ГОЛОВНА arrow ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ arrow Колективний договір адміністрації і трудового колективу Мог-Под. мед. коледжу на 2018-2020 р.р.  
30.09.2020
Колективний договір адміністрації і трудового колективу Мог-Под. мед. коледжу на 2018-2020 р.р. Надрукувати

ЗАТВЕРДЖУЮ:                                                       ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Директор медичного коледжу         заступник міського голови з  питань      

                                                                  діяльності виконавчих органів

                                                                          

________________ В.М. Кордон                    _____________ В.І.Криган

«__»____________201_ р.                               «__»____________201_ р.

 

 

УЗГОДЖЕНО

Голова профспілкового

Комітету медичного коледжу

 ________ В.О.Сосновський

«__»____________201_ р.  

 

           

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

адміністрації і трудового колективу

Могилів-Подільського медичного коледжу

на 2018-2020 р.р.

 

        

 

 

                                                                           

 

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        Загальними зборами трудового колективу

                                                        « 19 »   лютого 2018 р.

                                                        Дата повідомчої реєстрації

«__»____________2018 р.

                                                        Реєстраційний номер №___

                                                        на 24 аркушах

 

 

 

 

м. Могилів-Подільський.

ЗМІСТ.

1.     Загальні положення.

2.     Трудові відносини та забезпечення зайнятості працюючих

3.     Підвищення кваліфікації, професійне просування кадрів, участь трудового колективу в управлінні коледжу.

4.     Режим праці та відпочинку.

5.     Нормування й оплата праці.

6.     Охорона та умови праці.

7.     Забезпечення соціально-побутових потреб працівників.

8.     Вирішення трудових спорів.

9.     Повноваження та гарантії діяльності профспілкової організації та членів профспілкового комітету.

10.                                                                                                            Порядок укладання, внесення доповнень, контроль за виконанням договору.

11.                                                                                                            Прикінцеві положення.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Визначаючи відповідно до статті 10 Кодексу законів про працю

України (КЗпП) і статті 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір є локальним нормативним актом, на основі якого регулюються виробничі, трудові та соціально-економічні відносини у коледжі, сторони домовились про таке:

        1.2. Цей колективний договір (далі – Договір) розроблено відповідно до Конституції України, КЗпП, Законів України «Про колективні договори та угоди», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про освіту», ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Статуту коледжу та інших державних нормативно-правових актів.

        1.3.Сторонами договору є:

        - АДМІНІСТРАЦІЯ КОЛЕДЖУ як уповноважений власником (державою) орган та

        - ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ, який згідно зі статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначається повноваженим представником на ведення колективних переговорів, укладання колективного договору та підведення підсумків його виконання від імені найманих працівників.

        1.4.Уповноваженні особи сторін договору:

        - з боку адміністрації коледжу – директор Могилів-Подільського медичного коледжу в особі Кордона В.М.;

        - з боку трудового колективу – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації коледжу в особі Сосновського В.О.

        1.5.Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України прийнятих сторонами зобов’язань і є правовим актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини на основі узгоджених інтересів членів колективу і адміністрації навчального закладу.

        1.6.Положення цього Договору поширюються на всіх працівників закладу, незалежно від того чи є вони членами профспілки , і є обов’язками як для адміністрації навчального закладу, так і всіх працівників. Строк дії Договору визначається терміном на 3 роки з дня його підписання сторонами.

        1.7.Зміни в керівництві, складі, структурі, назвах сторін не тягнуть за собою зупинення дії цього Договору.

        Зміни і доповнення до Договору вносяться за згодою сторін з наступним схваленням на зборах трудового колективу у випадках:

-         змін чинного законодавства України з питань, що є предметом колективного договору ;

-         змін до Генеральної, галузевої, регіональної угод.

        1.8.Жодна зі сторін, яка уклала цей договір, не може протягом усього терміну його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання Договору, а також припинення їх виконання.

        1.9.Переговори з укладенням нового (продовження дії цього) Договору на наступний термін, починаються не пізніше одного місяця до закінчення терміну його дії.

        1.10.Після схвалення Договору зборами трудового колективу уповноваженні представники сторін у п’ятиденний термін підписують його і направляють для реєстрації до Могилів-Подільської міської ради.

        1.11.Зміст Договору доводиться до відома усіх найманих працівників коледжу в двотижневий термін після повернення його з реєстрації, а також до відома новоприйнятих працівників перед виданням наказу про прийняття їх на роботу.

        1.12.Цей Договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 2  від «  19 » лютого   2018р.

        1.13.Договір вступає в силу з дня його підписання представниками сторін.

 

2.ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ.

       

Адміністрація зобов’язується :

        2.1.Забезпечити ефективну діяльність коледжу шляхом раціонального використання фактичних обсягів бюджетного фінансування і позабюджетних надходжень.

        2.2.Забезпечувати збереження і розвиток матеріально-технічної бази коледжу.

        2.3.Застосовувати методи матеріального і морального стимулювання праці.                                                                                                               2.4.Не допускати економічного необґрунтованого скорочення робочих місць.

        2.5.Припиняти трудові відносини з працівниками лише при скороченні штатів, використанні права працівника на достроковий вихід на пенсію згідно чинного законодавства та з інших причин відповідно до чинного законодавства.

        2.6.Розглядати пропозиції профспілкового комітету про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних із звільненням працівників.

        2.7.Повідомляти працівників персонально про звільнення не пізніше, ніж за два місяці у письмовій формі.

        2.8.Надавати можливість бажаючим працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою пропорційно відпрацьованому часу (фактичному обсягу виконаної роботи) зі збереженням трудових прав працівників на оплачувані відпустки повної тривалості, всіх гарантій, пільг, компенсацій, установленим договором.

        2.9.Забезпечити наставництво над молодими фахівцями, сприяти адаптації в колективі та професійному зростанню.

        2.10.Перед початком роботи роз’яснити новоприйнятому працівникові його права, обов’язки, умови оплати праці та порядок їх зміни, умови праці на робочому місці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства та до умов цього договору.

        2.11.Протягом двох тижнів із дня одержання офіційної інформації доводити до відома працівників нові нормативні акти з питань трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права й обов’язки працівників.

        2.12.Включати голову профспілкового комітету до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

        2.13.Затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку за згодою з профспілковим комітетом.

        2.14.Надавати  необхідні документи працівникам для призначення пенсії, у т.ч. за вислугу років.

        2.15.Погоджувати з профкомом рішення та накази, що стосуються соціально-економічних, культурних, побутових та інших питань, з метою забезпечення соціального захисту працівників коледжу.

        2.16.Надавати профспілковому комітету на його запити відповідні документи, пояснення та розрахунки для можливості здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю, у т.ч. щодо заробітної плати, виконанням колективного договору та заходів з охорони праці.

        Профспілковий комітет зобов’язується:

        2.17.Розяснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів з організації та оплати праці, про їх права й обов’язки.

        2.18.Сприяти дотриманню працівниками трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.

        2.19.Забезпечувати контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці.

        2.20.Сприяти попередженню виникнення трудових конфліктів.

        2.21.За необхідності ініціювати проведення спільних консультацій з адміністрацією коледжу за проблеми зайнятості з метою вживання заходів щодо запобігання звільнення чи зведення їх кількості до мінімуму, або пом’якшення наслідків звільнення.

        2.22.Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режиму праці та відпочинку і завчасного ознайомлення з цими наказами працівників.

        2.23.Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань праці та зайнятості, використанням і завантаженням робочих місць.

        2.24.Надавати членам профспілки правову допомогу та юридичні консультації з чинного законодавства. Представляти та відстоювати права у відносинах з власником у судових органах тільки членам профспілкової організації.

        2.25.Вести роз’яснювальну роботу серед працівників коледжу з питань трудових прав та обов’язків, їх соціального захисту.

        2.25.Забезпечувати захист працівників, які звільняються, згідно з чинним законодавством контролювати надання працівникам переважного права на продовження роботи відповідно до статті 42 КЗпП України. Не допускати звільнення з ініціативи адміністрації вагітних жінок, тих, які мають дітей у віці до трьох років (до шести років при наявності медичного висновку), одиноких матерів з дітьми до 14 років або таких, які виховують дитину-інваліда.

        2.26.Не знімати з профспілкового обліку звільнених працівників до моменту їх працевлаштування (окрім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

        Адміністрація та профспілковий комітет коледжу зобов’язуються:

        2.27.У разі зміни форми власності коледжу чи їх організаційно-правової форми спільно розробити новий Статут коледжу.

        Трудовий колектив зобов’язується:  

        2.28.Виконувати обов’язки, покладені на працівника трудовим договором та його посадовою інструкцією.

        2.29.Дотримуватись правил охорони праці та протипожежної безпеки.

        2.30.Ощадливо використовувати матеріальні цінності.

        2.31.Економити електроенергію, у повній мірі здійснювати заходи зі збереження тепла у приміщеннях коледжу.

 

3.ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНЕ ПРОСУВАННЯ КАДРІВ, УЧАСТЬ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ В УПРАВЛІННІ КОЛЕДЖУ.

 

        Адміністрація зобов’язується:

        3.1.Своєчасно надавати можливість усім працівникам та молодшим спеціалістам підвищувати свою кваліфікацію шляхом відповідного навчання на курсах стажування не рідше, ніж раз на п’ять років, із збереженням заробітної плати на період підвищення кваліфікації, а також відшкодування усіх витрат, пов’язаних із стажуванням, перебуванням на курсах підвищення кваліфікації за межами коледжу. Перенесення строків стажування допускається лише за виробничою необхідністю, наявності відпустки по догляду за дитиною до трьох років або тривалої  хвороби.

        3.2.Забезпечувати організацію підвищення кваліфікації інших категорій фахівців і працівників відповідно до виробничої потреби та згідно графіком, у т.ч. шляхом організації виїзних циклових занять на базі інших коледжів.

        3.3.Здійснювати за виробничої потреби перепідготовку та переведення працівників з посади, враховуючи ділові якості працівника, кваліфікаційні вимоги до посади, на яку призначається працівник.

        Адміністрація разом з профспілковим комітетом зобов’язується:

        3.4.За необхідності створювати комісії, до складу яких входять представники профспілкового комітету та адміністрації, з метою розгляду заяв працівників та вивчення соціально-побутових умов роботи персоналу коледжу та вироблення пропозицій щодо їх поліпшення.

 

4.РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ.

       

        Адміністрація зобов’язується:

        4.1.Установити режим роботи працівників відповідно до «Правил внутрішнього трудового розпорядку», прийнятих зборами трудового колективу.

        4.2.Спільно з профспілковим комітетом вносити необхідні зміни та доповнення до Правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу.

        4.3.Установити п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, щотижневою тривалістю роботи 40 годин для адміністративно-господарського персоналу коледжу.

        4.4.Залучати (за виробничої потреби) працівників (крім тих, які працюють за графіком) до роботи у святкові та неробочі дні з наданням працівникам за їх згодою додаткового дня відпочинку не пізніше 2 тижнів з дня, коли працівника було залучено до роботи.

        4.5.Встановити, що адміністративно-господарському персоналу надається перерва для відпочинку та приймання їжі (обідня перерва) тривалістю 30 хвилин.

        4.6.Про зміни режиму робочого часу працівників, ознайомлювати їх із графіком роботи не пізніше, ніж за один місяць до введення його в дію.

        4.7.Для працівників з ненормованим робочим днем надурочні роботи не можуть перевищувати 4 години протягом двох днів поспіль та 120 годин на рік (ст.65 КЗпП).

        4.8.При зарахуванні працівника на роботу ознайомити його з робочим місцем, режимом роботи, посадовою інструкцією працівника, умовами оплати праці, строком трудового договору.

        4.9.Працівникам коледжу надавати щорічну основну відпустку за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору тривалістю не менше, ніж 24 календарні дні (інвалідам І та ІІ – тривалістю 30 календарних днів, інвалідам ІІІ групи – 26 календарних днів). Працівникам віком до 18 років відпустку надавати тривалістю 31 календарний день, керівним працівникам навчального закладу, педагогічним працівникам до 56 календарних днів.

        4.10.Надавати працівникам коледжу щорічні додаткові відпустки відповідно до норм чинного законодавства (Закону України «Про відпустки», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року №1290, наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 року №7, від 5 лютого 1998 року №18.):

        - за роботу з ненормованим робочим днем – до 7 календарних днів (додаток №1);

        - учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії – тривалістю 16 календарних дні; учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік; жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України)  протягом календарного року за заявою. За наявності кількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

        4.11.Надавати працівникам, що навчаються на заочній формі навчання, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку і за умовами, визначеними законодавством.

        4.12. Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку: особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;  працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад ,за сімейними обставинами та з інших поважних причин працівнику за його заявою може надаватися відпустка без збереження заробітної плати не більше 15 календарних днів на рік;

        4.13.За необхідності  санаторно-курортного лікування надавати працівнику щорічну основну відпустку або її частину протягом календарного часу за наявності путівки та підтвердженого медичного висновку.

        Сторони погодили, що черговість відпусток визначається графіками, які затверджуються адміністрацією за погодженням із профспілковим комітетом до 5 січня кожного року і доводяться до відома всіх працівників.

        При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджуються між працівником і адміністрацією.

 

        Профспілковий комітет зобов’язується:

        4.14.Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режиму праці та відпочинку і ознайомлення з цими наказами працівників.

        4.15.Надання членам профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації. Представляти та відстоювати їх права й інтереси у відносинах з роботодавцем у судових органах.

 

5.НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ.

 

        Адміністрація зобов’язується:

        5.1.При суміщенні професій(посад), виконанні обов’язків, за складність та напруженість в роботі або виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи проводиться відповідно доплата (конкретний розмір доплати кожному працівникові визначається угодою сторін трудового договору, але не може бути менше 15% і більше 50% посадового окладу).

        5.2.Здійснювати оплату праці на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, регіональної і галузевої угод, цього Договору в межах бюджетних і позабюджетних надходжень з дотриманням гарантій, встановлених чинним законодавством (ст. 8.13 Закону України «Про оплату праці»).

