ГОЛОВНА arrow ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ arrow Статут Могилів-Подільського медичного коледжу  
30.09.2020
Статут Могилів-Подільського медичного коледжу Надрукувати

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення   14 сесії Вінницької

 обласної Ради 7 скликання

 від 03. О2. 2017 року №291

СТАТУТ

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

(нова редакція)

%

м. Могилів-Подільський

2017 рік

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Даний Статут розроблений відповідно до чинного законодавства
України та є документом, який регламентує діяльність вищого навчального
закладу Могилів-Подільський медичний коледж (надалі - коледж).

1.2.   Коледж   створено   Постановою   Вінницького   облздороввідцілу   як
дворічна медична школа у 1936р. Рішенням Виконкому Вінницької обласної ради
депутатів трудящих (№ 246 від 12.07.54 р.) медшкола була реорганізована    в
медичне училище.

1.3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада
1991    року   №311    «Про   розмежування   державного   майна   України   між
загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-
територіальних одиниць (комунальною власністю)» та рішенням  10 сесії 21
скликання Вінницької обласної Ради народних депутатів від ЗО жовтня 1992 року
«Про перелік об'єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів,
що передаються в управління обласної державної адміністрації та розмежування
майнових інтересів між суб'єктами власності» коледж віднесений до об'єктів
комунальної власності Вінницької обласної Ради народних депутатів.

Відповідно до пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коледж є об'єктом права спільної власності територіальних громад області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада(далі - Орган управління майном).

1.4.      Рішенням   21 сесії Вінницької обласної   Ради 4 скликання 20 квітня
2005   року №   834  «Про  перейменування  Могилів-Подільського  медичного училища»   медичне   училище  перейменоване  в Могилів-Подільський  медичний  коледж.

1.5.      Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, Указами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами органів виконавчої влади, рішеннями
Органу управління майном та цим Статутом.

І.б.Найменування коледжу

Повне: Могилів-Подільський медичний коледж.

Скорочене: МОГ- ПОД МЕД. КОЛЕДЖ.

1.7.   Місцезнаходження   коледжу:   24000,   Україна,   Вінницька   область, м.Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 6.

1.8.               Коледж є вищим навчальним закладом, який проводить освітню
діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст за кількома спеціальностями і має відповідний рівень
кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

1.9.               Структура   коледжу   затверджується,   в   порядку   встановленому законодавством.

1.10.      Кожний структурний підрозділ коледжу керується в своїй діяльності
Положенням   про   відповідний   структурний   підрозділ,   яке   затверджується


директором. Структурними підрозділами коледжу є відділення, циклові комісії тощо.

1.11. Функціональні обов'язки, посадові інструкції працівників затверджує директор коледжу.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1.  Коледж є юридичною особою з часу його державної реєстрації у
встановленому порядку, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю,
користується правом оперативного управління майном, веде бухгалтерський
облік, статистичну звітність у порядку встановленому законодавством України,
укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами,
виступає позивачем та відповідачем у судах, набуває майнові і немайнові права
та    несе    обов'язки,    займається    діяльністю,    яка    відповідає    напрямкам,передбаченим цим Статутом.

2.2.  Коледж має самостійний баланс, рахунки (в т.ч. валютні) в установах
банків,    Державної    казначейської    служби    України,    печатку    з    власним найменуванням та зображенням герба України, штампи, бланки з власними реквізитами, логотипом та інші атрибути.

2.3.  Коледж   згідно   з   чинним   законодавством   відповідає   за   своїми зобов'язаннями коштами, що є в його розпорядженні.

Коледж не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Органу управління майном, а Орган управління майном не несе відповідальності за зобов'язаннями Коледжу.

2.4.   Органи державної влади,  органи місцевого самоврядування та їх
посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність коледжу,
таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб, передбачений
законодавством України.

З.МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

3.1. Основні напрямки діяльності коледжу:

-       підготовка відповідно до державного замовлення та договірних
зобов'язань висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров'я
України;

-       провадження   освітньої   діяльності   за   освітнім   рівнем   повної загальної середньої освіти;

-       профорієнтаційна робота;

-       атестація педагогічних працівників;

-       підготовка абітурієнтів до вступних іспитів, профорієнтаційна робота;

-       організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом
науково-пошукової роботи;

-       надання    платних    освітніх    послуг    відповідно    до    діючого законодавства;

-       культурно-освітня,   методична,   видавнича,   фінансово-господарська  діяльність, виробничо-комерційні роботи;

розповсюдження   медичних,   санітарно-гігієнічних   та   екологічних знань серед населення області;

здійснення зовнішніх зв'язків.

3.2. Головні завдання коледжу:

-    здійснення освітньої діяльності за напрямом 1201 «Медицина», яка
забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти:

-    здійснення науково-дослідницької, культурно-виховної, спортивної
та оздоровчої діяльності;

-    забезпечення виконання державного замовлення та інших угод на
підготовку фахівців з вищою освітою;

-    вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці сприяння
працевлаштуванню випускників;

 

-       забезпечення культурного і духовного розвитку особистості виховання
студентів у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та Законів
України;

-       формування соціальне зрілої творчої особистості;

-       виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління
громадян;

-       формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до
трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і
людства;

-       забезпечення високих етичних норм, атмосфери взаємної поваги
доброзичливості у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

-       забезпечення   набуття   студентами   знань   у   галузі   медицини   та підготовка їх до професійної діяльності в лікувально-профілактичних установах;

-       перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

-       просвітницька діяльність:

-       інформування   студентів   про   ситуації,   що   склалися   на   ринку зайнятості.

