ГОЛОВНА arrow ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ arrow Положення про педагогічну раду  
30.09.2020
Положення про педагогічну раду Надрукувати

1.Загальні  положення

Педагогічна рада є  дорадчим органом, який створюється для забезпечення  колегіальності обговорення навчально-виховної, методичної роботи та інших питань діяльності коледжу. Педагогічна рада в своїй роботі керується законом України "Про вищу освіту", Статутом Могилів-Подільського медичного коледжу.

Основними завданнями педагогічної ради є об’єднання зусиль усього колективу коледжу:

Ø на забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців з вищою освітою на рівні молодшого спеціаліста ;

Ø на постійне вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасної медичної науки і перспектив її розвитку;

Ø на забезпечення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів.

 

2. Порядок створення та склад педагогічної ради.

2.1.  Педагогічна створюється наказом директора коледжу терміном на один рік.

2.3.  Педагогічна рада коледжу організовується в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера.

2.4. За рішенням педагогічної ради до її складу можуть входити також представники  громадськості.  При цьому не менш як 75 відсотків складу педагогічної ради повинні становити педагогічні працівники коледжу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

2.5. Діловодство педагогічної ради веде  секретар, який обирається з членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських засадах.

2.6. Головою педагогічної ради є директор коледжу, а у випадку його відсутності – заступник директора з навчальної роботи.

 

3. Зміст та організація роботи.

3.1.         Педагогічна рада розглядає й обговорює:

Ø заходи щодо виконання коледжем нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій і вказівок вищих керівних органів про підготовку спеціалістів із вищою фаховою освітою на рівні молодшого спеціаліста;

Ø стан і підсумки навчально-виховної і методичної роботи, питання удосконалення методів навчання , посилення зв’язку теоретичного і практичного навчання;

Ø стан і підсумки роботи відділень,  а також звіти класних керівників та інших працівників навчального закладу;

Ø питання виховання студентів, стан виховної, культурно-масової і спортивної роботи;

Ø плани навчально-виховної роботи коледжу;

Ø план розвитку коледжу і зміцнення його навчально-матеріальної бази;

Ø досвід роботи циклових комісій та кращих викладачів. Доповіді викладачів та інших працівників з  найбільш актуальних питань навчання і виховання студентів;

Ø питання підвищення кваліфікації викладачів;

Ø стан дослідної роботи, технічної і художньої творчості студентів;

Ø питання охорони праці;

Ø питання нового прийому студентів і випуску фахівців, а також питання зв’язку з випускниками коледжу, вивчення їхньої виробничої діяльності та на основі її аналізу удосконалення роботи з навчання і виховання студентів;

Ø заходи щодо підготовки, проведення, а також підсумки поточного контролю, семестрових, державних іспитів , причини відрахування студентів за семестр або навчальний рік;

Ø питання стану дисципліни студентів;

Ø пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів і занесення на Дошку пошани;

Ø питання відрахування студентів за неуспішність, за порушення навчальної дисципліни, правил  внутрішнього розпорядку гуртожитку, а також в окремих випадках питання поновлення студентів у коледжі.

3.2.    На розгляд педагогічної ради в необхідних випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів, щодо виконання ними педагогічної і виховної роботи. Питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів, щодо виконання ними педагогічної роботи в коледжі виноситься на педагогічну раду директором на підставі матеріалів атестаційної комісії.

 

4.        Регламент роботи педагогічної ради.

4.1.         Робота педагогічної ради проводиться за планом, що складається на кожний навчальний рік. План роботи після розгляду його на засіданні педагогічної ради затверджується  директором коледжу.

4.2.         Педагогічна рада збирається в терміни, встановлені директором коледжу, але не рідше одного разу в два місяці.

4.3.         Засідання педагогічної ради ретельно готуються. Члени ради заздалегідь ознайомлюються з порядком денним засідання, матеріалами  до цього засідання і з проектами рішень.

4.4.         З питань, що обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, виносяться рішення з визначенням термінів виконання  й осіб, відповідальних за виконання. Щодо найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази.

4.5.         Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень заслуховуються на черговому засіданні ради.

4.6.         Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів, набирають сили після затвердження їх директором і є обов’язковими для всіх працівників і студентів коледжу.

4.7.          У випадку розбіжностей між директором коледжу і педагогічною радою, директор коледжу проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, які виникли, органові, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад; йому ж можуть повідомляти свою думку і члени педагогічної  ради.

4.8.         Кожний член педагогічної ради зобов’язаний відвідувати всі засідання ради, брати активну участь у його роботі; своєчасно і точно виконувати покладені на нього доручення.

4.9.         Засідання педагогічної ради оформляються протоколом. Він підписується головою і секретарем педагогічної ради.

4.10.    У кожному протоколі  зазначається його номер, дата засідання ради, кількість присутніх, порядок денний, короткий, але зрозумілий і вичерпний запис виступів, пропозицій, зауважень та прийнятих рішень з питань, що обговорювались

4.11.    Протоколи засідань педагогічної ради є документами постійного зберігання, зберігаються у справах навчального закладу  і здаються згідно з актом під час прийому і здачі справ навчального закладу.

 
< Попередня
porno escort bayan