        5.3.Вчасно доводити до відома працівників коледжу штатний розпис та посадові оклади, встановленні їм на основі єдиної тарифної сітки та умов оплати праці працівників закладів освіти, затверджених наказами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України та інших галузевих міністерств України. Мінімальна заробітна плата працюючих у коледжі не може бути нижчою від розмірів, встановлених чинним законодавством.

        5.4.Відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом конкретні розміри тарифних ставок (окладів), надбавок, премій при внесенні змін у нормативні акти у цій сфері.

        5.5.Не приймати в односторонньому порядку рішень з питань оплати праці, що погіршують умови праці.

        5.6.Згідно зі статтями 23,24 Закону України «Про оплату праці» виплачувати заробітну плату в грошових знаках  України двічі на місяць:

        - аванс 20 числа кожного місяця;

        - остаточний розрахунок 5 числа наступного місяця. У разі якщо день виплати заробітної плати співпадає з вихідним днем – напередодні цього дня.

        5.7.Індексувати заробітну плату працівників відповідно до чинного законодавства (постанова Кабінету Міністрів України «Про індексацію грошових доходів населення» від 17 липня 2003 року №1078).

        5.8.Виплачувати заробітну плату за період відпустки не пізніше, ніж за три дні до настання відпустки (ст.21 Закону України «Про відпустки»).

        5.9.За вимоги працівника при виплаті заробітної плати письмово повідомляти  працівника про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримання, суму, оподатковану податками і зборами та суму, що підлягає виплаті (ст.30 Закону України «Про оплату праці»). Відомості про оплату праці працівників надавати іншим органам або особам лише у випадках, передбачених законодавством.

        5.10.Повідомляти працівника про нові умови чи заміну чинних умов оплати праці працівника у бік погіршення під підпис не пізніше, ніж за два місяці до їх впровадження (ст.29 Закону України «Про оплату праці»), якщо інше не передбачено чинним законодавством.

        5.11.При прийнятті урядових рішень про перегляд заробітної плати у бік збільшення, гарантування працівникам її виплату у збільшених розмірах.

        5.12.Забезпечити в повному обсязі нарахування та виплату наступних підвищень посадових окладів:

        5.12.1.За наявності кваліфікаційної категорії згідно чинного законодавства.

        5.13.Встановлювати всім категоріям працівників коледжу доплати за роботи в нічний час у розмірі 40% до посадового окладу. Нічним вважається час з 22.00 до 06.00 год.

        5.14.Виплата допомоги на оздоровлення педагогічним працівника та працівникам бібліотеки проводиться при надані щорічної відпустки в розмірах передбаченим законодавством України.

        5.15.Відшкодувати витрати на службові відрядження та компенсацію для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва згідно законодавства.

        5.16.Проводити оплату у святкові, неробочі дні (частина 4 ст. 73 КЗпП.) в подвійному розмірі.

       5.17.Надавати в межах фонду оплати праці за погодженням із профспілковим комітетом матеріальну допомогу працівникам бібліотеки на вирішення побутових проблем у сумі одного посадового окладу на рік.

        5.18.Надавати в межах фонду оплати праці матеріальну допомогу на оздоровлення працівникам  адміністративно-господарського персоналу у сумі не більше одного посадового окладу під час надання щорічної відпустки.

        5.19.Призначати та виплачувати премії в межах фонду оплати праці згідно з положенням про преміювання.

        5.20.При збільшені посадових окладів працівників відповідно до постанов уряду та відповідних наказів галузевих міністерств застосовувати корегувальні коефіцієнти для розрахунку заробітної плати за період відпустки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995р. №100.

        5.21.При звільненні працівника проводити всі виплати та видавати трудову книжку в день звільнення.

        5.22.Надавати можливість працівникам на їх прохання (за погодженням з керівником структурного підрозділу) працювати неповний робочий день (тиждень) з оплатою праці за фактично відпрацьований час, згідно чинним законодавством (ст.56 КЗпП).

        5.23.Позбавляти працівників, які мають дисциплінарне стягнення (догану), матеріального заохочення на період його дії. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, скасувати стягнення до закінчення року.

        5.24.Встановити, що посадові оклади працівників коледжу підвищуються з урахуванням наявності кваліфікаційної категорії.

        Профспілковий комітет зобов’язується:

        5.25.Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці у т.ч. за своєчасність виплати заробітної плати працівникам згідно з наказами та затвердженим табелем обліку робочого часу працівника.

        5.26.Надавати працівникам консультативну допомогу з питань оплати праці.

        5.27.Представляти за дорученням працівника його інтереси при розгляді спорів з оплати праці у комісіях із трудових спорів, суді.

 

6.ОХОРОНА ТА УМОВИ ПРАЦІ.

 

        Адміністрація зобов’язується:

        6.1.Створити на кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечити додержання нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

        6.2.Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці. Організацію роботи з охорони праці та відповідальність за загальний стан у структурних підрозділах покласти на керівників підрозділів.

        6.3.Своєчасно (під підпис) проводити з працівниками інструктажі з охорони праці – вступний, первинний, повторний і позаплановий, а також інструктаж звіт адміністрації з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці, стану травматизму, виконання плану заходів з питань охорони праці.

        6.4.Здійснювати систематичний контроль за виконанням «Типового положення про навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. №15.

        6.5.Встановити, що всі працюючі  коледжу зобов’язані особисто брати участь в усуненні будь-якої виробничої ситуації, що загрожує їх життю, здоров’ю або людям, які їх оточують, повідомляти про небезпеку керівника структурного підрозділу або іншу посадову особу.

        6.6.Заборонити застосування праці жінок на важких роботах, а також залучення жінок до підіймання та переміщення важких речей, маса яких перевищує встановленні для них граничні норми.

        6.7.Забезпечувати працівників за встановленими нормами гігієнічним, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту (Додаток №2).

        6.8. Доукомплектувати  та утримувати засоби індивідуального захисту працівників відповідно до норм з охорони праці (ст.164 КЗпП).

        6.9.Забезпечити працівникам, які виконують роботи, пов’язані із забрудненням, безоплатну видачу за установленими нормами мила, змивальних на знешкоджуючих засобів відповідно ст.165 КЗпП.

        6.10.Проводити щорічне списання твердого та м’якого інвентарю та списання інструментарію, що стали непридатними для використання.     6.11.Розслідувати кожен нещасний випадок на виробництві та вести облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і аварій, оформляти всі необхідні документи та передавати їх до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

        6.12.Не здійснювати стосовно потерпілого на виробництві будь-які дії, що можуть призвести до завдання йому шкоди.

        6.13.Зберігати за потерпілим на виробництві місце і середню заробітну плату на весь період до відновлення його працездатності чи встановлення групи інвалідності.

        6.14.У разі неможливості виконання постраждалою особою попередньої роботи, забезпечити у відповідності з медичними рекомендаціями його перепідготовку та працевлаштування встановити йому пільгові умови та режим роботи.

        6.15.Виконувати заходи, спрямовані на дотримання протипожежної безпеки, забезпечити структурні підрозділи протипожежними засобами, інструкціями та правилами протипожежної безпеки.

        6.16.Здійснювати інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки.

        6.17.Виділяти для фінансування витрат на охорону праці не менше 0,2% від фонду оплати праці, (ст. 19 абзац 4 Закону України «Про охорону праці»), організовувати проведення медичних оглядів працівників за рахунок закладу.

       

     Профспілковий комітет зобов’язується:

        6.18.Здійснювати громадський контроль за дотриманням адміністрацією законодавства з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці.

        6.19.Брати участь у розробленні комплексних заходів з питань охорони праці, опрацюванні та прийнятті локальних нормативних актів з охорони праці, оцінюванні умов праці, оцінюванні умов праці на робочих місцях.

        6.20.Брати участь у визначенні напрямків використання коштів фонду охорони праці, розслідуванні нещасних випадків, аварій на виробництві.

        6.21.Вимагати від адміністрації коледжу додержання вимог статті 29 КЗпП та статті Закону України «Про охорону праці», а саме ознайомлювати працівників з:

        - правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

        - умовами праці та наявністю на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів і правами працівника на пільги і компенсації за роботу в тяжких умовах;

        - їх правами та обов’язками.

        6.22.Здійснювати контроль за обліком і розслідуванням нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення виплат потерпілим через Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.

        6.23.Брати участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань, пов’язаних із виробництвом.

        6.24.Інформувати працівників про їх права та гарантії, зміни в законодавстві з питань охорони праці.

        Працівники коледжу зобов’язуються:

        6.25.Вивчати та виконувати вимоги правил і нормативних актів з охорони праці.

        6.26.Додержуватись правил експлуатації обладнання, норм, правил, стандартів та інструкції з охорони праці.

        6.27.Здійснювати заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що загрожує власному життю та здоров’ю.

        6.28.Проводити обов’язкові періодичні медичні огляди.

        6.29.Виконувати умови внутрішнього трудового розпорядку.

       

Адміністрація разом з профспілковим комітетом зобов’язується:

        6.30.Брати участь у роботі комісій з перевірки знань посадових осіб і працівників з питань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці.

        6.31.Розробляти комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня безпеки та охорони праці.

        6.32.Роз’яснювати працівникам їх права та обов’язки, зобов’язувати дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, у т.ч.:

        - піклуватись про особисту безпеку і здоров’я, також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт на території коледжу;

        - знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткування та іншими засобами виробництва, уміння користуватись засобами колективного й індивідуального захисту;

        - проходження у встановленому порядку медоглядів.

        6.33.Проводити розслідування нещасних випадків невиробничого характеру (форма акта НТ) протягом 10 календарних днів після їх виявлення.

       

7.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ

 

        Сторони зобов’язуються:

        7.1.Нарахування виплат працівникам із збереженням середньої заробітної плати і забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, пологами та похованням здійснювати відповідно до чинного законодавства.

        7.2.Здійснювати контроль за роботою комісії з соціального страхування відповідно до Положення про комісію із соціального страхування в коледжі та за цільовим використанням коштів Фонду соціального страхування.

        7.3.Здійснювати контроль за нарахуванням та виплатою працівникам допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та похованням.

       

Профспілковий комітет зобов’язується:

        7.4.Надавати матеріальну допомогу членам профспілкової організації коледжу у випадку їх складного фінансового становища та для вирішення матеріально-побутових проблем, на подарунки в дні народження, премій  та інші заходи за рішенням профспілкового комітету.

8.ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

 

        8.1.Якщо у працівника виникають проблеми, пов’язані з роботою, вони мають вирішуватись таким чином:

        - працівник звертається з проблемою безпосередньо до керівника структурного підрозділу;

        - керівник структурного підрозділу повинен дати відповідь працівнику протягом трьох робочих днів з моменту, коли йому стало відомо про проблему;

        - якщо проблему не вирішено на цьому рівні, працівник звертається  безпосередньо до профспілкового комітету коледжу.

        - профспілковий комітет протягом п’яти днів спільно з представником адміністрації, до якого звернувся працівник, проводять розгляд проблеми і повідомляє про своє рішення.

        При виникненні трудового спору і незгоди між працівником та адміністрацією коледжу чи керівником структурного підрозділу, які самостійно не можуть бути врегульовані, вони вирішуються Комісією з трудових спорів коледжу відповідно до Положення про комісію.

        Комісія з трудових спорів (КТС) є первинним органом з розряду індивідуальних трудових спорів в коледжі. Вона обирається загальними зборами колективу коледжу, до її складу входять голова комісії, його заступник, секретар та члени комісії .

        8.2.Працівник має право звернутися до КТС у трьохмісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Спір розглядається комісією у присутності працівника або іншої особи за його дорученням протягом 10 днів з дня подання заяви.                    

        8.3.У разі незгоди з рішенням комісії працівник чи роботодавець можуть оскаржити його до суду протягом 10 днів.

        8.4.Рішення комісії з трудових спорів є обов’язковим для виконання сторонами спору у триденний термін по закінченні 10 днів, передбачених на його оскарження.

        8.5.Працівник може вирішити індивідуальний трудовий спір у відповідності до вимог законодавства, в т.ч. звернувшись до суду.

        8.6.У разі виникнення трудового спору між адміністрацією та працівником щодо звільнення працівника з ініціативи адміністрації, представник адміністрації повинен звернутися до профспілкового комітету за згодою на звільнення.

        Профспілковий комітет протягом 10 днів проводить розгляд проблеми і повідомляє роботодавця у письмовій формі про згоду або незгоду на звільнення працівника. Адміністрація має право розірвати трудовий договір з працівником не пізніше, як через один місяць з дня одержання згоди профспілкового комітету.

 

9.ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ.

 

        Керуючись чинним законодавством і цим договором, профспілковий комітет:

        9.1.Проводить роботу щодо захисту трудових, економічних, соціальних і професійних прав та інтересів працюючих.

        9.2.Сприяє дотриманню працівниками трудової дисципліни та сумлінного виконання ними службових обов’язків.

        9.3.Контролює виконання колективного договору, звітує про це на зборах трудового колективу двічі на рік:

        - за І півріччя – на розширеному засіданні адміністрації та профспілкового комітету;

        - за рік – на зборах трудового колективу.

        9.4.Представляє законні інтереси працівників у Комісії з вирішення трудових спорів.

        9.5.Вносить пропозиції адміністрації коледжу щодо поліпшення умов праці з метою захисту інтересів усіх працюючих.

        9.6.Здійснює контроль за виконанням адміністрацією чинного трудового законодавства та Закону України «Про охорону праці», вимагає усунення виявлених недоліків.

        9.7.Дає згоду або відмову у наданні згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи адміністрації у випадках, передбачених законодавством.

        9.8.Разом з адміністрацією забезпечує своєчасну підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам, які досягли пенсійного віку і мають право на отримання пенсії, в т.ч. на пільгових умовах.

        9.9.Щоквартально здійснює перевірку виконання адміністрацією закону про відпустки, а також своєчасні виплати відпускних.