3.3. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 28.05.2015р. протокол № 116 Могилів-Подільський медичний коледж віднесено до вищих навчальних закладів освіти, який надає освітні послуги зі спеціальностей на рівні молодшого спеціаліста за першим рівнем акредитації.

3.4. За наслідками ліцензування Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямом та спеціальностями

1201 Медицина 5.12010101 - "Лікувальна справа"

1201 Медицина 5.12010102 - "Сестринська справа"

1201 Медицина 5.12010105 - "Акушерська справа"

Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015р. Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста для галузі знань 22 „Охорона   здоров'я"    зі    спеціальності    223    «Медсестринство»    з    наступними спеціалізаціями:

"Лікувальна справа"

"Сестринська справа"

"Акушерська справа"

 

3.5.  Коледж акредитовано з вищезгаданих спеціальностей, він має право
видачі випускникам дипломів про вищу освіту державного зразка.

3.6.    Відповідно     до     рішення     Вінницької     регіональної експертної ради ліцензування та атестації від 05.05.2014р., протокол №   89   ліцензія   серії АЕ № 271335, коледжу надано право на провадження освітньої діяльності за рівнем      повної      загальної середньої освіти і видачі документа про повну середню освіту державного зразка.

 

4. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ

 

4.1. Структурні підрозділи коледжу визначаються директором коледжу відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад освіти, головних завдань діяльності закладу освіти та функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються коледжем.

Структурними підрозділами коледжу є 2 відділення: медсестринське та фельдшерсько-акушерське, циклові комісії, бібліотека, відділ бухгалтерського обліку та звітності тощо.

Відділення - структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей. Відділення створюється рішенням директора коледжу, якщо в ньому навчається не менш, ніж 150 студентів.

4.2. Керівництво відділенням здійснює завідуючий. Завідуючий відділенням
призначається   на   посаду   директором   коледжу   з   числа педагогічних працівників,   які   мають   повну  вищу  медичну   освіту   і   досвід  навчально-методичної роботи.

Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів і несе повну відповідальність за результати роботи відділення.

4.3.  Циклова комісія -  структурний навчально-методичний підрозділ, що
проводить   навчально-виховну   та   методичну   роботу   з   однієї   або   кількох споріднених  навчальних дисциплін.  Циклова комісія  створюється рішенням директора коледжу за умови, якщо до її складу входить не менше, ніж три педагогічних працівники. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний     склад  затверджується  наказом  директора коледжу на  один навчальний рік.

4.4. Циклова комісія — структурний навчально-методичний підрозділ,, що проводить
навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних
дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням директора коледжу за умови, якщо до її
складу входить не менше, ніж три педагогічних працівники. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора коледжу на один навчальний рік.

4.5. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів, формує бібліотечний фонд шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами та програмами. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості.

4.6.  Відділ бухгалтерського обліку та звітності - структурний підрозділ,
який веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності коледжу,
складає фінансову, статистичну та іншу звітність, здійснює поточний контроль за
дотриманням законодавства.

4.7. Коледж може створювати інші підрозділи, діяльність яких не заборонена
законодавством.

5. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

5.1.          Цивільна правоздатність коледжу    виникає з моменту реєстрації
цього Статуту і складається із його прав та обов'язків.

5.2.          Коледж має право:

 

-       визначати   зміст   освіти   з   урахуванням   державних   стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів;

-       визначати форми, методи та види організації навчально-виховного
процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

-       готувати   фахівців  за  державним  замовленням   і  замовленням (угодами) галузевих Міністерств, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, громадських організацій та за договорами з громадянами;
розробляти та запроваджувати власні навчальні програми;

-       створювати   в   установленому   порядку   структурні   підрозділи   та формувати штатний розпис;

-       у встановленому порядку входити до складу навчально-науково-
виробничих  комплексів,

-       в   порядку  встановленому  законодавством  отримувати        кошти   і матеріальні   цінності   (будинки,   споруди, обладнання, транспортні засоби, тощо) від підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;

- від свого імені набувати майнових й особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді;

-       укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами
різних   форм   власності   в   Україні   і за її межами для   виконання   завдань відповідно до законодавства і даного Статуту;

-       розвивати   власну   соціальну базу,    мережу спортивно-оздоровчих лікувально-профілактичних і культурних об'єктів;

-   здавати в оренду нерухоме майно з дозволу Органу управління
майном відповідно до чинного законодавства;

здійснювати капітальний ремонт та реконструкцію основних фондів;
- користуватись   банківськими  кредитами   і   позичками   згідно  з

законодавством;

-         проводити видавничу діяльність в установленому порядку;

-      брати участь у діяльності міжнародних організацій, встановлювати
зовнішньоекономічні зв'язки з іноземними громадянами,  закладами освіти,
науковими    установами,    міжнародними    організаціями,    фондами,    фірмами, громадськими організаціями      світу      шляхом      укладення      договорів      про співробітництво;

-      здійснювати     право     користування     і      володіння     відведеними земельними ділянками та переданим майном згідно з законодавством, рішеннями Органу управління майном і цим Статутом;

- реалізовувати майно, технічні, транспортні засоби та обладнання, які не відповідають сучасним вимогам навчально-виховної та господарської діяльності в порядку визначеному Органом управління майном;

удосконалювати     систему    співпраці     з    українською    діаспорою, ефективно використовувати її можливості.

5.3   Коледж зобов'язаний:

дотримуватися вимог Законів України, в т.ч. «Про освіту», «Про
мови в Україні», «Про вищу освіту» та інших законодавчих актів, на яких
базується освітня діяльність;

забезпечити   на   належному   рівні   навчальний   процес,   надання інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку   фахівців   з   вищою   освітою,у своїй діяльності дотримуватися вимог стандартів вищої освіти щодо        підготовки        і        перепідготовки фахівців         відповідного         освітньо-кваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації кадрів;

-      своєчасно   сплачувати   податки   та   інші   відрахування   згідно   з законодавством України;

-      дотримуватися    договірних    зобов'язань    з     іншими    суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

-      здійснювати     бухгалтерський,     оперативний     облік     та     вести статистичну звітність згідно з законодавством України;

-      здійснювати    соціальний    захист    учасників    навчально-виховного процесу;

- в порядку встановленому законодавством здійснювати     будівництво, реконструкцію,         капітальний         ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

створювати    належні    умови    для    якісної    організації   навчально- виховного процесу студентів та високопродуктивної праці співробітників;

забезпечувати дотримання законодавства про  працю,  правил та
норм охорони праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

-      забезпечувати  економне і раціональне використання  фінансових та матеріальних ресурсів;

-      здійснювати матеріально-технічне забезпечення     навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;

-      виконувати    норми    та    вимоги    щодо    охорони    навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

-      звітувати перед Департаментом охорони здоров'я обласної державної
адміністрації та Міністерством охорони здоров'я України про основні напрями та
результати діяльності;

-         -               забезпечувати  відповідний  до  державних  освітніх  вимог кадровий потенціал викладацького колективу.

-      Обов'язки коледжу реалізуються через обов'язки директора, педагогічних працівників, співробітників, студентів. Діяльність, яка піддягає ліцензуванню, патентуванню або потребує спеціального дозволу, може здійснюватись тільки після їх одержання.

5.4 Учасниками навчально-виховного процесу є:     

-                   педагогічні працівники;

-          особи, які навчаються в коледжі;

-          працівники коледжу (категорійні спеціалісти, лаборанти, методисти та інші);

-          батьки або особи, які їх заміняють.

5.4.1   Основними посадами педагогічних працівників в коледжі є: 

-                   викладач;

-                   старший викладач;

-                   голова циклової комісії;

-                   завідуючий відділенням;

-                   завідуючий практикою;

-                   заступники директора;

-          директор.

5.5.  Педагогічні    працівники    призначаються    на    посаду    директором. Педагогічні працівники кожні п'ять років проходять атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.6.   За   результатами   атестації   визначається   відповідність   працівників займаній    посаді,    присвоюються    категорії,    педагогічні    звання.    Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

5.7. Робочий   час     педагогічного     працівника   визначається     Кодексом Законів    про    працю    України.    Час    виконання    навчальних,    методичних, організаційних та інших трудових обов'язків у поточному навчальному році неповинен перевищувати річний робочий час.

Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік. Додаткові години навчального навантаження при їх наявності встановлюються педагогічним працівникам за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом з відповідною оплатою згідно з законодавством.

Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного працівника, відповідно до його посади, встановлюються коледжем в індивідуальному плані працівника.

5.8.    Графік      робочого     часу     викладача      визначається      розкладом навчальних занять і консультацій, графіками контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним робочим    планом викладача та планом роботи коледжу.

Залучення викладачів до роботи, не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою або у випадках, передбачених законом.

Відволікання викладачів від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.

5.9. Педагогічні     працівники   підвищують   кваліфікацію   та   проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за   її   межами.   Коледж   забезпечує   підвищення   кваліфікації   та   стажування педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.

5.10.         Права та  обов'язки  заступників  директора коледжу,  керівників структурних        підрозділів        визначаються       посадовими        інструкціями, затвердженими  директором.  Адміністративно-господарський        та     навчально-допоміжний         персонал приймається на роботу відповідно з штатним розписом і звільняється директором   коледжу   згідно   з   законодавством,   їхні   права   та обов'язки   регулюються   законодавством,    Статутом   коледжу   та   Правилами внутрішнього розпорядку.

5.11.         Педагогічні працівники коледжу мають право на:

 

-         захист професійної честі і гідності;

-         вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених
навчальних планів;

-         проведення наукової, дослідницької, пошукової та експериментальної
роботи;

-         роботу   в умовах штатного   сумісництва на договірній   основі в коледжі або за його межами;

-         забезпечення безпечних умов роботи і дотримання існуючих правил
охорони праці та техніки безпеки;

-         індивідуальну педагогічну діяльність;

-         участь у громадському самоврядуванні;

-         участь у об'єднаннях громадян;

-         внесення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку матеріальної бази коледжу;

-         користування подовженою оплачуваною відпусткою у відповідності до законодавства;

-         підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

-         позачергову атестацію з метою отримання відповідної професійної категорії, педагогічного звання.

За досягнення   високих  результатів   у   праці    педагогічні   працівники коледжу в встановленому порядку мають право на заохочення:

   -   представлення до державних нагород;

   -   присвоєння почесних звань;

   -   відзначення   державними   преміями,   грамотами,   нагородами   згідно законодавства.

       5.12. Педагогічним працівникам коледжу:

-   створюються належні умови праці, побуту, відпочинку, підвищення кваліфікації та медичного обслуговування;

-   надається правовий, соціальний і професійний захист;

-   виплачується   у   разі   втрати   роботи   компенсації   відповідно   до законодавства;

- забезпечується    зарахування    до    педагогічного    стажу   робіт    за сумісництвом згідно законодавства;

- надаються  гарантії та  встановлюються  заохочення,   передбачені законодавством.

     5.13. Педагогічні працівники коледжу зобов'язані:

   -   забезпечувати високий науково-теоретичний     і методичний рівень викладання   дисциплін   у   повному   обсязі    освітньої   програми   відповідної спеціальності;

-   дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються навчальних закладах, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

-   підвищувати кваліфікацію не рідше, ніж один раз на п'ять років;

-   постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

-   дотримуватися законів, Статуту та правил внутрішнього розпорядку коледжу;

-   забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей студентів;

-   особистим      прикладом     утверджувати      повагу     до      принципів загальнолюдської      моралі:  правди,   справедливості,        працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

-   виховувати у студентів повагу до батьків, жінки, народних традицій,

історичних   і   культурних   цінностей   України, її державного   і   соціального устрою;

-      готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння і
гуманістичних принципів;

-      захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства,    запобігати    вживанню    ними    алкоголю,    наркотиків,    набуттю шкідливих звичок;

- формувати у студентів потребу в здоровому способі життя.

5.14. Особи, які навчаються в коледжі, є студенти.

Студент - особа, яка у встановленому порядку зарахована до коледжу і навчається за денною формою навчання з метою здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

5.15.  Прийом осіб на навчання до коледжу здійснюється на конкурсній
основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу забезпечують дотримання
прав громадян у галузі освіти.

Прийом осіб на навчання в коледжі проводиться відповідно до Умов прийому на перший курс до вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Правила прийому на навчання в коледжі розробляються на підставі Умов прийому на перший курс до вищих навчальних закладів України та затверджуються директором коледжу.

5.16. Студенти коледжу мають право на:

-      безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

-      трудову діяльність у поза навчальний час;

-      користування    навчальною,     науковою,     виробничою,    культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;

-      участь  у  науково-дослідницьких  роботах,  конференціях,  виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

-      участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-
виховного     процесу,     науково-дослідної     роботи,     призначення     стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

-      надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

-      участь у об'єднаннях громадян;

-      користування    послугами    закладів    охорони    здоров'я,    засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

-      складання екзаменів та заліків достроково при виконанні всіх вимог,
передбачених навчальними програмами;

-      участь у формуванні індивідуального навчального плану;

-      моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну
участь у науково-дослідній роботі:

-      захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства;

-          безкоштовне  користування  в  коледжі  бібліотекою, інформаційними  фондами, послугами навчальних, методичних підрозділів коледжу;

-         канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних
тижнів;

-         забезпечення    стипендіями    в    порядку,    визначеному    Кабінетом Міністрів України;

-         на академічну відпустку за станом здоров'я та за сімейних обставин,
тощо;

-         обирати і бути обраним до колегіального органу самоврядування
Коледжу;

-         отримувати грошову допомогу з фондів коледжу;

-         поновлюватись і переводитись до іншого вищого навчального закладу
згідно з законодавчим положенням;

-         користуватись пільговим проїздом в громадському транспорті;

-          проживати      в      гуртожитках      в      порядку      встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.17. Студенти коледжу зобов'язані:

-         дотримуватися  законів,   Статуту,   Правил   внутрішнього  розпорядку коледжу, Правил поведінки студентів коледжу;

-         виконувати   графік   навчального   процесу   та   вимоги   навчального плану;

-         систематично    і    глибоко     оволодівати    знаннями,     практичними навичками, підвищувати культурний рівень і професійну майстерність;

-         вчасно інформувати дирекцію коледжу про неможливість відвідування
занять з поважних причин, складання (перескладання) екзаменів і заліків.

Випускники коледжу, що навчалися за держзамовленням, і яким присвоєно відповідну кваліфікацію, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу.

Випускники, які навчалися за контрактом, вільні у виборі місця роботи. Якщо випускник навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.

       5.18. За невиконання обов'язків, порушення Правил внутрішнього розпорядку коледжу, директор може накласти дисциплінарне стягнення або відрахувати студента з коледжу.

Студенти можуть бути відраховані за:

                    - завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

-         власним бажанням;

-         невиконання навчального плану;

-         порушення умов контракту;

-         в інших випадках, передбачених законами.

      5.19. Студенти можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.^

                 6. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

6.1.   Управління коледжем здійснюється відповідно до цього Статуту на основі  поєднання  прав  Органу управління  майном,  Департаменту охорони здоров'я  обласної державної адміністрації і участі  в  управлінні трудового колективу.

6.2. Орган управління майном:

-          призначає на посаду та звільняє з посади директора;

-          затверджує Статут коледжу та зміни до нього;

-          здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням;

-          здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться в оперативному управлінні коледжу;

-          здійснює інші повноваження, визначенні чинним законодавством.

6.3. Організаційно-методичне управління та державний контроль і нагляд за   фаховою   діяльністю   коледжу   здійснює   Департамент   охорони   здоров'я обласної державної адміністрації.

6.4.   Безпосереднє  управління  діяльністю   коледжу  здійснює  директор який  призначається  та  звільняється  Органом управління  майном  у  порядку встановленому    чинним    законодавством    України.    Із    директором    коледжу укладається контракт в якому визначаються права та обов'язки, строк найму, відповідальність перед Органом управління майно і трудовим колективом, умови матеріального та соціального забезпечення.

Директор   коледжу   може   бути   звільнений   з   посади   на   підставах, визначених законодавством та умовами контракту.

6.5.    При виході на пенсію з посади директора коледжу, особа, яка пропрацювала на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначена на посаду почесного директора коледжу з виплатою грошового утримання за рахунок коледжу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

6.6.    Директор коледжу в межах наданих йому повноважень:

-      вирішує   питання   діяльності   коледжу,   у   встановленому   порядку затверджує його структуру і штатний розпис;

-      видає накази і розпорядження,  обов'язкові для виконання всіма
працівниками та структурними підрозділами коледжу;

-      представляє   коледж   в державних та   інших органах, відповідає за результати його діяльності;

-      розпоряджається  майном  з  дозволу  Органу управління  майном  та коштами згідно чинного законодавства;

-      виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення,відкриває банківські

рахунки;

-   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників коледжу;

-   забезпечує охорону праці, дотримання законності та правопорядку;

-   визначає функціональні обов'язки працівників;

-   формує контингент осіб, які навчаються;

-   контролює виконання навчальних планів і програм;

-   відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються;

-   контролює     дотримання     штатно-фінансової     дисципліни       всіма підрозділами коледжу;

-   забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

-   здійснює    контроль    за   якістю    роботи    викладачів,  організацією навчально-виховної й культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я,  організовує  побутове  обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників коледжу.

6.7.   Директор коледжу відповідає за впровадження освітньої діяльності в  коледжі,      за    результати     фінансово-господарської    діяльності,     стан    і збереження будівель та іншого майна.

      6.8. Директор коледжу щорічно звітує відповідно до законодавства.

      6.9.  Для     вирішення   основних   завдань   діяльності   коледжу директор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

Робочими органами є адміністративна рада та приймальна комісія, а дорадчими органами - педагогічна рада, методична рада та студентська рада. Положення про їх повноваження затверджуються наказом директора коледжу.

     6.10.  Адміністративна рада  вирішує  поточні   питання  навчально-виховної та фінансово-господарської   діяльності коледжу, виконання правил внутрішнього розпорядку   коледжу,   наказів   та розпоряджень органів управління освіти та науки,   вживає заходів щодо покращення соціально-побутових умов праці та відпочинку студентів та співробітників.

До складу адміністративної ради коледжу входять: директор (голова ради), заступники директора, завідуючі відділенням, завідуючий практикою, методист, головний бухгалтер, голова профкому, керівник фізичного виховання, завідуючий бібліотекою.

      6.11.  Склад та   порядок   роботи   приймальної комісії визначаються   і затверджуються щорічно директором коледжу відповідно до Положення про приймальну комісію коледжу.

      6.12.  Педагогічна рада коледжу у своїй роботі керується Положенням про педагогічну раду.

До складу педагогічної ради входять: директор, заступники директора, голови циклових комісій, завідуючі відділеннями, головний бухгалтер, юрисконсульт, завідуючий практикою, завідуючий бібліотекою, педагогічні працівники, студенти (згідно квоти).

Головою педагогічної ради є директор коледжу, а в разі його відсутності -заступник директора з навчальної роботи.^

Педагогічна рада коледжу розглядає і вирішує питанім про:

-      заходи по виконанню Коледжем законів України, постанов Кабінету
Міністрів України, директив,   наказів,       положень,   Інструкцій Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України;

-      підсумки навчально-виховної та методичної роботи, дисципліни та
успішності студентів, практичної підготовки студентів, дотримання правил
внутрішнього розпорядку;

-      національне,     патріотичне     та     моральне     виховання     студентів, культурно-масової та спортивно-масової роботи;

-      стан науково-пошукової роботи, технічної і художньої творчості
студентів, питання охорони праці;

-      стан та перспективи розвитку із зміцненням матеріально-технічної
бази коледжу, впровадження комп'ютеризації та новітніх технологій навчання,
аналіз роботи навчальних кабінетів та лабораторій;

-      результати     чергової     та     позачергової     атестації     педагогічних працівників;

-      аналіз роботи відділень, циклових комісій та викладачів;

-      підсумки   семестрових,   перевідних   і   державних   екзаменів   тощо.
Склад педагогічної ради затверджується наказом директора терміном на один рік.

     Робота педагогічної ради проводиться згідно плану, який складається на навчальний рік. План роботи, після розгляду його на засіданні педагогічної ради, затверджується директором.

Педагогічна рада збирається в терміни, встановлені директором, але не рідше одного разу в два місяці. Засідання педагогічної ради оформляються протоколом.

Рішення педагогічної ради є чинними, якщо на засідання присутні дві третини членів і за нього проголосувала проста більшість присутніх.

Рішення педагогічної ради впроваджуються наказом директора і є обов'язковими до виконання після його підписання.

6.13. З метою підготовки і обговорення рекомендацій, спрямованих на поліпшення і вдосконалення навчально-виховної та методичної роботи, здійснення контролю за навчальним процесом в коледжі діє методична рада. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

7. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

7.1. Вищим     колегіальним     органом     громадського      самоврядування коледжу є загальні збори трудового колективу. Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на рік директором, або на вимогу однієї третини членів трудового колективу.   Рішення загальних зборів   є чинними, якщо   на них присутні 75% членів колективу і за них голосувала проста більшість присутніх. Рішення вводяться в дію наказом директора коледжу. 72. Загальні збори трудового колективу коледжу:

-         приймають Статут коледжу та зміни до нього;

-          згідно   законодавства  обирають  претендентів   на  посаду  директора коледжу;

- вносять подання Органу управління майном про дострокове звільнення
директора коледжу;

-          затверджують Правила внутрішнього розпорядку коледжу; обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

розглядають інші питання діяльності коледжу.

7.3.  В  коледжі  створюються органи  студентського  самоврядування,  які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок    майбутнього    організатора,    керівника    що    здійснюється    на рівні академічної групи, відділення.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

7.4.          У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
чинним законодавством України.

7.5.          Виконавчим  органом студентського  самоврядування  є студентська рада,     яка обирається     конференцією студентів     терміном     на    один рік.

Періодичність   засідань - не менше одного  разу на місяць. Конференція студентів коледжу:

-          ухвалює Положення про студентське самоврядування;

-          обирає виконавчі органи  студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

-         визначає структуру,  повноваження та порядок обрання виконавчих
органів студентського самоврядування;

-         конференція студентів скликається не менше одного разу на рік.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», державних і галузевих стандартів вищої освіти, та інших нормативно-правових документів з питань освіти.

8.1 Освітній процес забезпечує можливість:

-            здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній,
науково-природничій і медичній сферах;

-            інтелектуального,   морального,   духовного,   естетичного   і  фізичного
розвитку    особи,    що    сприяє    формуванню    знаючої,    вмілої та   вихованої
особистості.

8.2 Навчально-методичне забезпечення включає:

-         державні стандарти вищої освіти;

-         галузеві стандарти вищої освіти;

-         стандарти вищої освіти коледжу;

-         навчальні плани;

-         навчальні програми з усіх нормативних і варіативних дисциплін,
програми навчально-виробничої та інших видів практик;

-         підручники і навчальні посібники;

-         інструктивно-методичний    матеріал до    семінарських,    практичних, лабораторних занять;

-         індивідуальні семестрові завдання для самостійної поза аудиторної
роботи студентів з навчальних дисциплін;

-         контрольні завдання до  семінарських, практичних і лабораторних
занять, методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури.

 

8.3.      Коледж       здійснює       освітній       процес       за      денною    формою навчання.

8.4.      Зміст освіти визначається освітньо-професійними програмами підготовки, структурно-логічними схемами       підготовки,       навчальними програмами дисциплін,  іншими нормативними актами органів державного управління    освітою.    Освітньо-професійна    програма    підготовки    визначає нормативний   термін   та   нормативну   частину   змісту   навчання   за   певним напрямом або    спеціальністю відповідного    освітньо-кваліфікаційного рівня,встановлює   вимоги    до    змісту,    обсягу   та   рівня   освіти   й   професійної підготовки фахівців.

Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу, є навчальний план. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та термін їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

8.5. Програми    навчальних    дисциплін    визначають    їх    інформаційнийобсяг,    рівень    сформованості    вмінь    та    знань,    перелік    рекомендованих підручників,     інших     методичних     та     дидактичних     матеріалів,     критерії
успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.

Нормативні навчальні дисципліни визначаються освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, а вибіркові дисципліни -Коледжем.

Програми вибіркових навчальних дисциплін розробляються Коледжем відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються директором коледжу.

8.6.      Для    конкретизації планування    навчального    процесу    на    кожний
навчальний рік складається робочий навчальний план.

8.7.            Для кожної   навчальної дисципліни,     яка   входить   до  освітньо-професійної   підготовки,   на   підставі   навчальної   програми   дисципліни   та навчального плану коледжем складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є його нормативним документом.
       8.8. Навчальний процес в коледжі здійснюється у таких формах: навчальні заняття,   виконання   індивідуальних   завдань,   самостійна   робота   студентів,практична підготовка, контрольні заходи.

       8.9. Основними видами навчальних занять в коледжі є лекція, лабораторне,
практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультації.

8.10.   Індивідуальне   завдання   виконується   студентом   самостійно,   під контролем викладача.

8.11. Самостійна робота студентів регламентується навчальним планом.

Навчальний  матеріал,  передбачений  робочим  навчальним  планом,  для

засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з аудиторним навчальним матеріалом.

8.12. Коледжем можуть бути встановлені інші види навчальних занять.

8.13.             Виробнича  і  переддипломна  практики  студентів  проводяться  на клінічних базах, закріплених за коледжем.

8.14.             Програми  виробничої та  переддипломної  практики  і  терміни  її проведення визначаються навчальним планом.

8.15.   Контрольні   заходи   оцінки   засвоєння    студентами   навчального матеріалу:

-      поточний   контроль   здійснюється   під   час   проведення   практичних, лабораторних  та   семінарських  занять   з   метою   перевірки   рівня   підготовки студентів до виконання конкретної роботи;

-      підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому. Освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних  етапах.  Підсумковий контроль  включає  семестровий контроль (екзамен, диференційований залік, залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студента.

 

8.16.        В коледжі можуть використовуватися   інші форми підсумкового контрою   після   завершення   лекційних   та   практичних   занять   з   певної дисципліни,  а їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

8.17.        Екзамени складаються студентам в період екзаменаційних сесій, передбачених навальним планом, і проводяться згідно з розкладом, який доводиться   до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку сесії.

8.18.        Диференційований залік проводиться після завершення вивчення дисципліни на останньому занятті, якщо з цієї дисципліни не передбачений екзамен.

8.19.   Студент  вважається допущений  до  семестрового  контролю  з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або заліку) якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом з цієї навчальної дисципліни.

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються: «відмінно», «добре»,  «задовільно»,    «незадовільно»,    з    дисциплін загальноосвітньої   підготовки   за  дванадцятибальною   шкалою,   а   заліків «зараховано», «не зараховано» і вносяться в екзаменаційну відомість.

8.20.  Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних
оцінок,  або зафіксованих  1,  2,  3  балами з загальноосвітніх дисциплін, відраховуються з коледжу.

8.21.  Студентам,   які   одержали   під   час   сесії   не   більше   двох незадовільних оцінок, або зафіксованих 1, 2, 3 балами з загальноосвітніх
дисциплін, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку
наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше
двох разів з кожної дисципліни: один раз - викладачу, другий - комісії, яка
створюється завідуючим відділенням.

8.22.  Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин,
вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

8.23.  Особи,   які   мають   базову   загальну   середню   освіту,   можуть одночасно   навчатися   за   освітньо-професійною   програмою   підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

8.24.  Державна     атестація     студентів     здійснюється     державною екзаменаційною   комісією   (далі  -  державна  комісія)   після  завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівнів освітньої підготовки   вимогам   освітньо-кваліфікаційної   характеристики.   Державна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного року.

8.25.   До складання державних екзаменів допускаються студенти, які
виконали всі вимоги навчального плану.

8.26.           Студенту, який склав державні екзамени відповідно до освітньо-
професійної програми, рішенням державної комісії присвоюється освітньо-
кваліфікаційний рівень  спеціаліста  певної  спеціальностіі видається диплом державного зразка.

8.27.           Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше
як з 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених
навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань
- оцінки «добре», склав державні екзамени з оцінкою «відмінно», а також
виявив себе в творчій роботі, що підтверджується рекомендацією циклової
комісії, видається диплом з відзнакою.

8.28   Студент,   який   при   складанні   державного   екзамену   отримав незадовільну оцінку, відраховується з коледжу і йому видається академічна довідка.

8.29.  Студент, який не склав державного екзамену, допускається до
повторного    складання  державних    екзаменів    протягом    трьох  років    після закінчення коледжу.

8.30. Після завершення навчання перескладання семестрових екзаменів для
підвищення оцінки з окремих навчальних дисциплін нормативно не регламентується,
але в окремих випадках може мати місце з дозволу директора.

 

 

 

9. МАЙНО КОЛЕДЖУ

 

9.1. Майно коледжу становлять основні фонди, обігові кошти, а також інші
цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

9.2.  Майно коледжу є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст Вінницької області і закріплене за ним на праві оперативного
управління.

Джерелами формування майна коледжу є:

-  майно, передане Органом управління майном;

-  бюджетні асигнування;

-  доходи, одержані від надання платних послуг згідно законодавства;

-  добровільні  внески юридичних та фізичних осіб  отримані  в порядку визначеному законодавством;

-  інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.

-  інші джерела, не заборонені законодавством України;

 

9.3.            Здійснюючи   право   оперативного   управління,   коледж  володіє  та користується зазначеним майном. Право розпорядження майном, закріпленим на праві  оперативного  управління,  здійснюється  з  дозволу  Органу управління майном. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

9.4.            Орган управління майном здійснює контроль за використанням і
збереженням переданого в оперативне 'управління майна безпосередньо або через
уповноважений ним орган.

9.5.    Відчуження    основних    засобів,    що    закріплені    за    коледжем, здійснюється   за   погодженням   з   Органом   управління   майном   у   порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.6.      Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться
в   користуванні   коледжу,   її   відчуження,   вилучення,   відмова   від   права користування тощо вирішуються за погодженням з Органом управління майном.

9.7.      Коледж відповідно до чинного законодавства користується землею,
іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та
норм їх охорони.

9.8.     Матеріально-технічне    забезпечення    коледжу    здійснюється    у відповідності з чинним законодавством.

9.9.  Збитки, завдані коледжу внаслідок порушення його майнових прав
іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до
чинного законодавства України.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬШОСТЬ КОЛЕДЖУ

 

10.1. Вся господарська та фінансова діяльність коледжу направлена на виконання поставлених завдань та здійснюється відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.

10.2.   Коледж  здійснює  господарську  діяльність   в   межах   бюджетних асигнувань і на основі оперативного управління майном та не має на меті отримання прибутку.

10.3.       Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється на основі
кошторису, затвердженого згідно чинного законодавства.

10.4.       Доходи коледжу зараховуються до єдиного кошторису (спеціальний
фонд) на утримання коледжу і використовується на фінансування видатків цього
кошторису.

10.5.       У разі, коли за наслідком року доходи кошторису на утримання
коледжу перевищують суму, визначену кошторисом витрат, сума перевищення
враховується у складі кошторису наступного року.

10.6.       Фінансування коледжу здійснюється у встановленому порядку за
рахунок коштів загального фонду обласного бюджету у межах регіонального
замовлення,    а    також    інших    джерел,    не    заборонених    законодавством України коледжу і використовуються на фінансування тільки видатків цього кошторису.

10.7.       Бюджетні призначення та кошти, одержані із додаткових джерел
фінансування, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім
випадків, передбачених законом.

10.8.   Орган   управління   майном   має   право   ініціювати   проведення відповідними органами комплексної ревізії у сфері  фінансово-господарської діяльності коледжу.

10.9.                  Контроль    за    фінансово-господарською    діяльністю    коледжу здійснюється   відповідними   установами   та   організаціями   згідно   з   чинним законодавством.

10.10.         Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік,
веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим
здійснювати   контроль   за   відповідними   напрямами   діяльності   коледжу   у визначеному законодавством порядку.

10.11. Коледж є неприбутковим закладом.

10.12.             Коледжу забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки)
або  їх  частини  серед  засновників,   працівників   (крім  оплати  їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших
пов'язаних з ними осіб.

10.13.             Доходи   (прибутки)   коледжу   використовуються   виключно   для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

 

10.14.    Директор   та   головний   бухгалтер   коледжу   несуть   персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

10.15.    Орган управління майном та Департамент охорони здоров'я обласної
державної адміністрації мають право вимагати від коледжу будь-яку інформацію

щодо   здійснення   ним   господарсько-фінансової   діяльності   та   виконання статутних завдань, а коледж зобов'язаний надати інформацію.

10.16.Оплата праці в коледжі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про освіту», за схемами посадових
окладів   і   тарифними   ставками,   що   встановлюються   Кабінетом   Міністрів України та договорами.

10.17.Виплата стипендії студентам  проводиться      відповідно     до законодавства.

11. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. У   практичній   роботі   коледж   керується   концепцією діяльності, ухвалений педагогічною радою коледжу, погодженою з Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та затвердженою директором коледжу.

Концепція освітньої діяльності ґрунтується на засадах Національної Доктрини розвитку освіти України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших законодавчих та нормативно-правових актів.

11.2.     Мета освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і
творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління
людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати
й    примножувати    цінності    національної    культури    та    громадянського суспільства,   розвивати   і зміцнювати   суверенну,   незалежну, демократичну, соціальну   та   правову   державу як   невід ємну   складову   європейської та світової спільноти.

11.3.     Освіта має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-
історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності.

Освіта утверджує національну ідею, сприяє національній само ідентифікації, розвитку культури українського народу, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями.

Національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. Його основна мета - виховання свідомого громадянина, патріота, набуття студентами соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.

Національне виховання спрямовується на залучення студентів до глибинних пластів національної культури і духовності, формування у молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури.

Головними складовими національного виховання є громадянське та патріотичне виховання.

Національне виховання має здійснюватися на всіх етапах навчання молоді, забезпечувати всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості,

розвиток її здібностей та обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, виховання громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

11.4. Коледж продовжує  безперервність мовної освіти,  що забезпечує обов'язкове   володіння   громадянами   України   державною   мовою,   можливість опановувати   рідну   (національну)   і   практично   володіти   хоча   б   однією іноземною   мовою.   Освіта   сприяє   розвитку   високої   мовної   культури студентів,   вихованню   поваги   до   державної  мови   та  мов   національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур.

Реалізація мовної стратегії здійснюється шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, нормативно-правових, науково-методичних, роз'яснювальних заходів.

11.5. Рівний доступ до здобуття освіти забезпечується шляхом:

-   запровадження  ефективної системи  інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти за акредитованими спеціальностями;

-   створення умов для здобуття початкової вищої освіти на конкурсних засадах;

-   здобуття    освіти   за   рахунок   бюджетів   усіх   рівнів   та   коштів юридичних і фізичних осіб;

-   створення умов   для   здобуття   освіти   дітьми    пільгової категорії: сиротами, дітьми, позбавлених батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;

забезпечення    високої якості    освіти    та    професійної    мобільності випускників     на    ринку   праці    шляхом   запровадження    гнучких    освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

-   додержання    засад    демократичності,    прозорості    та    гласності    у формуванні    контингенту    студентів,    у    тому    числі    шляхом    об'єктивного тестування;

-   створення умов для забезпечення навчання відповідно до потреб особистості та ринку праці.

11.6.Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних    технологій,    що    забезпечують    подальше    удосконалення навчально-виховного    процесу,    доступність    та    ефективність    освіти, підготовку    молодого    покоління    до    життєдіяльності    в    інформаційному суспільстві.

11.7. Забезпечення   умов   для   педагогічної,   науково-педагогічної   та наукової діяльності педагогічних працівників, умов для навчання студентів, а також соціального захисту учасників навчально-виховного процесу є найважливішим напрямом діяльності коледжу.

Учасникам навчального процесу гарантується:

-          захист життя, збереження здоров'я, фізичне виховання;

-         надання адресної допомоги, академічних і соціальних стипендій;

-         здійснення      заходів      щодо      профілактики       бездоглядності       і правопорушень серед студентської   молоді, їх    соціальної   реабілітації   у суспільстві;

-         працевлаштування   випускників,   які   навчалися   за   державним
замовленням;

-         ефективне медичне обслуговування;

-         встановлення      і      дотримання      науково      обґрунтованих      норм навчального навантаження, тривалості робочого часу та основної щорічної відпустки;

-         періодичне  стажування у наукових центрах,  навчальних закладах
та на виробництві;

-          диференціація оплати праці відповідно до рівня професіоналізму, кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, наукового ступеня та вченого звання;

-          встановлення   педагогічним   працівникам   фіксованих   доплат   для придбання навчальної та науково-методичної літератури;

11.8. Реалізація Концепції діяльності коледжу ґрунтується на Національній доктрині і має забезпечити перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості та суспільства, самостійність і самодостатність особистості, її творчу активність, що зміцнить демократичні основи громадянського суспільства і прискорить його розвиток. Активізуються процеси національної само ідентифікації особистості, підвищується її громадянський авторитет, а також статус громадянина України у міжнародному соціокультурному середовищі.

Освіта, здобута в Україні, має стати конкурентоспроможною в європейському та світовому освітньому просторі, а людина - захищеною і мобільною на ринку праці.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

12.1.  Діяльність коледжу припиняється за рішенням Органу управління
майном чи/або рішенням суду згідно чинного законодавства.

12.2.    Припинення    діяльності    коледжу    відбувається    шляхом    його реорганізації або ліквідації.

12.3. У разі припинення діяльності коледжу (в результаті його ліквідації,
злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в
дохід бюджету.

12.4.                В   результаті   реорганізації   коледжу   його   права   та   обов'язки переходять до правонаступників.

      12.5. Ліквідація   коледжу   здійснюється   ліквідаційною   комісією,   яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок, строки проведення ліквідації, а також строки для заявлення кредиторами своїх вимог визначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію, відповідно до чинного законодавства України.

З моменту призначення  ліквідаційної    комісії   до    неї   переходить повноваження щодо управління коледжем.

12.6.         При реорганізації чи ліквідації коледжу працівникам гарантується
додержання їхніх прав відповідно до чинного законодавства України.

12.7.         Коледж вважається реорганізованим, або ліквідованим з моменту
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕДЖУ

 

13.1.     Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління
майном, шляхом викладення Статуту в новій редакції у відповідності до чинного
законодавства України.

13.2.     Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної
реєстрації згідно чинного законодавства.

 

 

Перший заступник

голови обласної Ради                          Л.Щербаківська

 

 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan