ГОЛОВНА arrow ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ arrow ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення виборів директора Могилів - Подільського медичного коледжу  
25.05.2020
ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення виборів директора Могилів - Подільського медичного коледжу Надрукувати

                                                ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення виборів директора Могилів - Подільського медичного коледжу

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу

освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та

порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 р. № 726 (зі  змінами), Статуту Могилів -  Подільського медичного коледжу (далі – Коледж) з метою забезпечення демократичності та прозорості виборів директора Коледжу.

1.2. Кандидат на посаду директора Коледжу має вільно володіти державною мовою, стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше як десять років. Кандидат на посаду директора Коледжу має бути громадянином України.

1.3. Директор Коледжу обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту» та цим Положенням. Одна і та сама особа не може бути директором Коледжу більше ніж два строки.

1.4. Вибори директора Коледжу проводяться з дотриманням таких принципів:

ü відкритості;

ü гласності;

ü таємного та вільного волевиявлення;

ü добровільної участі у виборах;

ü демократичності;

ü забезпечення рівності прав учасників виборів.

1.5. Процедура обрання та призначення директора Коледжу складається з

таких етапів:

ü оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду

директора Коледжу (далі – претенденти);

ü підготовка виборів;

ü проведення виборів.

 

2. Оголошення конкурсу

2.1. Конкурс на заміщення посади директора Коледжу оголошує Вінницька обласна Рада.

2.2. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади директора Могилів - Подільського медичного коледжу розміщується на веб-сайті Коледжу. В оголошені дана інформація про дату проведення виборів, яка не повинна припадати на канікулярний період в Коледжі.

2.3. Претенденти можуть висуватися трудовим колективом Коледжу, первинною профспілковою організацією працівників і студентів Коледжу, а

також шляхом самовисунення.

2.4. Кандидат має право:

ü проводити зустрічі з працівниками та студентами Коледжу;

ü визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування;

ü бути присутнім під час голосування за місцем його проведення;

ü бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складання

протоколу про результати голосування.

Усі кандидати мають рівні права.

2.5. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення здійснюється на зустрічах і зборах трудового колективу Коледжу без будь–яких

обмежень.

2.6. Виборчі програми кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення виборів.

 

3. Підготовка виборів

3.1. Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дати закінчення строку прийому документів претендентів без урахування канікулярного періоду.

3.2. Брати участь у виборах мають право:

ü кожен педагогічний штатний працівник Коледжу;

ü представники з числа інших штатних працівників, які не відносяться до

педагогічних працівників й обираються відповідними працівниками

шляхом проведення прямих таємних виборів;

ü виборні представники із числа студентів (далі – студенти) денної форми

навчання, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Критерієм віднесення штатного працівника до певної категорії є посада за

основним місцем роботи, яку він займає в Коледжі.

3.3. Штатний працівник Коледжу, який на момент проведення виборів

перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку

займає такий штатний працівник, у період його відпустки (у випадках,

передбачених законом) перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах.

3.4. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних

працівників, які не є педагогічними працівниками Коледжу, визначається

положенням, яке затверджується Педагогічною радою Коледжу.

3.5. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів Коледжу визначається Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування.

3.6. Директор Коледжу протягом семи календарних днів з дати публікації

оголошення про проведення конкурсу видає наказ про організацію виборів, у

якому, зокрема, визначається:

ü персональний склад Організаційного комітету з проведення виборів (далі

Організаційний комітет);

ü персональний склад виборчої комісії;

ü кінцевий строк обрання представників для участі у виборах з числа інших

штатних працівників Коледжу, які не є педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів.

3.7. Організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до Статуту

Коледжу та положень про них, які затверджуються педагогічною радою Коледжу за погодженням з профспілковим комітетом працівників Коледжу .

До складу Організаційного комітету та виборчої комісії включаються педагогічні, інші працівники та студенти Коледжу. Кандидат не може бути

членом Організаційного комітету чи виборчої комісії. Одна й та ж особа не може бути одночасно членом Організаційного комітету й виборчої комісії.

Організаційний комітет і виборча комісія на першому засіданні обирають із свого складу голову, заступника голови та секретаря.

Особи, які є членами Організаційного комітету або виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

3.8. Директор Коледжу зобов’язаний створити належні умови для роботи

Організаційного комітету та виборчої комісії, надавати інформацію й документи, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також надати

Організаційному комітетові та виборчій комісії окремі придатні для роботи

приміщення, забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів

зв’язку, оргтехніки тощо.

3.9. Організаційний комітет складає та подає до виборчої комісії списки

осіб, які мають право брати участь у виборах (далі – список виборців), не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів.

3.10. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до початку виборів. Така інформація невідкладно доводиться Організаційним комітетом до відома виборчої комісії для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування.

3.11. Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що

відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах (далі –

виборці) та включені до списку виборців, посвідчуються на зворотному боці

підписом голови й секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та

скріплюються печаткою Коледжу.

Кандидати та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

3.12. Форма бюлетеня для голосування затверджується Міністерством освіти і науки України.

Бюлетені для голосування зберігаються в приміщенні виборчої комісії у

закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставлянням

на ній підписів голови комісії, а також його заступника або секретаря.

Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів до кількості

виборців та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.

3.13. Скринька для голосування має бути прозорою, опломбованою та

опечатаною печаткою Коледжу.

3.14. Порядок організації роботи спостерігачів визначається Організаційним комітетом.

 

4. Проведення виборів

4.1. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке здійснюється

з 9 до 15 години у холі коледжу.

Інформація про дату, час і місце проведення виборів підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів з використанням інформаційних ресурсів Коледжу (дошки оголошень у навчальних корпусах і гуртожитку, офіційний веб-сайт  тощо).

4.2. Під час голосування та підрахунку голосів має право бути присутнім

представник Вінницької обласної Ради.

Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми члени Організаційного комітету, не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих

Організаційним комітетом.

Порядок акредитації спостерігачів визначається Організаційним комітетом.

4.3. Приміщення для голосування має бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється у такий спосіб, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборча скринька перебували в полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення та засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

4.4.  Організація проведення голосування, підтримання належного порядку

у приміщенні для голосування та забезпечення таємності голосування

покладаються на виборчу комісію.

Голова виборчої комісії перед початком голосування:

ü надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам, а також

спостерігачам наявну на виборчій дільниці скриньку для голосування;

ü передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої

комісії, які видають бюлетені виборцям;

ü передає членам виборчої комісії, які видають бюлетені для голосування,

список виборців.  Відповідні члени виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку використання.

4.5. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.

4.6. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото – та

відеофіксації  у будь – який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може

самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови

виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої

комісії, кандидатів, а також спостерігачів.

У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку («+») або іншу, що засвідчує волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата. Виборець опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку.

Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця

оприлюднити своє волевиявлення.

4.7. Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени виборчої комісії, члени Організаційного комітету, представники Вінницької обласної Ради, кандидати і спостерігачі.

4.8. Скринька для голосування після перевірки цілісності пломб та печаток відкривається членами виборчої комісії. Під час відкриття скриньки її  вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

4.9. Підрахунок голосів членами виборчої комісії починається негайно після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де

відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про результати голосування.

4.10. Члени виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для

голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньці для

голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені

окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали кандидатів.

Окремо робиться табличка з написом «Недійсні». Під час розкладання бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, які присутні під час підрахунку голосів, та оголошує прізвище кандидата, за якого подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія приймає рішення

шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

4.11. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо:

ü позначка у бюлетені проставлена більше як за одного кандидата;

ü не проставлена жодна позначка;

ü зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

У разі,  коли члени виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень має бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

4.12. Після розкладення бюлетенів окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право

перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою виборчої комісії і підлягають внесенню секретарем до протоколу про результати голосування.

4.13. Виборча комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, до кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

4.14. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за формою, що затверджується Міністерством освіти і науки України.

Протокол про результати голосування складається виборчою комісією у двох примірниках. Копії протоколу надаються кожному членові виборчої комісії, кандидатам та спостерігачам.

Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої

комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково

додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

Перший примірник протоколу про результати голосування передається

Організаційному комітетові з наступною їх передачею до Вінницької обласної Ради, другий – залишається в Коледжі.

Виборча комісія передає Організаційному комітету разом із своїм підсумковим протоколом усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду директора Коледжу, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

4.15. Процес голосування й підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

4.16. Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Коледжу, а також на офіційному веб – сайті Коледжу.

4.17. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, Організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру. Якщо дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування включаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

4.18. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо:

ü участь у виборах взяли менше як 50 відсотків виборців;

ü у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше

50 відсотків голосів виборців;

ü у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків

голосів виборців.

4.19. У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, Вінницька обласна Рада протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу.

4.20. Документація, пов’язана з проведенням виборів, зберігається в Коледжі протягом п’яти років.

 

 

 

Голова Організаційного комітету                                        Філімонова Л.М.

 

Секретар Організаційного комітету                                    Гнаповська О.Ж.

 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan