ГОЛОВНА arrow ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ arrow ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА  
25.05.2020
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА Надрукувати

01.jpgПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

 

КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО

МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

 

КОРДОНА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

 

 

Шановні викладачі, співробітники та студенти!

 

11 грудня 2019 року  відбудуться вибори. Це не тільки вибори директора, це також вибір курсу розвитку коледжу на наступних п’ять років.  А успішна діяльність навчального закладу може бути лише за умови гармонійного поєднання якісної організації навчально-виховного процесу та забезпечення інтересів усіх його учасників.

У нашому коледжі склалася певна система роботи. Навчальний заклад має високий імідж серед освітніх закладів та у роботодавців – лікувально-профілактичних установах, в яких працюють випускники коледжу.

Високоосвічений та талановитий педагогічний колектив, який на сьогодні працює в коледжі, здатний виконувати всі завдання з підготовки кваліфікованих фахівців – тих, хто потрібен сучасній медицині.

Разом з тим перед нами стоять серйозні виклики –  не лише вижити в сучасних складних політично-економічних умовах, в період реорганізації системи освіти і медицини  в цілому, а й впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи кращі здобутки та досягнення, сформовані за весь час існування коледжу. Для цього необхідна ефективна організація освітнього процесу, забезпечення набору на спеціальності, гідне фінансування, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази, використання інноваційних технологій та підходів,  освітні та професійні перспективи для випускників.

Тому  визначальним для коледжу має стати забезпечення та примноження кращих традицій, поглиблення та розвиток нових напрямків діяльності, стабільність та системність роботи на фоні позитивного морально-психологічного мікроклімату в колективі.

У програмі визначено стратегічний вектор розвитку навчального закладу, реалізація якого, безумовно, можлива тільки у тісній співпраці керівництва коледжу з колективом педагогів, усіх працівників і студентів – разом ми зможемо успішно реалізувати всі намічені плани.

Я сподіваюсь на вашу підтримку, на те, що ми разом будемо розвивати заклад, підвищувати його авторитет в регіоні, в Україні та за її межами.


Структура управління

 

Пріоритетними завданнями у сфері управління у коледжі варто вважати:

 

впровадження сучасних технологій кадрового менеджменту, а саме орієнтація діяльності колективу на досягнення кінцевого результату;

розроблення системи мотивацій для роботи в команді задля успішності та конкурентоспроможності коледжу;

залучення та закріплення молодих кадрів, готових до інноваційної діяльності;

інформування працівників коледжу про мотиви та цілі ухвалених управлінських рішень на дошці оголошень і сайті коледжу;

впровадження електронної системи контролю виконання наказів, службових розпоряджень та доручень;

приведення структури управління коледжу до вимог чинного антикорупційного законодавства з метою недопущення корупційних дій.

 

 

Освітня діяльність

 

Освітня діяльність коледжу повинна бути спрямована на підвищення якості підготовки медичних фахівців, інтеграції медичної освіти і науки, забезпечення конкурентоспроможності випускників коледжу на вітчизняному та міжнародному ринках праці.

 

Метою освітньої діяльності є:

 

створення організаційних умов для підвищення якості медичної освіти шляхом приведення її стандартів до міжнародних вимог та ефективного використання матеріально-технічного і кадрового потенціалу коледжу.

 

Для реалізації цієї мети необхідно:

 

розширювати співпрацю коледжу з науковими та клінічними кафедрами Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова;

підвищувати ефективність використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів для здійснення навчального процесу;

впроваджувати в навчальний процес принципи доказової медицини та стандарти надання медичної допомоги;

продовжити оснащення кабінетів коледжу наочним медичним інвентарем, сучасною комп’ютерною та проекційною апаратурою;

удосконалювати комп’ютерну мережу коледжу, забезпечити широкий доступ студентів і викладачів до глобальної інформаційної мережі Інтернет у навчальних приміщеннях, бібліотеці, гуртожитку та на території коледжу;

розширити перелік спеціальностей для підготовки молодших бакалаврів;

розширити банк тестових завдань з кожної навчальної дисципліни;

провести модернізацію бібліотеки, забезпечити доступ до електронних баз даних різних джерел інформації, розширити фонд необхідної навчальної і наукової літератури;

виробляти у студентів практичні навички з обраної спеціальності, удосконалювати зміст, форми та ефективність навчальних і виробничих практик, гармонійно поєднувати теоретичні знання з практичними вміннями;

удосконалювати співпрацю з базовими лікувальними закладами для проведення практичної підготовки студентів;

підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників у контексті безперервної освіти, сприяти їх систематичному стажуванню у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах України;

впроваджувати різноманітні форми заохочення співробітників коледжу залежно від ефективності їх навчально-методичної роботи, результативності наукових досліджень, використання сучасних технологій у навчальному процесі;

розширювати базу для реалізації навчально-тренінгових технологій;

проводити науково-теоретичні та науково-практичні конференції з актуальних питань освіти та медицини.

 

Організація виховного процесу

 

Виховна робота у коледжі повинна здійснюватися на засадах демократизму, використання виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовуватися на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості.

 

Основними завданнями виховання в коледжі повинні бути:

підготовка національно свідомого громадянина, оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;

виховання майбутніх спеціалістів авторитетними високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної та фізичної культури;

створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення, культури, залучення до різних видів творчості (науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної, правоохоронної тощо);

формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин;

усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянського обов'язку;

культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, любові до рідної Батьківщини, до рідного краю;

збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні і створенні національно-культурних традицій регіону, міста, коледжу;

створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

формування в студентів потреби в створенні здорової сім'ї і уміння правильно будувати сімейні стосунки;

розвиток волонтерського руху на засадах милосердя, чуйності з метою вирішення проблем людей з особливими потребами;

проведення та аналіз анонімних опитувань студентів щодо якості навчально-виховного процесу, створення у кожному семестрі соціально-психологічного портрету педагогічного і студентського колективів;

пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок та запобігання правопорушенням;

сприяння роботі спортивних секцій і участі студентів у спортивних змаганнях;

сприяння розвитку драмгуртку та іншим творчим колективам.

 

 

Соціальний захист

 

Соціальні пільги і гарантії для співробітників та студентів коледжу повинні забезпечувати умови, закладені в Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом і Положенні про студентське самоврядування.

 

 Основними пріоритетами соціального захисту в коледжі повинно бути:

 

своєчасне забезпечення всіх соціальних виплат студентам і працівникам;

преміювання і заохочування працівників усіх категорій та студентів, надання їм матеріальної допомоги;

здійснення заходів, спрямованих на зменшення захворюваності серед співробітників та студентів;

забезпечення проведення періодичних медоглядів працівників та студентів;

проведення культурно-просвітницької роботи;

покращувати санітарний стан, техніку безпеки та пожежну безпеку в корпусах, гуртожитку і на території коледжу;

забезпечення спецодягом працівників служб обслуговування.

 

Студентське самоврядування

 

Студентське самоврядування – це право студентів самостійно або через органи студентського самоврядування брати участь в управлінні коледжем та вирішувати питання, які стосуються організації навчального- виховного процесу студентів, їх змістовного дозвілля, відпочинку, а також соціального захисту.

 

Для реалізації цього права потрібно:

 

залучати студентів до науково-пошукової  та науково-дослідницької роботи;

сприяти розвитку студентського самоврядування на рівні коледжу, відділень, груп і в гуртожитку;

залучати керівників студентських представницьких органів до складу педагогічної ради та комісій коледжу;

проводити  анкетування та соціологічні опитувань для аналізу потреб та побажань студентів;

створити умови для організації змістовного дозвілля студентів.

 

 

Розвиток матеріально-технічної бази

 

Розвиток матеріально-технічної бази коледжу

 

забезпечувати дотримання бюджетної та кошторисної фінансової діяльності, своєчасності та достовірності ведення фінансового обліку, складання фінансової звітності, здійснювати постійний контроль за станом розрахункової діяльності;

здійснювати суворий контроль за дотриманням постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти та науки щодо підвищення платні працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів;

забезпечувати цільове та раціональне використання коштів загального та спеціального фондів бюджету;

підвищувати ефективність використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів, що залучаються для забезпечення розвитку освітньої діяльності коледжу;

здійснювати постійний контроль за станом розрахункової дисципліни згідно плану фінансування діяльності коледжу;

здійснювати заходи з реалізації програм енергозбереження;

забезпечувати ефективне використання матеріально-технічної бази під час навчального процесу в осінньо-зимовий період;

впорядковувати навчальні та допоміжні приміщення у лікарнях міста, що є базами коледжу .

 
 

Шановні колеги!

 

Вже 40 років я працюю у Могилів-Подільському медичному коледжі. Багато моїх професійних здобутків пов’язані з цим навчальним закладом. Я добре знаю всі наші сильні сторони, а також проблеми.

 

 

Представлена програма тільки окреслює шляхи збереження, подальшого функціонування та розвитку коледжу. Втілення її в життя, наповнення змістом, вдосконалення залежить від усіх нас,  хто працює та навчається в цьому закладі освіти.

 

Стратегічним курсом у моїй роботі буде забезпечення виконання статутних завдань, подальше поліпшення якості підготовки фахівців відповідно до державних стандартів освіти, забезпечення стійкого фінансово-економічного стану, нормальної життєдіяльності та ефективного використання матеріальних, фінансових, енергетичних ресурсів.

 

 

Щиро вірю, що фундаментом усіх дій і здобутків у нашому житті і професійній діяльності є і буде шанобливе ставлення до Людини. Моральними  принципами та цінностями, на яких будуються життєві та професійні стосунки у колективі однодумців і які є пріоритетними,   залишатимуться добросовісне ставлення кожного з нас до своєї роботи, навчання, відповідальність, коректність у спілкуванні, уважність, ввічливість, справедливість, чесність, шанобливе ставлення до кожного.

 

 

 

 

Тільки завдяки спільним зусиллям, довірі та співпраці ми збережемо та примножимо кращі традиції коледжу, а також зможемо успішно реалізувати всі намічені плани.

 

 

Робота на посаді директора – це велика відповідальність. І тільки ваша довіра та ваша підтримка надає сьогодні мені сил балотуватися як кандидату на посаду директора.

 

 

З повагою

 

Кордон Володимир Михайлович


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >
porno escort bayan