ГОЛОВНА arrow АБІТУРІЄНТАМ arrow Програми вступних випробувань  
01.04.2020
Програми вступних випробувань Надрукувати

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ

ВИПРОБУВАНЬ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА БІОЛОГІЇ

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

ДО  МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО

МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ


ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі.

Подовжені звуки.

Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення

букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.

Склад. Наголос.

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків.

Спрощення в групах приголосних. Чергування у — в, і — й.

Орфограма. Орфографічна помилка.

Правила вживання апострофа, м'якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження.

Будова слова, словотвір і орфографія

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі

частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни

приголосних при творенні слів.

Правопис складних і складноскорочених слів.

Лексикологія і фразеологія

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і  переносне значення слів.

Синоніми, антоніми, омоніми.

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Запозичені слова.

Застарілі слова. Неологізми.

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення.

Морфологія і орфографія

Поняття про самостійні та службові частини мови.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви.

Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи

творення іменників.

Правопис відмінкових закінчень іменників.

Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення  прикметників.

Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання

складних прикметників.

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові.

Числівники прості і складні.

Відмінювання кількісних і порядкових числівників.

Правопис числівників.

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Розряди займенників. Відмінювання займенників.

Правопис займенників.

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Неозначена форма дієслова. Види дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів.

Дієслова І і II дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові

дієслова. Способи творення дієслів. Правопис дієслів.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки,

синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання

дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

Правопис дієприкметників.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки і

синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Діє

прислівниковий зворот.

Правопис дієприслівників.

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення.

Правопис прислівників.

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники.

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності.

Правопис сполучників разом і окремо.

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки.

Написання часток бо, но, то, от, таки.

Не з різними частинами мови.

Вигук як частина мови.

Правопис вигуків.

Синтаксис і пунктуація

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного

слова.

Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, запитальні,

спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і

складений; додаток, означення, обставини) і способи їх вираження. Прикладка як

різновид означення. Порівняльний зворот.

Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при

прикладках і порівняльних зворотах.

Речення 2-складні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні

речення.

Тире в неповних реченнях.

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах речення.

Однорідні й неоднорідні означення.

Розділові знаки при однорідних членах речення.

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них.

Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючі).

Розділові знаки при відокремлених членах.

Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове речення. Складнопідрядне

речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень.

Складне речення з кількома підрядними.

 

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях.

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні.

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку.

Розділові знаки в ньому.

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог.

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.

Відомості про мовлення

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати (той, хто говорить

чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення (висловлювання),

його зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різновиди мовленнєвої

діяльності: говоріння, писання, читання, слухання. Основні вимоги до мовлення:

змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність.

Мовленнєві помилки.

Етика спілкування й етикет.

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв'язку речень у тексті.

Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і

публіцистичний.

Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, міркування.

 

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ НА БАЗІ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

 

На іспиті з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити:

а)  знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови,
життя і розвитку рослинних, тваринних і людських організмів, розвитку живої природи;

б) знання основних груп рослин, грибів, прокаріотів і класифікації тварин;

в)  уміння обґрунтовувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з
наведенням прикладів із практики сільськогосподарського і промислового виробництва,
охорони здоров'я тощо.

Вступ до біології

Біологія — наука про живу природу. Місце біології в системі природничих наук.

Різноманітність живих організмів. Основні царства живої природи: Дроб'янки, Рослини,

Гриби, Тварини.

Охорона живої природи.

Рослини.

Рослинний світ — складова частина природи, його різноманітність. Ботаніка — наука

про рослинний світ. Роль рослин у природі, значення в житті людини, господарстві.

Клітинна будова рослин. Поняття про вегетативні та генеративні органи насінних

рослин,

Корінь і його функції. Види коренів. Типи (стрижнева і мичкувата) кореневих систем та

їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Ріст кореня. Поглинання

води і мінеральних речовин. Добрива. Ґрунт, його значення для життя рослин. Видозміни

кореня.

Пагін і його будова. Брунька — зачатковий пагін, її будова. Бруньки листкові та

квіткові, їх будова та розташування на стеблі. Розвиток пагона із бруньки. Ріст стебла в

довжину, галуження. Внутрішня будова стебла деревної породи у зв'язку з його

функціями.

Ріст стебла в товщину. Утворення річних кілець. Пересування мінеральних та органічних

речовин по стеблу.

Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина, їх будова. Біологічне та

господарське значення.

 

Листок — бічна частина пагона. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і
складні. Розміщення листків на стеблі. Особливості мікроскопічної будови листка в
зв'язку з його функціями: покривна тканина (шкірка, продихи), основна і провідна
тканини листка, випаровування води листками. Видозміни листків. Листопад.
Вегетативне розмноження рослин у природі і рослинництві. Природні та штучні види
вегетативного розмноження. Біологічне і господарське значення вегетативного
розмноження.

Квітка, насіння, плід. Квітка - орган насінного розмноження рослин. Будова оцвітини,
тичинки, маточки. Квітки одно-, двостатеві. Одно- та двостатеві рослини. Суцвіття та їх
біологічне значення. Запилення. Штучне запилення. Утворення насіння і плодів. Типи
плодів. Будова насіння (на прикладі одно- та двосім'ядольних рослин).
Умови проростання насіння. Живлення і ріст проростка. Агротехніка висівання насіння і
вирощування рослин.

Значення квітки, насінини та плоду в природі і житті людини.

Поняття про систематику рослин. Поняття про таксономічні категорії: вид, рід родина,
клас, відділ, царство. Рослинні угруповання. Поняття про науку екологію. Екологічні
чинники неживої і живої природи.

Основні групи рослин. Покритонасінні. Особливості будови та життєдіяльності
квіткових рослин. Різноманітність. Клас двосім'ядольних рослин. Родини: хрестоцвіті,
розоцвіті, бобові, пасльонові, складноцвітні. Клас односім'ядольних рослин. Родини
лілійні, злакові. Характерні ознаки рослин зазначених родин, їхні біологічні особливості
та господарське значення.

Голонасінні. Будова і розмноження (на прикладі сосни звичайної). Різноманітність
хвойних, їх значення в природі.

Папороті, хвощі, плауни. Будова і розмноження, їхня роль у природі, народному
господарстві.

Мохи. Будова і розмноження (на прикладі зозулиного льону). Сфагнум. Утворення
торфу.

Водорості. Будова і життєдіяльність одноклітинних (на прикладі хламідомонади) і
нитчастих (улотрикса) водоростей. Роль водоростей у природі та народному
господарстві.

Бактерії. Будова і житєдіяльність. Розмноження. Розповсюдження у повітрі, ґрунті, воді,
живих організмах. Роль у природі, медицині, сільському господарстві і промисловості.
Хвороботворні бактерії та боротьба з ними.

Гриби. Загальна характеристика. Шапкові гриби, їхня будова, живлення, симбіоз з
рослинами.

Цвілеві гриби. Мукор. Пеніцил, його використання для отримання антибіотиків.
Дріжджі.

Гриби-паразити, які викликають хвороби рослин. Роль грибів у природі і господарстві людини.

Лишайники. Будова. Живлення. Розмноження. Роль лишайників у природі і
господарстві.
Тварини.

Тваринний світ - складова частина природи. Подібність і відмінність тварин, рослин і
грибів; місце тварин у природі.

Систематика тварин (завдання систематики, токсин омічні категорії, основні принципи
класифікації тварин). Основні систематичні групи тварин.
Одноклітинні тварини. Загальна характеристика, особливості будови і
життєдіяльності.

 

Амеба. Пересування, живлення, дихання, виділення. Розмноження. Утворення цисти.
Евглена зелена. особливості живлення.

Інфузорія-туфелька. Будова, основні процеси життєдіяльності. Подразливість.
Кишкопорожнинні. Загальна характеристика. Гідра. Зовнішня і внутрішня будова. Типи
клітин. Проминева симетрія. Двошаровість. Нервова система. Живлення. Регенерація.
Розмноження.

Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови і життєдіяльності на
прикладі планарії білої. Паразитичні плоскі черви. Представники та їх життєві цикли.
Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, її будова та
життєдіяльність. Цикл розвитку. Розмноження.

Пристосованість червів до паразитизму та способи запобігання зараженню.
Кільчасті черви. Загальна характеристика. Зовнішня і внутрішня будова та
життєдіяльність дощового черв'яка. Розмноження. Роль у ґрунтоутворенні.
Молюски. Загальна характеристика. Ставковик великий. Беззубка. Зовнішня і внутрішня
будова та життєдіяльність. Різноманітність молюсків. Роль у природі та значення в житті
людини.

Членистоногі. Загальна характеристика. Різноманітність. Поділ на класи.
Ракоподібні. Загальна характеристика. Особливості будови і життєдіяльності рака
річкового. Розмноження.

Павукоподібні. Загальна характеристика. Особливості будови та життєдіяльності павука-
хрестовика. Кліщі. Зовнішня будова. Значення в природі і житті людини. Заходи щодо
захисту людини від кліщів.

Комахи. Загальна характеристика. Особливості будови та життєдіяльності комах (на
прикладі травневого). Розмноження. Типи розвитку комах. Основні ряди комах:
лускокрилі, твердокрилі, двокрилі, перетинчастокрилі, прямокрилі. Особливості будови
та життєдіяльності представників цих рядів комах. Роль і значення комах.
Хордові. Загальна характеристика типу. Клас ланцетники. Особливості будови
ланцетника.

Риби. Загальна характеристика групи, поділ на класи Хрящових і Кісткових. Особливості
зовнішньої та внутрішньої будови риби на прикладі окуня річкового. Різноманітність риб
(акули, осетрові, кісткові, кистепері). Розмноження, нерест і розвиток. Міграції. Турбота
про потомство. Господарське значення риб.

Земноводні. Характеристика класу. Жаба. Особливості зовнішньої та внутрішньої
будови, процесів життєдіяльності. Розмноження і розвиток. Різноманітність і значення.
Плазуни. Загальна характеристика класу. Ящірка прудка. Особливості її будови і
процесів життєдіяльності. Різноманітність сучасних плазунів, їх практичне значення.
Походження плазунів.

Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови,
процесів життєдіяльності птахів на прикладі голуба. Поведінка птахів. Розмноження і
розвиток птахів. Турбота про потомство. Пристосованість птахів до сезонних явищ у
природі (гніздування, кочування, перельоти) і різних умов існування. Роль птахів у
природі і житті людини. Птахівництво.

Ссавці. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та
процесів життєдіяльності на прикладі собаки свійської. Різноманітність ссавців. Характе-
ристика основних рядів: Першозвірі, Сумчасті, Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижаки,
Ластоногі, Китоподібні, Парно- і Непарнокопиті, Примати. Роль ссавців у природі і житті
людини. Сільськогосподарські тварини класу ссавців.

Етапи розвитку тваринного світу. Ускладнення будови та життєдіяльності хребетних у
процесі історичного розвитку тваринного світу. Взаємозв'язок у розвитку тварин і рослин


Природні угруповання (на прикладі лісу, водойми). Взаємозв'язки в природних

угрупованнях.

Біологія людини

її складові частини: анатомія, фізіологія, антропологія, генетика та екологія людини.

Гігієна — наука про здоров'я та його збереження. Поняття про здоров'я і хворобу

людини.

Організм людини як цілісна біологічна система. Органи, фізіологічні та

функціональні системи органів. Гомеостаз, шляхи його забезпечення. Загальні відомості

про нервову, гуморальну та імунну регуляції діяльності організму людини. Поняття про

подразливість та рефлекс.

Ендокринна система. Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяльності.

Загальні уявлення про залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції. Поняття про

гормони, їхню хімічну природу та функції. Залози внутрішньої секреції людини та їхні

функції: гіпофіз, щитоподібна і підшлункова залози, наднирники, тимус (вилочкова

залоза). Особливості гуморальної регуляції життєвих функцій організму людини.

Можливі порушення секреторної діяльності залоз внутрішньої секреції, їх профілактика.

Нервова система. Основні уявлення про нервову систему, її значення в регуляції та

узгодженні функцій організму людини, у взаємодії організму з довкіллям. Будова та види

нейронів. Нерви та нервові вузли. Рефлекторний принцип діяльності нервової системи.

Безумовні та умовні рефлекси. Рефлекторна дуга.

Поділ нервової системи на центральну і периферичну. Будова та функції соматичного та

вегетативного відділів нервової системи.

Будова та функції спинного мозку. Головний мозок, будова та функції його відділів

(довгастого мозку, мозочку, середнього, проміжного і переднього мозку). Кора великих

півкуль та її функції.

Можливі порушення структури та функцій нервової системи, їх профілактика.

Взаємозв'язок нервової і гуморальної регуляції в організмі людини. Поняття про стрес та

чинники, які його спричинюють.

Опорно-рухова система. Опорно-рухова система людини, її функції та значення.

Кісткова та хрящова тканини, зв'язки та сухожилки. Будова, склад, властивості кісток та

їх ріст. Типи кісток організму людини. Хрящі. Рухомі, напіврухомі і нерухомі з'єднання

кісток. Будова та типи суглобів. Скелет окремих відділів людини: голови, тулуба, верхніх

і нижніх кінцівок та їх поясів. Особливості будови скелету людини в зв'язку з

прямоходінням і працею.

М'язи як частина опорно-рухової системи. Особливості будови та функції посмугованих

(скелетних) м'язів: їх з'єднання з кістками та шкірою. Роль нервової та гуморальної

систем в регуляції діяльності м'язів. Механізми скорочення м'язових клітин. Статична і

динамічна робота м'язів, їх втомлюваність та її фізіологічні причини. Основні групи

м'язів: голови, шиї, тулуба (грудної клітки, живота, спини), верхніх і нижніх кінцівок.

Регулювання навантаження та відпочинку. Рухова активність і здоров'я. Гіподинамія та

запобігання їй. Причини виникнення викривлення хребта і розвитку плоскостопості,

заходи запобігання цим аномаліям. Значення праці, фізичного виховання, заняття

спортом та активного відпочинку для правильного формування скелета і розвитку м'язів.

Кров та кровообіг. Склад, функції та значення крові. Плазма крові, її хімічний склад та

властивості. Будова і функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи крові та

резус-фактор. Зсідання крові. Правила переливання крові.

Поняття про імунітет. Види імунітету: клітинний та гуморальний, вроджений та

набутий. Механізми формування імунітету. Поняття про антигени та антитіла.

 

Формування імунних реакцій в організмі людини. Можливі причини пригнічення
імунної системи. Поняття про імунну пам'ять. Проблема відторгнення чужорідних
частин при пересадженні тканин і органів. Штучний імунітет (активний та пасивний).
Поняття про вакцини та сироватки і їхня роль у профілактиці та лікуванні захворювань.
Будова та робота серця людини. Автоматія серця. Нервова і гуморальна регуляція
серцевого циклу.

Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), великого і малого кіл
кровообігу. Рух крові по судинах, кров'яний тиск у них. Пульс. Нейрогуморальна
регуляція кровообігу.

Лімфатична система, лімфообіг. Склад, утворення та функції лімфи. Особливості
будови лімфатичних вузлів та їх роль. Взаємозв'язок між кров'ю, тканинною рідиною та
лімфою.

Система органів дихання. Будова і функції верхніх (носова порожнина, носоглотка,
ротоглотка) і нижніх (гортань, трахея, бронхи) дихальних шляхів. Будова і функції
легень, їх розташування в організмі людини. Альвеоли.

Процеси вдиху і видиху та їх регуляція. Газообмін в легенях. Основні показники
активності дихання. Обмін газів у тканинах. Нервова і гуморальна регуляція дихання та
основні причини, які можуть викликати їх порушення.

Система органів травлення та обмін речовин в організмі людини. Значення процесів
травлення та всмоктування поживних речовин в шлунково-кишковому тракті для
життєдіяльності організму людини. Основні відомості про харчові продукти рослинного
і тваринного походження, способи їх зберігання. Методи дослідження процесів
травлення.

Будова ротової порожнини та травлення в ній. Будова та функції зубів. Роль язика в
перемішуванні їжі та сприйнятті її смаку. Склад та роль слини в травленні. Ковтання їжі.
механізм його здійснення. Будова та функції стравоходу.

Будова шлунка, травлення в ньому і нервово-гуморальна регуляція його діяльності.
Склад шлункового соку, його роль у процесі травлення.

Будова тонкого кишечнику, травлення та всмоктування поживних речовин у ньому.
Склад кишкового соку, секрети підшлункової залози і печінки, роль жовчного міхура.
Будова товстого кишечнику, травлення та всмоктування в ньому. Формування калових
мас та виведення їх із організму. Роль мутуалістичних мікроорганізмів кишечнику (киш-
кова паличка тощо) в забезпеченні травлення та синтезі біологічно активних речовин
(вітаміни К та В12 тощо). Гігієна травлення.

Обмін речовин і енергії. Значення обміну речовин і енергії. Обмін органічних речовин,
води і мінеральних речовин.

Вітаміни та їхня роль в обміні речовин. Поняття про авітамінози, гіпо- та
гіпервітамінози. Вміст та способи зберігання вітамінів і основних харчових продуктах.
Норми харчування в залежності від вмісту необхідних організму речовин та витрат
енергії. Лікувальне харчування.

Система органів виділення. Необхідність виділення з організму продуктів обміну.
Будова та функції органів сечовидільної системи: нирок, сечоводів, сечового міхура,
сечовидільного каналу. Утворення сечі, регуляція сечоутворення і сечовиділення.
Профілактика захворювань сечовидільної системи.

Шкіра. Будова та функції шкіри. Похідні шкіри людини - волосся і нігті. Роль шкіри в
терморегуляції організму людини. Гігієна шкіри. Профілактика захворювань шкіри.
Будова та функції чоловічої і жіночої статевих систем. Запліднення, розвиток зародка
та плоду (вагітність). Генетичне визначення статі. Народження дитини, годування
материнським молоком. Ріст та розвиток дитини (етапи новонародженості)

 

 

 
porno escort bayan