        9.10.Організовує і проводить культурно-масові заходи до визначених дат і свят.

        9.11.Надає матеріальну допомогу з коштів профспілкової організації найбільш соціально незахищеним членам профспілки та тим, хто в силу поважних причин потребує її.

       

        Адміністрація зобов’язується:

        9.12.Надавати профспілковому комітету для забезпечення його діяльності безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, прибиранням, охороною, за потреби – транспортом, а також приміщення для проведення профспілкових зборів, культурно-масових заходів.

        9.13.Створювати умови для виконання профспілкових обов’язків працівникам, обраним до складу профспілкового комітету, а також профспілковим активістам, що входять до складу постійних комісій профкому та профгрупоргам.

        9.14.Звільняти голову профспілкового комітету коледжу за ініціативою адміністрації лише за наявності попередньої згоди вищого за рівнем органу профспілки (обкому).

        9.15.Звільняти з ініціативи роботодавця членів нинішнього складу профкому лише за згодою профкому.

        9.16.Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця членів минулого складу профкому протягом року після закінчення терміну, на який вони обиралися.

        9.17.Не допускати застосування дисциплінарних стягнень до працівників, обраних до складу профкому або вищих органів профспілки без погодження з цими органами.

        9.18.На підставі статті 17 Закону України «Про профспілки, права і гарантії їх діяльності» гарантувати членам профспілкового комітету, не звільнених від основної роботи та профгрупоргам структурних підрозділів коледжу, надання щотижня 2 вільних годин робочого часу з метою виконання ними роботи в інтересах трудового колективу із збереженням за ними заробітної плати на цей час.

        9.19.Щомісяця і безоплатно утримувати із заробітної плати членів профспілки (за їх заявами) членські внески та перераховувати їх на рахунки профспілкового комітету коледжу та вищого органу профспілки.

        9.20.У разі затримки виплати заробітної плати надавати дозвіл профспілковому комітету на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках коледжу.

        9.21.Надавати профспілковому комітету коледжу з їх запитом у тижневий термін всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього договору.

       

 

10.ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ, КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

       

        10.1.Проект колективного договору формується за півтора місяця до закінчення строку дії попереднього договору спільно з комісією, що утворюється згідно наказу з представників профспілкової організації та адміністрації коледжу і затверджується наказом директора коледжу.

        10.2.Працівники протягом місяця подають у письмовій формі своїх пропозицій до комісії з підготовки проекту колективного договору.

        10.3.Пропозиції обговорюються на засіданні спільної комісії і у разі досягнення згоди включається до проекту колективного договору.

        10.4.Розбіжності, що виникають під час розгляду проекту колдоговору вирішуються шляхом досягнення сторонами консенсусу враховуючи реальні можливості вирішення проблем, взаємоповаги і незалежності членів робочої групи. При недосягненні порозуміння сторони вносять їх на розгляд зборів трудового колективу коледжу.

        10.5.Напрацьований комісією проект колдоговору протягом 15 днів розміщення на дошці інформації та доводиться до відома працівників структурних підрозділів коледжу, які мають право подавати до комісії зауваження до проекту колдоговору.

        10.6.Проект договору виносяться на розгляд засідання трудового колективу коледжу.

        10.7.На засіданні трудового колективу затверджуються затверджується остаточна редакція колективного договору, який підписується сторонами (директором коледжу та головою профспілкового комітету).

        10.8.Протягом 5 днів після підписання колдоговору, уповноважена від адміністрації особа:

        - тиражує текст договору;

        - подає договір на реєстрацію до місцевого органу державної виконавчої влади;

        - доводить зміст договору до відома всіх працівників коледжу;

        - знайомитись з ним новоприйнятих працівників.

        10.9.Протягом строку дії договору кожна із сторін може виступити ініціатором внесення змін, доповнень до окремих його статей, положень.

        10.10.Пропозиції про зміни подаються письмово на ім’я  директора коледжу та голови профспілкового комітету, які повинні у 15-денний строк зібрати комісію і узгодити пропозицію, що надійшла, після чого винести її на обговорення спільного засідання профспілкового комітету і адміністрації з наступним затвердженням її на зборах трудового колективу, про що приймається відповідне рішення.

        10.11.Умови прийнятого колдоговору виконуються сторонами відповідно до їх повноважень у строки, визначені у ньому.

        10.12.Профспілковий комітет розглядає хід виконання колдоговору на своїх засідання не рідше одного разу на 6 місяців. На засідання запрошуються представники адміністрації, які відповідають за виконання відповідних положень колективного договору у встановлений строк.

       

        Адміністрація разом із профспілковим комітетом зобов’язується:

       10.13.Визначити осіб, відповідальних за виконання положень договору.

       10.14.Здійснювати оперативний контроль за виконанням положень договору.

       10.15.У разі невиконання чи несвоєчасного виконання зобов’язань по колдоговору аналізувати причини та здійснювати заходи щодо забезпечення їх реалізації.

       10.16.Звітувати про хід виконання колдоговору двічі на рік:

        - за І півріччя – на розширеному засіданні адміністрації та профспілкового комітету;

        - за рік – на конференціях та зборах трудового колективу.

       10.17.Осіб, винних у ненаданні інформації, необхідної для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням положень колдоговору, притягнути до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

       10.18.Особи, які представляють сторони колективного договору і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання, несуть відповідальність, установлену чинним законодавством: дисциплінарну, адміністративну, кримінальну.

11.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

11.1.Договір уклали державною мовою і підписали у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному в:

        - адміністрації коледжу;

        - профспілковому комітеті;

        - Могилів-Подільській міській раді;

11.2.Договір підписали:                                                                                                             - від адміністрації – директор коледжу Кордон В.М.;

- від трудового колективу-голова профспілкового комітету Сосновський В.О.

 

11.3.Строк дії цього договору з «___»_______2018р.по «___»_______2020р.

                                          

11.4.Договір ухвалено зборами трудового колективу Могилів-Подільського медичного коледжу .

        Протокол № 2  від « 19 »  лютого   2018р.(додаток № 3)

 

                      

 

 

                                                                                                  Додаток №1

                                                                                               до колективного договору

                                                                                               на 2018-2020 р.р.     

СПИСОК

професій, посад працівників, яким надається відпустка

за ненормований робочий день

(наказ Міністерства праці та соціальної політики України

від 10 жовтня 1997р. №7 та постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. №1290)

п/п

Найменування посад

Тривалість основної відпустки

Тривалість додаткової відпустки

Загальна тривалість відпустки

1.       

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

 

24

 

7

 

31

2.       

Юрисконсульт

24

4

28

3.       

Лаборант

24

4

28

4.       

Інженер - електронік

24

4

28

5.       

Завідувач гуртожитку

24

4

28

6.       

Керівник підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу

24

4

28

7.       

Вихователь

28

7

35

8.       

Завідувач бібліотеки

24

4

28

9.       

Бібліотекар

24

4

28

10.   

Старший інспектор з кадрів

24

4

28

11.   

Головний бухгалтер

24

7

31

12.   

Бухгалтер

24

4

28

13.   

Заступник головного бухгалтера

24

4

28

14.   

Економіст

24

4

28

15.   

Завідувач канцелярії

24

4

28

16.   

Секретар навчальної частини

24

4

28

17.   

Інженер з охорони праці

24

4

28

18.   

Завідувач господарством

24

4

28

19.   

Водій

24

4

28

20.   

Слюсар-сантехнік

24

4

28

21.   

Столяр

24

4

28

22.   

Електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування

24

4

28

23.   

Кастелянка

24

4

28

 

Директор:_______________ В.М. Кордон

 

Голова профспілкового комітету: ___________________ В.О. Сосновський

Члени комітету:                               __________________  А.М.Хібовська

                                                           __________________  Г.С.Керницька

                                                           __________________  Н.М.Кашуба

                                                           __________________  В.Л.Літвінська

                                                            __________________ П.М.Бескупський

 

                                                                                                 

                                                                                                    Додаток№2

                                                                                              до колективного договору

                                                                                              на 2018-2020р.р.

 

ПЕРЕЛІК

Професій та посад працівників, яким безкоштовно видаються засоби індивідуального захисту

Назва  професій та посад

Назва засобів

 

Кількість

за нормою видачі

 

1.

Прибиральниця

Халат

1шт.

 

 

Рукавиці гумові

1пара

2.

Слюсар-сантехнік

Рукавиці х/б

1пара

 

 

Рукавиці прорезинені

1пара

 

 

Распіратор

1 щт.

 

 

Робочий костюм

1шт.

3.

Електрик

Рукавиці діалектричні

1пара

 

 

Діалектричні калоші

1пара

 

 

Плоскогубці

1шт.

 

 

Бокорізи

1шт.

 

 

Індикатор

1 щт.

 

 

Запобіжний пояс

1шт.

 

 

Робочий костюм

1 щт.

4.

Столяр

Робочий костюм

1шт.

 

 

Захисні окуляри

1пара

 

 

Захисна маска

1 щт.

 

 

Рукавиці х/б

1шт.

5.

Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків

Робочий костюм

1 щт.

 

 

Рукавиці х/б

1шт.

 

 

Распіратор

1 щт.

6.

Двірник

Рукавиці резинові

1шт.

 

 

Рукавиці х/б

1пара

 

 

Халат

1 щт.

7.

Водій

Робочий костюм

1шт.

 

 

Рукавиці х/б

1пара

 

 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan