ГОЛОВНА arrow СТУДЕНТАМ arrow Правила призначення і виплати стипендій у Могилів-Подільському медичному коледжі  
30.09.2020
Правила призначення і виплати стипендій у Могилів-Подільському медичному коледжі Надрукувати

pravila.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні положення

1.     Правила  призначення і виплати стипендій студентам Могилів-Подільського медичного коледжу (далі - Правила) розроблені на основі законодавчих та нормативно-правових актів, якими регулюється питання стипендіального забезпечення учасників освітнього процесу вищих навчальних закладів України.

 

2.     Дані Правила регулюють питання призначення і виплати стипендій студентам Могилів-Подільського медичного коледжу (далі — Коледж).

 

3.      Дія цих Правил поширюється на студентів, які навчаються у   коледжі   за державним (регіональним)  замовленням.

 

4.     Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальним  закладом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.  

 

Студентам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання в межах Коледжу або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме:

 

академічної — з місяця, що настає за датою переведення (поновлення)  особи на навчання відповідно до наказу директора Коледжу;

 

соціальної — за процедурою та у строки, визначені цим  Порядком.

 

3. Студентам можуть призначатися  стипендії:

 

1) академічні — за результатами навчання;

 

2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

 

5.     Правила, розроблені відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 (в редакції Постанови Кабміну від 28 грудня 2016 р. № 1050 зі змінами від 25.01.2017р. № 32 та від 08.02.2017р. № 81), затверджуються педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування і первинною профспілковою студентською організацією та оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом директора Коледжу утворюється стипендіальна комісія.

 

До складу стипендіальної комісії входять директор Коледжу, головний бухгалтер, завідуючі відділеннями, представники органів студентського самоврядування, первинних профспілкових студентських організацій. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних студентських профспілкових організацій, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

 

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цими Правилами, Статутом Коледжу .

 

За поданням стипендіальної комісії директор Коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та Правилам призначення стипендій.

 

6.   Стипендії виплачуються один раз на місяць.

 

Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цих  Правилах.

 

У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

 

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студент отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному йому розмірі.

 

На час проходження практики стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

 

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими  Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

 

Студентам, які навчалися за державним (регіональним)  замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цими Правилами за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

 

Студентам, які відповідно до наказу директора Коледжу поновлені на навчання за державним замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

 

7.     У разі коли студент має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчуванням.

 

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

 

8.     З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Коледж  має право надавати матеріальну допомогу та заохочення   студентам,   які навчаються за державним   замовленням   за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, затвердженому у встановленому порядку. На матеріальну допомогу та преміювання виділяється   10% стипендіального фонду.

 

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється Коледжем та затверджується педагогічною радою.

 

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожного студента і кожної виплати.

 

9.     Студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора Коледжу, в межах коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

 

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

 

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

 

10.                      Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 150 гривень.

 

11.                      Студенти, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) у відповідному навчальному закладі, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цього Порядку.

 

Академічні стипендії

 

 

12.                      Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються   студентам,  за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі студентам, які досягли особливих  

  успіхів у навчанні.

 

13.                      Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1047):

·        студентам Коледжу, крім тих, для яких  встановлюється академічна стипендія у підвищеному розмірі, - 830 гривень на місяць;

·        студентам Коледжу, для яких встановлюється академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні, - 1208 гривень на місяць.

 

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

 

14.                      Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень студентів  з кожної навчальної дисципліни  і до якого включаються всі студенти, які навчаються на певному  відділенні за відповідними курсом та спеціальністю (за винятком призначення стипендії за І семестр 2016/2017 н.р. – на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050).

 

Рейтинг студентів Коледжу, які навчаються на одному відділенні за відповідними курсом та спеціальністю, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

 

Студент, який протягом попереднього навчального семестру отримував академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склав семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.   Рішенням директора Коледжу таким студентам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі, коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється,  відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

 

Порядок формування рейтингу у Коледжі визначається Правилами призначення стипендій, затвердженими педагогічною  радою відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р.

№ 1050 зі змінами від 25.01.2017р. № 32 та від 08.02.2017р. № 81) за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою студентською організацією.

 

При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

·        затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

·        рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу. Рейтинги, відповідно до яких студентам  призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни з урахуванням участі у науково-пошуковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для студентів, які навчаються на одному відділенні, курсі за однією спеціальністю;

·        навчальна успішність з вивчення навчальної дисципліни визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями  залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;

·        визначається діапазон балів, що їх може отримати студент, який на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконав вимог навчального плану з певної навчальної дисципліни  за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання.

 

До рейтингу не включаються студенти, які:

·        протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якої навчальної дисципліни  набрали меншу кількість балів, ніж визначена у коледжі межа незадовільного навчання (1, 2 - за пятибальною шкалою оцінювання, 1, 2, 3 – за дванадцятибальною шкалою). Рішенням директора коледжу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю. У разі коли у визначений строк академічна заборгованість  не ліквідована, студент підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

 

·        станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

 

·        під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок (крім І семестру 2016\2017н.р.);

 

·        до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної  дисципліни;

 

·        склали семестровий контроль (іспити, дифзаліки, заліки) з будь-якої дисципліни та отримали «задовільно» (3 – за п’ятибальною шкалою, 4, 5, 6 – за дванадцятибальною шкалою).

 

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада Коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх  відділень, курсів та спеціальностей   ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей.

 

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий  семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу.

 

15.                      Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

·        студентам, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі позиції;

·        студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів.

 

16.                      Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 13 цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

 

Соціальні стипендії

 

17.                      Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, не перебувають в академічній відпустці та належать до однієї з таких категорій:

 

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення навчального закладу, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

 

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки  відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

 

4) особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»  - протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

 

5) особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

 

6) діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

 

7) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення коледжу, але не довше ніж до досягненя ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

 

8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

 

9) особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до Постанови Верховної  Ради України від 24 жовтня 2002р. № 218-ІV;

 

10) діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;

 

11)  студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

 

 Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

 

Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента.

 

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5-8 цього пункту, соціальна стипендія виплачується до закінчення коледжу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

 

У разі поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента з іншого навчального закладу питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цими Правилами.

 

18.                      Особи, зазначені у пункті 17 цих Правил, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

 

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 17 цих Правил, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

 

19.                      У разі коли особи, зазначені у підпунктах 2-4   пункту 17 цих Правил  мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр.

 

Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 17 цих Правил мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

 

 

20.                      Особам, зазначеним у пункті 17 цих Правил, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Порядком, розмір соціальної стипендії  збільшується студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків  мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

 

Студентам з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, стипендія збільшується 30 відсотків.

 

21.                      Порядок призначення і виплати соціальних стипендій студентам Коледжу, які навчаються за державним (регіональним) замовленням, здійснюється відповідно до Постанови Кабміну від 28 грудня 2016 р. № 1045.

 

22.                      Розміри академічних (ординарних) та соціальних стипендій, іменних та академічних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України встановлені відповідно до Постанови Кабміну від 28 грудня 2016 р. № 1047.

 
porno escort bayan