ГОЛОВНА arrow ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
23.02.2018
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Надрукувати
05.06.2017
Перелік статей
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10

Постанови

 

 засідань педагогічної ради коледжу у 2015-2016 н.р.

 

Протокол № 1

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від    31 серпня 2015 р.

 

Порядок денний.

 

1.     Вибори секретаря педагогічної ради.

2.     Про результати роботи приймальної комісії у 2015 р.

3.     Про результати роботи педагогічного колективу у 2014-2015 н.р.

4.     Різне.

 

1.СЛУХАЛИ:

Пропозиції членів педради, які на посаду секретаря педагогічної ради коледжу на 2015-2016 н.р. запропонували кандидатуру Керницької Г.С.. Ця пропозиція була одностайно підтримана всіма членами педагогічної  ради.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Секретарем педагогічної ради коледжу у 2015-2016 навчальному році обрати  Керницьку Г.С.

 

 2.СЛУХАЛИ:

Голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу, директора коледжу Кордона В.М. з інформацією про результати роботи приймальної комісії у 2015 році.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Інформацію  Голови приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу по набору студентів у 2015 р. прийняти до відома.

 

3.СЛУХАЛИ:

Директора коледжу – Кордона В.М. з доповіддю про результати роботи педагогічного колективу у 2014-2015 н.р.

УХВАЛИЛИ:

1.     Стан навчально-виховної роботи у коледжі за 2014-2015 н.р. вважати задовільним.

2.     Продовжити роботу по практичному впровадженню у навчально-виховний процес передових технологій, форм і методів навчання.                                                

                                        ( методист, викладачі коледжу, протягом року).

3.     Забезпечити активну роботу предметних гуртків, спортивних секцій коледжу з метою стимуляції пізнавальної активності студентів та організації роботи і дозвілля студентів  у позааудиторний час .

               ( зав. практикою, керівники гуртків, спортивних секцій,     

                                                                                                протягом року).

4.     Викладачам коледжу приділити належну увагу проведенню консультацій та індивідуальних занять зі студентами з метою покращення якості знань з дисциплін.

                                                           ( викладачі коледжу, протягом року).

5.     Продовжити здійснення моніторингу показників роботи педагогічного колективу коледжу з метою подальшого вдосконалення роботи.

 (адміністрація, постійно).

6.     Спрямувати роботу колективу коледжу на вирішення методичної проблеми   у 2015-2016 н.р.

( методист, голови циклових комісій, вересень 2015р.).

4. РІЗНЕ:

 4.1.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М. з інформацією про затвердження планів роботи  колективу на 2015-2016 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ:затвердити плани роботи всіх структурних підрозділів коледжу на 2015-2016 н.р.

4.2.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М. з інформацією про план заходів Могилів-Подільського  медичного коледжу щодо підготовки та організації проведення 2015-2016 н.р. та про необхідность його дотримання.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити план заходів Могилів-Подільського медичного коледжу щодо підготовки та організації проведення 2015-2016 н. р.

4.3.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М., яка представила на розгляд педагогічної ради «Положення про тарифікаційну комісію».

ПОСТАНОВИЛИ:затвердити  «Положення про тарифікаційну комісію».

4.4.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М., яка представила на розгляд педагогічної ради «Положення про організацію освітнього процесу у Могилів-Подільському медичному коледжі».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити  «Положення про організацію освітнього процесу у Могилів-Подільському медичному коледжі».

 

Протокол № 2

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від   27 листопада  2015 р.

Порядок денний.

1.Про врахування психологічних особливостей адаптаційного періоду студентів нового набору – шлях до позитивної успішності та соціалізації.

2.Творчий підхід викладачів циклу загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін до організації самостійної роботи студентів в аудиторний та позааудиторний час.

3.Про хід підготовки викладачів коледжу до чергової атестації.

4. Різне.

 

1.СЛУХАЛИ: психолога коледжу Бабичеву Л.А. з доповіддю про врахування психологічних особливостей адаптаційного періоду студентів нового набору – шлях до позитивної успішності та соціалізації.

ПОСТАНОВИЛИ:

Враховуючи все вищевикладене, педагогічна рада Могилів-Подільського медичного коледжу постановила:

1. Процес адаптації студентів груп нового набору вважати задовільним.

2. З метою підвищення якісного показника успішності студентів груп нового набору викладачам загальноосвітніх дисциплін здійснювати системний індивідуальний та диференційований підхід.

(викладачі, постійно)

3.З метою заохочення студентів та здійснення моніторингу їх успішності посилити контроль за виставленням атестаційних оцінок з дисциплін загальноосвітнього циклу.

(голова циклової комісії, завідувачі відділеннями, постійно)

4.Активізувати  виховну роботу зі студентами-мешканцями гуртожитку з метою організації активного дозвілля.

(вихователь гуртожитку, постійно)

5.Посилити контроль за безпекою життєдіяльності студентів під час занять та позааудиторних заходів.

(викладачі, постійно)

6.Психологу коледжу протягом навчального року продовжувати дослідження студентів груп нового набору з метою попередження  проблемних ситуацій.

(психолог, до 1.04.16 )

7.Викладачам дотримуватися графіка відвідування гуртожитку.

(викладачі, постійно)

2.СЛУХАЛИ: Апостол Н.В. - зав. цикловою комісією                                       загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін з доповіддю про творчий підхід викладачів циклу загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін до організації самостійної роботи студентів в аудиторний та поза аудиторний час.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.     Активізувати процес формування досвіду  самостійної роботи студентів.   

                                              (викладачі циклу, ІІ сем.)

2.     Сприяти творчому опрацюванню інформації студентами, спрямовувати до аналізу і синтезу.

(викладачі циклу, постійно)

3.     З метою удосконалення СРС  рекомендувати викладачам підібрати оптимальні методи самостійного опрацювання матеріалу, як на занятті так і в позааудиторний час.

(викладачі циклу ІІ сем)

4.     Продовжити роботу предметних гуртків з дисциплін циклової комісії по залученню найбільш творчих та здібних  студентів до самостійного пошуку.

(завідуючі гуртками, протягом року)

5.     Провести засідання циклової комісії, на якому заслухати  викладачів з досвіду організації СРС на занятті.

 (голова циклової комісії, січень 2016р.)

 

3.СЛУХАЛИ: методиста коледжу  Костецьку  В.В. з інформацією про хід підготовки викладачів коледжу до чергової атестації.

УХВАЛИЛИ: інформацію методиста коледжу Костецької В.В. про хід підготовки викладачів коледжу до чергової атестації прийняти до відома.

4. РІЗНЕ:

 4.1. СЛУХАЛИ: заступника директора коледжу з навчальної роботи Філімонову Л.М. про ведення навчальної документації та своєчасність записів у навчальних журналах.

ПОСТАНОВИЛИ:інформацію заступника директора з навчальної роботи Філімонової  Л.М. про ведення навчальної документації та своєчасність записів у навчальних журналах прийняти до відома.

 

Протокол № 3

 

Позачергового засідання педагогічної ради коледжу

від  14 грудня  2015 р.

 

Порядок денний.

 

1.СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу Кордона В.М., який довів до відома присутніх Правила прийому до Могилів-Подільського медичного коледжу у 2016 р.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.     Затвердити Правила прийому  до Могилів-Подільського  медичного коледжу у 20165 р.

 

2.СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу Кордона В.М., який довів до відома присутніх Положення про приймальну комісію до Могилів-Подільського медичного коледжу.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Затвердити Положення про приймальну комісію до Могилів-Подільського медичного коледжу.

 

3.СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу Кордона В.М., який довів до відома присутніх конкурсні пропозиції, щодо обсягів прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2016 рік.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Схвалити розглянуті конкурсні пропозиції, щодо обсягів прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2016 р..

 

 

Протокол № 4

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від  28 січня  2016 р.

 

Порядок денний.

 

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад

2. Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2015-2016 н.р. на   

    відділеннях .

3. Про результати державного екзамену та захисту державної практики на     

      фельдшерсько-акушерському відділенні.

4.  Різне.

 

1.СЛУХАЛИ:

Секретаря педагогічної ради Керницьку Г.С. з інформацією про хід виконання попередніх рішень педагогічних рад. Вона повідомила, що продовжують виконуватися рішення, що мають термін виконання постійно або протягом року. Що стосується рішень, які мали конкретні терміни виконання, то вони всі виконані.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 

1.Інформацію секретаря педагогічної ради Керницької Г.С. про хід виконання  рішень попередніх педагогічних рад взяти до відома.

 

2.СЛУХАЛИ:

завідувача медсестринсько-стоматологічним відділенням – Кравець О.А. та завідувача фельдшерсько-акушерським відділенням – Калініної Н.В. з доповіддю підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2015-2016 н.р. на   відділеннях .

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу педагогічного  колективу за результатами  І семестру  2015-2016 навчального року  вважати  задовільною.

2. Посилити  контроль  з боку  адміністрації за об’єктивністю   семестрового  контролю  якості знань студентів.

                                              (навчальна частина, травень – червень)

3. Розвивати у студентів  позитивну мотивацію  до навчання та до участі у  суспільному житті груп та коледжу.

                                              (викладачі, класні керівники, постійно)

4. Обговорити  та проаналізувати  підсумки І-семестру за результатами сесії та  конкурсу «Краща група коледжу» на виховних годинах у всіх навчальних групах.

                                                 (класні керівники, лютий) 

5. На засіданні циклової комісії класних керівників  заслухати  класних керівників груп 1фБ (Ткаченко О.В.) та 2м/с Б (Рибак В.С), які зайняли останні місця за підсумками І семестру  2015-2016 н.р.

                                                  (Грабовська Л.М., лютий)

 

3.СЛУХАЛИ:

завідувача практики коледжу – Юхимчук В.В. з інформацією про результати захисту державної практики на фельдшерсько-акушерському відділенні в групі 4ак та секретаря ДЕК  – Ткаченко О.В. зі звітом про результати державного екзамену на фельдерсько-акушерському відділенні  в групі 4ак.

 

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію завідувача практики коледжу – Юхимчук В.В. про результати захисту державної практики на фельдшерсько-акушерському відділенні в групі 4ак та секретаря ДЕК  – Ткаченко О.В. про результати державного екзамену на фельдерсько-акушерському відділенні  в групі 4ак взяти до відома.

2.Розглянути виявлені недоліки на засіданнях циклових комісій терапевтичних та клініко-хірургічних дисциплін та розробити комплекс заходів по їх усуненню.

 

4. РІЗНЕ:

 4.1.

СЛУХАЛИ: заступника директора коледжу з навчальної роботи Філімонову Л.М. з інформацією про результати написання директорських контрольних робіт  у І семестрі 2015-2016 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ:інформацію заступника директора з навчальної роботи Філімонової  Л.М. про результати написання директорських контрольних робіт  у І семестрі 2015-2016 н.р. прийняти до відома.

 

Протокол № 5

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від  31 березня  2016 р.

Порядок денний.

 

1.     Про рівень викладання і якість знань студентів коледжу з основ 

      медсестринства, загального догляду за хворими та маніпуляційної    

      техніки.

2.     Про роботу класного керівника над формуванням особистості майбутнього  медика в режимі навчального процесу та в позааудиторний час.

 3.  Різне.

 

1.СЛУХАЛИ:

1.     Голову циклової комісії терапевтичних дисциплін – Руснак Н.М. з доповіддю про рівень викладання і якість знань студентів коледжу з основ  медсестринства, загального догляду за хворими та маніпуляційної   

      техніки.

УХВАЛИЛИ:

1. Рівень викладання дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка » вважати  такою, що потребує покращення.

2. Продовжувати застосування індивідуального та диференційованого підходів на заняттях з дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка », як засіб формування професійних якостей студентів.

                                              (Викладачі дисциплін, постійно)

3. Проводити тематичні заліки з розділів «Санітарно-протиепідемічний режим лікарні», «Маніпуляційна техніка», «Лабораторна діагностика» з виставленням тематичної оцінки у журнал.

                                              (Зав. практики,викладачі дисциплін,постійно)

4. Продовжувати проведення тренінгових  майстер-класів з основ медсестринства та догляду за хворими з метою активізації пізнавальної діяльності студентів.

       (Голова циклової комісії терапевтичних  дисциплін, викладачі, постійно) 

5. Закінчити створення бази відеоалгоритмів на основі протоколів сестри медичної (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтами та виконання медичних процедур та маніпуляцій (наказ МОЗ України № 460 від 01.06.2013р.) для використання їх на практичних заняттях

                  (Хмільовська  О.А., Жеребнюк М.М., Ткаченко О.В., постійно)

6.Зробити чергування студентів в позаурочний час в відділеннях лікарні невід’ємною складовою практичної підготовки з дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка ».

                 (Зав. Практики Юхимчук В.В, викладачі дисциплін, постійно )

7.Проводити позааудиторні практичні тренінги для студентів, які не засвоїли навики та вміння на практичних заняттях з залученням лаборантів кабінетів до клінічної практики.

               ( Викладачі дисциплін, лаборанти, постійно)

8.Активізувати роботу зі створення електронних варіантів лекцій та презентацій з дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка » для поповнення електронного банку лекцій в бібліотеці коледжу.

               (Методист коледжу, голова циклової комісії терапевтичних  

                                                   дисциплін, викладачі, І семестр 2016-2017 н.р.)

9.Розробити залікові книжки для контролю практичних навичок під час вивчення дисциплін  «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка ».

                     ( Зав. практики Юхимчук В.В., викладачі, до 01.09.2016р. )

10. Активізувати роботу гуртка сестринської справи, залучати обдаровану молодь до пошукової роботи, пропаганди здорового способу життя та популяризації професії медичного працівника.

                                                  (Керівник гуртка Хмільовська О.А., постійно)

11.Повторно розглянути питання «Стан викладання сестринської справи» у І семестрі 2016-2017 н.р.

                (Заступник директора з навчальної роботи, І семестр 2016-2017 н.р.)

2.СЛУХАЛИ:

Голову циклової комісії класних керівників – Грабовську Л.М. з доповіддю про роботу класного керівника над формуванням особистості майбутнього  медика в режимі навчального процесу та в позааудиторний час.

УХВАЛИЛИ:

1. Активізувати роботу класних керівників з метою покращення процесу формування особистості майбутнього медичного працівника.

    (заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання, постійно)

2. Посилити роботу зі студентами в плані правового виховання з метою попередження скоєння правопорушень.

(психолог, класні керівники, постійно)

3.Підтримувати та стимулювати активність роботи органів студентського самоврядування на рівні академічної групи та коледжу.

                                              ( класні керівники, голова студради, постійно)

4. Урізноманітнювати форми і методи роботи зі студентами з метою досягнення високих результатів у вихованні студентської молоді.

                                                 (класні керівники, постійно) 

5. На засіданні циклової комісії класних керівників  обговорити особливості роботи класних керівників в залежності від курсу навчання та обраних спеціальностей.

                                                  (Грабовська Л.М., квітень)

3. РІЗНЕ:

 3.1.

СЛУХАЛИ: заступника директора коледжу з виховної роботи Наконечну Т.М. з інформацією про дотримання правил безпеки при поводженні з незнайомими та підозрілими предметами, спілкуванні з незнайомими людьми.

ПОСТАНОВИЛИ:інформацію заступника директора коледжу з виховної роботи Наконечну Т.М. про дотримання правил безпеки при поводженні з незнайомими та підозрілими предметами, спілкуванні з незнайомими людьми прийняти до відома.

 


Останнє оновлення ( 05.02.2018 )
 
Календар
 2 2018 
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728       
porno escort bayan