ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
05.06.2017
Статус комунальний
Тип коледж
Акредитація I
Ліцензія AE №636703
Підпорядкованість Міністерство охорони здоров'я України
Керівник ВНЗ директор Кордон Володимир Михайлович
Адреса 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 6
Телефони (04337) 65294; 67107
Факс (04337) 65294; 66164
Web-сайт

medcollege.mogpod.com

E-mail Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

Напрями підготовки 

Спеціальність 

22 Охорона здоров'я

 

 223 "Медсестринство"

Дата заснування

      1936 р.

 

 

 

                  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення   14 сесії Вінницької

 обласної Ради 7 скликання

 від 03. О2. 2017 року №291

СТАТУТ

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

(нова редакція)

%

м. Могилів-Подільський

2017 рік

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Даний Статут розроблений відповідно до чинного законодавства
України та є документом, який регламентує діяльність вищого навчального
закладу Могилів-Подільський медичний коледж (надалі - коледж).

1.2.   Коледж   створено   Постановою   Вінницького   облздороввідцілу   як
дворічна медична школа у 1936р. Рішенням Виконкому Вінницької обласної ради
депутатів трудящих (№ 246 від 12.07.54 р.) медшкола була реорганізована    в
медичне училище.

1.3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада
1991    року   №311    «Про   розмежування   державного   майна   України   між
загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-
територіальних одиниць (комунальною власністю)» та рішенням  10 сесії 21
скликання Вінницької обласної Ради народних депутатів від ЗО жовтня 1992 року
«Про перелік об'єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів,
що передаються в управління обласної державної адміністрації та розмежування
майнових інтересів між суб'єктами власності» коледж віднесений до об'єктів
комунальної власності Вінницької обласної Ради народних депутатів.

Відповідно до пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коледж є об'єктом права спільної власності територіальних громад області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада(далі - Орган управління майном).

1.4.      Рішенням   21 сесії Вінницької обласної   Ради 4 скликання 20 квітня
2005   року №   834  «Про  перейменування  Могилів-Подільського  медичного училища»   медичне   училище  перейменоване  в Могилів-Подільський  медичний  коледж.

1.5.      Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, Указами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами органів виконавчої влади, рішеннями
Органу управління майном та цим Статутом.

І.б.Найменування коледжу

Повне: Могилів-Подільський медичний коледж.

Скорочене: МОГ- ПОД МЕД. КОЛЕДЖ.

1.7.   Місцезнаходження   коледжу:   24000,   Україна,   Вінницька   область, м.Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 6.

1.8.               Коледж є вищим навчальним закладом, який проводить освітню
діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст за кількома спеціальностями і має відповідний рівень
кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

1.9.               Структура   коледжу   затверджується,   в   порядку   встановленому законодавством.

1.10.      Кожний структурний підрозділ коледжу керується в своїй діяльності
Положенням   про   відповідний   структурний   підрозділ,   яке   затверджується


директором. Структурними підрозділами коледжу є відділення, циклові комісії тощо.

1.11. Функціональні обов'язки, посадові інструкції працівників затверджує директор коледжу.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1.  Коледж є юридичною особою з часу його державної реєстрації у
встановленому порядку, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю,
користується правом оперативного управління майном, веде бухгалтерський
облік, статистичну звітність у порядку встановленому законодавством України,
укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами,
виступає позивачем та відповідачем у судах, набуває майнові і немайнові права
та    несе    обов'язки,    займається    діяльністю,    яка    відповідає    напрямкам,передбаченим цим Статутом.

2.2.  Коледж має самостійний баланс, рахунки (в т.ч. валютні) в установах
банків,    Державної    казначейської    служби    України,    печатку    з    власним найменуванням та зображенням герба України, штампи, бланки з власними реквізитами, логотипом та інші атрибути.

2.3.  Коледж   згідно   з   чинним   законодавством   відповідає   за   своїми зобов'язаннями коштами, що є в його розпорядженні.

Коледж не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Органу управління майном, а Орган управління майном не несе відповідальності за зобов'язаннями Коледжу.

2.4.   Органи державної влади,  органи місцевого самоврядування та їх
посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність коледжу,
таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб, передбачений
законодавством України.

З.МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

3.1. Основні напрямки діяльності коледжу:

-       підготовка відповідно до державного замовлення та договірних
зобов'язань висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров'я
України;

-       провадження   освітньої   діяльності   за   освітнім   рівнем   повної загальної середньої освіти;

-       профорієнтаційна робота;

-       атестація педагогічних працівників;

-       підготовка абітурієнтів до вступних іспитів, профорієнтаційна робота;

-       організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом
науково-пошукової роботи;

-       надання    платних    освітніх    послуг    відповідно    до    діючого законодавства;

-       культурно-освітня,   методична,   видавнича,   фінансово-господарська  діяльність, виробничо-комерційні роботи;

розповсюдження   медичних,   санітарно-гігієнічних   та   екологічних знань серед населення області;

здійснення зовнішніх зв'язків.

3.2. Головні завдання коледжу:

-    здійснення освітньої діяльності за напрямом 1201 «Медицина», яка
забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти:

-    здійснення науково-дослідницької, культурно-виховної, спортивної
та оздоровчої діяльності;

-    забезпечення виконання державного замовлення та інших угод на
підготовку фахівців з вищою освітою;

-    вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці сприяння
працевлаштуванню випускників;

 

-       забезпечення культурного і духовного розвитку особистості виховання
студентів у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та Законів
України;

-       формування соціальне зрілої творчої особистості;

-       виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління
громадян;

-       формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до
трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і
людства;

-       забезпечення високих етичних норм, атмосфери взаємної поваги
доброзичливості у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

-       забезпечення   набуття   студентами   знань   у   галузі   медицини   та підготовка їх до професійної діяльності в лікувально-профілактичних установах;

-       перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

-       просвітницька діяльність:

-       інформування   студентів   про   ситуації,   що   склалися   на   ринку зайнятості.

3.3. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 28.05.2015р. протокол № 116 Могилів-Подільський медичний коледж віднесено до вищих навчальних закладів освіти, який надає освітні послуги зі спеціальностей на рівні молодшого спеціаліста за першим рівнем акредитації.

3.4. За наслідками ліцензування Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямом та спеціальностями

1201 Медицина 5.12010101 - "Лікувальна справа"

1201 Медицина 5.12010102 - "Сестринська справа"

1201 Медицина 5.12010105 - "Акушерська справа"

Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015р. Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста для галузі знань 22 „Охорона   здоров'я"    зі    спеціальності    223    «Медсестринство»    з    наступними спеціалізаціями:

"Лікувальна справа"

"Сестринська справа"

"Акушерська справа"

 

3.5.  Коледж акредитовано з вищезгаданих спеціальностей, він має право
видачі випускникам дипломів про вищу освіту державного зразка.

3.6.    Відповідно     до     рішення     Вінницької     регіональної експертної ради ліцензування та атестації від 05.05.2014р., протокол №   89   ліцензія   серії АЕ № 271335, коледжу надано право на провадження освітньої діяльності за рівнем      повної      загальної середньої освіти і видачі документа про повну середню освіту державного зразка.

 

4. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ

 

4.1. Структурні підрозділи коледжу визначаються директором коледжу відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад освіти, головних завдань діяльності закладу освіти та функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються коледжем.

Структурними підрозділами коледжу є 2 відділення: медсестринське та фельдшерсько-акушерське, циклові комісії, бібліотека, відділ бухгалтерського обліку та звітності тощо.

Відділення - структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей. Відділення створюється рішенням директора коледжу, якщо в ньому навчається не менш, ніж 150 студентів.

4.2. Керівництво відділенням здійснює завідуючий. Завідуючий відділенням
призначається   на   посаду   директором   коледжу   з   числа педагогічних працівників,   які   мають   повну  вищу  медичну   освіту   і   досвід  навчально-методичної роботи.

Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів і несе повну відповідальність за результати роботи відділення.

4.3.  Циклова комісія -  структурний навчально-методичний підрозділ, що
проводить   навчально-виховну   та   методичну   роботу   з   однієї   або   кількох споріднених  навчальних дисциплін.  Циклова комісія  створюється рішенням директора коледжу за умови, якщо до її складу входить не менше, ніж три педагогічних працівники. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний     склад  затверджується  наказом  директора коледжу на  один навчальний рік.

4.4. Циклова комісія — структурний навчально-методичний підрозділ,, що проводить
навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних
дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням директора коледжу за умови, якщо до її
складу входить не менше, ніж три педагогічних працівники. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора коледжу на один навчальний рік.

4.5. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів, формує бібліотечний фонд шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами та програмами. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості.

4.6.  Відділ бухгалтерського обліку та звітності - структурний підрозділ,
який веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності коледжу,
складає фінансову, статистичну та іншу звітність, здійснює поточний контроль за
дотриманням законодавства.

4.7. Коледж може створювати інші підрозділи, діяльність яких не заборонена
законодавством.

5. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

5.1.          Цивільна правоздатність коледжу    виникає з моменту реєстрації
цього Статуту і складається із його прав та обов'язків.

5.2.          Коледж має право:

 

-       визначати   зміст   освіти   з   урахуванням   державних   стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів;

-       визначати форми, методи та види організації навчально-виховного
процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

-       готувати   фахівців  за  державним  замовленням   і  замовленням (угодами) галузевих Міністерств, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, громадських організацій та за договорами з громадянами;
розробляти та запроваджувати власні навчальні програми;

-       створювати   в   установленому   порядку   структурні   підрозділи   та формувати штатний розпис;

-       у встановленому порядку входити до складу навчально-науково-
виробничих  комплексів,

-       в   порядку  встановленому  законодавством  отримувати        кошти   і матеріальні   цінності   (будинки,   споруди, обладнання, транспортні засоби, тощо) від підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;

- від свого імені набувати майнових й особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді;

-       укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами
різних   форм   власності   в   Україні   і за її межами для   виконання   завдань відповідно до законодавства і даного Статуту;

-       розвивати   власну   соціальну базу,    мережу спортивно-оздоровчих лікувально-профілактичних і культурних об'єктів;

-   здавати в оренду нерухоме майно з дозволу Органу управління
майном відповідно до чинного законодавства;

здійснювати капітальний ремонт та реконструкцію основних фондів;
- користуватись   банківськими  кредитами   і   позичками   згідно  з

законодавством;

-         проводити видавничу діяльність в установленому порядку;

-      брати участь у діяльності міжнародних організацій, встановлювати
зовнішньоекономічні зв'язки з іноземними громадянами,  закладами освіти,
науковими    установами,    міжнародними    організаціями,    фондами,    фірмами, громадськими організаціями      світу      шляхом      укладення      договорів      про співробітництво;

-      здійснювати     право     користування     і      володіння     відведеними земельними ділянками та переданим майном згідно з законодавством, рішеннями Органу управління майном і цим Статутом;

- реалізовувати майно, технічні, транспортні засоби та обладнання, які не відповідають сучасним вимогам навчально-виховної та господарської діяльності в порядку визначеному Органом управління майном;

удосконалювати     систему    співпраці     з    українською    діаспорою, ефективно використовувати її можливості.

5.3   Коледж зобов'язаний:

дотримуватися вимог Законів України, в т.ч. «Про освіту», «Про
мови в Україні», «Про вищу освіту» та інших законодавчих актів, на яких
базується освітня діяльність;

забезпечити   на   належному   рівні   навчальний   процес,   надання інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку   фахівців   з   вищою   освітою,у своїй діяльності дотримуватися вимог стандартів вищої освіти щодо        підготовки        і        перепідготовки фахівців         відповідного         освітньо-кваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації кадрів;

-      своєчасно   сплачувати   податки   та   інші   відрахування   згідно   з законодавством України;

-      дотримуватися    договірних    зобов'язань    з     іншими    суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

-      здійснювати     бухгалтерський,     оперативний     облік     та     вести статистичну звітність згідно з законодавством України;

-      здійснювати    соціальний    захист    учасників    навчально-виховного процесу;

- в порядку встановленому законодавством здійснювати     будівництво, реконструкцію,         капітальний         ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

створювати    належні    умови    для    якісної    організації   навчально- виховного процесу студентів та високопродуктивної праці співробітників;

забезпечувати дотримання законодавства про  працю,  правил та
норм охорони праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

-      забезпечувати  економне і раціональне використання  фінансових та матеріальних ресурсів;

-      здійснювати матеріально-технічне забезпечення     навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;

-      виконувати    норми    та    вимоги    щодо    охорони    навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

-      звітувати перед Департаментом охорони здоров'я обласної державної
адміністрації та Міністерством охорони здоров'я України про основні напрями та
результати діяльності;

-         -               забезпечувати  відповідний  до  державних  освітніх  вимог кадровий потенціал викладацького колективу.

-      Обов'язки коледжу реалізуються через обов'язки директора, педагогічних працівників, співробітників, студентів. Діяльність, яка піддягає ліцензуванню, патентуванню або потребує спеціального дозволу, може здійснюватись тільки після їх одержання.

5.4 Учасниками навчально-виховного процесу є:     

-                   педагогічні працівники;

-          особи, які навчаються в коледжі;

-          працівники коледжу (категорійні спеціалісти, лаборанти, методисти та інші);

-          батьки або особи, які їх заміняють.

5.4.1   Основними посадами педагогічних працівників в коледжі є: 

-                   викладач;

-                   старший викладач;

-                   голова циклової комісії;

-                   завідуючий відділенням;

-                   завідуючий практикою;

-                   заступники директора;

-          директор.

5.5.  Педагогічні    працівники    призначаються    на    посаду    директором. Педагогічні працівники кожні п'ять років проходять атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.6.   За   результатами   атестації   визначається   відповідність   працівників займаній    посаді,    присвоюються    категорії,    педагогічні    звання.    Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

5.7. Робочий   час     педагогічного     працівника   визначається     Кодексом Законів    про    працю    України.    Час    виконання    навчальних,    методичних, організаційних та інших трудових обов'язків у поточному навчальному році неповинен перевищувати річний робочий час.

Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік. Додаткові години навчального навантаження при їх наявності встановлюються педагогічним працівникам за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом з відповідною оплатою згідно з законодавством.

Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного працівника, відповідно до його посади, встановлюються коледжем в індивідуальному плані працівника.

5.8.    Графік      робочого     часу     викладача      визначається      розкладом навчальних занять і консультацій, графіками контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним робочим    планом викладача та планом роботи коледжу.

Залучення викладачів до роботи, не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою або у випадках, передбачених законом.

Відволікання викладачів від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.

5.9. Педагогічні     працівники   підвищують   кваліфікацію   та   проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за   її   межами.   Коледж   забезпечує   підвищення   кваліфікації   та   стажування педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.

5.10.         Права та  обов'язки  заступників  директора коледжу,  керівників структурних        підрозділів        визначаються       посадовими        інструкціями, затвердженими  директором.  Адміністративно-господарський        та     навчально-допоміжний         персонал приймається на роботу відповідно з штатним розписом і звільняється директором   коледжу   згідно   з   законодавством,   їхні   права   та обов'язки   регулюються   законодавством,    Статутом   коледжу   та   Правилами внутрішнього розпорядку.

5.11.         Педагогічні працівники коледжу мають право на:

 

-         захист професійної честі і гідності;

-         вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених
навчальних планів;

-         проведення наукової, дослідницької, пошукової та експериментальної
роботи;

-         роботу   в умовах штатного   сумісництва на договірній   основі в коледжі або за його межами;

-         забезпечення безпечних умов роботи і дотримання існуючих правил
охорони праці та техніки безпеки;

-         індивідуальну педагогічну діяльність;

-         участь у громадському самоврядуванні;

-         участь у об'єднаннях громадян;

-         внесення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку матеріальної бази коледжу;

-         користування подовженою оплачуваною відпусткою у відповідності до законодавства;

-         підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

-         позачергову атестацію з метою отримання відповідної професійної категорії, педагогічного звання.

За досягнення   високих  результатів   у   праці    педагогічні   працівники коледжу в встановленому порядку мають право на заохочення:

   -   представлення до державних нагород;

   -   присвоєння почесних звань;

   -   відзначення   державними   преміями,   грамотами,   нагородами   згідно законодавства.

       5.12. Педагогічним працівникам коледжу:

-   створюються належні умови праці, побуту, відпочинку, підвищення кваліфікації та медичного обслуговування;

-   надається правовий, соціальний і професійний захист;

-   виплачується   у   разі   втрати   роботи   компенсації   відповідно   до законодавства;

- забезпечується    зарахування    до    педагогічного    стажу   робіт    за сумісництвом згідно законодавства;

- надаються  гарантії та  встановлюються  заохочення,   передбачені законодавством.

     5.13. Педагогічні працівники коледжу зобов'язані:

   -   забезпечувати високий науково-теоретичний     і методичний рівень викладання   дисциплін   у   повному   обсязі    освітньої   програми   відповідної спеціальності;

-   дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються навчальних закладах, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

-   підвищувати кваліфікацію не рідше, ніж один раз на п'ять років;

-   постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

-   дотримуватися законів, Статуту та правил внутрішнього розпорядку коледжу;

-   забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей студентів;

-   особистим      прикладом     утверджувати      повагу     до      принципів загальнолюдської      моралі:  правди,   справедливості,        працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

-   виховувати у студентів повагу до батьків, жінки, народних традицій,

історичних   і   культурних   цінностей   України, її державного   і   соціального устрою;

-      готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння і
гуманістичних принципів;

-      захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства,    запобігати    вживанню    ними    алкоголю,    наркотиків,    набуттю шкідливих звичок;

- формувати у студентів потребу в здоровому способі життя.

5.14. Особи, які навчаються в коледжі, є студенти.

Студент - особа, яка у встановленому порядку зарахована до коледжу і навчається за денною формою навчання з метою здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

5.15.  Прийом осіб на навчання до коледжу здійснюється на конкурсній
основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу забезпечують дотримання
прав громадян у галузі освіти.

Прийом осіб на навчання в коледжі проводиться відповідно до Умов прийому на перший курс до вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Правила прийому на навчання в коледжі розробляються на підставі Умов прийому на перший курс до вищих навчальних закладів України та затверджуються директором коледжу.

5.16. Студенти коледжу мають право на:

-      безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

-      трудову діяльність у поза навчальний час;

-      користування    навчальною,     науковою,     виробничою,    культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;

-      участь  у  науково-дослідницьких  роботах,  конференціях,  виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

-      участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-
виховного     процесу,     науково-дослідної     роботи,     призначення     стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

-      надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

-      участь у об'єднаннях громадян;

-      користування    послугами    закладів    охорони    здоров'я,    засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

-      складання екзаменів та заліків достроково при виконанні всіх вимог,
передбачених навчальними програмами;

-      участь у формуванні індивідуального навчального плану;

-      моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну
участь у науково-дослідній роботі:

-      захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства;

-          безкоштовне  користування  в  коледжі  бібліотекою, інформаційними  фондами, послугами навчальних, методичних підрозділів коледжу;

-         канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних
тижнів;

-         забезпечення    стипендіями    в    порядку,    визначеному    Кабінетом Міністрів України;

-         на академічну відпустку за станом здоров'я та за сімейних обставин,
тощо;

-         обирати і бути обраним до колегіального органу самоврядування
Коледжу;

-         отримувати грошову допомогу з фондів коледжу;

-         поновлюватись і переводитись до іншого вищого навчального закладу
згідно з законодавчим положенням;

-         користуватись пільговим проїздом в громадському транспорті;

-          проживати      в      гуртожитках      в      порядку      встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.17. Студенти коледжу зобов'язані:

-         дотримуватися  законів,   Статуту,   Правил   внутрішнього  розпорядку коледжу, Правил поведінки студентів коледжу;

-         виконувати   графік   навчального   процесу   та   вимоги   навчального плану;

-         систематично    і    глибоко     оволодівати    знаннями,     практичними навичками, підвищувати культурний рівень і професійну майстерність;

-         вчасно інформувати дирекцію коледжу про неможливість відвідування
занять з поважних причин, складання (перескладання) екзаменів і заліків.

Випускники коледжу, що навчалися за держзамовленням, і яким присвоєно відповідну кваліфікацію, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу.

Випускники, які навчалися за контрактом, вільні у виборі місця роботи. Якщо випускник навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.

       5.18. За невиконання обов'язків, порушення Правил внутрішнього розпорядку коледжу, директор може накласти дисциплінарне стягнення або відрахувати студента з коледжу.

Студенти можуть бути відраховані за:

                    - завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

-         власним бажанням;

-         невиконання навчального плану;

-         порушення умов контракту;

-         в інших випадках, передбачених законами.

      5.19. Студенти можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.^

                 6. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

6.1.   Управління коледжем здійснюється відповідно до цього Статуту на основі  поєднання  прав  Органу управління  майном,  Департаменту охорони здоров'я  обласної державної адміністрації і участі  в  управлінні трудового колективу.

6.2. Орган управління майном:

-          призначає на посаду та звільняє з посади директора;

-          затверджує Статут коледжу та зміни до нього;

-          здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням;

-          здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться в оперативному управлінні коледжу;

-          здійснює інші повноваження, визначенні чинним законодавством.

6.3. Організаційно-методичне управління та державний контроль і нагляд за   фаховою   діяльністю   коледжу   здійснює   Департамент   охорони   здоров'я обласної державної адміністрації.

6.4.   Безпосереднє  управління  діяльністю   коледжу  здійснює  директор який  призначається  та  звільняється  Органом управління  майном  у  порядку встановленому    чинним    законодавством    України.    Із    директором    коледжу укладається контракт в якому визначаються права та обов'язки, строк найму, відповідальність перед Органом управління майно і трудовим колективом, умови матеріального та соціального забезпечення.

Директор   коледжу   може   бути   звільнений   з   посади   на   підставах, визначених законодавством та умовами контракту.

6.5.    При виході на пенсію з посади директора коледжу, особа, яка пропрацювала на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначена на посаду почесного директора коледжу з виплатою грошового утримання за рахунок коледжу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

6.6.    Директор коледжу в межах наданих йому повноважень:

-      вирішує   питання   діяльності   коледжу,   у   встановленому   порядку затверджує його структуру і штатний розпис;

-      видає накази і розпорядження,  обов'язкові для виконання всіма
працівниками та структурними підрозділами коледжу;

-      представляє   коледж   в державних та   інших органах, відповідає за результати його діяльності;

-      розпоряджається  майном  з  дозволу  Органу управління  майном  та коштами згідно чинного законодавства;

-      виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення,відкриває банківські

рахунки;

-   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників коледжу;

-   забезпечує охорону праці, дотримання законності та правопорядку;

-   визначає функціональні обов'язки працівників;

-   формує контингент осіб, які навчаються;

-   контролює виконання навчальних планів і програм;

-   відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються;

-   контролює     дотримання     штатно-фінансової     дисципліни       всіма підрозділами коледжу;

-   забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

-   здійснює    контроль    за   якістю    роботи    викладачів,  організацією навчально-виховної й культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я,  організовує  побутове  обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників коледжу.

6.7.   Директор коледжу відповідає за впровадження освітньої діяльності в  коледжі,      за    результати     фінансово-господарської    діяльності,     стан    і збереження будівель та іншого майна.

      6.8. Директор коледжу щорічно звітує відповідно до законодавства.

      6.9.  Для     вирішення   основних   завдань   діяльності   коледжу директор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

Робочими органами є адміністративна рада та приймальна комісія, а дорадчими органами - педагогічна рада, методична рада та студентська рада. Положення про їх повноваження затверджуються наказом директора коледжу.

     6.10.  Адміністративна рада  вирішує  поточні   питання  навчально-виховної та фінансово-господарської   діяльності коледжу, виконання правил внутрішнього розпорядку   коледжу,   наказів   та розпоряджень органів управління освіти та науки,   вживає заходів щодо покращення соціально-побутових умов праці та відпочинку студентів та співробітників.

До складу адміністративної ради коледжу входять: директор (голова ради), заступники директора, завідуючі відділенням, завідуючий практикою, методист, головний бухгалтер, голова профкому, керівник фізичного виховання, завідуючий бібліотекою.

      6.11.  Склад та   порядок   роботи   приймальної комісії визначаються   і затверджуються щорічно директором коледжу відповідно до Положення про приймальну комісію коледжу.

      6.12.  Педагогічна рада коледжу у своїй роботі керується Положенням про педагогічну раду.

До складу педагогічної ради входять: директор, заступники директора, голови циклових комісій, завідуючі відділеннями, головний бухгалтер, юрисконсульт, завідуючий практикою, завідуючий бібліотекою, педагогічні працівники, студенти (згідно квоти).

Головою педагогічної ради є директор коледжу, а в разі його відсутності -заступник директора з навчальної роботи.^

Педагогічна рада коледжу розглядає і вирішує питанім про:

-      заходи по виконанню Коледжем законів України, постанов Кабінету
Міністрів України, директив,   наказів,       положень,   Інструкцій Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України;

-      підсумки навчально-виховної та методичної роботи, дисципліни та
успішності студентів, практичної підготовки студентів, дотримання правил
внутрішнього розпорядку;

-      національне,     патріотичне     та     моральне     виховання     студентів, культурно-масової та спортивно-масової роботи;

-      стан науково-пошукової роботи, технічної і художньої творчості
студентів, питання охорони праці;

-      стан та перспективи розвитку із зміцненням матеріально-технічної
бази коледжу, впровадження комп'ютеризації та новітніх технологій навчання,
аналіз роботи навчальних кабінетів та лабораторій;

-      результати     чергової     та     позачергової     атестації     педагогічних працівників;

-      аналіз роботи відділень, циклових комісій та викладачів;

-      підсумки   семестрових,   перевідних   і   державних   екзаменів   тощо.
Склад педагогічної ради затверджується наказом директора терміном на один рік.

     Робота педагогічної ради проводиться згідно плану, який складається на навчальний рік. План роботи, після розгляду його на засіданні педагогічної ради, затверджується директором.

Педагогічна рада збирається в терміни, встановлені директором, але не рідше одного разу в два місяці. Засідання педагогічної ради оформляються протоколом.

Рішення педагогічної ради є чинними, якщо на засідання присутні дві третини членів і за нього проголосувала проста більшість присутніх.

Рішення педагогічної ради впроваджуються наказом директора і є обов'язковими до виконання після його підписання.

6.13. З метою підготовки і обговорення рекомендацій, спрямованих на поліпшення і вдосконалення навчально-виховної та методичної роботи, здійснення контролю за навчальним процесом в коледжі діє методична рада. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

7. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

7.1. Вищим     колегіальним     органом     громадського      самоврядування коледжу є загальні збори трудового колективу. Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на рік директором, або на вимогу однієї третини членів трудового колективу.   Рішення загальних зборів   є чинними, якщо   на них присутні 75% членів колективу і за них голосувала проста більшість присутніх. Рішення вводяться в дію наказом директора коледжу. 72. Загальні збори трудового колективу коледжу:

-         приймають Статут коледжу та зміни до нього;

-          згідно   законодавства  обирають  претендентів   на  посаду  директора коледжу;

- вносять подання Органу управління майном про дострокове звільнення
директора коледжу;

-          затверджують Правила внутрішнього розпорядку коледжу; обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

розглядають інші питання діяльності коледжу.

7.3.  В  коледжі  створюються органи  студентського  самоврядування,  які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок    майбутнього    організатора,    керівника    що    здійснюється    на рівні академічної групи, відділення.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

7.4.          У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
чинним законодавством України.

7.5.          Виконавчим  органом студентського  самоврядування  є студентська рада,     яка обирається     конференцією студентів     терміном     на    один рік.

Періодичність   засідань - не менше одного  разу на місяць. Конференція студентів коледжу:

-          ухвалює Положення про студентське самоврядування;

-          обирає виконавчі органи  студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

-         визначає структуру,  повноваження та порядок обрання виконавчих
органів студентського самоврядування;

-         конференція студентів скликається не менше одного разу на рік.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», державних і галузевих стандартів вищої освіти, та інших нормативно-правових документів з питань освіти.

8.1 Освітній процес забезпечує можливість:

-            здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній,
науково-природничій і медичній сферах;

-            інтелектуального,   морального,   духовного,   естетичного   і  фізичного
розвитку    особи,    що    сприяє    формуванню    знаючої,    вмілої та   вихованої
особистості.

8.2 Навчально-методичне забезпечення включає:

-         державні стандарти вищої освіти;

-         галузеві стандарти вищої освіти;

-         стандарти вищої освіти коледжу;

-         навчальні плани;

-         навчальні програми з усіх нормативних і варіативних дисциплін,
програми навчально-виробничої та інших видів практик;

-         підручники і навчальні посібники;

-         інструктивно-методичний    матеріал до    семінарських,    практичних, лабораторних занять;

-         індивідуальні семестрові завдання для самостійної поза аудиторної
роботи студентів з навчальних дисциплін;

-         контрольні завдання до  семінарських, практичних і лабораторних
занять, методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури.

 

8.3.      Коледж       здійснює       освітній       процес       за      денною    формою навчання.

8.4.      Зміст освіти визначається освітньо-професійними програмами підготовки, структурно-логічними схемами       підготовки,       навчальними програмами дисциплін,  іншими нормативними актами органів державного управління    освітою.    Освітньо-професійна    програма    підготовки    визначає нормативний   термін   та   нормативну   частину   змісту   навчання   за   певним напрямом або    спеціальністю відповідного    освітньо-кваліфікаційного рівня,встановлює   вимоги    до    змісту,    обсягу   та   рівня   освіти   й   професійної підготовки фахівців.

Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу, є навчальний план. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та термін їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

8.5. Програми    навчальних    дисциплін    визначають    їх    інформаційнийобсяг,    рівень    сформованості    вмінь    та    знань,    перелік    рекомендованих підручників,     інших     методичних     та     дидактичних     матеріалів,     критерії
успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.

Нормативні навчальні дисципліни визначаються освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, а вибіркові дисципліни -Коледжем.

Програми вибіркових навчальних дисциплін розробляються Коледжем відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються директором коледжу.

8.6.      Для    конкретизації планування    навчального    процесу    на    кожний
навчальний рік складається робочий навчальний план.

8.7.            Для кожної   навчальної дисципліни,     яка   входить   до  освітньо-професійної   підготовки,   на   підставі   навчальної   програми   дисципліни   та навчального плану коледжем складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є його нормативним документом.
       8.8. Навчальний процес в коледжі здійснюється у таких формах: навчальні заняття,   виконання   індивідуальних   завдань,   самостійна   робота   студентів,практична підготовка, контрольні заходи.

       8.9. Основними видами навчальних занять в коледжі є лекція, лабораторне,
практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультації.

8.10.   Індивідуальне   завдання   виконується   студентом   самостійно,   під контролем викладача.

8.11. Самостійна робота студентів регламентується навчальним планом.

Навчальний  матеріал,  передбачений  робочим  навчальним  планом,  для

засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з аудиторним навчальним матеріалом.

8.12. Коледжем можуть бути встановлені інші види навчальних занять.

8.13.             Виробнича  і  переддипломна  практики  студентів  проводяться  на клінічних базах, закріплених за коледжем.

8.14.             Програми  виробничої та  переддипломної  практики  і  терміни  її проведення визначаються навчальним планом.

8.15.   Контрольні   заходи   оцінки   засвоєння    студентами   навчального матеріалу:

-      поточний   контроль   здійснюється   під   час   проведення   практичних, лабораторних  та   семінарських  занять   з   метою   перевірки   рівня   підготовки студентів до виконання конкретної роботи;

-      підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому. Освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних  етапах.  Підсумковий контроль  включає  семестровий контроль (екзамен, диференційований залік, залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студента.

 

8.16.        В коледжі можуть використовуватися   інші форми підсумкового контрою   після   завершення   лекційних   та   практичних   занять   з   певної дисципліни,  а їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

8.17.        Екзамени складаються студентам в період екзаменаційних сесій, передбачених навальним планом, і проводяться згідно з розкладом, який доводиться   до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку сесії.

8.18.        Диференційований залік проводиться після завершення вивчення дисципліни на останньому занятті, якщо з цієї дисципліни не передбачений екзамен.

8.19.   Студент  вважається допущений  до  семестрового  контролю  з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або заліку) якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом з цієї навчальної дисципліни.

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються: «відмінно», «добре»,  «задовільно»,    «незадовільно»,    з    дисциплін загальноосвітньої   підготовки   за  дванадцятибальною   шкалою,   а   заліків «зараховано», «не зараховано» і вносяться в екзаменаційну відомість.

8.20.  Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних
оцінок,  або зафіксованих  1,  2,  3  балами з загальноосвітніх дисциплін, відраховуються з коледжу.

8.21.  Студентам,   які   одержали   під   час   сесії   не   більше   двох незадовільних оцінок, або зафіксованих 1, 2, 3 балами з загальноосвітніх
дисциплін, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку
наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше
двох разів з кожної дисципліни: один раз - викладачу, другий - комісії, яка
створюється завідуючим відділенням.

8.22.  Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин,
вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

8.23.  Особи,   які   мають   базову   загальну   середню   освіту,   можуть одночасно   навчатися   за   освітньо-професійною   програмою   підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

8.24.  Державна     атестація     студентів     здійснюється     державною екзаменаційною   комісією   (далі  -  державна  комісія)   після  завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівнів освітньої підготовки   вимогам   освітньо-кваліфікаційної   характеристики.   Державна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного року.

8.25.   До складання державних екзаменів допускаються студенти, які
виконали всі вимоги навчального плану.

8.26.           Студенту, який склав державні екзамени відповідно до освітньо-
професійної програми, рішенням державної комісії присвоюється освітньо-
кваліфікаційний рівень  спеціаліста  певної  спеціальностіі видається диплом державного зразка.

8.27.           Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше
як з 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених
навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань
- оцінки «добре», склав державні екзамени з оцінкою «відмінно», а також
виявив себе в творчій роботі, що підтверджується рекомендацією циклової
комісії, видається диплом з відзнакою.

8.28   Студент,   який   при   складанні   державного   екзамену   отримав незадовільну оцінку, відраховується з коледжу і йому видається академічна довідка.

8.29.  Студент, який не склав державного екзамену, допускається до
повторного    складання  державних    екзаменів    протягом    трьох  років    після закінчення коледжу.

8.30. Після завершення навчання перескладання семестрових екзаменів для
підвищення оцінки з окремих навчальних дисциплін нормативно не регламентується,
але в окремих випадках може мати місце з дозволу директора.

 

 

 

9. МАЙНО КОЛЕДЖУ

 

9.1. Майно коледжу становлять основні фонди, обігові кошти, а також інші
цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

9.2.  Майно коледжу є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст Вінницької області і закріплене за ним на праві оперативного
управління.

Джерелами формування майна коледжу є:

-  майно, передане Органом управління майном;

-  бюджетні асигнування;

-  доходи, одержані від надання платних послуг згідно законодавства;

-  добровільні  внески юридичних та фізичних осіб  отримані  в порядку визначеному законодавством;

-  інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.

-  інші джерела, не заборонені законодавством України;

 

9.3.            Здійснюючи   право   оперативного   управління,   коледж  володіє  та користується зазначеним майном. Право розпорядження майном, закріпленим на праві  оперативного  управління,  здійснюється  з  дозволу  Органу управління майном. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

9.4.            Орган управління майном здійснює контроль за використанням і
збереженням переданого в оперативне 'управління майна безпосередньо або через
уповноважений ним орган.

9.5.    Відчуження    основних    засобів,    що    закріплені    за    коледжем, здійснюється   за   погодженням   з   Органом   управління   майном   у   порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.6.      Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться
в   користуванні   коледжу,   її   відчуження,   вилучення,   відмова   від   права користування тощо вирішуються за погодженням з Органом управління майном.

9.7.      Коледж відповідно до чинного законодавства користується землею,
іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та
норм їх охорони.

9.8.     Матеріально-технічне    забезпечення    коледжу    здійснюється    у відповідності з чинним законодавством.

9.9.  Збитки, завдані коледжу внаслідок порушення його майнових прав
іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до
чинного законодавства України.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬШОСТЬ КОЛЕДЖУ

 

10.1. Вся господарська та фінансова діяльність коледжу направлена на виконання поставлених завдань та здійснюється відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.

10.2.   Коледж  здійснює  господарську  діяльність   в   межах   бюджетних асигнувань і на основі оперативного управління майном та не має на меті отримання прибутку.

10.3.       Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється на основі
кошторису, затвердженого згідно чинного законодавства.

10.4.       Доходи коледжу зараховуються до єдиного кошторису (спеціальний
фонд) на утримання коледжу і використовується на фінансування видатків цього
кошторису.

10.5.       У разі, коли за наслідком року доходи кошторису на утримання
коледжу перевищують суму, визначену кошторисом витрат, сума перевищення
враховується у складі кошторису наступного року.

10.6.       Фінансування коледжу здійснюється у встановленому порядку за
рахунок коштів загального фонду обласного бюджету у межах регіонального
замовлення,    а    також    інших    джерел,    не    заборонених    законодавством України коледжу і використовуються на фінансування тільки видатків цього кошторису.

10.7.       Бюджетні призначення та кошти, одержані із додаткових джерел
фінансування, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім
випадків, передбачених законом.

10.8.   Орган   управління   майном   має   право   ініціювати   проведення відповідними органами комплексної ревізії у сфері  фінансово-господарської діяльності коледжу.

10.9.                  Контроль    за    фінансово-господарською    діяльністю    коледжу здійснюється   відповідними   установами   та   організаціями   згідно   з   чинним законодавством.

10.10.         Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік,
веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим
здійснювати   контроль   за   відповідними   напрямами   діяльності   коледжу   у визначеному законодавством порядку.

10.11. Коледж є неприбутковим закладом.

10.12.             Коледжу забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки)
або  їх  частини  серед  засновників,   працівників   (крім  оплати  їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших
пов'язаних з ними осіб.

10.13.             Доходи   (прибутки)   коледжу   використовуються   виключно   для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

 

10.14.    Директор   та   головний   бухгалтер   коледжу   несуть   персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

10.15.    Орган управління майном та Департамент охорони здоров'я обласної
державної адміністрації мають право вимагати від коледжу будь-яку інформацію

щодо   здійснення   ним   господарсько-фінансової   діяльності   та   виконання статутних завдань, а коледж зобов'язаний надати інформацію.

10.16.Оплата праці в коледжі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про освіту», за схемами посадових
окладів   і   тарифними   ставками,   що   встановлюються   Кабінетом   Міністрів України та договорами.

10.17.Виплата стипендії студентам  проводиться      відповідно     до законодавства.

11. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. У   практичній   роботі   коледж   керується   концепцією діяльності, ухвалений педагогічною радою коледжу, погодженою з Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та затвердженою директором коледжу.

Концепція освітньої діяльності ґрунтується на засадах Національної Доктрини розвитку освіти України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших законодавчих та нормативно-правових актів.

11.2.     Мета освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і
творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління
людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати
й    примножувати    цінності    національної    культури    та    громадянського суспільства,   розвивати   і зміцнювати   суверенну,   незалежну, демократичну, соціальну   та   правову   державу як   невід ємну   складову   європейської та світової спільноти.

11.3.     Освіта має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-
історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності.

Освіта утверджує національну ідею, сприяє національній само ідентифікації, розвитку культури українського народу, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями.

Національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. Його основна мета - виховання свідомого громадянина, патріота, набуття студентами соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.

Національне виховання спрямовується на залучення студентів до глибинних пластів національної культури і духовності, формування у молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури.

Головними складовими національного виховання є громадянське та патріотичне виховання.

Національне виховання має здійснюватися на всіх етапах навчання молоді, забезпечувати всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості,

розвиток її здібностей та обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, виховання громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

11.4. Коледж продовжує  безперервність мовної освіти,  що забезпечує обов'язкове   володіння   громадянами   України   державною   мовою,   можливість опановувати   рідну   (національну)   і   практично   володіти   хоча   б   однією іноземною   мовою.   Освіта   сприяє   розвитку   високої   мовної   культури студентів,   вихованню   поваги   до   державної  мови   та  мов   національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур.

Реалізація мовної стратегії здійснюється шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, нормативно-правових, науково-методичних, роз'яснювальних заходів.

11.5. Рівний доступ до здобуття освіти забезпечується шляхом:

-   запровадження  ефективної системи  інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти за акредитованими спеціальностями;

-   створення умов для здобуття початкової вищої освіти на конкурсних засадах;

-   здобуття    освіти   за   рахунок   бюджетів   усіх   рівнів   та   коштів юридичних і фізичних осіб;

-   створення умов   для   здобуття   освіти   дітьми    пільгової категорії: сиротами, дітьми, позбавлених батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;

забезпечення    високої якості    освіти    та    професійної    мобільності випускників     на    ринку   праці    шляхом   запровадження    гнучких    освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

-   додержання    засад    демократичності,    прозорості    та    гласності    у формуванні    контингенту    студентів,    у    тому    числі    шляхом    об'єктивного тестування;

-   створення умов для забезпечення навчання відповідно до потреб особистості та ринку праці.

11.6.Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних    технологій,    що    забезпечують    подальше    удосконалення навчально-виховного    процесу,    доступність    та    ефективність    освіти, підготовку    молодого    покоління    до    життєдіяльності    в    інформаційному суспільстві.

11.7. Забезпечення   умов   для   педагогічної,   науково-педагогічної   та наукової діяльності педагогічних працівників, умов для навчання студентів, а також соціального захисту учасників навчально-виховного процесу є найважливішим напрямом діяльності коледжу.

Учасникам навчального процесу гарантується:

-          захист життя, збереження здоров'я, фізичне виховання;

-         надання адресної допомоги, академічних і соціальних стипендій;

-         здійснення      заходів      щодо      профілактики       бездоглядності       і правопорушень серед студентської   молоді, їх    соціальної   реабілітації   у суспільстві;

-         працевлаштування   випускників,   які   навчалися   за   державним
замовленням;

-         ефективне медичне обслуговування;

-         встановлення      і      дотримання      науково      обґрунтованих      норм навчального навантаження, тривалості робочого часу та основної щорічної відпустки;

-         періодичне  стажування у наукових центрах,  навчальних закладах
та на виробництві;

-          диференціація оплати праці відповідно до рівня професіоналізму, кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, наукового ступеня та вченого звання;

-          встановлення   педагогічним   працівникам   фіксованих   доплат   для придбання навчальної та науково-методичної літератури;

11.8. Реалізація Концепції діяльності коледжу ґрунтується на Національній доктрині і має забезпечити перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості та суспільства, самостійність і самодостатність особистості, її творчу активність, що зміцнить демократичні основи громадянського суспільства і прискорить його розвиток. Активізуються процеси національної само ідентифікації особистості, підвищується її громадянський авторитет, а також статус громадянина України у міжнародному соціокультурному середовищі.

Освіта, здобута в Україні, має стати конкурентоспроможною в європейському та світовому освітньому просторі, а людина - захищеною і мобільною на ринку праці.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

12.1.  Діяльність коледжу припиняється за рішенням Органу управління
майном чи/або рішенням суду згідно чинного законодавства.

12.2.    Припинення    діяльності    коледжу    відбувається    шляхом    його реорганізації або ліквідації.

12.3. У разі припинення діяльності коледжу (в результаті його ліквідації,
злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в
дохід бюджету.

12.4.                В   результаті   реорганізації   коледжу   його   права   та   обов'язки переходять до правонаступників.

      12.5. Ліквідація   коледжу   здійснюється   ліквідаційною   комісією,   яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок, строки проведення ліквідації, а також строки для заявлення кредиторами своїх вимог визначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію, відповідно до чинного законодавства України.

З моменту призначення  ліквідаційної    комісії   до    неї   переходить повноваження щодо управління коледжем.

12.6.         При реорганізації чи ліквідації коледжу працівникам гарантується
додержання їхніх прав відповідно до чинного законодавства України.

12.7.         Коледж вважається реорганізованим, або ліквідованим з моменту
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕДЖУ

 

13.1.     Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління
майном, шляхом викладення Статуту в новій редакції у відповідності до чинного
законодавства України.

13.2.     Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної
реєстрації згідно чинного законодавства.

 

 

Перший заступник

голови обласної Ради                          Л.Щербаківська

 

                                                             ПОЛОЖЕННЯ
           про Могилів-Подільський медичний коледж


Загальна частина

1. Могилів-Подільський медичний коледж ( далі Коледж)  є суб'єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою
задоволення освітніх потреб студентів, держави.

2.Коледж   у  своїй  діяльності керується Конституцією України,  законами України, постановами Верховної  Ради  України,  указами  і розпорядженнями  Президента України,   декретами,   постановами   і  розпорядженнями  Кабінету Міністрів  України,  нормативними  актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, Статутом коледжу та цим Положенням.

3.Порядок реорганізації, ліквідації ,     ліцензування,  атестації та акредитації Коледжу здійснюється відповідно до діючого законодавства.

4.Коледж  відповідно до Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту"  забезпечує  громадянам України та громадянам інших країн, особам без громадянства , які перебувають в  Україні на законних підставах, отримання вищої освіти на рівні молодшого спеціаліста.

5.Порядок організації  навчального  процесу, порядок    атестації студентів, контролю за набуттям знань студентами,   тривалість канікул здійснюється відповідно до Законів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», державних та галузевих стандартів вищої освіти, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, інструктивних листів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших нормативних документів з питань освітньої   діяльності.
    
 6.Умови  прийому  студентів  до навчального закладу
розробляє  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Згідно з цими Умовами Коледж  розробляє власні правила прийому, які затверджує директор коледжу та погоджуються в
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.
     
7.Коледж  готує  фахівців  на  основі  повної
загальної  середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації молодшого
спеціаліста;  на  основі  базової  загальної  середньої освіти - з
присвоєнням  кваліфікації  молодшого  спеціаліста  та з одночасним
отриманням повної загальної середньої освіти, надає освітні послуги зі здобуття повної загальної середньої освіти.
    
 8.Рівень    акредитації Коледжу , освітньо-кваліфікаційні  рівні,  за програмами яких здійснюється підготовка   студентів,   змінюється   виключно   за  результатами акредитації.
 
 9.Статут   Коледжу приймається  на загальних зборах  трудового колективу, затверджується у  порядку, передбаченому частиною шостою статті 18 Закону України «Про освіту». У такому  ж  порядку вносяться зміни та доповнення  до Статуту Коледжу.
    
 10. Взаємні   зобов'язання    керівництва    Коледжу і
профспілкового   комітету   працівників навчального закладу у частині забезпечення  прав,  безпечних  умов  праці,  виконання обов'язків регулюються Колективним договором, що розробляється та укладається відповідно до чинного законодавства.
    
11.У Коледжі створюється  комісія  з
трудових  спорів,  яка  розглядає спірні питання, що виникають між працівниками та керівництвом закладу.
     
12.Коледж має право  на  добровільних  засадах за погодженням з органами управління освітою об'єднуватися в комплекси та інші типи   об'єднань   у  встановленому  порядку.  Порядок  створення, реорганізації  та  ліквідації  зазначених  комплексів встановлює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. .
        
13. Головними завданнями Коледжу є:
•    провадження освітньої діяльності,  яка включає  навчальну,
виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;
•    забезпечення  умов  для  оволодіння  системою  знань   про
людину,   природу  і  суспільство;  формування  соціально  зрілої,
творчої  особистості;  виховання  морально,  психічно  і   фізично
здорового  покоління  громадян;  формування громадянської позиції, патріотизму,  власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності   за  свою  долю,  долю  суспільства,  держави   і людства;   забезпечення   високих    етичних    норм,    атмосфери доброзичливості  й  взаємної  поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
•    забезпечення  набуття  студентами  знань  у галузі медицини,
підготовка їх до професійної діяльності;
•    забезпечення  виконання умов державного контракту та інших
угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
•    підготовка молоді до  самостійної роботи;
•    інформування абітурієнтів і  студентів  про  ситуацію,  що
склалася на ринку зайнятості;

14. Коледж має право:
•    визначати зміст освіти з урахуванням державних  стандартів
та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних першого рівня акредитації;
•    визначати  форми та засоби проведення навчально-виховного
процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
•    готувати  фахівців  за державним замовленням, за рахунок коштів місцевих органів виконавчої влади, за договорами з громадянами та юридичними особами;
•    розробляти  та  запроваджувати  власні  програми  наукової
діяльності;
•    створювати  в установленому порядку структурні підрозділи;
•    отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди,
обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади;
•    укладати  угоди  про  спільну діяльність з підприємствами,
установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;
•    розвивати     власну      соціальну      базу,      мережу
спортивно-оздоровчих комплексів;
•    здійснювати   капітальне   будівництво,  реконструкцію  та
капітальний ремонт основних фондів;
•    користуватися      пільгами,     встановленими     чиним законодавством для вищих навчальних закладів;
•    користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з
чинним законодавством;
•    провадити самостійну видавничу діяльність у встановленому
порядку;
•    брати  участь  у діяльності міжнародних організацій;
•    отримувати за результатами акредитації додаткові права та
пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.
     

15. Коледж несе відповідальність за:
•    дотримання вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови в Україні" та інших законодавчих актів;
•    дотримання державних стандартів освіти;
•    забезпечення    безпечних    умов   проведення   освітньої діяльності;
•    дотримання  договірних  зобов'язань  з  іншими  суб'єктами
освітньої,  виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;
•    дотримання фінансової дисципліни та збереження  державного
майна;
•    соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Структура вищого навчального закладу

16.Структура Коледжу   визначається відповідно до цього Положення та    
          його Статуту.
     
17.  Основними  структурними  підрозділами Коледжу є:
•    відділення – медсестринсько-стоматологічне та фельдшерсько-акушерське;
•    циклові комісії;
•    медико-біологічний ліцей;
•    бібліотека;
•    відділ бухгалтерського обліку та звітності тощо.

18.  Відділення – структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей. Відділення створюються рішенням директора Коледжу, якщо на ньому навчається не менше 150 студентів.  
Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, досвід навчально-методичної роботи та стаж педагогічної роботи не менше 5 років.
Завідуючий відділенням забезпечує організацію начально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює конроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів.
    
19. Циклова комісія – структурний навчальний, методичний підрозділ, що проводить  навчально-виховну і методичну роботу з однією або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням директора Коледжу, якщо до її складу входить не менше трьох викладачів. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора Коледжу на один навчальний рік.
     
20.Медико-біологічний ліцей – структурний навчальний підрозділ з поглибленим вивченням окремих предметів та отриманням початкової професійної підготовки з видачею документа про повну загальну середню освіту. Керівництво ліцеєм здійснює заступник директора коледжу з гуманітарної освіти та виховання.

21. Бібліотека є навчальним, науковим,  інформаційним та культурно – просвітницьким структурним підрозділом Коледжу. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно – бібліографічне обслуговування читачів, формує бібліотечний фонд шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами та програмами. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості.

22. Відділ бухгалтерського обліку та звітності – структурний підрозділ, який веде бухгалтерський облік фінансово – господарської діяльності Коледжу, складає фінансову, статистичну та іншу звітність; здійснює поточний контроль за дотриманням законодавства.
 
23.Коледж може створювати інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.
     
      
24.Управління  вищим  навчальним  закладом  здійснюється на основі принципів:
•    автономії та самоврядування;
•    розмежування прав, повноважень та відповідальності Органа управління майном або уповноваженого ним органа, органів управління вищою освітою, керівництва коледжу та його структурних підрозділів;
•    поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
•    незалежності від політичних партій, громадських та релігійних
організацій.
24. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює
його керівник - директор.
25.Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж п'ять років.
     
26. Наймання  на  роботу  і  звільнення  з роботи заступників
директора,  керівників    структурних  підрозділів    здійснюється  за наказом директору Коледжу  на  умовах, передбачених чинним законодавством і Статутом Коледжу.
    
27.  Кількість заступників директора Коледжу  визначається органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад.

     
28.Наймання на  роботу  викладацького  складу
провадиться  відповідно  до  чинного  законодавства  за   трудовим
договором,  у тому числі за контрактом, а також може здійснюватися
на  основі  конкурсного  відбору  інших  працівників  на   умовах,
встановлених Статутом Коледжу.
     
29.Вищим   колегіальним   органом   самоврядування  Коледжу є  загальні  збори трудового колективу.Загальні збори трудового коективу скликаються не рідше, ніж один раз на рік. На зборах повинні бути писутні  не менш як 75 відсотків педагогічних працівників.
    
 30. Загальні збори трудового колективу:
•    приймають Статут Коледжу, а також вносять зміни до нього;
•    обирають претендентів на посаду директора Коледжу;
•    вносять      подання      Органу      управління      майном      або
уповноваженому ним органу про дострокове звільнення директора Коледжу;
•    щорічно слухають звіт директора Коледжу та оцінюють його
діяльність;
•    обирають   виборних   представників   до   складу   конкурсної
комісії під час обрання директора Коледжу;
•    розглядають проект колективного договору;
•    обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України;
•    затверджують Правила внутрішнього розпорядку Коледжу;
•    затверджують     Положення     про     органи     студентського
самоврядування;
•    розглядають інші питання діяльності Коледжу.
Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів у присутності двох третин членів трудового колективу.

 31.Безпосереднє керівництво навчальною,  методичною, виховною   та   адміністративно-господарською   діяльністю Коледжу   здійснюють   заступники   директора,   що
відповідають за ці напрями діяльності.
    
 32.Директор Коледжу щорічно звітує за діяльність Коледжу перед Органом управління майном або уповноваженим ним органом та загальними зборами трудового колективу Коледжу.
    
 33.З метою  вдосконалення  якості  викладання,  підвищення
педагогічної  майстерності  викладачів у Коледжі діє педагогічна рада, що  об'єднує педагогічних та інших працівників закладу, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі.
Склад, функції   та   порядок   роботи   педагогічної    ради
визначаються  положенням  про  неї  і  Статутом Коледжу.     До складу  педагогічної  ради  входять  директор,  заступники
директора  за посадами,  головний бухгалтер.  Головою педагогічної
ради є директор,  а у разі його відсутності - заступник  директора з навчальної роботи. Також у Коледжі діє методична рада,     порядок  створення  і функції якої визначається директором.

Органи студентського самоврядування у вищому навчальному закладі

34. Студентське  самоврядування у Коледжі функціонує   з   метою  забезпечення  виконання  студентами  своїх
обов'язків  та  захисту  їх  прав  і  сприяє гармонійному розвитку
особистості  студента,  формуванню  у  нього  навичок  майбутнього
організатора, керівника.

35. Перелік  питань,  що  належать  до  компетенції   органів
студентського  самоврядування,  погоджується  з  директором Коледжу.

36. У своїй діяльності  органи  студентського  самоврядування керуються  чинним  законодавством, наказами  Міністерства освіти та науки, молоді і спорту, Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Статутом Коледжу та цим   

37. Основними завданнями органів студентського самоврядування
          є:
•    забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
•    приймання актів, що регламентують їхню організацію та діяльність;
•    забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
•    сприяння   навчальній,   науковій  та  творчій  діяльності
студентів;
•    сприяння  у  створенні  необхідних  умов  для проживання і
відпочинку студентів;
•    створення  різноманітних студентських гуртків,  товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;
•    проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
•    організація  співробітництва  із  студентами  інших  вищих
навчальних закладах і молодіжними організаціями;
•     сприяння    проведенню   серед   студентів   соціологічних
досліджень;
•    сприяння працевлаштуванню випускників;
•    розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться на їхньому балансі та банківських рахунках;
•    участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

38.Директор Коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського  самоврядування ( надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).    
39. Студентське   самоврядування   здійснюється   на    рівні
академічної  групи,  відділення,  гуртожитку, Коледжу.   

40.Найвищим  органом студентського самоврядування є
конференція студентів Коледжу, яка:
•    затверджує    положення    про   студентське самоврядування;
                      
•    обирає  виконавчий   орган   студентського        самоврядування;
•    визначає його структуру і термін повноважень, заслуховує  його звіт.
Виконавчий орган  студентського  самоврядування  структурного
підрозділу  Коледжу  обирається  на загальних конференції студентів Коледжу.
    
41. Вищим виконавчим органом    студентського    самоврядування в Коледжі є студентська рада.       
       

Права та обов'язки керівника вищого навчального закладу

42. Директор Коледжу:
•    самостійно в межах чинного законодавства  вирішує  питання
діяльності закладу;
•    у межах своїх повноважень видає  накази  і  розпорядження,
обов'язкові для виконання всіма підрозділами закладу;
•    представляє  вищий навчальний заклад в державних та інших
органах, відповідає за результати діяльності закладу перед органом управління, у підпорядкуванні якого він перебуває;
•    є розпорядником майна і коштів закладу;
•    виконує кошторис,  укладає угоди, дає доручення, відкриває
банківські рахунки;
•    приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу
згідно з чинним законодавством;
•    застосовує заходи морального та матеріального  заохочення,
притягає   до  дисциплінарної  відповідальності  згідно  з  чинним
законодавством;
•    забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку
в межах закладу;
•    визначає функціональні обов'язки працівників закладу;
•    формує контингент студентів закладу.  Порядок  формування
контингенту   студентів,  аспірантів,  докторантів  встановлюється положеннями, які затверджує Міносвіти;
•    відраховує  із закладу та поновлює на навчання студентів;

•    контролює  виконання навчальних планів і програм,  планів
науково-дослідних робіт;
•    контролює  дотримання  штатно-фінансової дисципліни всіма
підрозділами закладу;
•    здійснює    контроль   за   якістю   роботи   викладачів,
організацією  навчально-виховної  та   культурно-масової   роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів;
•    організовує   побутове   обслуговування    студентів    і
працівників закладу, здійснює заходи щодо їх оздоровлення;
•    розробляє і разом  з  профспілковим  комітетом  подає  на
затвердження  загальним  зборам  трудового колективу
закладу Правила внутрішнього розпорядку.
Директор  відповідно  до  Статуту  Коледжу може  делегувати  частину  своїх  прав  і  обов'язків  заступникам керівника, завідуючим відділеннями.

43.   Відповідальність   за  виконання  покладених  на Коледж завдань,  результати  фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого вищому  навчальному  закладу  у  користування  та  володіння, несе директор закладу.

    

Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу

44. Перелік     осіб,     які    належать    до    учасників навчально-виховного, визначається Законами України   «Про   освіту», «Про вищу освіту».
     
45. Права   та  обов'язки  учасників  навчально-виховного  визначаються Законами України  «Про  освіту», «Про вищу освіту»  Статутом і Правилами внутрішнього  розпорядку Коледжу.

46.Права   викладацького   складу   та    інших працівників   Коледжу забезпечуються  шляхом виконання  уповноваженим органом та директором Коледжу  положень  колективного  договору, умов трудового договору
(контракту).

47. Крім прав,  передбачених статтею 51 Закону  України  "Про
освіту", статтями закону "Про вищу освіту" студенти Коледжу мають право:
•    обирати і бути обраними  до  вищого  колегіального  органу
самоврядування закладу;
•    обирати навчальні дисципліни  за  спеціальністю  в  межах,
передбачених  освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
•    отримувати   матеріальну   допомогу   згідно   з    чинним
законодавством;
•    брати участь у роботі громадських організацій,  політичних
партій;
•    на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого
вищого  навчального  закладу  у порядку, встановленому положенням,  яке затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

48. Крім обов'язків,  передбачених статтею 52 Закону  України
"Про освіту", законом "Про вищу освіту" студенти  Коледжу зобов'язані:
•    виконувати вимоги  навчального  плану  в  терміни,  визначені
графіком навчального процесу;
•    відвідувати заняття  за  обраним  індивідуальним   навчальним
планом;
•    вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості
з поважних причин  відвідувати  заняття,  складати  (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо.

 49. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього
розпорядку Коледжу  директор  може накласти  дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу.
Порядок накладення дисциплінарного стягнення,  відрахування з Коледжу встановлюється    Статутом  та Правилами внутрішнього розпорядку.

 50.З Коледжу студент може бути відрахований:
•    за власним бажанням;
•    у  зв'язку  з  призовом на строкову військову службу;
•    за  незадовільне  складання  іспитів  і  заліків  протягом
сесії;
•    за  невиконання  вимог  навчального   плану   та   графіка
навчального процесу;
•    за появу на заняттях у  навчальному  корпусі,  бібліотеці,
гуртожитку   в   нетверезому   стані,  у  стані  наркотичного  або
токсикологічного сп'яніння;
•    за вироком суду,  що вступає в законну силу, чи постановою
органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
•    за одноразове грубе порушення  навчальної  дисципліни  або
Правил  внутрішнього  розпорядку  Коледжу (за
погодженням з профспілковою організацією та студрадою).

      
       
Планування і фінансування діяльності Коледжу,                  майнові відносини

 51.   З  метою  забезпечення  діяльності  Коледжу його  власник передає  у  користування  та  оперативне управління  закладу  об'єкти  права  власності  (споруди, будівлі, майнові  комплекси,  обладнання,  а  також  інше необхідне  майно споживчого,   соціально-культурного  та  іншого  призначення).     Коледжу на  правах,  визначених  чинним законодавством, належать:
•    грошові  кошти,  майно,  інші об'єкти власності,  передані
йому фізичними  та  (або)  юридичними  особами  у  формі  дарунку, пожертвування або за заповітом;
•    доходи від власної діяльності та  придбані  на  ці  доходи
об'єкти власності.

52.  Земельні  ділянки  державних  вищих  навчальних закладів
передаються  їм  у  постійне користування відповідно до Земельного
кодексу України.
 
53.Коледж має   право   самостійно використовувати майно, передане йому в оперативне управління.

54.Коледж має право створювати асоціації, комплекси,   союзи   та   інші   об'єднання,   в   тому   числі  з підприємствами, установами і громадськими організаціями відповідно до законодавства України.

55.Коледж забезпечує дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства України.

56.Фінансування Коледжу  здійснюється  за рахунок
обласного     бюджету.   Додатковими джерелами фінансування є  кошти,   одержані   за  навчання, отримані від реалізації майна,      плата за проживання в  гуртожитку.  
    
 57. Бюджетні  кошти  та  інші надходження на утримання Коледжу,   передбачені      Статутом закладу,   використовуються  на відшкодування матеріальних та прирівняних до них  витрат  на  виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю закладу, на виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної  матеріально-технічної  бази,  соціальний розвиток та матеріальне   стимулювання   трудового   колективу  відповідно  до законодавства України.
     
58.Коледж самостійно використовує бюджетні та  позабюджетні  кошти  відповідно  до  загального  кошторису, що затверджується   органом   управління,   у  підпорядкуванні  якого перебуває навчальний заклад.

59.Коледж за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами може здійснювати як додаткові   платні   послуги  навчання  за  межами,  встановленими державними освітньо-професійними програмами, а також надавати інші види  платних  послуг,  перелік  яких установлює Кабінет Міністрів України.
 Платні освітні  послуги  не  можуть  надаватися замість або в межах обсягів основної освітньої діяльності,  що  фінансується  за рахунок бюджетних коштів.

 60.Коледж  є  юридичною  особою,  має самостійний   баланс,  рахунки  в  установах  банків,  печатку  із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

																																																																																									
			
ПОЛОЖЕННЯ
 ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У МОГИЛІВ – ПОДІЛЬСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ


1.Загальні положення
1.1.    Дане Положення регулює питання організації освітнього процесу у Могилів - Подільському медичному коледжі.
1.2.  Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Статуту коледжу.
 1.3. Освітній процес у  коледжі – це система  забезпечення  коледжем якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, яка передбачає здійснення таких заходів:
    удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів;
    забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
    забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього   
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною  
освітньою програмою;
     забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
     інші заходи.
Освітній процес – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію    змісту    освіти, базується на принципах науковості, гуманізму,  демократизму, наступності та безперервності.
Освітній процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації в умовах ринкової економіки.
1.4. Зміст освіти у коледжі – це науково обґрунтована система дидактично і методично оформленого навчального матеріалу для різних спеціальностей.
 Зміст освіти визначається освітньо-професійними програмами з кожної спеціальності, кваліфікаційними характеристиками, навчальними програмами з дисциплін,  нормативними документами органів державного управління освітою та коледжу і відображається у підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах.
 Зміст освіти включає нормативний та вибірковий компоненти. Нормативний компонент визначається відповідним державним стандартом, а вибірковий компонент – коледжем.

2.Нормативно-правова база організації освітнього процесу
2.1. Організація освітнього процесу у коледжі базується на:
    Законі України «Про освіту»;
    Законі України «Про вищу освіту»;
    Законі України «Про мову»;
    Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних   
закладів України ( наказ МОН України №93 від 08.04.1993р.);
    Наказі №690 від 07.12.2005р. Міністерства охорони здоров’я України 
«Про затвердження інструкції про організацію та проведення практики 
студентів медичних та фармацевтичних закладів I-II рівнів акредитації»;
    Державних стандартах освіти та інших актах законодавства України з  
питань освіти;
    Статуті коледжу, даному Положенні, інших внутрішньоколеджних  
документах.
2.2. Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу з кожної спеціальності, є навчальний план.    
Навчальний план – це нормативний документ, який розробляється коледжем на весь період реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки з кожної спеціальності і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, навчальні і виробничі практики) та їх обсяг, графік начального процесу, форми і методи поточного і підсумкового контролю, обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. Навчальний план затверджується директором коледжу.
 На підставі навчального плану складається на поточний навчальний рік робочий навчальний план, який є також нормативним документом і конкретизує форми проведення навчальних занять, їх обсяг, форми і засоби проведення поточного і підсумкового контролю за семестрами. Робочий навчальний план затверджується директором коледжу.
Нормативні навчальні дисципліни з кожної спеціальності встановлюються  державним стандартом освіти.
Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються  коледжем.
2.3.Місце і значення  навчальної дисципліни, ії загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни,    яка    є       складовою державного стандарту освіти .
Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до ОПП, на     підставі    навчальної програми і навчального плану коледжем складається робоча навчальна програма, яка є нормативним документом коледжу, розглядається на    засіданні     відповідної циклової комісії та затверджується заступником директора з навчальної роботи.    У робочій навчальній програмі відображається     конкретний        зміст       навчальної дисципліни, послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення,        обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і    форми   поточного і    підсумкового контролю.
До робочої навчальної програми входять такі розділи: тематичний план, розподіл годин за семестрами та видами занять, теоретичні заняття,семінарські заняття, практичні ( лабораторні заняття ), самостійна робота, план проведення контрольних робіт, форма і зміст підсумкового контролю, доповнення та зміни  до робочої програми.
Навчальні програми, робочі навчальні програми разом з начальними планами  є основними документами, якими керується коледж в організації освітнього процесу.

3. Форми організації навчання
3.1.Освітній процес у коледжі здійснюється за такими формами:
    навчальні заняття;
    самостійна робота;
    практична підготовка;
    контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в коледжі є:
    лекція;
     лабораторне,практичне,семінарське, індивідуальне заняття;
     консультація.
3.1.    Лекція – основна форма теоретичного заняття. Обсяг  лекційного     матеріалу визначається навчальним планом, а його тематика – робочою навчальною програмою. Лекція проводиться зі студентами однієї групи.
3.2.    Лектор  зобов’язаний       дотримуватись робочої    навчальної    програми щодо тематики і концептуальних основ змісту лекційних занять. Форми, методи і засоби донесення навчального матеріалу студентам викладач     обирає   самостійно.
3.3.    Лабораторне заняття – форма навчального заняття,    на   якому   студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди в спеціально обладнаних лабораторіях. Перелік тем і зміст лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою
Лабораторне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи. Для проведення лабораторних робіт, пов’язаних з можливою небезпекою для здоров’я і життя студентів, обов’язковим етапом підготовки є інструктаж з правил безпеки і контроль за їх дотриманням.
3.4. Практичне заняття -  форма навчального заняття , при який викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформованих завдань. Перелік тем і зміст практичних занять визначається робочою навчальною програмою.
Практичні заняття з загальноосвітніх, соціально-економічних, фундаментальних  дисциплін проводиться  зі студентами,  кількість яких не  перевищує половини академічної групи.
Практичні заняття з циклу професійної та практичної підготовки проводяться з студентами, кількість яких не перевищує 5-7 осіб.
Для проведення практичного заняття викладачем готуються відповідні методичні матеріали, які визначені робочою навчальною програмою.
3.5. Семінарське заняття  - вид      навчального    заняття, на   якому       викладач організовує обговорення студентами питань з попередньо визначених тем робочою навчальною програмою.
Семінарське заняття проводиться в складі академічної групи. Участь студентів у семінарських заняттях враховується при виставлені підсумкової оцінки з відповідної дисципліни.
3.6. Індивідуальне заняття – форма організації освітнього процесу. Вона передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.
Індивідуальні заняття проводяться у позанавчальний час за окремим графіком, затвердженим заступником директора з навчальної роботи. Індивідуальні заняття проводяться з одним або декількома студентами.
  3.7. Консультація – це один із видів навчальних занять. Консультації протягом семестру та перед контрольними заходами проводяться згідно з графіком, складеним зав. відділень. Консультація може бути індивідуальною або проводитись для академічної групи.
Осяг часу на проведення консультацій визначається відповідно до Норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки №450 від 07.08.2002р.
3.8.  Самостійна робота  студента  є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення навчальної дисципліни. Зміст самостійної роботи з кожної дисципліни визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.
Методичне забезпечення самостійної роботи передбачає можливість студента в повному обсязі засвоїти навчальний матеріал з конкретної дисципліни, а також перевірити свої знання шляхом самоконтролю.
 3.9.  Практична підготовка студента  є   невід’ємною   складовою частиною процесу підготовки фахівців  у коледжі.
Практичне навчання включає такі типи практики:
    навчальну практику під наглядом викладача;
    виробничу практику;
    переддипломну практику.
Практична підготовка студентів здійснюється на оснащених базах, з якими коледж укладає договори про співпрацю.
Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням здійснює завідувач практикою.
Терміни проведення практики визначаються навчальним планом, а її зміст - навчальною програмою практики.
Проходження практики студентом здійснюється відповідно до законодавства.
3.10. Контрольні заходи  включають поточний і підсумковий контроль .
Поточний контроль здійснюється під час проведення комбінованих, практичних,    лабораторних, семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання визначаються цикловими комісіями.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію і проводиться на окремих завершених етапах.
3.10.1.  Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційного заліку або семестрового заліку з конкретної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.
Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр.
Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, яка передбачає оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу з певної навчальної дисципліни виключно на підставі поточних результатів успішності і не передбачає обов’язкову присутність студента.
Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної навчальної дисципліни виключно на підставі поточних результатів успішності і не передбачає обов’язкову присутність студента.
Результати складання екзаменів,  диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно»,  «добре»,    «задовільно»,       «незадовільно») та дванадцятибальною шкалою,    а семестрових заліків - за  двобальною     шкалою ( «зараховано», «незараховано») і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, особову справу студента.
Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.
Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з коледжу.
Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру.
Порядок проведення екзаменів, перездач на вищий бал та ліквідації академзаборгованостей проводиться згідно Положення про порядок допуску до сесії, перездач на вищий бал та оформлення документації, погодженого зі студпрофкомом та затвердженого директором медичного коледжу 28 грудня 2012р.
3.10.2.    Державна атестація студента – це визначення фактичної відповідності
рівня його освітньої підготовки вимогам освітньої характеристики.
Державна атестація студента здійснюється після завершення ним навчання у коледжі.
Для присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста створюється державна екзаменаційна комісія ( далі ДЕК)  згідно з Положенням про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у Могилів – Подільському медичному коледжі.
 Державна екзаменаційна комісія оцінює якісний рівень науково-теоретичної та практичної підготовки випускників, вирішує питання про присвоєння їм кваліфікації молодшого спеціаліста та видачу відповідного державного документа.
Державна комісія створюється щороку у складі голови та членів державної комісії для кожної спеціальності.
Списки голів державних комісій, завірені підписом директора коледжу, подаються у двох примірниках на затвердження до МОЗ України,  Департаменту охорони здоров'я та курортів не пізніше ніж за два місяці до початку роботи державної комісії.
До складу державної комісії входять:
•    директор коледжу або заступник директора з навчальної роботи;
•    завідувач відділення;
•    викладачі дисциплін;
•    голови циклових комісій;
•    фахівці галузі «Медицина», представники галузевих  роботодавців.
 Персональний склад ДЕК затверджується директором коледжу не пізніше як за місяць до початку роботи цієї комісії.
Державні комісії працюють у строки, визначені графіком навчального процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів спеціальностей, затверджуються директором коледжу.
Розклад роботи кожної державної комісії, узгоджений з головою державної комісії, готується завідувачем відділення, подається на затвердження директору коледжу не пізніше ніж за місяць до початку проведення державних екзаменів.
Форма державної атестації студентів визначається державним стандартом освіти і відображається в навчальних планах.
До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.
Завідувач відділення перед початком роботи  подає в ДЕК такі документи: список студентів, допущених до складання державних екзаменів, зведену відомість про виконання студентами навчального плану.
Складання державних екзаменів проводиться на відкритому засіданні Державної комісії. Рішення ДЕК про оцінювання знань, виявлених студентами при складанні державного екзамену, а також про присвоєння студентам- випускникам кваліфікації та видачу їм державних документів про освіту приймається ДЕК на закритому засідання відкритим голосуванням. При однаковій кількості голосів, голос голови ДЕК є вирішальним.
Державні екзамени в коледжі проводяться згідно з Положенням про організацію і проведення комплексного кваліфікаційного державного екзамену зі спеціальностей: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Стоматологія», затвердженого директором коледжу.
Тривалість проведення державних екзаменів не повинна перевищувати  6 годин на день (згідно Норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки №450 від 07.08.2002р.).
Результати складання державного екзамену визначаються оцінками: «відмінно»,  «добре»,    «задовільно»,       «незадовільно»  і оголошуються в день їх проведення після оформлення протоколу засідання ДЕК.
Оцінки виставляє кожен член державної комісії, а голова ДЕК підсумовує їх результати по кожному студенту. За теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка.
Студенту, який успішно склав державний екзамен, рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація  молодшого спеціаліста і видається державний документ про освіту.
Державний документ  «з відзнакою» видається студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як 75% з усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін  - оцінки «добре», склав державний екзамен  на «відмінно» .
Студент, який не склав державного екзамену, відраховується з коледжу, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання.
Студент, який не склав державний екзамен, допускається до повторного складання державного екзамену протягом 3-х років після закінчення коледжу.
Всі засідання ДЕК протоколюються у спеціальній Книзі протоколів. У протоколи вносяться оцінки, одержані на державних екзаменах,  характеристика відповіді, додаткові питання, рішення ДЕК про присвоєння кваліфікації та видачу дипломів. Протоколи підписують голова та члени ДЕК, які брали участь у засіданні.
Книга протоколів ДЕК зберігається у коледжі.
Після закінчення роботи ДЕК голова комісії складає звіт і подає його директору коледжу. У звіті голови ДЕК відбивається аналіз рівня підготовки випускників, характеристика знань студентів, виявлених на державних іспитах, недоліки в підготовці з окремих дисциплін, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.
Звіт голови ДЕК обговорюється на засіданні педагогічної ради коледжу.

 4. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведеного на реалізацію освітньо-професійної програми підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст».
Обліковими одиницями навчального часу студента є: академічна година, навчальний день, навчальний тиждень, навчальний семестр, навчальний рік, навчальний курс.
Тривалість академічної години  складає 45 хвилин, 2 академічні години утворюють пару академічних годин. При проведенні пари без перерви її тривалість може змінюватись,  але має становити не менше, як 80 хвилин.
Навчальний день – складова частина навчального часу студента визначається річним графіком навчального процесу. Графік складається на навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів, затверджується директором коледжу.
Навчальний семестр - складова частина навчального часу студента , що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.
Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом навчального року, він включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул.
Сумарна тривалість канікул становить не менше 8 тижнів.
Навчальний рік, як правило, розпочинається 1 вересня.
Розклад навчальних занять – це документ коледжу, який забезпечує виконання навчального плану в повному обсязі щодо проведення навчальних занять. Розклад занять розробляється  до початку семестру, погоджується з головою профспілки коледжу, головою студпрофкому коледжу та затверджується директором коледжу.
Відволікати студентів від навчальних занять та контрольних заходів, встановлених розкладом, забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним освітньої, методичної, організаційної та інших трудових обов'язків.
Графік робочого часу викладача визначається розкладом навчальних занять і графіком методичних, виховних, контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним планом викладача. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленому йому графіка робочого часу.
Час виконання навчальних, методичних, організаційних та інших обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.
Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлюються коледжем в індивідуальному плані працівника.

6. Форми навчання.
Навчання у коледжі здійснюється за денною формою (стаціонарно). Організація навчального процесу на денній формі навчання здійснюється коледжем згідно з державними стандартами освіти і даним Положенням.

7. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу.
      Науково-методичне забезпечення включає:
    державні стандарти освіти;
    навчальні  плани;
    навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
    програми навчальної практики під наглядом викладача, виробничої та переддипломної практик;
    підручники і навчальні посібники;
    інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
    індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з  навчальних дисциплін;
    контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
    директорські контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу та  комплексні контрольні роботи щодо  оцінювання залишкових знань студентів.Заступник директора з навчальної роботи                        Л.М.Філімонова


 

 

Концепція культурно-виховної роботи

 

 

Могилів-Подільського медичного коледжу

      Концепція культурно-виховної роботи в Могилів-Подільському медичному коледжі розроблена у відповідності з законами України “Про освіту”, “Про мову в Україні”, програмою “Освіта – 21ст.”, “Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти” (1996р.), наказу Міністерства освіти і науки України № 217 від 19.06.97р. “Про впровадження методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи  у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації”.
        Національне виховання в коледжі спрямоване на формування у молоді орієнтирів на загальнолюдські цінності, виховання любові до своєї держави, її народу, готовності брати активну участь у процесах державотворення.   
    Мета національного виховання:

            Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу; формування у молоді рис громадянина України.
 

                      Принципи національного виховання

1.    Єдність національного і загальнолюдського полягає у формуванні національної свідомості, любові до рідної землі, народу; у оволодінні українською мовою, культурою, традиціями, звичаями рідного народу та надбаннями світової культури.
2.    Природовідповідність – врахування цілісності природи людини, її психологічних, національних і релігійних особливостей.
3.    Культуровідповідність – органічний зв”язок з історією народу, його мовою, культурою, етикою та мораллю, релігійними традиціями обрядами.
4.    Демократизація та гуманізація – сприяння розвитку різноманітних форм співпраці і встановлення довіри між вихователями і вихованцями, формування поваги до особистості.
5.    Гармонізація родинного і суспільного виховання – об”єднання і координація виховних зусиль усіх суспільних інституцій, організації педагогічного всеобучу батьків.
   
    Безперервність і наступність виховної роботи  полягає в здійсненні виховання свідомої національної інтелігенції шляхом поєднання навчання і виховання, у сприянні оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти, примноження культурного потенціалу, створення необхідних умов для розвитку особистості, її мислення, загальної культури, пропагування здорового способу життя.          Основні напрямки культурно-виховної роботи

Реалізація основних завдань і принципів культурно-виховної роботи у національній системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних напрямів виховання:
Патріотичне виховання – формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім”я процвітання української держави.
Правове виховання – формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів; знання і дотримання у поведінці Законів України.
Морально-етичне виховання – прищеплення і розвиток моральних принципів і переконань та потреби поводити себе відповідно до морально-етичних норм, що діють в суспільстві.
Художньо-естетична освіченість і вихованість особистості – виховання у молоді естетичних поглядів  і смаків, які грунтуються на народній естетиці та   на кращих надбаннях цивілізації.
Професійно-трудове виховання – формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями професійної майстерності.
Екологічне виховання – формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи,відчуття відповідальності за неї як за національне багатство
Формування здорового способу життя – утвердження здорового способу життя як невід”ємного елемента загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров”я.
Гендерне виховання – формування світогляду молоді на засадах рівних прав між чоловіками та жінками.
Родинно-сімейне виховання – формування у молоді поваги до родинних традицій, ставлення до сім”ї як до соціальної та особистої моральної цінності.
Усі напрямки культурно-виховної роботи тісно взаємопов”язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим, усі вони стверджують цілісну систему національного виховання.            Форми і методи культурно-виховної
                              роботи в коледжі


Найбільш доцільними є такі форми і методи роботи: бесіди, екскурсії, КВК, вікторини, орггодини, круглі столи, ділові зустрічі, зустрічі поколінь, дискусії, турніри, трудові десанти, конкурси професійної майстерності, тематичні конференції, диспути, літературні вітальні, вечори, свята, обряди, участь у державних акціях, спортивні змагання, участь у студентських олімпіадах, робота клубів за інтересами, огляди художньої самодіяльності, агітбригади, відвідування театрів, кінотеатрів, музеїв, художніх виставок та ін.
ПОЛОЖЕННЯ
про студентський гуртожиток 
Могилів-Подільського медичного коледжу

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує функціонування студентського гуртожитку Могилів-Подільського медичного коледжу, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку.
1.2. Студентський гуртожиток Могилів-Подільського медичного коледжу призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів та ліцеїстів (далі - студенти), а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
1.3. Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватися дирекцією коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.
1.4. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинно мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.5. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
1.6. Поселення студентів до студентського гуртожитку здійснюється рішенням директора коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.
1.7. Студентський гуртожиток підпорядковується дирекції коледжу і може здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі коледжу.
1.8. Кімнати гуртожитку поділяються на чоловічі та жіночі, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається дирекцією коледжу і погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.9.  Працівники коледжу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток лише за рішенням директора коледжу і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.10. Проживання в студентському гуртожитку сторонніх осіб, забороняється.
1.11. Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.
1.12. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитку.
1.13. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.14. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором коледжу.


2. Надання житлового місця в гуртожитках

2.1. Розміщення студентів у гуртожитку та виселення з нього, умови проживання, права і обов’язки визначаються даним Положенням.
2.2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між відділеннями здійснюється рішенням дирекції коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.3. Списки студентів на проживання в гуртожитках готуються завідувачами відділень і затверджуються директором за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.4 . На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор коледжу чи за його дорученням  голова студпрофкому укладає угоду із студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.
2.5. Облік ордерів (направлень) та студентів, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.
2.6. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт (свідоцтво про народження) і здати коменданту гуртожитку ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.
2.7. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.
Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.
2.8. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку.
2.9. У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.
2.10. Місця в студентському гуртожитку для розміщення студентських сімей визначаються директором коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.11. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.
2.12.У гуртожитках, де проживають студентські сім’ї з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків, іграшок тощо, приміщення для тимчасового перебування дітей та їхніх ігор.

3. Користування гуртожитком. Умови проживання.
   
3.1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку до 2300 години вільно, а з 2300 до 0600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.
3.2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00 до 21.00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.
Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.
3.3. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з дирекцією коледжу. Усі заходи повинні закінчуватись до 2100.
3.4. У кожній кімнаті з числа студентів, які проживають у ній, обирається староста.
3.5. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).
3.6. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
–    користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
–    вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
–    обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
–    через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи  працівників гуртожитку тощо;
–    звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку  і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам  даного Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитку, до дирекції коледжу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
3.7. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:
–    знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
–    своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
–    підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
–    дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
–    забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
–    своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
–    про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
–    відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
–    дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
–    реєструвати додаткові електроприлади в коменданта гуртожитку;
–    попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
–    після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.
3.8. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
–    переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;
–    переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
–    проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
–    користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
–    проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
–    залишати сторонніх осіб після 2100 без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
–    палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;
–    порушувати тишу з 2300 до 0700;
–    створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
–    тримати в гуртожитку тварин.
3.9.  За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.
За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
                -зауваження;
                -догана;
                -відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний     
                  рік;
                -розірвання угоди на проживання.
3.10. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться дирекцією коледжу за  погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
3.11. Порядок проживання студентів у гуртожитку в канікулярний  період визначається з урахуванням їх побажань директором коледжу.


4. Виселення із студентського гуртожитку

4.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, – у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до коледжу за конкурсом, – протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.
4.2. При відрахуванні з коледжу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.
У разі, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням дирекції коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів  цей термін може бути продовжений.
4.3. Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.
   
5. Плата за житло та послуги

5.1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються студентам, які проживають у гуртожитку.
5.2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку установлюється дирекцією коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
5.3. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитку погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.
5.4. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.
5.5.Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

6. Обов’язки дирекції коледжу
та адміністрації гуртожитку

6.1. Дирекція коледжу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в ньому установленого порядку і правил проживання, організацію побуту студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.
6.2. Дирекція коледжу та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись даного Положення про студентський гуртожиток коледжу, угоди, укладеної зі студентом, та норм чинного законодавства.
6.3.  Дирекція коледжу та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
6.4. Дирекція коледжу та адміністрація гуртожитку зобов'язані:
–    забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
–    утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
–    укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
–    проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
–    забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами  для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
–    здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей студентів, які проживають у гуртожитку;
–    своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
–    здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
–    надавати студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
–    укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
–    сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку студентів, які проживають у  гуртожитку;
–    інформувати студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
–    забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
–    забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку.
6.5. Дирекція коледжу  спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.
6.6.  7Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.
6.7. Дирекція коледжу  спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку коледжу.
6.8. Поточний ремонт гуртожитку полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
6.9. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, студентам на час ремонту дирекцією коледжу надається інша житлова площа в тому самому  гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.Дане Положення про студентський гуртожиток Могилів-Подільського медичного коледжу розроблено на основі примірного Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затверженого наказом Міністерства освіти і науки України №1004 від13 листопада 2007р.
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАІНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

                                                   Затверджено

                                                        наказом № 179

                                                                              по Могилів – Подільському

                                                                                    медичному коледжу

                                                           від 01.09.2015р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про педагогічну раду

Могилів-Подільського медичного коледжу


  ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

  

1.Загальні  положення

Педагогічна рада є  дорадчим органом, який створюється для забезпечення  колегіальності обговорення навчально-виховної, методичної роботи та інших питань діяльності коледжу. Педагогічна рада в своїй роботі керується законом України "Про вищу освіту", Статутом Могилів-Подільського медичного коледжу.

Основними завданнями педагогічної ради є об’єднання зусиль усього колективу коледжу:

Ø на забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців з вищою освітою на рівні молодшого спеціаліста ;

Ø на постійне вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасної медичної науки і перспектив її розвитку;

Ø на забезпечення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів.

 

2. Порядок створення та склад педагогічної ради.

2.1.  Педагогічна створюється наказом директора коледжу терміном на один рік.

2.3.  Педагогічна рада коледжу організовується в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера.

2.4. За рішенням педагогічної ради до її складу можуть входити також представники  громадськості.  При цьому не менш як 75 відсотків складу педагогічної ради повинні становити педагогічні працівники коледжу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

2.5. Діловодство педагогічної ради веде  секретар, який обирається з членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських засадах.

2.6. Головою педагогічної ради є директор коледжу, а у випадку його відсутності – заступник директора з навчальної роботи.

 

3. Зміст та організація роботи.

3.1.         Педагогічна рада розглядає й обговорює:

Ø заходи щодо виконання коледжем нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій і вказівок вищих керівних органів про підготовку спеціалістів із вищою фаховою освітою на рівні молодшого спеціаліста;

Ø стан і підсумки навчально-виховної і методичної роботи, питання удосконалення методів навчання , посилення зв’язку теоретичного і практичного навчання;

Ø стан і підсумки роботи відділень,  а також звіти класних керівників та інших працівників навчального закладу;

Ø питання виховання студентів, стан виховної, культурно-масової і спортивної роботи;

Ø плани навчально-виховної роботи коледжу;

Ø план розвитку коледжу і зміцнення його навчально-матеріальної бази;

Ø досвід роботи циклових комісій та кращих викладачів. Доповіді викладачів та інших працівників з  найбільш актуальних питань навчання і виховання студентів;

Ø питання підвищення кваліфікації викладачів;

Ø стан дослідної роботи, технічної і художньої творчості студентів;

Ø питання охорони праці;

Ø питання нового прийому студентів і випуску фахівців, а також питання зв’язку з випускниками коледжу, вивчення їхньої виробничої діяльності та на основі її аналізу удосконалення роботи з навчання і виховання студентів;

Ø заходи щодо підготовки, проведення, а також підсумки поточного контролю, семестрових, державних іспитів , причини відрахування студентів за семестр або навчальний рік;

Ø питання стану дисципліни студентів;

Ø пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів і занесення на Дошку пошани;

Ø питання відрахування студентів за неуспішність, за порушення навчальної дисципліни, правил  внутрішнього розпорядку гуртожитку, а також в окремих випадках питання поновлення студентів у коледжі.

3.2.    На розгляд педагогічної ради в необхідних випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів, щодо виконання ними педагогічної і виховної роботи. Питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів, щодо виконання ними педагогічної роботи в коледжі виноситься на педагогічну раду директором на підставі матеріалів атестаційної комісії.

 

4.        Регламент роботи педагогічної ради.

4.1.         Робота педагогічної ради проводиться за планом, що складається на кожний навчальний рік. План роботи після розгляду його на засіданні педагогічної ради затверджується  директором коледжу.

4.2.         Педагогічна рада збирається в терміни, встановлені директором коледжу, але не рідше одного разу в два місяці.

4.3.         Засідання педагогічної ради ретельно готуються. Члени ради заздалегідь ознайомлюються з порядком денним засідання, матеріалами  до цього засідання і з проектами рішень.

4.4.         З питань, що обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, виносяться рішення з визначенням термінів виконання  й осіб, відповідальних за виконання. Щодо найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази.

4.5.         Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень заслуховуються на черговому засіданні ради.

4.6.         Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів, набирають сили після затвердження їх директором і є обов’язковими для всіх працівників і студентів коледжу.

4.7.          У випадку розбіжностей між директором коледжу і педагогічною радою, директор коледжу проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, які виникли, органові, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад; йому ж можуть повідомляти свою думку і члени педагогічної  ради.

4.8.         Кожний член педагогічної ради зобов’язаний відвідувати всі засідання ради, брати активну участь у його роботі; своєчасно і точно виконувати покладені на нього доручення.

4.9.         Засідання педагогічної ради оформляються протоколом. Він підписується головою і секретарем педагогічної ради.

4.10.    У кожному протоколі  зазначається його номер, дата засідання ради, кількість присутніх, порядок денний, короткий, але зрозумілий і вичерпний запис виступів, пропозицій, зауважень та прийнятих рішень з питань, що обговорювались

4.11.    Протоколи засідань педагогічної ради є документами постійного зберігання, зберігаються у справах навчального закладу  і здаються згідно з актом під час прийому і здачі справ навчального закладу.ПОЛОЖЕННЯ

 

про перевід студентів з контрактної форми навчання

на державну форму навчання

 

1. Дане Положення регулює питання переведення студентів, які навчаються на контрактній формі навчання  на державну форму навчання.

 

 2. Положення розроблено на підставі Положення про порядок       переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України №245 від  15.07.96р. та Закону України «Про вищу освіту».

 

3. Переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах навчального    закладу здійснює директор коледжу за погодженням зі студрадою та студпрофкомом .

 

  4. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» для осіб,  які  навчаються у ВНЗ, встановлюються різні види матеріального заохочення   за успіхи у навчанні та активну участь у науково – пошуковій  роботі. Одним із видів матеріального заохочення може бути переведення студентів з контрактної форми навчання на державну.

 

  5. Студент може бути переведений на державну форму навчання при умові  успішного навчання, наявності вакантного місця державного замовлення, на конкурсній основі і за умови згоди замовників, що фінансують підготовку.

 

  6. Переведення  студентів   першого  року  навчання     забороняється.

 

  7. Переведення проводиться на конкурсній основі і здійснюється , як правило, під час літніх або зимових канікул.

 

8. Студент, який бажає перевестись з контрактної форми навчання на    державну, подає на ім’я директора коледжу заяву про переведення.

 

9. При позитивному розгляді заяви студент допускається до конкурсу.

 

       10. До конкурсного відбору допускаються студенти,   які       наполегливо            

        навчаються, глибоко оволодівають знаннями, беруть активну участь  

 у громадському житті, дотримаються  Правил внутрішнього  розпорядку   

 Могилів – Подільського медичного коледжу, моральних   та етичних норм.

 

     11. При умові проходження конкурсного відбору та наявності згоди замовників, директор коледжу видає наказ, згідно з яким студент переводиться з контрактної форми навчання на державну.


Постанови

 

 засідань педагогічної ради коледжу у 2015-2016 н.р.

 

Протокол № 1

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від    31 серпня 2015 р.

 

Порядок денний.

 

1.     Вибори секретаря педагогічної ради.

2.     Про результати роботи приймальної комісії у 2015 р.

3.     Про результати роботи педагогічного колективу у 2014-2015 н.р.

4.     Різне.

 

1.СЛУХАЛИ:

Пропозиції членів педради, які на посаду секретаря педагогічної ради коледжу на 2015-2016 н.р. запропонували кандидатуру Керницької Г.С.. Ця пропозиція була одностайно підтримана всіма членами педагогічної  ради.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Секретарем педагогічної ради коледжу у 2015-2016 навчальному році обрати  Керницьку Г.С.

 

 2.СЛУХАЛИ:

Голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу, директора коледжу Кордона В.М. з інформацією про результати роботи приймальної комісії у 2015 році.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Інформацію  Голови приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу по набору студентів у 2015 р. прийняти до відома.

 

3.СЛУХАЛИ:

Директора коледжу – Кордона В.М. з доповіддю про результати роботи педагогічного колективу у 2014-2015 н.р.

УХВАЛИЛИ:

1.     Стан навчально-виховної роботи у коледжі за 2014-2015 н.р. вважати задовільним.

2.     Продовжити роботу по практичному впровадженню у навчально-виховний процес передових технологій, форм і методів навчання.                                                

                                        ( методист, викладачі коледжу, протягом року).

3.     Забезпечити активну роботу предметних гуртків, спортивних секцій коледжу з метою стимуляції пізнавальної активності студентів та організації роботи і дозвілля студентів  у позааудиторний час .

               ( зав. практикою, керівники гуртків, спортивних секцій,     

                                                                                                протягом року).

4.     Викладачам коледжу приділити належну увагу проведенню консультацій та індивідуальних занять зі студентами з метою покращення якості знань з дисциплін.

                                                           ( викладачі коледжу, протягом року).

5.     Продовжити здійснення моніторингу показників роботи педагогічного колективу коледжу з метою подальшого вдосконалення роботи.

 (адміністрація, постійно).

6.     Спрямувати роботу колективу коледжу на вирішення методичної проблеми   у 2015-2016 н.р.

( методист, голови циклових комісій, вересень 2015р.).

4. РІЗНЕ:

 4.1.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М. з інформацією про затвердження планів роботи  колективу на 2015-2016 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ:затвердити плани роботи всіх структурних підрозділів коледжу на 2015-2016 н.р.

4.2.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М. з інформацією про план заходів Могилів-Подільського  медичного коледжу щодо підготовки та організації проведення 2015-2016 н.р. та про необхідность його дотримання.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити план заходів Могилів-Подільського медичного коледжу щодо підготовки та організації проведення 2015-2016 н. р.

4.3.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М., яка представила на розгляд педагогічної ради «Положення про тарифікаційну комісію».

ПОСТАНОВИЛИ:затвердити  «Положення про тарифікаційну комісію».

4.4.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М., яка представила на розгляд педагогічної ради «Положення про організацію освітнього процесу у Могилів-Подільському медичному коледжі».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити  «Положення про організацію освітнього процесу у Могилів-Подільському медичному коледжі».

 

Протокол № 2

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від   27 листопада  2015 р.

Порядок денний.

1.Про врахування психологічних особливостей адаптаційного періоду студентів нового набору – шлях до позитивної успішності та соціалізації.

2.Творчий підхід викладачів циклу загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін до організації самостійної роботи студентів в аудиторний та позааудиторний час.

3.Про хід підготовки викладачів коледжу до чергової атестації.

4. Різне.

 

1.СЛУХАЛИ: психолога коледжу Бабичеву Л.А. з доповіддю про врахування психологічних особливостей адаптаційного періоду студентів нового набору – шлях до позитивної успішності та соціалізації.

ПОСТАНОВИЛИ:

Враховуючи все вищевикладене, педагогічна рада Могилів-Подільського медичного коледжу постановила:

1. Процес адаптації студентів груп нового набору вважати задовільним.

2. З метою підвищення якісного показника успішності студентів груп нового набору викладачам загальноосвітніх дисциплін здійснювати системний індивідуальний та диференційований підхід.

(викладачі, постійно)

3.З метою заохочення студентів та здійснення моніторингу їх успішності посилити контроль за виставленням атестаційних оцінок з дисциплін загальноосвітнього циклу.

(голова циклової комісії, завідувачі відділеннями, постійно)

4.Активізувати  виховну роботу зі студентами-мешканцями гуртожитку з метою організації активного дозвілля.

(вихователь гуртожитку, постійно)

5.Посилити контроль за безпекою життєдіяльності студентів під час занять та позааудиторних заходів.

(викладачі, постійно)

6.Психологу коледжу протягом навчального року продовжувати дослідження студентів груп нового набору з метою попередження  проблемних ситуацій.

(психолог, до 1.04.16 )

7.Викладачам дотримуватися графіка відвідування гуртожитку.

(викладачі, постійно)

2.СЛУХАЛИ: Апостол Н.В. - зав. цикловою комісією                                       загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін з доповіддю про творчий підхід викладачів циклу загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін до організації самостійної роботи студентів в аудиторний та поза аудиторний час.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.     Активізувати процес формування досвіду  самостійної роботи студентів.   

                                              (викладачі циклу, ІІ сем.)

2.     Сприяти творчому опрацюванню інформації студентами, спрямовувати до аналізу і синтезу.

(викладачі циклу, постійно)

3.     З метою удосконалення СРС  рекомендувати викладачам підібрати оптимальні методи самостійного опрацювання матеріалу, як на занятті так і в позааудиторний час.

(викладачі циклу ІІ сем)

4.     Продовжити роботу предметних гуртків з дисциплін циклової комісії по залученню найбільш творчих та здібних  студентів до самостійного пошуку.

(завідуючі гуртками, протягом року)

5.     Провести засідання циклової комісії, на якому заслухати  викладачів з досвіду організації СРС на занятті.

 (голова циклової комісії, січень 2016р.)

 

3.СЛУХАЛИ: методиста коледжу  Костецьку  В.В. з інформацією про хід підготовки викладачів коледжу до чергової атестації.

УХВАЛИЛИ: інформацію методиста коледжу Костецької В.В. про хід підготовки викладачів коледжу до чергової атестації прийняти до відома.

4. РІЗНЕ:

 4.1. СЛУХАЛИ: заступника директора коледжу з навчальної роботи Філімонову Л.М. про ведення навчальної документації та своєчасність записів у навчальних журналах.

ПОСТАНОВИЛИ:інформацію заступника директора з навчальної роботи Філімонової  Л.М. про ведення навчальної документації та своєчасність записів у навчальних журналах прийняти до відома.

 

Протокол № 3

 

Позачергового засідання педагогічної ради коледжу

від  14 грудня  2015 р.

 

Порядок денний.

 

1.СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу Кордона В.М., який довів до відома присутніх Правила прийому до Могилів-Подільського медичного коледжу у 2016 р.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.     Затвердити Правила прийому  до Могилів-Подільського  медичного коледжу у 20165 р.

 

2.СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу Кордона В.М., який довів до відома присутніх Положення про приймальну комісію до Могилів-Подільського медичного коледжу.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Затвердити Положення про приймальну комісію до Могилів-Подільського медичного коледжу.

 

3.СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу Кордона В.М., який довів до відома присутніх конкурсні пропозиції, щодо обсягів прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2016 рік.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Схвалити розглянуті конкурсні пропозиції, щодо обсягів прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2016 р..

 

 

Протокол № 4

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від  28 січня  2016 р.

 

Порядок денний.

 

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад

2. Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2015-2016 н.р. на   

    відділеннях .

3. Про результати державного екзамену та захисту державної практики на     

      фельдшерсько-акушерському відділенні.

4.  Різне.

 

1.СЛУХАЛИ:

Секретаря педагогічної ради Керницьку Г.С. з інформацією про хід виконання попередніх рішень педагогічних рад. Вона повідомила, що продовжують виконуватися рішення, що мають термін виконання постійно або протягом року. Що стосується рішень, які мали конкретні терміни виконання, то вони всі виконані.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 

1.Інформацію секретаря педагогічної ради Керницької Г.С. про хід виконання  рішень попередніх педагогічних рад взяти до відома.

 

2.СЛУХАЛИ:

завідувача медсестринсько-стоматологічним відділенням – Кравець О.А. та завідувача фельдшерсько-акушерським відділенням – Калініної Н.В. з доповіддю підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2015-2016 н.р. на   відділеннях .

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу педагогічного  колективу за результатами  І семестру  2015-2016 навчального року  вважати  задовільною.

2. Посилити  контроль  з боку  адміністрації за об’єктивністю   семестрового  контролю  якості знань студентів.

                                              (навчальна частина, травень – червень)

3. Розвивати у студентів  позитивну мотивацію  до навчання та до участі у  суспільному житті груп та коледжу.

                                              (викладачі, класні керівники, постійно)

4. Обговорити  та проаналізувати  підсумки І-семестру за результатами сесії та  конкурсу «Краща група коледжу» на виховних годинах у всіх навчальних групах.

                                                 (класні керівники, лютий) 

5. На засіданні циклової комісії класних керівників  заслухати  класних керівників груп 1фБ (Ткаченко О.В.) та 2м/с Б (Рибак В.С), які зайняли останні місця за підсумками І семестру  2015-2016 н.р.

                                                  (Грабовська Л.М., лютий)

 

3.СЛУХАЛИ:

завідувача практики коледжу – Юхимчук В.В. з інформацією про результати захисту державної практики на фельдшерсько-акушерському відділенні в групі 4ак та секретаря ДЕК  – Ткаченко О.В. зі звітом про результати державного екзамену на фельдерсько-акушерському відділенні  в групі 4ак.

 

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію завідувача практики коледжу – Юхимчук В.В. про результати захисту державної практики на фельдшерсько-акушерському відділенні в групі 4ак та секретаря ДЕК  – Ткаченко О.В. про результати державного екзамену на фельдерсько-акушерському відділенні  в групі 4ак взяти до відома.

2.Розглянути виявлені недоліки на засіданнях циклових комісій терапевтичних та клініко-хірургічних дисциплін та розробити комплекс заходів по їх усуненню.

 

4. РІЗНЕ:

 4.1.

СЛУХАЛИ: заступника директора коледжу з навчальної роботи Філімонову Л.М. з інформацією про результати написання директорських контрольних робіт  у І семестрі 2015-2016 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ:інформацію заступника директора з навчальної роботи Філімонової  Л.М. про результати написання директорських контрольних робіт  у І семестрі 2015-2016 н.р. прийняти до відома.

 

Протокол № 5

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від  31 березня  2016 р.

Порядок денний.

 

1.     Про рівень викладання і якість знань студентів коледжу з основ 

      медсестринства, загального догляду за хворими та маніпуляційної    

      техніки.

2.     Про роботу класного керівника над формуванням особистості майбутнього  медика в режимі навчального процесу та в позааудиторний час.

 3.  Різне.

 

1.СЛУХАЛИ:

1.     Голову циклової комісії терапевтичних дисциплін – Руснак Н.М. з доповіддю про рівень викладання і якість знань студентів коледжу з основ  медсестринства, загального догляду за хворими та маніпуляційної   

      техніки.

УХВАЛИЛИ:

1. Рівень викладання дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка » вважати  такою, що потребує покращення.

2. Продовжувати застосування індивідуального та диференційованого підходів на заняттях з дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка », як засіб формування професійних якостей студентів.

                                              (Викладачі дисциплін, постійно)

3. Проводити тематичні заліки з розділів «Санітарно-протиепідемічний режим лікарні», «Маніпуляційна техніка», «Лабораторна діагностика» з виставленням тематичної оцінки у журнал.

                                              (Зав. практики,викладачі дисциплін,постійно)

4. Продовжувати проведення тренінгових  майстер-класів з основ медсестринства та догляду за хворими з метою активізації пізнавальної діяльності студентів.

       (Голова циклової комісії терапевтичних  дисциплін, викладачі, постійно) 

5. Закінчити створення бази відеоалгоритмів на основі протоколів сестри медичної (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтами та виконання медичних процедур та маніпуляцій (наказ МОЗ України № 460 від 01.06.2013р.) для використання їх на практичних заняттях

                  (Хмільовська  О.А., Жеребнюк М.М., Ткаченко О.В., постійно)

6.Зробити чергування студентів в позаурочний час в відділеннях лікарні невід’ємною складовою практичної підготовки з дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка ».

                 (Зав. Практики Юхимчук В.В, викладачі дисциплін, постійно )

7.Проводити позааудиторні практичні тренінги для студентів, які не засвоїли навики та вміння на практичних заняттях з залученням лаборантів кабінетів до клінічної практики.

               ( Викладачі дисциплін, лаборанти, постійно)

8.Активізувати роботу зі створення електронних варіантів лекцій та презентацій з дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка » для поповнення електронного банку лекцій в бібліотеці коледжу.

               (Методист коледжу, голова циклової комісії терапевтичних  

                                                   дисциплін, викладачі, І семестр 2016-2017 н.р.)

9.Розробити залікові книжки для контролю практичних навичок під час вивчення дисциплін  «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка ».

                     ( Зав. практики Юхимчук В.В., викладачі, до 01.09.2016р. )

10. Активізувати роботу гуртка сестринської справи, залучати обдаровану молодь до пошукової роботи, пропаганди здорового способу життя та популяризації професії медичного працівника.

                                                  (Керівник гуртка Хмільовська О.А., постійно)

11.Повторно розглянути питання «Стан викладання сестринської справи» у І семестрі 2016-2017 н.р.

                (Заступник директора з навчальної роботи, І семестр 2016-2017 н.р.)

2.СЛУХАЛИ:

Голову циклової комісії класних керівників – Грабовську Л.М. з доповіддю про роботу класного керівника над формуванням особистості майбутнього  медика в режимі навчального процесу та в позааудиторний час.

УХВАЛИЛИ:

1. Активізувати роботу класних керівників з метою покращення процесу формування особистості майбутнього медичного працівника.

    (заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання, постійно)

2. Посилити роботу зі студентами в плані правового виховання з метою попередження скоєння правопорушень.

(психолог, класні керівники, постійно)

3.Підтримувати та стимулювати активність роботи органів студентського самоврядування на рівні академічної групи та коледжу.

                                              ( класні керівники, голова студради, постійно)

4. Урізноманітнювати форми і методи роботи зі студентами з метою досягнення високих результатів у вихованні студентської молоді.

                                                 (класні керівники, постійно) 

5. На засіданні циклової комісії класних керівників  обговорити особливості роботи класних керівників в залежності від курсу навчання та обраних спеціальностей.

                                                  (Грабовська Л.М., квітень)

3. РІЗНЕ:

 3.1.

СЛУХАЛИ: заступника директора коледжу з виховної роботи Наконечну Т.М. з інформацією про дотримання правил безпеки при поводженні з незнайомими та підозрілими предметами, спілкуванні з незнайомими людьми.

ПОСТАНОВИЛИ:інформацію заступника директора коледжу з виховної роботи Наконечну Т.М. про дотримання правил безпеки при поводженні з незнайомими та підозрілими предметами, спілкуванні з незнайомими людьми прийняти до відома.

 

 

 


plan.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info pro zak.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info pro zak1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koshtorus 16.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koshtorus 161.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koshtorus 162.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj sf.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj sf1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj zf.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj zf1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj zf2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj zf3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvedennja.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvedennja1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvedennja2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovidka.jpg
Останнє оновлення ( 05.02.2018 )