ГОЛОВНА arrow ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ arrow ПОЛОЖЕННЯ про Виборчу комісію з проведення виборів директора Мог.-Под. медичного коледжу  
25.05.2020
ПОЛОЖЕННЯ про Виборчу комісію з проведення виборів директора Мог.-Под. медичного коледжу Надрукувати

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Виборчу комісію

з проведення виборів директора

Могилів-Подільського медичного коледжу

 

1.1 Загальні положення

 1.1 Виборча комісія з проведення виборів директора Могилів-Подільського медичного коледжу утворюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 р. №726 (зі змінами), Положення про порядок проведення виборів директора Могилів-Подільського медичного коледжу (далі – Коледж).

1.2 Виборча комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 р. № 726 (зі змінами), Положенням про порядок проведення виборів директора Могилів-Подільського медичного коледжу, цим Положенням та іншими актами, прийнятими або затвердженими в установленому порядку.

 1.3 Це Положення визначає порядок роботи Виборчої комісії щодо організації, підготовки й проведення голосування, а також встановлення результатів виборів директора Коледжу.

1.4 Втручання в діяльність Виборчої комісії допускається лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

2 . Формування складу Виборчої комісії

 2.1 Виборча комісія формується із педагогічних працівників, працівників інших категорій і студентів Коледжу. Кількісний і персональний склад Виборчої комісії затверджується наказом директора Коледжу.

2.2 Членом Виборчої комісії не може бути особа, яка балотується на посаду директора Коледжу, а також особи, які є членами Організаційного комітету з проведення виборів директора Коледжу (далі – Організаційний комітет).

 2.3 Виборча комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

2.4 Виборча комісія набуває своїх повноважень з моменту видання наказу «Про організацію виборів директора». Повноваження членів Виборчої комісії припиняються після завершення процедури проведення виборів директора Коледжу та призначення його на посаду в порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту».

2.5 Члени Виборчої комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.6 Директор Коледжу зобов’язаний створити належні умови для роботи Виборчої комісії, надавати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також надати окремі придатні для роботи приміщення, забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо.

3. Організація роботи Виборчої комісії

3.1 Основною формою роботи Виборчої комісії є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймається головою Виборчої комісії або більшістю її членів.

 3.2 Члени Виборчої комісії зобов’язані брати участь у її засіданнях. Делегування членами Виборчої комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

3.3 Засідання проводяться головою Виборчої комісії або за його дорученням заступником голови.

3.4 Рішення Виборчої комісії вважається правомірним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин осіб, які входять до складу виборчої комісії.

 3.5 Рішення Виборчої комісії приймаються більшістю голосів присутніх та оформляються протоколами, які підписують голова і секретар Виборчої комісії.

3.6 Організаційно–технічне забезпечення засідань Виборчої комісії, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар Виборчої комісії.

4. Завдання та функції Виборчої комісії

 4.1 Виборча комісія Коледжу на період здійснення своїх повноважень є постійно діючим органом, який забезпечує організацію й проведення виборів директора Коледжу.

4.2 Основними завданнями Виборчої комісії є:

– організація, підготовка й проведення голосування;

– підтримання належного порядку в приміщенні для голосування;

– забезпечення таємниці волевиявлення під час голосування;

 – встановлення результатів виборів директора Коледжу.

4.3 На етапі підготовки до голосування Виборча комісія:

– не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення виборів директора через інформаційні ресурси Коледжу (дошки оголошень у навчальних корпусах і гуртожитку, офіційний веб-сайт тощо) оприлюднює інформацію про дату, час і місце їх проведення;

– не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення виборів директора Коледжу отримує від Організаційного комітету список осіб, які мають право брати участь у виборах (далі – список виборців);

– забезпечує збереження списку виборців і дотримання порядку його використання;

– спільно з Організаційним комітетом контролює підготовку приміщення для голосування, в якому обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі бюлетенів і встановлення скриньки для таємного голосування.

Розміщення обладнання в приміщенні для голосування здійснюється у такий спосіб, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, скринька для голосування перебували у полі зору членів Виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для голосування.

У кабінах для таємного голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення та засобів для заповнення бюлетеня для голосування;

– виготовляє бюлетені голосування відповідно до форми, затвердженої Міністерством освіти і науки України (Додаток А і Додаток Б), не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах (далі – виборці) та включені до списку виборців, про що складає протокол про виготовлення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на зворотному боці посвідчуються підписом голови й секретаря Виборчої комісії та скріплюються печаткою Коледжу.

4.4 Кандидати та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

4.5 Виборча комісія складає протокол про виготовлення бюлетенів для голосування.

4.6 Бюлетені для голосування зберігаються в приміщенні Виборчої комісії у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з  проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості виготовлених бюлетенів кількості виборців і збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.

4.7 Не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення виборів виборча комісія розміщує програми кандидатів на офіційному веб-сайті Коледжу, інформаційних стендах.

5. Проведення виборів

5.1 Організація проведення голосування й підтримання в приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на Виборчу комісію.

5.2 Вибори директора Коледжу проводяться шляхом таємного голосування, яке здійснюється з 9 до 15 години без перерв у спеціально відведеному й підготовленому приміщенні Коледжу.

5.3 Виборча комісія в день голосування не пізніше як за 90 хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. Крім членів Виборчої комісії на підготовчому засіданні мають право бути присутніми члени Організаційного комітету, кандидати та спостерігачі.

5.4 Голова Виборчої комісії на початку підготовчого засідання надає для огляду членам Виборчої комісії, присутнім членам Організаційного комітету, кандидатам, а також спостерігачам, наявну на виборчій дільниці прозору скриньку для голосування, опломбовану й опечатану та встановлену на спеціально відведеному місці. Після цього приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування.

 5.5 Перед відкриттям сейфу (металевої шафи), де зберігаються виготовлені бюлетені, усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу). У випадку виявлення пошкоджень стрічки та/або невідповідності підписів на ній, складається відповідний акт. Голова Виборчої комісії відкриває сейф (металеву шафу), оголошує кількість виявлених бюлетенів і встановлює відповідність кількості, зазначеній у протоколі про виготовлення бюлетенів. Кількість бюлетенів, виявлених у сейфі (металевій шафі), вноситься секретарем Виборчої комісії до протоколу про результати голосування, а також фіксується в протоколі підготовчого засідання комісії.

 5.6 Голова Виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам Виборчої комісії, які видаватимуть бюлетені виборцям у приміщенні для голосування. Зазначені члени комісій засвідчують отримання бюлетенів, проставляючи підпис у спеціальній відомості (акті), та забезпечують їх збереження й дотримання порядку видачі. Жодного бюлетеня для голосування у сейфі (металевій шафі) не може залишатися.

5.7 Голова Виборчої комісії передає членам Виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком у день голосування, аркуші списку виборців. Відповідні члени комісій забезпечують їх збереження й дотримання встановленого порядку їх використання.

5.8 Член Виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.

5.9 Виборча комісія спостерігає за тим, щоб бюлетень для голосування заповнювався виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото– та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови Виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів Виборчої комісії та Організаційного комітету, кандидатів на посаду директора Коледжу, а також спостерігачів. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

5.10 У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.

5.11 Виборець опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця оприлюднити своє волевиявлення.

5.12 О 15:00 годині голова Виборчої комісії закриває приміщення для голосування. Виборці, які на момент закриття перебувають у приміщенні, але ще не зробили свого волевиявлення, мають право завершити процедуру голосування. Після цього зазначені особи залишають приміщення для голосування.

5.13 Під час голосування та підрахунку голосів у приміщенні для голосування мають право бути присутніми члени Виборчої комісії, члени Організаційного комітету, кандидати, спостерігачі від кандидатів (не більше двох спостерігачів від кожного кандидата), спостерігачі від громадських організацій (не більше трьох), акредитовані Організаційним комітетом, та представники офіційно зареєстрованих засобів масової інформації, акредитовані Організаційним комітетом.

5.14 На етапі встановлення результатів голосування:

– виборча комісія перевіряє цілісність пломби і печатки на прозорій скриньці для голосування, після чого член Виборчої комісії відкриває її;

– у разі виявлення пошкодження пломби та/або печатки на скриньці для голосування, Виборча комісія складає акт. Бюлетені з пошкодженої скриньки для голосування виймаються по одному без їх перемішування. Виборча комісія перевіряє, чи бюлетені для голосування, виявлені у пошкодженій скриньці, мають усі необхідні реквізити і відбиток печатки. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при  встановленні під час підрахунку загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців;

 – після відкриття скриньки для голосування її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени Виборчої комісії;

 – усі виявлені у скриньках для голосування предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, Виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член Виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час огляду такого предмета підрахунок бюлетенів припиняється;

– підрахунок голосів членами Виборчої комісії починається негайно після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу про результати голосування;

 – перед початком підрахунку голосів Виборча комісія підраховує кількість невикористаних бюлетенів для голосування та погашає їх шляхом відрізання правого нижнього кута. Інформація про кількість невикористаних бюлетенів вноситься до протоколу про результати голосування;

– виборча комісія підраховує загальну кількість виданих бюлетенів для голосування і кількість бюлетенів, наявних у скриньці для голосування. Інформація про кількість виданих бюлетенів і кількість бюлетенів, виявлених у скриньці для голосування, вноситься до протоколу про результати голосування;

 – у спеціально відведених місцях на столі, за яким розміщуються члени Виборчої комісії, встановлюються окремі таблички, що містять з обох боків прізвища та ініціали кандидатів. Окреме місце відводиться для таблички з написом «Недійсні». Таблички розташовуються у такий спосіб, щоб вони постійно перебували у полі зору членів Виборчої комісії та осіб, які присутні під час підрахунку бюлетенів;

– спеціально визначений головою Виборчої комісії член комісії почергово оглядає кожен виявлений у скриньці для голосування бюлетень, оголошує прізвище кандидата, за якого подано голос, і демонструє бюлетень усім членам комісії та (на їх вимогу) особам, які присутні під час підрахунку голосів. Після цього бюлетені розкладають на спеціально відведені місця з табличками, що містять прізвища й ініціали кандидата, за якого подано голос. У випадку виникнення сумнівів щодо змісту волевиявлення у бюлетені, комісія приймає рішення шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду такого бюлетеня підрахунок бюлетенів припиняється.

 5.15 Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо:

 – позначка у бюлетені проставлена більше як за одного кандидата;

 – не проставлена жодна позначка;

 – зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

5.16 Після прийняття Виборчою комісією рішення про віднесення бюлетеня до числа недійсних, такі бюлетені переміщуються на спеціально відведене місце з табличкою «Недійсні». У разі коли члени Виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду такого бюлетеня підрахунок бюлетенів припиняється.

 5.17 Після розкладання бюлетенів окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів, визначений головою Виборчої комісії член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена комісії, кандидата чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою Виборчої комісії та підлягають внесенню секретарем до протоколу про результати голосування.

5.18 Виборча комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними. У разі невідповідності цих даних комісія може повторно перерахувати бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження. 3а результатами підрахунку Виборча комісія складає протокол за формою (Додаток В), затвердженою Міністерством освіти і науки України.

5.19 Протокол про результати голосування складається Виборчою комісією у двох примірниках. Копії протоколу надаються кожному членові комісії, кандидатам та спостерігачам.

5.20 Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем і присутніми членами Виборчої комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член Виборчої комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

5.21 Процес голосування й підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

5.22 Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складання протоколу про результати голосування шляхом розміщення в друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Коледжу, а також на офіційному веб–сайті Коледжу.

5.23 Документація, пов’язана з проведенням виборів директора, зберігається в Коледжі протягом п’яти років.

6. Функції та відповідальність голови Виборчої комісії

6.1 Голова Виборчої комісії:

– організовує роботу й координує діяльність Виборчої комісії протягом усього періоду проведення виборів директора Коледжу;

 – в останній день перед днем голосування на засіданні Виборчої комісії розподіляє обов’язки членів комісії на день голосування щодо: встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців; видачі виборцю бюлетеня для голосування; контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування; контролю за скринькою для голосування; контролю входу та виходу з приміщення для голосування;

– несе персональну відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості осіб, які мають право брати участь у виборах директора Коледжу, та збереження бюлетенів у приміщенні Виборчої комісії в сейфі (металевій шафі);

 – перед початком голосування надає для огляду членам Виборчої комісії, присутнім кандидатам, а також спостерігачам, наявну на виборчій дільниці скриньку для голосування;

 – передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам Виборчої комісії;

– передає у день виборів членам Виборчої комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, аркуші списку виборців.

7. Умови проведення другого туру та визнання виборів такими, що не відбулися

7.1 Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів, але жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, Організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів.

7.2 У разі проведення другого туру до бюлетенів для голосування включаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

7.3 Другий тур проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру. Якщо дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день.

 7.4 Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо:

– участь у виборах взяли менше як 50 відсотків виборців;

 – у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців;

 – у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців.

7.5 У разі прийняття Виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, Вінницька обласна Рада протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу.

Голова організаційного комітету                                      Л.М.Філімонова

Секретар організаційного комітету                                  О.Ж.Гнаповська

                                                                                              Додаток А до Положення

 

Форма виборчого бюлетеня

за наявності кількох кандидатів на посаду директора

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

таємного голосування для обрання директора

Могилів-Подільського медичного коледжу

на виборах 11 грудня 2019 року

 

 

з\п

Прізвище, ім’я по батькові кандидата

Рік народження, місце роботи та посада кандидата

ЗА

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

 

 

 

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата; у разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток Б до Положення

Форма виборчого бюлетеня

за наявності одного кандидата на посаду директора

 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

таємного голосування для обрання директора

Могилів-Подільського медичного коледжу

на виборах 11 грудня 2019 року

 

Прізвище, ім’я по батькові кандидата

Рік народження, місце роботи та посада кандидата

ЗА

ПРОТИ

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» чи «ПРОТИ» навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток В до Положення

ПРОТОКОЛ №

Виборчої комісії Могилів-Подільського медичного коледжу

 за результатами підрахунку голосів

(місце проведення виборів)

 

Всього членів комісії: осіб (кількість)

Присутні члени комісії: (прізвище, ініціали)

Присутні представники організаційного комітету з проведення виборів директора Могилів-Подільського медичного коледжу

 (посада, прізвище та ініціали)

 

Присутні кандидати на посаду директора Могилів-Подільського медичного коледжу та інші особи, які були акредитовані організаційним комітетом: (посада, прізвище та ініціали)

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» при підрахунку голосів виборців Виборча комісія встановила:

1) кількість виборців  _____

2) кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування  _____

3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування  _____

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування  _____

5) кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньці для голосування  _____

6) кількість виборчих бюлетенів для голосування визнаних недійсними  _____

7) кількість виборців, які проголосували за кандидатів  _____

 

з\п

Прізвище, ім’я по батькові кандидата

Кількість голосів

Відсоток від кількості вибоців

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

 

 

 

Цей протокол складено виборчою комісією у кількості 2 (двох) примірників. Усі примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

 

Голова Виборчої комісії   ____________     ______________________________           

                                                 (підпис)                   (прізвище та ініціали)

 

Заступник голови Виборчої комісії __________    __________________________

                                                               (підпис)                  (прізвище та ініціали)

 

Секретар Виборчої комісії ____________   ______________________________  

                                                     (підпис)                  (прізвище та ініціали)

 

Члени Виборчої комісії: ____________    ______________________________      

                                                 (підпис)                 (прізвище та ініціали)

                                          ____________    ______________________________  

                                                (підпис)                 (прізвище та ініціали)

                                           ____________    ______________________________  

                                                (підпис)                  (прізвище та ініціали)

 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan