ГОЛОВНА arrow НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  
30.09.2020
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА Надрукувати

 

Навчально-методична  робота

 

Навчання студентів в коледжі проводиться згідно з  діючими  нормативними документами  Міністерства охорони здоров’я України,  Міністерства освіти і науки України,   навчальними планами,  графіками навчального процесу.  

Навчальний процес здійснюється у відповідності до Положення про організацію навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України ві02.06.1993р. за № 161 «Про  затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».  

У відповідності до навчального плану  розроблені і затверджені робочі навчальні програми з усіх дисциплін, створені навчально-методичні комплекси, які включають матеріали комбінованих занять, практичних та лабораторних робіт, матеріали контролю знань та умінь, роздаткові дидактичні матеріали та ін.

Робочі навчальні програми з дисциплін щорічно аналізуються, корегуються на засіданнях циклових комісій, затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

Основними джерелами інформаційного забезпечення є бібліотечний фонд, навчальні кабінети, які оснащені необхідними підручниками та посібниками, науковою, методичною, довідковою та художньою літературою, технічними засобами навчання, періодичною пресою, наочними посібниками, роздатковим матеріалом, комп’ютерною технікою.

Своєчасно на початку кожного навчального року складаються графік навчального процесу, розклад  навчальних занять,  розклад  роботи ДКК,  іспитів   державної підсумкової атестації, розклад директорських контрольних робі, виховних заходів, графік консультацій та відробітків.

Графік навчального процесу розробляється на навчальний рік і складається відповідно до  навчального плану, в ньому передбачено термін проходження   виробничої   практики, переддипломної практики,  семестрових  та державних іспитів.

Розклад занять складається по семестрах  і затверджується директором коледжу.   Заміни навчальних занять реєструються в спеціальному журналі з вказівкою всіх необхідних відомостей про проведення заміни та її   причини.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, консультації і самостійна позааудиторна робота студентів. 

Центром  навчально-методичної роботи в коледжі є методкабінет, який тісно співпрацює з  Центральним методичним кабінетом при МОЗ України,       методкабінетами  Вінницького     базового медичного коледжу та Вінницького базового технічного коледжу, а також методкабінетами міського та районного відділів освіти.

Методкабінет коледжу спрямовує роботу педагогічного колективу на вирішення методичних проблем: “Роль самостійної роботи у формуванні професійно-ділових якостей медпрацівника”, “Удосконалення форм і методів організації та контролю за самостійною роботою студентів”, “Використання міждисциплінарних зв'язків та інтегрованих форм в процесі навчання для формування професійно-ділових якостей медпрацівника”,  «Використання інформаційних технологій в процесі формування професійних вмінь і навиків та виховання особистості». Сьогодні педагогічний колектив коледжу працює над методичною проблемою «Вітагенні технології в процесі формування особистості медичного працівника».  Ці проблеми розглядаються і вирішуються шляхом поглиблення знань з методики навчання і виховання, методики викладання, удосконалення методики застосування технічних засобів навчання, комп'ютерних та мультимедійних технологій, практичного застосування методів і прийомів активізації навчальної діяльності студентів, а також систематичної інформації про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та форм навчально-виховної роботи, вивчення нормативних документів. Методична робота  включає такі напрямки:

вивчення досвіду роботи кращих викладачів;

апробація та впровадження в практику викладачів інформаційних технологій навчання;

організація творчої, пошукової, наукової роботи;

здійснення постійного моніторингу показників роботи викладачів;

розвиток творчої активності педагогів, професійної компетентності, духовності, відповідальності за результати своєї праці;

вироблення форм і методів для підвищення фахової майстерності викладачів та ефективності їх роботи;

урізноманітнення форм навчальної діяльності;

організація та проведення

- конференцій,

- педагогічних тренінгів,

- відкритих занять та виховних заходів,

- методичних семінарів та тренінгів,

- майстер-класів, методичних мостів, 

- педагогічних читань,

- методичних оглядів, конкурсів.

 

Велика увага приділяється методичним кабінетом випуску друкованої продукції, що допомагає поліпшувати якість викладання дисциплін. Налагоджено щорічне видання інформаційно-методичного вісника, в примірниках якого подані матеріали з досвіду роботи викладачів, які здійснюють загальноосвітню підготовку студентів коледжу, що відображають пошук, роздуми, знахідки щодо покращення навчально-виховного процесу в контексті реформи  національної освіти. Матеріали виступів викладачів на наукових конференціях ВНЗ Вінницького регіону надруковано в збірниках.

Методкабінет спрямовує і організовує роботу циклових комісій по створенню навчальних програм, написанню та рецензуванню навчально-методичних посібників.

Методична рада є постійно діючим органом при методкабінеті. Методична рада коледжу розглядає і схвалює нормативно-методичні документи внутрішньоколеджного користування, спрямовані на упорядкування навчально-виховного процесу, організацію видавничої, дослідної, обліково-контрольної, діагностичної роботи колективу. Робота методради проводиться з використанням таких організаційних форм: методичні семінари  з питань удосконалення методики  викладання, контролю якості навчального процесу, обміну досвіду роботи, конференції, діалоги, педагогічні консиліуми.  

Структурними навчально-методичними  підрозділами, що проводять виховну, навчальну та методичну роботу є циклові комісії ( ст. 30.п. Закону України “Про вищу освіту”).  Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом. 

Циклові комісії пропагують методи активного навчання. Викладачі   постійно проводять аналіз змісту навчальних програм, вносять до них зміни, домагаючись логічності викладу змісту, теми дисципліни, що вивчається, реалізації міждисциплінарних зв’язків. Постійно ведеться творчий пошук нетрадиційних форм і методів організації аудиторної та позааудиторної роботи. Результатами такого пошуку є традиційні щорічні тижні, декади циклових комісій, підготовка до яких розпочинається на початку навчального року при плануванні роботи.  

  В центрі уваги циклових комісій стоять питання вдосконалення навчальної діяльності студентів, впровадження в навчальний процес новітніх технологій, активних та інтерактивних методів навчання.  

За встановленими критеріями проводиться щорічний конкурс «Краща методрозробка року».  

Чітко сплановані, якісно підготовлені і проведені заходи тижнів циклової комісії  допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності студентів, формування їх наукового світогляду, підвищення інтересу до навчання, а також дають можливість узагальнювати та поширювати педагогічний досвід. Заходи декад циклових комісій  сприяють кращому засвоєнню матеріалу, допомагають розширювати і поглиблювати здобуті студентами теоретичні знання, закріпити і вдосконалити вміння і навички.  

Студенти коледжу – члени предметних гуртків. Пошукова  та науково-дослідницька робота дає їм можливість реалізувати свої здібності, використовувати свої знання  і вміння та поповнювати їх. Набутим досвідом, досягненнями, напрацюваннями гурткової роботи студенти і викладачі діляться під час виступів на науково-методичних та науково-практичних конференціях Вінницького регіону.  

Складовою частиною навчально-виховного процесу є виховна робота, яка спрямована на забезпечення повноцінного розвитку студентів, охорону та зміцнення їх здоров’я, утвердження здорового способу життя, виховання законопослушного громадянина держави. 

Студенти беруть активну участь в роботі школи правових знань, спортивних секціях, гуртках  художньої самодіяльності.

Вся виховна робота спрямована на формування у молоді  орієнтирів на загальнолюдські цінності, виховання  любові до своєї держави, свого народу.

Виховна робота проводиться за такими напрямками :

Професійно-трудове виховання;

Патріотичне  виховання;

Правове виховання;

Формування здорового способу життя;

Художньо-естетичне виховання;

Екологічне виховання;

Сімейно-родинне  виховання;

Морально-етичне виховання;

Гендерне виховання.


Особлива увага у виховній роботі приділяється вихованню здорового способу життя, виконанню програми „Сім'я без насильства”, профілактиці злочинності, насилля, дискримінації тощо. Виховна робота в різних формах систематично проводиться в гуртожитку: лекції, конференції, художні виставки, виставки плакатів, санбюлетнів, бесіди, зустрічі з лікарями, медсестрами, працівниками  правоохоронних органів.       

В навчальному закладі створено умови для забезпечення соціального захисту, фізичного розвитку студентів, збереження і зміцнення їх здоров’я. Щороку студенти проходять медичний огляд, який забезпечується спеціалістами Могилів-Подільського МТМО.

Студенти, які знаходяться на диспансерному обліку, оздоровлюються в спеціальних групах з фізичної культури.

На належному рівні поставлена індивідуальна робота зі студентами та їх батьками через роботу батьківського комітету та на батьківських зборах.

Належна увага приділяється фізичному вихованню студентів. Про результати цієї роботи свідчать їх призові місця на загальноколеджних, міських та обласних змаганнях з легкоатлетичного кросу,  міні-футболу, з настільного тенісу, шахів, боротьби, тощо.

Таким чином  навчально-методична та виховна робота в коледжі   проводиться планово, системно та комплексно.  Її результати є ефективними та досягають поставленої мети.  


 

 

 
porno escort bayan