
6.6.    Контрольними заходами  оцінюється засвоєння  студентами навчального матеріалу.
Контрольні заходи включають:
•    поточний контроль, який здійснюється під час проведення
лабораторних, практичних, індивідуальних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи;
•    підсумковий  контроль,   який  проводиться  з  метою   оцінки
результатів     навчання     на     певному     освітньому,     освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах;
•    підсумковий контроль включає семестровий контроль (екзамен, диференційований залік або семестровий залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студента.
Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, і проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.
6.7.    Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачених навчальним   планом   з   цієї   навчальної   дисципліни.   
Результати складання    екзаменів    і    диференційованих    заліків    оцінуються: "відмінно",   "добре",   "задовільно",   "незадовільно",    а заліків - "зараховано", "незараховано" і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.
Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховується з Коледжу. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється завідувачем відділення. Студенти, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.
         6.8. Державна підсумкова атестація студентів, що навчаються на основі  базової загальної освіти, здійснюється відповідно до Положення про   державну   підсумкову   атестацію   студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах першого-другого рівнів акредитації.
       6.9. Державна атестація студента з метою отримання вищої освіти   здійснюється   державною   атестаційною   комісією   після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня    освітньої    підготовки    вимогам    освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Порядок   формування   і   робота   державної   екзаменаційної комісії здійснюється згідно з законодавством.
Голова державної екзаменаційної комісії з державної атестації студентів щорічно затверджується Органом управління майном або уповноваженим ним органом за поданням директора Коледжу.
До складу державної екзаменаційної комісії Коледжу входять: директор або його заступники, завідувачі відділень, голови циклових комісій, якщо вони є фахівцями з цієї навчальної дисципліни (спеціальності), викладачі, які формують профіль підготовки фахівців, провідні спеціалісти лікувально-профілактичних закладів.
Персональний склад членів державної екзаменаційної комісії і екзаменаторів затверджується директором Коледжу не пізніше, як за місяць до початку роботи державної комісії.
До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.
Результати складання державних екзаменів визначаються оцінками: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".
Студенту, який склав державний екзамен відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень певної спеціальності і видається диплом державного зразка.
Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше, ніж з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінкою "відмінно", а також виявив себе у творчій роботі, що підтверджується рекомендацією циклової комісії, видається диплом з відзнакою.
Студент, який не склав державного екзамену, допускається до повторного складання державних екзаменів протягом трьох років після закінчення Коледжу.
6.10.   Систему стандартів вищої освіти в Коледжі складають:
а)    державний стандарт вищої освіти;
б)    галузеві стандарти вищої освіти;
в)    стандарти вищої освіти Коледжу, які мають складові:
•    перелік спеціалізацій за спеціальностями;
•    варіативні   частини   освітньо-кваліфікаційних   характеристик
випускників;
•    варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;
•    варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;
•    навчальні плани;
•    програми навчальних дисциплін.
6.11. Навчально-методичне забезпечення в Коледжі включає:
•    робочі програми навчальних дисциплін;
•    підручники і навчальні посібники;
•    інструктивно-методичні матеріали та завдання до семінарських,   практичних і лабораторних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів;
•    контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня
засвоєння навчального матеріалу.

7. Майно та кошти Коледжу

        7.1. За Коледжем, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, області, управління яким  здійснює Вінницька обласна Рада  ( надалі – Орган управління майном), з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим
Статутом,   закріпляються   на   праві   оперативного   управління
будівлі, споруди, майнові комплекси, а також інше необхідне майно.
        7.2. Майно Коледжу, яке передане в оперативне управління, не
підлягає    вилученню    або    передачі    будь-яким    підприємствам,
установам,       організаціям,       крім       випадків,       передбачених
законодавством.
Відчуження майна, закріпленого за Коледжем, здійснюється за погодженням з Органом управління майном або уповноваженим  органом.
Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться в користуванні Коледжу, її відчуження, вилучення, відмова від права користування вирішується за погодженням з Органом управління майном.
7.3.    Майно Коледжу, що забезпечує його статутну діяльність,
не   може   бути   предметом   застави.   Збитки,   завдані   Коледжу
внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними
особами, відшкодовуються відповідно до законодавства.
7.4.    Списання   майна   з   балансу   Коледжу   здійснюється за погодженням з Органом управління майном.   
7.5.    Коледж може здавати майно та приміщення в  оренду
юридичним і фізичним особам за погодженням з Органом управління майном.   
7.6.    Орган управління майном здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майно і має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується не за призначенням.
           7.7.   Фінансування Коледжу проводиться за рахунок обласного бюджету, а також додаткових джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством України.
7.8.   В Коледжі створюються:
а)    загальний фонд на підготовку фахівців у межах місцевого
замовлення Органу управління майном або уповноваженого ним
органу;
б)    спеціальний фонд, який формується за рахунок:
- коштів, одержаних за підготовку, надання додаткових освітніх
послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними
особами;
-   доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
- безоплатних та благодійних внесків юридичних та фізичних
осіб, у тому числі з інших держав;
-    інших доходів згідно з чинними законодавством.
          7.9. Форми  і   системи   оплати  праці,  умови  і показники
преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок
за високі досягнення у праці або на період виконання особливо
важливих   робіт,   а   також   порядок   встановлення   і   скасування
підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників,
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначається
згідно законодавства України, окремим положенням, яке затверджує директор Коледжу.
7.10.    Бюджетні   кошти   та   інші   надходження   на  утримання
Коледжу,    передбачені    його    Статутом,    використовуються    на
відшкодування матеріальних та прирівняних до  них витрат на
виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю
закладу,   на  виплату   заробітної   плати,   стипендій,   створення
необхідної  матеріально-технічної   бази,   соціальний  розвиток  та
матеріальне  стимулювання трудового колективу відповідно до
законодавства України.
Коледж використовує кошти виключно в межах асигнувань, затверджених в кошторисі, що затверджується Органом управління майном або уповноваженим ним органом.
 7.11.     Розміри плати за весь  строк навчання  або за надання додаткових освітніх послуг встановлює Коледж у грошовій одиниці України - гривні з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також з урахуванням змін в оплаті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, вартості комунальних   послуг   та енергоносіїв,   навчально-лабораторного устаткування тощо.
Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється в договорі, що укладається між Коледжем та особою, яка навчатиметься,  або  юридичною особою, що оплачуватиме навчання чи надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватись протягом усього строку навчання.
Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг публікується в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки України.
Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситись за весь строк навчання повністю одноразово або частинами - щорічно, щосеместрово, щомісячно, що обумовлюється у договорі, укладеному між Коледжем і замовником.

7.12.    Орган управління майном або уповноважений ним орган має право вимагати від Коледжу надання будь-якої інформації щодо здійснення ним господарської, фінансової діяльності та виконання статутних завдань, а Коледж зобов'язаний надати таку інформацію.
7.13. Коледж може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності за умови забезпечення провадження освітньої діяльності. Перелік видів діяльності у галузі вищої освіти визначається Кабінетом Міністрів України.
Коледж не може надавати платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності на заміну або в рамках освітньої діяльності, що фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.    
7.14. Обсяг надходжень за платні послуги, що перевищують відповідні витрати, затверджені в кошторисі, директор Коледжу направляє на цілі, передбачені законодавством.
          7.15. Оплата праці в  здійснюється згідно з Кодексом законів  про  працю  України,  Законом України  "Про  освіту" за схемами     посадових     окладів     і    тарифними     ставками,    що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
          7.16. Студенти, які навчаються в Коледжі за денною (очною) формою навчання за кошти обласного бюджету, забезпечуються стипендіями   у   розмірі,   визначеному   законодавством.   Порядок призначення    і    виплати    стипендії   встановлюється    Кабінетом Міністрів України.
         7.17. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять    безкоштовно    у    вигляді    безповоротної    фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, Коледжу для здійснення освітньої діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
        7.18. Коледж розпоряджається   власними   надходженнями
відповідно до напрямів використання, визначених законодавством.
        7.19.  Коледж надає освітні послуги за кошти обласного бюджету в межах регіонального замовлення.

  8. Порядок звітності за здійсненням фінансово-господарської  діяльності

8.1.  Коледж,   відповідно   до  Бюджетного   кодексу  України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до центрального органу державної виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться Коледж, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.
8.2.    Коледж здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи,  веде  статистичну звітність,  подає відомості  на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямками діяльності Коледжу.
8.3. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.
         8.4. Відносини Коледжу з іншими установами, організаціями, підприємствами    і    громадянами    в    усіх сферах фінансово-господарської діяльності здійснюються на основі договорів та інших форм, що встановлені законодавством.    
    8.5.  Аудит фінансової діяльності Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

9. Концепція освітньої діяльності

       9.1. Концепція освітньої діяльності Коледжу розроблена відповідно до Закону України "Про вищу освіту", інших законодавчих актів, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів. Вона передбачає поступове і неухильне покращання рівня підготовки спеціалістів з ліцензованих напрямів і спеціальностей за рахунок покращання матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, його методичного забезпечення, удосконалення форм і методів навчальної і виховної роботи.
9.2.       Вся освітня система Коледжу безперервно модернізується з урахуванням  принципів  гуманізації,  гуманітаризації,  демократизації, науковості,  практичності;  оновлення змісту  освіти з урахуванням нових державних, галузевих і коледжних стандартів освіти, розробки нових освітньо-професійних програм та програм навчальних дисциплін.                            
9.3.    Головною метою діяльності Коледжу є: створення умов для особистісного   розвитку   і   творчої   самореалізації   кожного   студента; формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.
9.4.      Пріоритетами в навчально-виховному процесі Коледжу є:
•    формування національних та загальнолюдських цінностей;
•    створення рівних можливостей для студентів у здобутті якісної
освіти;
•    формування через освіту здорового способу життя;
•    забезпечення    економічних    і    соціальних    гарантій    для
професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їхнього соціального статусу;
•    розробка і запровадження освітніх інновацій, інформаційних
технологій;
•    створення індустрії навчальних засобів;
•    розвиток     інформаційних     комп'ютерних     технологій     у
навчальній та науковій роботі, широке використання    ресурсів Інтернету;
•    забезпечення поступового входження у світовий освітянський
простір;
•    вивчення ринку освітніх послуг та потреб замовників в галузі
медицини і на цій основі відкриття нових спеціальностей.
9.5.    Для   відповідності   матеріально-технічної   бази  Коледжу вимогам державних та галузевих стандартів підготовки спеціалістів, Коледж працює над:
•    підтриманням наявних навчальних та допоміжних споруд в
належному технічному та санітарному стані;
•    розширенням навчальних площ для беззаперечного виконання вимог санітарно-технічних    норм,   затверджених    для навчальних закладів;
•    постійним    поповненням    матеріальної    бази  кабінетів    і
лабораторій новою технікою, обладнанням, матеріалами;
•    забезпеченням необхідною кількістю комп'ютерної техніки для
навчального процесу згідно нормативів.
9.6. З метою покращення кадрового забезпечення навчально-виховного   процесу   Коледж   проводить   роботу   по   підвищенню кваліфікації і професійної підготовки педагогічних кадрів, їхніх ділових   і   моральних   якостей,   по   залученню   до   викладацької діяльності   викладачів  з  науковими  ступенями  та  педагогічними званнями, спеціалістів-практиків; Коледж постійно сприяє залученню викладачів до наукової    роботи,    проведенню    дисертаційних досліджень, професійному росту молодих викладачів.
9.7.     Методичне забезпечення навчального процесу знаходиться в
стадії постійного оновлення для того, щоб відповідати змісту навчання,
визначеному стандартами освіти та розвитку науки і передової практики виробництва. Кожен викладач постійно дбає про поповнення навчально-методичного  комплексу  навчальної дисципліни  та  про розробку і вдосконалення навчально-методичного комплексу студента.
         9.8. 3   метою  підвищення  ефективності  навчально-виховного
процесу  в Коледжі  постійно  удосконалюються  форми  і  методи навчання. З цією метою широкого поширення набуває вивчення і поширення передового    педагогічного    досвіду,    для  молодих педагогічних працівників     організовується     школа     педагогічної майстерності.
         9.9. Коледж постійно працює над поглибленням інтеграції з вищими   навчальними   закладами   третього   і   четвертого   рівнів акредитації. З цією метою він може входити до навчально-науково-виробничих комплексів з провідними вищими навчальними закладами відповідного профілю (без втрати юридичної самостійності).
9.10.    Система освітньої підготовки в Коледжі забезпечує:
•    формування особистості, яка усвідомлює, свою належність до
українського    народу,    сучасної    європейської    цивілізації,
орієнтується    в    реаліях    і    перспективах    соціокультурної
динаміки;
•    збереження і продовження української культурно-історичної
традиції, виховання шанобливого ставлення до українських
національних святинь, української мови, історії і культури всіх
національностей, які проживають в Україні;
•    виховання людини демократичного світогляду, яка поважає
громадянські права і свободи, традиції народів і культур світу,
національний, релігійний, мовний вибір кожної людини;
•    формування у студентів наукової картини світу, сучасного
світогляду, творчих здібностей і здатності до самостійного
наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації;
•    підготовку      людей      високої     освіченості     та     моралі,
кваліфікованих спеціалістів, здатних до професійного розвитку;
•    створення    необхідних   умов   для   розвитку    обдарованих
особистостей;
•    формування здорового способу життя, розвиток  спорту і туризму;
•    етичне, естетичне і екологічне виховання;
•    наступність і неперервність освіти;
•    інноваційний характер навчально-виховної діяльності;
•    створення   умов   для   ефективної   професійної   діяльності,
підтримки      працездатності      та      збереження      здоров'я
педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення
їхнього  соціального статусу.

10.     Порядок внесення змін до Статуту Коледжу

          10.1. Зміни  та доповнення  до  Статуту  Коледжу  вносяться
вищим органом громадського самоврядування.
          10.2. Зміни   та  доповнення   до   Статуту   затверджуються   і
погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

11.    Порядок реорганізації   та ліквідації Коледжу

            11.1. Ліквідація та реорганізація    (злиття, приєднання, поділ,
перетворення)   Коледжу      здійснюється   відповідно   до   діючого
законодавства.
            11.2. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією,
яка створюється Органом управління майном або уповноваженим
ним органом. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк
для заяви претензій кредиторам визначає орган управління майном.
11.3.    3   моменту   призначення   ліквідаційної  комісії  до   неї
переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає його органу,
який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні
особи,   які  перебувають   у   договірних   відносинах   з  Коледжем
повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
11.4.      Під час ліквідації та реорганізації   закладу, вивільненим
працівникам    гарантується    додержання   їх   прав    та   інтересів
відповідно до трудового законодавства України.

 


Останнє оновлення ( 27.04.2016 )
 
Календар
 11 2017 
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     
porno escort bayan