ГОЛОВНА arrow НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА arrow Методична робота коледжу arrow ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА  
30.09.2020
ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА Надрукувати
Позааудиторна робота як складова процесу підвищення професійної майстерності медичного працівника (з досвіду роботи циклової комісії загальномедичних і фундаментальних дисциплін).
Самостійні думки виникають тільки із самостійно отриманих знань.
К.Д. Ушинський
У кожному вищому навчальному закладі навчальний процес здійснюється для досягнення триєдиної мети – навчити, розвинути, виховати. Результатом є - підготовка грамотного, впевненого у собі, компетентного фахівця. Значення цього процесу стає набагато вагомішим, якщо це стосується підготовки медичного працівника. Ефективне досягнення поставлених цілей можливе лише за умови постійного поєднання різних форм і методів навчально-виховного процесу, які, на думку викладачів Могилів-Подільського медичного коледжу, мають реалізовуватися як на аудиторних заняттях, так і в позааудиторний час.   
У Могилів-Подільському медичному коледжі здійснюється постійна кропітка робота з підвищення якості освітнього процесу та професійної майстерності майбутніх медичних працівників,  і викладачі переконані, що позааудиторна робота є логічним і закономірним продовженням роботи на аудиторних заняттях і що вона потребує не менш ретельного планування і підготовки.  Позааудиторна робота студента має цілий ряд особливостей, напрямів та переваг, серед яких можна виділити  і відсутність чіткого обмеження у часі, і можливість врахування нахилів, здібностей та бажань студентів, і надання можливості студенту творчо самореалізуватися, і, що головне, дає можливості для професійного вдосконалення, розширення і поглиблення знань, які формують фахівця. 
Викладачі циклової комісії загальномедичних та фундаментальних дисциплін постійно працюють над питанням організації позааудиторної роботи  студентів з використанням різних форм та методів, адже лише їх поєднанням можна сприяти не лише гармонійному розвитку  студента як особистості, але й формувати фахові вміння та навички, що визначать професіоналізм, компетентність, впевненість майбутнього медичного працівника.   
Викладачі циклової комісії керуються для організації позааудиторної роботи студентів принципами, визначеними на основі  аналізу  літератури з даного питання, а саме:
1. Позааудиторна робота – це послідовний навчально-виховний процес, який є логічним продовженням аудиторних занять.
2. Позааудиторна робота передбачає виконання тих чи інших навчально- виховних завдань, проведення наукових досліджень, підготовку конференцій, виконання проектних робіт, виготовлення муляжів, макетів та приладів, тощо.  
3.Позааудиторна робота є основою розвитку індивідуальної та професійної особистості студентів, дозволяючи реалізувати їм свої нахили,  здібності,  інтереси.
4. Позааудиторна робота це і стимулятор навчання, і результат сприйняття ефективності цього процесу студентами.
5.Позааудиторна робота – це один із дієвих засобів формування міцного та дружнього колективу.
Для проведення позааудиторної роботи викладачі циклової комісії загальномедичних і фундаментальних дисциплін використовують різні форми, серед них – індивідуальні, групові та масові, та головним об’єднуючим  фактором для цих видів має бути активізація пізнавальної активності студентів та спрямованість на підготовку професійно-майстерного медичного працівника.
Найчастішими методами індивідуальної роботи зі студентами, направленими на формування професійних знань і вмінь є підготовка випереджувальних завдань, повідомлень, презентацій, проектів та рефератів до теми, яка вивчається. Наприклад: підготувати історичну довідку про дослідження травної системи І.П.Павловим до теми «Сучасні методи дослідження органів ШКТ» з дисципліни «Фізіологія»; підготувати випереджувальне завдання та слайдову презентацію  «Імунітет та його види » до теми «Будова лімфатичної та імунної систем» з дисципліни «Анатомія людини»; підготувати повідомлення «Поширення мікробів у природі. Мікрофлора організму людини, її значення.» до теми «Мікроби і навколишнє середовище. Генетика і мінливість мікроорганізмів. Бактерофаги, антибіотики.» з дисципліни «Мікробіологія»; створити слайдові презентації «Види запалення та їх прояви» до теми «Запалення» з дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія».  Викладачі  фармакології, фізіології, мікробіології та інших дисциплін циклу також пропонують студентам такі індивідуальні позааудиторні завдання, як складання кросвордів, ребусів, написання казок і віршів з теми заняття, а також додаткову роботу з опрацювання довідкової та науково-популярної літератури, періодичних видань,  та інше. Хочеться зауважити, що саме індивідуальні завдання є  засобом забезпечення розвитку самостійності, самореалізації та виявлення здібностей і нахилів студентів.
Викладачами циклової комісії проводиться також і групова форма організації позааудиторної роботи студентів. У складі циклової комісії працює два гуртки – гурток анатомії людини та фізіології і гурток фармакології та медичної рецептури.  Робота гуртків організована згідно складених і затверджених планів і спрямована на поглиблене вивчення дисциплін, розвиток пізнавальної діяльності студентів та професійне становлення медичного працівника. За останні роки діяльності членами гуртка анатомії були підготовлені науково-пошукові роботи: «Кола кровообігу. Історія відкриття. Роль Вільяма Гарвея», «Водорозчинні вітаміни», «Шкідливий вплив паління на здоров’я людини», «І.П. Павлов – життєвий шлях», «Вітаміни як незамінні компоненти їжі. Дослідження причин гіповітамінозів та поширення їх проявів серед студентів коледжу» та інші. Члени гуртка анатомії виготовили прилади: «Схема будови трійчастого нерва», «Схема будови лицьового нерва», «Розміщення ЗВС», «Зв'язок приносових пазух з носовими ходами» та багато інших. На заняттях гуртка розглядаються цікаві питання анатомії людини і фізіології, проводяться цікаві зустрічі, екскурсії, тощо. Членами гуртка фармакології  були написані пошукові роботи на теми «Життєвий шлях і творчість М.П. Скакуна», «Вплив біоритмів на дію лікарських засобів», «Життєвий шлях мікробіолога Ваксмана.», «Вплив харчування на застосування ліків» та інші. Хочу відмітити, що гурткова робота це дієвий метод залучити до співпраці талановиту і професійно-спрямовану молодь. На заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання, уміння і навички, переконуються в практичному значенні їх в майбутній діяльності медичних працівників, дістають нову цікаву інформацію, розвивають креативне і логічне мислення, яке стає згодом основою клінічного.
Викладачі фармакології та медичної рецептури, основ екології та профілактичної медицини, мікробіології, анатомії людини постійно використовують екскурсії як одну із цікавих та інформативних форм мотивації навчання та розвитку професійних вмінь і знань. Вже традиційно викладач фармакології проводить екскурсію у аптеку, під час якої студенти знайомляться з роботою провізора, правилами роботи аптеки та відпуску медичних препаратів. Викладач анатомії людини під час екскурсій до гістологічної лабораторії, бюро судово-медичної експертизи, патолого-анатомічного відділення ОЛІЛ дає можливість студентам побачити методику проведення розтину, ознайомитися з відповідними інструментами, побачити методику гістологічних досліджень.  Під час проведення декади циклової комісії стало гарною традицією організація та проведення екскурсій студентів гуртка анатомії у музей-садибу М.І. Пирогова та його усипальницю, а також музей анатомії людини на кафедрі нормальної анатомії при ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Відносно недавно, але впевнено, увійшло в практику психолога коледжу, викладача основ психології та міжособового спілкування проведення квестів, які є гарною можливістю для студентів продемонструвати як вміння працювати у групах, так і свої особистісні якості. Проведення квестів сприяє розвитку професійних якостей майбутнього медика – ерудицію, креативність, вміння мислити і діяти в різних ситуаціях, приймати чіткі рішення, тощо.  
Викладачі циклу планують і  масові форми позааудиторної роботи. Частіше всього їх проводять у рамках декади циклової комісії і залучають до співпраці  велику кількість студентів. Безперечними перевагами такої форми є різноманітність, залучення великої кількості студентів, активізація пізнавальної діяльності та  вдосконалення фахових навиків. Тож викладачі циклу організовують і проводять конференції, олімпіади, вікторини, КВК, випуск санбюлетнів, підготовку та проведення інформаційних хвилинок, усних журналів, тощо.
Отже, позааудиторна робота є невід’ємною часткою навчально-виховного процесу. Вона забезпечує всебічний розвиток особистості студента, активізує пізнавальну діяльність, забезпечує наступність у отриманні знань, посилює потреби творчого пошуку, сприяє  розвитку інтересу до майбутнього фаху і професійному вдосконаленню майбутніх медичних працівників. Тож викладачі коледжу і циклової комісії зокрема будуть продовжувати роботу над вдосконаленням організації позааудиторної роботи.  
 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan