ГОЛОВНА arrow ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
23.02.2018
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Надрукувати
05.06.2017
Перелік статей
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10

                                                             ПОЛОЖЕННЯ
           про Могилів-Подільський медичний коледж


Загальна частина

1. Могилів-Подільський медичний коледж ( далі Коледж)  є суб'єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою
задоволення освітніх потреб студентів, держави.

2.Коледж   у  своїй  діяльності керується Конституцією України,  законами України, постановами Верховної  Ради  України,  указами  і розпорядженнями  Президента України,   декретами,   постановами   і  розпорядженнями  Кабінету Міністрів  України,  нормативними  актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, Статутом коледжу та цим Положенням.

3.Порядок реорганізації, ліквідації ,     ліцензування,  атестації та акредитації Коледжу здійснюється відповідно до діючого законодавства.

4.Коледж  відповідно до Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту"  забезпечує  громадянам України та громадянам інших країн, особам без громадянства , які перебувають в  Україні на законних підставах, отримання вищої освіти на рівні молодшого спеціаліста.

5.Порядок організації  навчального  процесу, порядок    атестації студентів, контролю за набуттям знань студентами,   тривалість канікул здійснюється відповідно до Законів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», державних та галузевих стандартів вищої освіти, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, інструктивних листів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших нормативних документів з питань освітньої   діяльності.
    
 6.Умови  прийому  студентів  до навчального закладу
розробляє  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Згідно з цими Умовами Коледж  розробляє власні правила прийому, які затверджує директор коледжу та погоджуються в
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.
     
7.Коледж  готує  фахівців  на  основі  повної
загальної  середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації молодшого
спеціаліста;  на  основі  базової  загальної  середньої освіти - з
присвоєнням  кваліфікації  молодшого  спеціаліста  та з одночасним
отриманням повної загальної середньої освіти, надає освітні послуги зі здобуття повної загальної середньої освіти.
    
 8.Рівень    акредитації Коледжу , освітньо-кваліфікаційні  рівні,  за програмами яких здійснюється підготовка   студентів,   змінюється   виключно   за  результатами акредитації.
 
 9.Статут   Коледжу приймається  на загальних зборах  трудового колективу, затверджується у  порядку, передбаченому частиною шостою статті 18 Закону України «Про освіту». У такому  ж  порядку вносяться зміни та доповнення  до Статуту Коледжу.
    
 10. Взаємні   зобов'язання    керівництва    Коледжу і
профспілкового   комітету   працівників навчального закладу у частині забезпечення  прав,  безпечних  умов  праці,  виконання обов'язків регулюються Колективним договором, що розробляється та укладається відповідно до чинного законодавства.
    
11.У Коледжі створюється  комісія  з
трудових  спорів,  яка  розглядає спірні питання, що виникають між працівниками та керівництвом закладу.
     
12.Коледж має право  на  добровільних  засадах за погодженням з органами управління освітою об'єднуватися в комплекси та інші типи   об'єднань   у  встановленому  порядку.  Порядок  створення, реорганізації  та  ліквідації  зазначених  комплексів встановлює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. .
        
13. Головними завданнями Коледжу є:
•    провадження освітньої діяльності,  яка включає  навчальну,
виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;
•    забезпечення  умов  для  оволодіння  системою  знань   про
людину,   природу  і  суспільство;  формування  соціально  зрілої,
творчої  особистості;  виховання  морально,  психічно  і   фізично
здорового  покоління  громадян;  формування громадянської позиції, патріотизму,  власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності   за  свою  долю,  долю  суспільства,  держави   і людства;   забезпечення   високих    етичних    норм,    атмосфери доброзичливості  й  взаємної  поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
•    забезпечення  набуття  студентами  знань  у галузі медицини,
підготовка їх до професійної діяльності;
•    забезпечення  виконання умов державного контракту та інших
угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
•    підготовка молоді до  самостійної роботи;
•    інформування абітурієнтів і  студентів  про  ситуацію,  що
склалася на ринку зайнятості;

14. Коледж має право:
•    визначати зміст освіти з урахуванням державних  стандартів
та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних першого рівня акредитації;
•    визначати  форми та засоби проведення навчально-виховного
процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
•    готувати  фахівців  за державним замовленням, за рахунок коштів місцевих органів виконавчої влади, за договорами з громадянами та юридичними особами;
•    розробляти  та  запроваджувати  власні  програми  наукової
діяльності;
•    створювати  в установленому порядку структурні підрозділи;
•    отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди,
обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади;
•    укладати  угоди  про  спільну діяльність з підприємствами,
установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;
•    розвивати     власну      соціальну      базу,      мережу
спортивно-оздоровчих комплексів;
•    здійснювати   капітальне   будівництво,  реконструкцію  та
капітальний ремонт основних фондів;
•    користуватися      пільгами,     встановленими     чиним законодавством для вищих навчальних закладів;
•    користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з
чинним законодавством;
•    провадити самостійну видавничу діяльність у встановленому
порядку;
•    брати  участь  у діяльності міжнародних організацій;
•    отримувати за результатами акредитації додаткові права та
пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.
     

15. Коледж несе відповідальність за:
•    дотримання вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови в Україні" та інших законодавчих актів;
•    дотримання державних стандартів освіти;
•    забезпечення    безпечних    умов   проведення   освітньої діяльності;
•    дотримання  договірних  зобов'язань  з  іншими  суб'єктами
освітньої,  виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;
•    дотримання фінансової дисципліни та збереження  державного
майна;
•    соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Структура вищого навчального закладу

16.Структура Коледжу   визначається відповідно до цього Положення та    
          його Статуту.
     
17.  Основними  структурними  підрозділами Коледжу є:
•    відділення – медсестринсько-стоматологічне та фельдшерсько-акушерське;
•    циклові комісії;
•    медико-біологічний ліцей;
•    бібліотека;
•    відділ бухгалтерського обліку та звітності тощо.

18.  Відділення – структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей. Відділення створюються рішенням директора Коледжу, якщо на ньому навчається не менше 150 студентів.  
Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, досвід навчально-методичної роботи та стаж педагогічної роботи не менше 5 років.
Завідуючий відділенням забезпечує організацію начально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює конроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів.
    
19. Циклова комісія – структурний навчальний, методичний підрозділ, що проводить  навчально-виховну і методичну роботу з однією або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням директора Коледжу, якщо до її складу входить не менше трьох викладачів. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора Коледжу на один навчальний рік.
     
20.Медико-біологічний ліцей – структурний навчальний підрозділ з поглибленим вивченням окремих предметів та отриманням початкової професійної підготовки з видачею документа про повну загальну середню освіту. Керівництво ліцеєм здійснює заступник директора коледжу з гуманітарної освіти та виховання.

21. Бібліотека є навчальним, науковим,  інформаційним та культурно – просвітницьким структурним підрозділом Коледжу. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно – бібліографічне обслуговування читачів, формує бібліотечний фонд шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами та програмами. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості.

22. Відділ бухгалтерського обліку та звітності – структурний підрозділ, який веде бухгалтерський облік фінансово – господарської діяльності Коледжу, складає фінансову, статистичну та іншу звітність; здійснює поточний контроль за дотриманням законодавства.
 
23.Коледж може створювати інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.
     
      
24.Управління  вищим  навчальним  закладом  здійснюється на основі принципів:
•    автономії та самоврядування;
•    розмежування прав, повноважень та відповідальності Органа управління майном або уповноваженого ним органа, органів управління вищою освітою, керівництва коледжу та його структурних підрозділів;
•    поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
•    незалежності від політичних партій, громадських та релігійних
організацій.
24. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює
його керівник - директор.
25.Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж п'ять років.
     
26. Наймання  на  роботу  і  звільнення  з роботи заступників
директора,  керівників    структурних  підрозділів    здійснюється  за наказом директору Коледжу  на  умовах, передбачених чинним законодавством і Статутом Коледжу.
    
27.  Кількість заступників директора Коледжу  визначається органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад.

     
28.Наймання на  роботу  викладацького  складу
провадиться  відповідно  до  чинного  законодавства  за   трудовим
договором,  у тому числі за контрактом, а також може здійснюватися
на  основі  конкурсного  відбору  інших  працівників  на   умовах,
встановлених Статутом Коледжу.
     
29.Вищим   колегіальним   органом   самоврядування  Коледжу є  загальні  збори трудового колективу.Загальні збори трудового коективу скликаються не рідше, ніж один раз на рік. На зборах повинні бути писутні  не менш як 75 відсотків педагогічних працівників.
    
 30. Загальні збори трудового колективу:
•    приймають Статут Коледжу, а також вносять зміни до нього;
•    обирають претендентів на посаду директора Коледжу;
•    вносять      подання      Органу      управління      майном      або
уповноваженому ним органу про дострокове звільнення директора Коледжу;
•    щорічно слухають звіт директора Коледжу та оцінюють його
діяльність;
•    обирають   виборних   представників   до   складу   конкурсної
комісії під час обрання директора Коледжу;
•    розглядають проект колективного договору;
•    обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України;
•    затверджують Правила внутрішнього розпорядку Коледжу;
•    затверджують     Положення     про     органи     студентського
самоврядування;
•    розглядають інші питання діяльності Коледжу.
Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів у присутності двох третин членів трудового колективу.

 31.Безпосереднє керівництво навчальною,  методичною, виховною   та   адміністративно-господарською   діяльністю Коледжу   здійснюють   заступники   директора,   що
відповідають за ці напрями діяльності.
    
 32.Директор Коледжу щорічно звітує за діяльність Коледжу перед Органом управління майном або уповноваженим ним органом та загальними зборами трудового колективу Коледжу.
    
 33.З метою  вдосконалення  якості  викладання,  підвищення
педагогічної  майстерності  викладачів у Коледжі діє педагогічна рада, що  об'єднує педагогічних та інших працівників закладу, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі.
Склад, функції   та   порядок   роботи   педагогічної    ради
визначаються  положенням  про  неї  і  Статутом Коледжу.     До складу  педагогічної  ради  входять  директор,  заступники
директора  за посадами,  головний бухгалтер.  Головою педагогічної
ради є директор,  а у разі його відсутності - заступник  директора з навчальної роботи. Також у Коледжі діє методична рада,     порядок  створення  і функції якої визначається директором.

Органи студентського самоврядування у вищому навчальному закладі

34. Студентське  самоврядування у Коледжі функціонує   з   метою  забезпечення  виконання  студентами  своїх
обов'язків  та  захисту  їх  прав  і  сприяє гармонійному розвитку
особистості  студента,  формуванню  у  нього  навичок  майбутнього
організатора, керівника.

35. Перелік  питань,  що  належать  до  компетенції   органів
студентського  самоврядування,  погоджується  з  директором Коледжу.

36. У своїй діяльності  органи  студентського  самоврядування керуються  чинним  законодавством, наказами  Міністерства освіти та науки, молоді і спорту, Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Статутом Коледжу та цим   

37. Основними завданнями органів студентського самоврядування
          є:
•    забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
•    приймання актів, що регламентують їхню організацію та діяльність;
•    забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
•    сприяння   навчальній,   науковій  та  творчій  діяльності
студентів;
•    сприяння  у  створенні  необхідних  умов  для проживання і
відпочинку студентів;
•    створення  різноманітних студентських гуртків,  товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;
•    проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
•    організація  співробітництва  із  студентами  інших  вищих
навчальних закладах і молодіжними організаціями;
•     сприяння    проведенню   серед   студентів   соціологічних
досліджень;
•    сприяння працевлаштуванню випускників;
•    розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться на їхньому балансі та банківських рахунках;
•    участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

38.Директор Коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського  самоврядування ( надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).    
39. Студентське   самоврядування   здійснюється   на    рівні
академічної  групи,  відділення,  гуртожитку, Коледжу.   

40.Найвищим  органом студентського самоврядування є
конференція студентів Коледжу, яка:
•    затверджує    положення    про   студентське самоврядування;
                      
•    обирає  виконавчий   орган   студентського        самоврядування;
•    визначає його структуру і термін повноважень, заслуховує  його звіт.
Виконавчий орган  студентського  самоврядування  структурного
підрозділу  Коледжу  обирається  на загальних конференції студентів Коледжу.
    
41. Вищим виконавчим органом    студентського    самоврядування в Коледжі є студентська рада.       
       

Права та обов'язки керівника вищого навчального закладу

42. Директор Коледжу:
•    самостійно в межах чинного законодавства  вирішує  питання
діяльності закладу;
•    у межах своїх повноважень видає  накази  і  розпорядження,
обов'язкові для виконання всіма підрозділами закладу;
•    представляє  вищий навчальний заклад в державних та інших
органах, відповідає за результати діяльності закладу перед органом управління, у підпорядкуванні якого він перебуває;
•    є розпорядником майна і коштів закладу;
•    виконує кошторис,  укладає угоди, дає доручення, відкриває
банківські рахунки;
•    приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу
згідно з чинним законодавством;
•    застосовує заходи морального та матеріального  заохочення,
притягає   до  дисциплінарної  відповідальності  згідно  з  чинним
законодавством;
•    забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку
в межах закладу;
•    визначає функціональні обов'язки працівників закладу;
•    формує контингент студентів закладу.  Порядок  формування
контингенту   студентів,  аспірантів,  докторантів  встановлюється положеннями, які затверджує Міносвіти;
•    відраховує  із закладу та поновлює на навчання студентів;

•    контролює  виконання навчальних планів і програм,  планів
науково-дослідних робіт;
•    контролює  дотримання  штатно-фінансової дисципліни всіма
підрозділами закладу;
•    здійснює    контроль   за   якістю   роботи   викладачів,
організацією  навчально-виховної  та   культурно-масової   роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів;
•    організовує   побутове   обслуговування    студентів    і
працівників закладу, здійснює заходи щодо їх оздоровлення;
•    розробляє і разом  з  профспілковим  комітетом  подає  на
затвердження  загальним  зборам  трудового колективу
закладу Правила внутрішнього розпорядку.
Директор  відповідно  до  Статуту  Коледжу може  делегувати  частину  своїх  прав  і  обов'язків  заступникам керівника, завідуючим відділеннями.

43.   Відповідальність   за  виконання  покладених  на Коледж завдань,  результати  фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого вищому  навчальному  закладу  у  користування  та  володіння, несе директор закладу.

    

Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу

44. Перелік     осіб,     які    належать    до    учасників навчально-виховного, визначається Законами України   «Про   освіту», «Про вищу освіту».
     
45. Права   та  обов'язки  учасників  навчально-виховного  визначаються Законами України  «Про  освіту», «Про вищу освіту»  Статутом і Правилами внутрішнього  розпорядку Коледжу.

46.Права   викладацького   складу   та    інших працівників   Коледжу забезпечуються  шляхом виконання  уповноваженим органом та директором Коледжу  положень  колективного  договору, умов трудового договору
(контракту).

47. Крім прав,  передбачених статтею 51 Закону  України  "Про
освіту", статтями закону "Про вищу освіту" студенти Коледжу мають право:
•    обирати і бути обраними  до  вищого  колегіального  органу
самоврядування закладу;
•    обирати навчальні дисципліни  за  спеціальністю  в  межах,
передбачених  освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
•    отримувати   матеріальну   допомогу   згідно   з    чинним
законодавством;
•    брати участь у роботі громадських організацій,  політичних
партій;
•    на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого
вищого  навчального  закладу  у порядку, встановленому положенням,  яке затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

48. Крім обов'язків,  передбачених статтею 52 Закону  України
"Про освіту", законом "Про вищу освіту" студенти  Коледжу зобов'язані:
•    виконувати вимоги  навчального  плану  в  терміни,  визначені
графіком навчального процесу;
•    відвідувати заняття  за  обраним  індивідуальним   навчальним
планом;
•    вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості
з поважних причин  відвідувати  заняття,  складати  (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо.

 49. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього
розпорядку Коледжу  директор  може накласти  дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу.
Порядок накладення дисциплінарного стягнення,  відрахування з Коледжу встановлюється    Статутом  та Правилами внутрішнього розпорядку.

 50.З Коледжу студент може бути відрахований:
•    за власним бажанням;
•    у  зв'язку  з  призовом на строкову військову службу;
•    за  незадовільне  складання  іспитів  і  заліків  протягом
сесії;
•    за  невиконання  вимог  навчального   плану   та   графіка
навчального процесу;
•    за появу на заняттях у  навчальному  корпусі,  бібліотеці,
гуртожитку   в   нетверезому   стані,  у  стані  наркотичного  або
токсикологічного сп'яніння;
•    за вироком суду,  що вступає в законну силу, чи постановою
органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
•    за одноразове грубе порушення  навчальної  дисципліни  або
Правил  внутрішнього  розпорядку  Коледжу (за
погодженням з профспілковою організацією та студрадою).

      
       
Планування і фінансування діяльності Коледжу,                  майнові відносини

 51.   З  метою  забезпечення  діяльності  Коледжу його  власник передає  у  користування  та  оперативне управління  закладу  об'єкти  права  власності  (споруди, будівлі, майнові  комплекси,  обладнання,  а  також  інше необхідне  майно споживчого,   соціально-культурного  та  іншого  призначення).     Коледжу на  правах,  визначених  чинним законодавством, належать:
•    грошові  кошти,  майно,  інші об'єкти власності,  передані
йому фізичними  та  (або)  юридичними  особами  у  формі  дарунку, пожертвування або за заповітом;
•    доходи від власної діяльності та  придбані  на  ці  доходи
об'єкти власності.

52.  Земельні  ділянки  державних  вищих  навчальних закладів
передаються  їм  у  постійне користування відповідно до Земельного
кодексу України.
 
53.Коледж має   право   самостійно використовувати майно, передане йому в оперативне управління.

54.Коледж має право створювати асоціації, комплекси,   союзи   та   інші   об'єднання,   в   тому   числі  з підприємствами, установами і громадськими організаціями відповідно до законодавства України.

55.Коледж забезпечує дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства України.

56.Фінансування Коледжу  здійснюється  за рахунок
обласного     бюджету.   Додатковими джерелами фінансування є  кошти,   одержані   за  навчання, отримані від реалізації майна,      плата за проживання в  гуртожитку.  
    
 57. Бюджетні  кошти  та  інші надходження на утримання Коледжу,   передбачені      Статутом закладу,   використовуються  на відшкодування матеріальних та прирівняних до них  витрат  на  виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю закладу, на виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної  матеріально-технічної  бази,  соціальний розвиток та матеріальне   стимулювання   трудового   колективу  відповідно  до законодавства України.
     
58.Коледж самостійно використовує бюджетні та  позабюджетні  кошти  відповідно  до  загального  кошторису, що затверджується   органом   управління,   у  підпорядкуванні  якого перебуває навчальний заклад.

59.Коледж за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами може здійснювати як додаткові   платні   послуги  навчання  за  межами,  встановленими державними освітньо-професійними програмами, а також надавати інші види  платних  послуг,  перелік  яких установлює Кабінет Міністрів України.
 Платні освітні  послуги  не  можуть  надаватися замість або в межах обсягів основної освітньої діяльності,  що  фінансується  за рахунок бюджетних коштів.

 60.Коледж  є  юридичною  особою,  має самостійний   баланс,  рахунки  в  установах  банків,  печатку  із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

																																																											

Останнє оновлення ( 05.02.2018 )
 
Календар
 2 2018 
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728       
porno escort bayan