ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
05.06.2017
Статус комунальний
Тип коледж
Акредитація I
Ліцензія AE №636703
Підпорядкованість Міністерство охорони здоров'я України
Керівник ВНЗ директор Кордон Володимир Михайлович
Адреса 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 6
Телефони (04337) 65294; 67107
Факс (04337) 65294; 66164
Web-сайт

medcollege.mogpod.com

E-mail Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.
Напрями підготовки 1101 Медицина
Дата заснування

      1936 р.

 

 

 

                  Статут Могилів-Подільського медичного коледжу


1.Загальна частина
1.1.    Цей Статут вищого навчального закладу розроблений
відповідно до законодавства України і є документом, який
регламентує діяльність Могилів-Подільського медичного коледжу,
створеного Постановою Вінницького облздороввідділу як дворічна
медична школа у 1936р. Рішенням Виконкому Вінницької обласної
ради депутатів трудящих (№ 246 від 12.07.54 р.) медшкола була
реорганізована   в   медичне   училище,   а   рішенням   21 Вінницької обласної   Ради   сесії 4 скликання 20 квітня 2005 р.№ 834 «Про перейменування Могилів-Подільського медичного училища» медичне училище перейменоване в Могилів-Подільський медичний коледж.
Могилів-Подільський медичний коледж (надалі – Коледж) – вищий навчальний заклад, який проводить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за кількома спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
1.2.    Юридична адреса Коледжу: 24000, Вінницька область,
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 6, Могилів-Подільський медичний коледж, тел. 6-52-94, 6-64-61.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02011054
E -mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.
http://medcollege.mogpod.com
1.3.    Основними напрямами діяльності Коледжу є:
•    підготовка згідно з державним замовленням і договірними
зобов'язаннями    висококваліфікованих    фахівців    для    системи
охорони здоров'я України;
•    провадження освітньої діяльності за освітнім рівнем повної
загальної середньої освіти;
•    атестація педагогічних працівників;
•    підготовка абітурієнтів до вступних іспитів, профорієнтаційна
робота;
•    організація  і  проведення  у  тісному  зв'язку  з  навчальним
процесом науково-пошукової роботи;
•    культурно-освітня,   методична,   видавнича,   фінансово-господарська діяльність;
•    надання платних  послуг,   передбачених  чинним законодавством;
•    розповсюдження медичних, санітарно-гігієнічних та екологічних знань серед населення області;
•    здійснення зовнішніх зв'язків.
1.4  Головними завданнями Коледжу є:
•    здійснення освітньої діяльності за напрямом 1201 „Медицина",
яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти;
•    здійснення науково-пошукової, культурно-виховної, спортивної та
оздоровчої діяльності;
•    забезпечення виконання державного замовлення та інших угод
на підготовку фахівців з вищою освітою;
•    вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і
сприяння працевлаштуванню випускників;
•    забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,
виховання студентів у дусі українського патріотизму і поваги до
Конституції та Законів України;
•    формування соціально зрілої, творчої особистості;
•    виховання   морально,   психологічно   і   фізично   здорового
покоління громадян;
•    формування    громадянської   позиції,    патріотизму,    власної
гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою
долю, долю суспільства, держави і людства;
•    забезпечення       високих       етичних       норм,       атмосфери
доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками,
викладачами та студентами;
•    забезпечення набуття студентами знань у галузі медицини та
підготовка     їх     до     професійної    діяльності     в     лікувально-профілактичних установах;
•    підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність.
1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 30.03.2010 р. протокол № 82 Могилів-Подільський медичний коледж віднесено до вищих навчальних закладів освіти, який надає освітні послуги зі спеціальностей на рівні молодшого спеціаліста  за першим рівнем акредитації.
1.5.1.За наслідками ліцензування Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямом та спеціальностями:
                         1201 Медицина 5.12010101 - "Лікувальна  справа"
                         1201 Медицина 5.12010102 - "Сестринська справа"
                         1201 Медицина 5.12010104   "Стоматологія"
                         1201 Медицина 5.12010105 - "Акушерська справа"
1.5.2.    Коледж акредитовано з вищезгаданих спеціальностей і
має   право   видачі   випускникам   дипломів   про   вищу   освіту
державного зразка.                                        
1.5.3.    Відповідно    до    рішення    Вінницької    регіональної
експертної ради ліцензування та атестації від 11.05.2004р., протокол
№  3   ліцензія  серії АБ     №  119762 Коледжу надано  право на провадження   освітньої   діяльності   за   рівнем   повної   загальної середньої освіти і видачі документа про повну середню освіту державного зразка.

          1.6. Коледж є юридичною особою, має відокремлене майно,
може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових
прав, має обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у суді, має
самостійний баланс, реєстраційні рахунки, печатку із зображенням
Державного Герба України та зі своїм найменуванням, штампами,
може запроваджувати власну символіку та атрибутику.
          1.7. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до вимог
Конституції України, закону України "Про освіту",  "Про вищу
освіту" та цього Статуту, прийнятого на загальних зборах трудового
колективу    та    інших    нормативно-правових    документів,    які регламентують діяльність закладів освіти України.
          1.8. Структурні підрозділи Коледжу визначаються  директором
Коледжу відповідно до Положення про державний  вищий навчальний заклад освіти, головних завдань діяльності вищого закладу освіти та функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Коледжем.
1.8.1. Структурними підрозділами Коледжу є 2 відділення: медсестринсько-стоматологічне та фельдшерсько - акушерське, циклові комісії, медико-біологічний ліцей, бібліотека, відділ бухгалтерського обліку та звітності тощо.                    
1.8.2.    Відділення – структурний   підрозділ,   що   об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей. Відділення створюється   рішенням   директора   Коледжу,   якщо   на   ньому навчається не менше 150 студентів.
Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, досвід навчально-методичної роботи та стаж педагогічної роботи. Завідувач відділення забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів.
1.8.3.    Циклова комісія - структурний навчальний, методичний підрозділ, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з однієї або  кількох споріднених навчальних дисциплін.  Циклова комісія створюється рішенням директора Коледжу за умови, якщо до її складу входить не менше, ніж три педагогічних працівники. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад   затверджується   наказом   директора   Коледжу   на   один навчальний рік.
1.8.4.    Медико-біологічний ліцей - структурний  навчальний підрозділ з поглибленим вивченням окремих предметів та отриманням   початкової   професійної   підготовки  з   видачею документа  про повну загальну середню освіту ( РЕР від 11.12.2012р., протокол № 75 ). Керівництво ліцеєм здійснює заступник директора коледжу з гуманітарної освіти та виховання.
         1.8.5. Бібліотека є навчальним, науковим,  інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Коледжу. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів, формує бібліотечний фонд шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами та програмами. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості.

         1.8.6. Відділ бухгалтерського обліку та звітності – структурний підрозділ, який веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності Коледжу, складає фінансову, статистичну та іншу звітність; здійснює поточний контроль за дотриманням законодавства.
           1.8.7. Коледж може створювати інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

2. Права та обов'язки власника
2.1.    Повноваження   власника   щодо   управління   Коледжем
визначаються в межах законів Статутом Коледжу.
         2.2. Коледж перебуває у  спільній власності територіальних
громад   сіл,   селищ,   міст   Вінницької   області,   управління  яким
здійснює обласна Рада (надалі - Орган управління майном).
        2.3. Орган управління майном або уповноважений ним орган, у
підпорядкуванні якого знаходиться Коледж:
•    затверджує Статут Коледжу за погодженням із Міністерством
освіти і науки України,  Міністерством охорони здоров'я України;
•    організовує вибори, призначає та звільняє з посади директора
Коледжу за погодженням з Міністерством освіти і науки,   Міністерством охорони здоров'я України;
•    здійснює  контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю
Коледжу;
•    здійснює   контроль   за   дотриманням   умов,   передбачених
рішенням про заснування Коледжу;
•    бере участь у здійсненні ліцензування та акредитації Коледжу;
•    сприяє працевлаштуванню випускників Коледжу;
•    бере   участь   в   атестації   педагогічних   працівників   щодо
присвоєння кваліфікаційних категорій;
•    сприяє розвитку матеріально-технічної бази Коледжу;
•    приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Коледжу;
•    сприяє проведенню перепідготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників Коледжу;
•    погоджує план прийому до Коледжу;
•    контролює дотримання вимог щодо якості надання освітніх
послуг;
•    здійснює інші повноваження, передбачені законом.
        2.4. Взаємовідносини Коледжу з центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки України, визначаються діючим законодавством України.
3. Обсяг цивільної правоздатності Коледжу
       3.1. Цивільна правоздатність та дієздатність Коледжу виникає
з моменту реєстрації цього Статуту і складається із його прав та
обов'язків.                                                     
      3.2. Коледж, для здійснення поставлених перед ним завдань,
має право:
•    визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та
освітньо-професійних програм, встановлених для вищого закладу
освіти першого рівня акредитації;
•    визначати форми та засоби проведення навчально-виховного
процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
•    готувати медичних спеціалістів за державним замовленням і
замовленням     галузевих     міністерств,     підприємств,     установ,
організацій   незалежно   від   форм   власності,   місцевих   органів
виконавчої   влади,   громадських   організацій   та   за   угодами   з
громадянами;
•    розробляти та запроваджувати власні програми навчальної,
 і виробничої діяльності;
•    укладати  угоди  про   спільну  діяльність  з  підприємствами,
установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання
статутних завдань відповідно до чинного законодавства;
•    розвивати    власну    соціальну    базу,    мережу    спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;
•    здійснювати    капітальне    будівництво,    реконструкцію    та
капітальний ремонт основних фондів;
•    користуватися пільгами для закладів освіти, встановленими
чинним законодавством;
•    користуватись банківськими кредитами і позичками згідно з
чинним законодавством;
•    проводити самостійну видавничу діяльність у встановленомупорядку;
•    брати    участь    у     діяльності    міжнародних    організацій,
встановлювати     зовнішньоекономічні     зв'язки     з     іноземними
громадянами,      закладами      освіти,      науковими      установами,
     міжнародними   організаціями,   фондами,   фірмами,   громадськими    
організаціями світу шляхом укладений договорів про    співробітництво;
•    здійснювати право користування і володіння відведеними йому
земельними     ділянками     та     переданим     майном     згідно     з
законодавством України і цим Статутом;
•    отримувати за   результатами акредитації додаткові права та
пільги, передбачені для закладів відповідного рівня;
•    удосконалювати систему співпраці з українською діаспорою,
ефективно використовувати її можливості.
Втручання органів державного управління в навчальну, науково-пошукову, господарську та іншу діяльність Коледжу допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.
        3.3. Коледж зобов'язаний:
•    забезпечити на належному рівні навчальний процес, надання
інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та
інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
•    у   своїй  діяльності  дотримуватись  вимог  стандартів  вищої
освіти щодо підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;
•    своєчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно з
законодавством України;
•    дотримуватися договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому
числі за міжнародними угодами;
•    здійснювати   бухгалтерський,   оперативний   облік   та   вести
статистичну звітність згідно з законодавством України;
•    здійснювати соціальний захист учасників навчально-виховного
процесу;
•    здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт
основних   фондів,   забезпечувати  якнайшвидше   введення  в   дію
придбаного обладнання;
•    створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного    процесу    студентів    та    високопродуктивної    праці
співробітників, забезпечувати дотримання законодавства про працю,
правил    та    норм    охорони    праці,    соціального    страхування,
протипожежної безпеки;
•    забезпечувати     економне     і     раціональне     використання
фінансових та матеріальних ресурсів;
•    здійснювати   матеріально-технічне   забезпечення   навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;
•    виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
•    забезпечувати   відповідний   до   державних   освітніх   вимог
кадровий потенціал викладацького колективу;
•    звітувати перед Міністерством охорони здоров'я України і
Органом управління майном або уповноваженим ним органом про основні напрями та результати діяльності Коледжу.
3.3.1. Обов'язки Коледжу реалізуються через обов'язки директора, педагогічних працівників, співробітників, студентів і інших працівників.
Діяльність, яка підлягає ліцензуванню або потребує необхідного спеціального дозволу, може здійснюватися після їх одержання.
3.4. Права   та   обов'язки   учасників   навчально-виховного процесу. Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є:
•    педагогічні працівники;
•    особи, які навчаються в Коледжі;
•    працівники    Коледжу    (категорійні    спеціалісти,    лаборанти,
методисти та ін.).
3.4.1. Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи в Коледжі  професійно займаються педагогічною діяльністю.
Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з вищою освітою, які пройшли спеціальну підготовку.
Основні посади педагогічних працівників Коледжу - викладач, старший викладач, голова циклової комісії, завідувач відділення, заступник директора, директор.
Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Коледжу на умовах, передбачених законодавством України.
Педагогічні працівники Коледжу кожні п'ять років проходять атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання.
Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.
Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.
3.4.2.    Педагогічні      працівники      Коледжу      підвищують
кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і
освітньо - наукових установах   України.
Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.
3.4.3.    Робочий   час   педагогічного   працівника   визначається
Кодексом законів про працю України.
Графік робочого часу викладача визначається розкладом навчальних занять і графіком методичних, виховних, контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним планом викладача. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленому йому графіка робочого часу.
Час виконання навчальних, методичних, організаційних та інших обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.
Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників на ставку не може перевищувати 720 годин на навчальний рік. Додаткові години навчального навантаження при їх наявності педагогічним працівникам встановлюються за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом з відповідною оплатою згідно з законодавством.
Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлюються Коледжем в індивідуальному плані працівника.
Залучення педагогічних працівників до роботи, не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою або у випадках, передбачених законом.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.
3.4.4.    Права     та     обов'язки     педагогічних     працівників
визначаються відповідно до Законів України "Про освіту", "Про
вищу освіту", інших законодавчих та нормативних актів з питань
вищої освіти.
Педагогічні працівники мають право на:
•    захист професійної честі та гідності;
•    вільний    вибір    методів    та    засобів    навчання    в    межах
затверджених навчальних планів;
•    проведення науково-дослідницької роботи в Коледжі;
•    індивідуальну педагогічну діяльність;
•    участь у громадському самоврядуванні;
•    участь в об'єднаннях громадян;
•    забезпечення житлом;
•    отримання    пільгових    кредитів    для    індивідуального    та
кооперативного житлового будівництва;
•    одержання службового житла;
•    одержання державних стипендій;
•    користування подовженою оплачуваною відпусткою;
•    користування лабораторіями, технічними засобами навчання,
підручниками та методичною літературою з бібліотеки, соціально-побутовими послугами Коледжу.
Педагогічні працівники мають й інші права, передбачені законами та даним Статутом.
3.4.5.    Педагогічні працівники зобов'язані:
•    постійно    підвищувати    професійний    рівень,    педагогічну
майстерність;
•    забезпечувати   високий   науково-теоретичний   і   методичний
рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;
•    забезпечувати умови для засвоєння  студентами навчальних
програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;
•    додержуватися  норм  педагогічної  етики,  моралі,  поважати
гідність  осіб, які навчаються,  прививати їм любов до України, виховувати   їх   у   дусі   українського   патріотизму   і   поваги   до Конституції України;
•    додержуватися   законів,   Статуту   та   Правил   внутрішнього
розпорядку Коледжу;
•    настановами і особистим прикладом утверджувати повагу
до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
•    виховувати у молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком,  народних традицій та звичаїв,  національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе    ставлення    до    історико-культурного та   природного середовища країни;
•    готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,
миру,  злагоди  між  усіма  народами,   етнічними,  національними, релігійними групами;
•    захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства,   запобігати   вживанню   ними   алкоголю,   наркотиків, набуттю шкідливих звичок;
•    вести науково-пошукову роботу, яка б забезпечувала високий рівень змісту освіти, активно залучати до цієї роботи студентів.
Комерційна діяльність співробітників Коледжу з використанням приміщень, обладнання і матеріально-технічних засобів, що належать Коледжу, здійснюється лише за угодою з керівництвом Коледжу та відповідно до законодавства України.
3.4.6. За досягнення високих результатів праці педагогічні працівники Коледжу у встановленому порядку можуть бути заохочені:
•    представленням до державних нагород;
•    присвоєнням почесних звань і відзнак;
•    державними преміями, грамотами, стипендіями;
•    іншими видами морального та матеріального заохочення.

3.4.7.  Особи, які навчаються в Коледжі, є студенти.
Студент - особа, яка в установленому порядку зараховується до Коледжу і навчається за денною (очною) формою навчання. Права та обов'язки студентів Коледжу визначаються відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту".
Прийом осіб на навчання до Коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.
Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Коледжу зараховуються особи у випадках і порядку, передбачених законодавчими актами.
Прийом на навчання в Коледжі проводиться відповідно до Правил прийому в Коледж, які розробляються Коледжем на основі Умов прийому до вищих навчальних закладів України і затверджуються директором Коледжу.
Студенти мають право на:
•    безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
•    трудову діяльність у поза навчальний час;
•    користування навчальною, науковою, виробничою,
культурною, спортивною, побутовою базою Коледжу;
•    участь у науково-дослідницькій діяльності, конференціях,
олімпіадах, виставках, подання своїх робіт для публікації;
•    участь в обговоренні та вирішенні  питань  удосконалення
навчально-виховного  процесу, науково-дослідницької     роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
•    участь в об'єднаннях громадян;
•    обрання  навчальних  дисциплін  за  спеціальністю  в  межах, передбачених   освітньо-професійною   програмою   підготовки   та робочим навчальним планом;
•    моральне або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-пошуковій роботі;
•    захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства;
•    обирання    і    обрання    до    вищого    колегіального   органу
самоврядування Коледжу;
•    безкоштовне      користування     в      Коледжі  бібліотекою,
інформаційними   фондами,   послугами   навчальних, медичних   та інших підрозділів Коледжу;
•    канікулярну   відпустку   тривалістю   не   менше,   ніж   вісім календарних тижнів;
•    академічну   відпустку,   поновлення,   переведення  до   іншого навчального закладу у порядку, встановленому законодавством;
•    участь у формуванні індивідуального робочого плану;
•    переведення з контрактної на державну форму навчання  при умові успішного навчання та наявності вакантного місця державного замовлення на конкурсній основі і за умовами згоди замовників, що фінансують підготовку;
•    отримання стипендій відповідно до законодавства;
•    забезпечення гуртожитком при наявності вільних місць;
•    отримання інших пільг, передбачених законодавством.
        3.4.8.   Студенти Коледжу зобов’язані:
•    дотримуватись законів, цього Статуту  та Правил внутрішнього
     розпорядку;
•    виконувати вимоги навчального плану, графіка навчального процесу;
•    систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними
навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний і культурний рівень;
•    вчасно інформувати керівництво закладу у разі неможливості з
поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт.
Випускники Коледжу, які здобули освіту за кошти обласного бюджету, працевлаштовуються у порядку, визначеним законодавством.
Випускники Коледжу, які навчались за кошти фізичних і юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.
3.4.9.  Відрахування студента. Відповідно до ст.45 Закону України  «Про вищу освіту» студент може бути відрахований :
•    за власним бажанням;
•    за невиконання навчального плану;
•    за порушення умов контракту;
•    в інших випадках, передбачених законом.
3.4.10. Особи, які навчаються в Коледжі, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання в Коледжі, надається академічна відпустка.
Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Коледжу, здійснюється, як правило, під час канікул.
3.4.11.    Особи, які навчаються в Коледжі, можуть бути
переведені з:
•    одного вищого навчальною закладу до іншого  вищого навчального закладу;
•    однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.
Порядок переведення осіб, які навчаються в Коледжі, визначається Міністерством освіти і науки України.
3.4.12.    За досягнення високих результатів в навчанні та за
участь у громадському житті студенти Коледжу у встановленому
порядку можуть бути заохочені:
•    оголошенням подяки;
•    нагородженням грамотою;
•    нагородженням цінними подарунками;
•    занесенням на Дошку пошани Коледжу;
•    нагородженням заохочуваною стипендією та іншими видами    морального та матеріального заохочення.
3.5. За рішенням вищого органу самоврядування Коледжу педагогічним працівникам та студентам можуть бути надані додаткові права та обов'язки.
Керівництво Коледжу забезпечує учасникам навчально-виховного процесу:
•    належні умови праці, побуту, відпочинку;
•    медичне обслуговування;
•    правовий, соціальний, професійний захист;
•    встановлення  посадових  окладів  та надбавок  педагогічним
працівникам відповідно до законодавства;
•    підвищення стипендії;
•    соціальний захист відповідно до законодавства.

       3.5.1. Права та обов'язки заступників директора, методиста,
керівників    структурних    підрозділів    визначаються   директором
Коледжу відповідно до функцій, які вони виконують, передбачених посадовими інструкціями.
        3.5.2. Додаткові права та обов'язки педагогічних працівників,
обслуговуючого персоналу та студентів встановлюються колективним
договором.    
4.  Управління Коледжем, права та обов'язки керівника Коледжу
4.1. Управління здійснюється на основі принципів:
•    автономії та самоврядування;
•    розмежування прав, повноважень та відповідальності Органа управління   майном   або   уповноваженого   ним   органа,  органів управління    вищою    освітою,    керівництва    коледжу   та   його структурних підрозділів;
•    поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
•    незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
4.2.    Автономія   та   самоврядування   Коледжу   реалізується
відповідно до законодавства і передбачає право:
•    самостійно   визначати   види організації навчального процесу;
•    приймати на роботу  педагогічних,  науково-педагогічних та інших працівників;
•    надавати додаткові освітні послуги;
•    створювати у встановленому порядку структурні підрозділи та формувати штатний розпис за погодженням з Органом управління майном або уповноваженим ним органом;
•    здійснювати    педагогічну    діяльність,    розвивати    власну поліграфічну базу;
•    на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими     вищими     навчальними     закладами,     підприємствами, установами та організаціями;
•    брати участь у роботі міжнародних організацій;
•    запроваджувати власну символіку та атрибутику;
•    звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно - правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
•    користуватися       земельними       ділянками       в       порядку, встановленому Земельним Кодексом України.
4.3.    Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює
його керівник - директор.
4.3.1. Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж п'ять років.
         4.3.2. Конкурс   на   заміщення   посади директора   Коледжу
оголошується Органом управління майном або уповноваженим ним
органом  кожні  п'ять років.   Орган управління майном приймає
пропозиції    щодо     претендентів     на    посаду    директора,    які
відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту", і вносить
кандидатури претендентів на загальні збори трудового колективу
для голосування.
        4.3.3. Загальні   збори   трудового   колективу   Коледжу   за
результатами     голосування     можуть     рекомендувати     Органу
управління майном    або уповноваженому ним органу на посаду
директора Коледжу кандидатури претендентів, які набрали більше
однієї третини голосів під час голосування, або двох претендентів,
які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен
член   трудового   колективу   може   голосувати   лише   за   одну
кандидатуру. Орган управління майном або уповноважений ним
орган   зобов'язаний   призначити   на  умовах   контракту   одну   з
рекомендованих    кандидатур    за    попереднім    погодженням    з
Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством освіти і
науки України.
         4.4.     Директор в межах наданих йому повноважень:
•    вирішує   питання   діяльності   Коледжу,    затверджує   його
структуру і розробляє штатний розпис відповідно до законодавства;
•    видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма
працівниками і структурними підрозділами Коледжу;
•    представляє Коледж у державних та інших органах, відповідає
за   результати   його   діяльності   перед   органами   управління,   у підпорядкування яких він перебуває;
•    є розпорядником майна і коштів;
•    забезпечує    виконання    кошторису,    укладає    угоди,    дає
доручення, відкриває банківські рахунки;
•    приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
•    забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
•    визначає функціональні обов'язки працівників;
•    затверджує правила прийому на навчання до Коледжу;
•    формує контингент осіб, які навчаються в Коледжі;
•    відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в
Коледжі;
•    контролює виконання навчальних планів та програм;
•    контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни;
•    забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
•    здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією
навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання    і    здоров'я,    організовує    побутове    обслуговування учасників   навчально-виховного   процесу   та   інших   працівників Коледжу;
•    разом із профспілковими організаціями подає на затвердження
загальних   зборів    колективу   Коледжу   Правила   внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його.
Директор Коледжу відповідає за провадження освітньої діяльності в Коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, організацію бухгалтерського обліку.
Директор Коледжу щорічно звітує за діяльність Коледжу перед Органом управління майном або уповноваженим ним органом та загальними зборами трудового колективу Коледжу.
Директор Коледжу може бути звільнений з посади Органом управління майном або уповноваженим ним органом на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Коледжу та умов контракту.

4.5. Для вирішення основних та поточних питань діяльності Коледжу створюються:
•    дорадчі органи - педагогічна рада;
•    робочі органи -  нарада при директорові;
•    приймальна комісія.
4.5.1.    До   складу   наради при директорові входять:   директор (голова   ради),   заступники   директора,   завідувачі  відділень, методист, голови циклових комісій, головний бухгалтер, голова профкому, завідувач бібліотекою.
Основні функції наради при директорові:
•    оперативне   вирішення    організаційних   питань   навчально-виховної роботи, фінансово-господарської діяльності Коледжу;
•    розгляд    стану    збереження    і    ефективного    використання
основних засобів обладнання, інших матеріальних цінностей;
•    виконання Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
•    вжиття  заходів  для  поліпшення  соціально-побутових  умов
навчання, праці та відпочинку студентів, співробітників Коледжу.
        4.5.2. Склад  та  функції  приймальної  комісії  визначаються
Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу
України.    Голова    та    склад    приймальної    комісії    щорічно
затверджуються   наказом   директора   у   відповідності   з   даним
Положенням.
       4.5.3. Педагогічна   рада   створюється   з   метою   вирішення
основних завдань діяльності Коледжу. Головою педагогічної ради є
директор. До її складу входять заступники директора, головний
бухгалтер,   завідувачі   відділень,   голови   циклових   комісій,
педагогічні працівники, завідувач бібліотекою.
Рішення приймаються більшістю голосів, якщо присутні не менше двох третин членів педагогічної ради.
Педагогічна рада Коледжу розглядає та вирішує:
•    заходи з виконання нормативно-правових актів, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України;
•    питання   щодо   стану   і   підсумків   навчально-виховної   та методичної роботи, дисципліни та успішності студентів, практичної підготовки студентів, дотримання Правил внутрішнього розпорядку;
•    стан   та   перспективи   розвитку   і   зміцнення   матеріально - технічної бази Коледжу, впровадження комп'ютеризації та новітніх технологій навчання;
•    аналіз роботи відділень, циклових комісій та викладачів;
•    аналіз рівня фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів;
•    аналіз показників навчально-виховної, виробничо-господарської діяльності, результатів державних екзаменів;
•    аналіз роботи навчальних кабінетів та лабораторій;
•    результати чергової та позачергової атестацій педагогічних працівників тощо.
Склад педагогічної ради затверджується наказом директора Коледжу на один рік.
Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом директора відповідно до Статуту.
4.5.4. Методична рада - колегіальний орган, який об'єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі, створюється з метою удосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації, педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.
Функції методичної ради:
•    обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-
виховної та методичної роботи;
•    видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес
нових ефективних норм і методів навчання;
•    постійне   вивчення   і   широке   розповсюдження   передового
досвіду викладачів Коледжу та інших вищих навчальних закладів.

5. Органи громадського самоврядування

5.1. Вищим       колегіальним       органом       громадського самоврядування Коледжу є загальні збори трудового колективу.
При цьому не менше 75 відсотків загальної численності членів зборів повинні становити працівники Коледжу, які працюють на постійній основі, і не менш як 10% - виборні представники з числа студентів.
Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше, ніж один раз на рік. На зборах повинні бути присутні не менше  75% педагогічних працівників.
Загальні збори трудового колективу:
•    приймають Статут Коледжу, а також вносять зміни до нього;
•    обирають претендентів на посаду директора Коледжу;
•    вносять      подання      Органу      управління      майном      або
уповноваженому ним органу про дострокове звільнення директора Коледжу;
•    щорічно слухають звіт директора Коледжу та оцінюють його
діяльність;
•    обирають   виборних   представників   до   складу   конкурсної
комісії під час обрання директора Коледжу;
•    розглядають проект колективного договору;
•    обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України;
•    затверджують Правила внутрішнього розпорядку Коледжу;
•    затверджують     Положення     про     органи     студентського
самоврядування;
•    розглядають інші питання діяльності Коледжу.
Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів у присутності двох третин членів трудового колективу.
5.2. В     Коледжі     створюються     органи     студентського
самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють
гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього
навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського
самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції.
Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Статутом.
             5.3.   Основними завданнями студентського самоврядування є:
•    забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема
організації навчального процесу;
•    забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
•    сприяння   навчальній,   дослідницькій  та  творчій  діяльності
студентів;
•    сприяння   створенню   відповідних  умов   для  проживання  і
відпочинку студентів;
•    сприяння     діяльності     студентських     гуртків,     товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;
•    організація   співробітництва   зі   студентами   інших   вищих
навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;
•    сприяння працевлаштуванню випускників;
•    участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
•    приймання актів, що регламентують їхню організацію та діяльність;
•    проведення організаційних, наукових, культурно – масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
•     розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться на їхньому балансі та банківських рахунках.
    5.3.1. За погодженням з органами студентського самоврядування у Коледжі приймаються рішення про:
•    відрахування студентів, які навчаються в Коледжі та їх поновлення на навчання;
•    переведення студентів, які навчаються в Коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб;
•    переведення студентів, які навчаються в Коледжі за контрактом за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб, на навчання за державним замовленням;
•    призначення на посаду осіб, які відповідають за роботу зі студентами;
•    поселення студентів Коледжу у гуртожиток та виселення з гуртожитку.
    Органи студентського самоврядування беруть участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу, педагогічної ради.
  5.4.   Студентське    самоврядування    здійснюється    на    рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, Коледжу.
Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Коледжу, яка:
•    ухвалює Положення про студентське самоврядування;
•    обирає виконавчі  органи  студентського  самоврядування та
заслуховує їх звіти;
•    визначає    структуру,    повноваження   та   порядок   обрання
виконавчих органів студентського самоврядування.
Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська Рада, яка обирається конференцією студентів строком на один рік і затверджується наказом директора Коледжу. Діяльність студентської Ради визначається Положенням про студентське самоврядування.
    5.5. Директор Коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського  самоврядування
(надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

6. Організація навчально-виховного процесу

6.1. Організація навчального процесу в Коледжі здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", державних і галузевих стандартів вищої освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, інструктивних листів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України та інших нормативно-правових документів з питань освітньої діяльності.
Навчально-виховний процес в Коледжі забезпечує можливість:
•    здобуття   особою   знань;   умінь   і   навичок  у   гуманітарній,
соціальній, науково-природничій і культурній сферах;
•    інтелектуального,    морального,    духовного,    естетичного    і
фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої і вихованої особистості.
     6.2.   Навчання в Коледжі здійснюється за денною (очною) формою.
             6.3. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою   підготовки   спеціалістів,   навчальними   програмами дисциплін,   іншими  нормативними   актами   органів   державного
управління   освітою.   Освітньо-професійна програма  підготовки
визначає   нормативний   строк   та   нормативну   частину   змісту
навчання за певним напрямом або  спеціальністю відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня,  встановлює вимоги до змісту,
обсягу та рівня освіти і професійної підготовки фахівців. Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються Міністерством
освіти і науки України.
6.4.    Основними нормативними документами, які визначають
організацію навчального процесу в Коледжі, є навчальні плани та
програми навчальних дисциплін.
Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.
Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.
Навчальний план та програми навчальних дисциплін розробляються Коледжем відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються директором Коледжу.
Варіативні навчальні дисципліни визначаються Коледжем.
Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.
Для кожної дисципліни на підставі навчальної програми та навчального плану Коледжем складається робоча програма дисципліни, яка є нормативним документом Коледжу.
6.5.    Форми організації навчального процесу: навчальні заняття, самостійна  робота   студентів,   практична  підготовка,   контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Коледжі є: лекція, практичне, семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація.
Коледжем можуть бути встановлені інші види навчальних
занять.
Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і становить від однієї третини до двох третин загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
Практична підготовка студентів Коледжу є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача Коледжу та медичного працівника - спеціаліста з даного фаху. Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом і програмою практики.
6.6.    Контрольними заходами  оцінюється засвоєння  студентами навчального матеріалу.
Контрольні заходи включають:
•    поточний контроль, який здійснюється під час проведення
лабораторних, практичних, індивідуальних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи;
•    підсумковий  контроль,   який  проводиться  з  метою   оцінки
результатів     навчання     на     певному     освітньому,     освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах;
•    підсумковий контроль включає семестровий контроль (екзамен, диференційований залік або семестровий залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студента.
Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, і проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.
6.7.    Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачених навчальним   планом   з   цієї   навчальної   дисципліни.   
Результати складання    екзаменів    і    диференційованих    заліків    оцінуються: "відмінно",   "добре",   "задовільно",   "незадовільно",    а заліків - "зараховано", "незараховано" і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.
Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховується з Коледжу. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється завідувачем відділення. Студенти, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.
         6.8. Державна підсумкова атестація студентів, що навчаються на основі  базової загальної освіти, здійснюється відповідно до Положення про   державну   підсумкову   атестацію   студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах першого-другого рівнів акредитації.
       6.9. Державна атестація студента з метою отримання вищої освіти   здійснюється   державною   атестаційною   комісією   після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня    освітньої    підготовки    вимогам    освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Порядок   формування   і   робота   державної   екзаменаційної комісії здійснюється згідно з законодавством.
Голова державної екзаменаційної комісії з державної атестації студентів щорічно затверджується Органом управління майном або уповноваженим ним органом за поданням директора Коледжу.
До складу державної екзаменаційної комісії Коледжу входять: директор або його заступники, завідувачі відділень, голови циклових комісій, якщо вони є фахівцями з цієї навчальної дисципліни (спеціальності), викладачі, які формують профіль підготовки фахівців, провідні спеціалісти лікувально-профілактичних закладів.
Персональний склад членів державної екзаменаційної комісії і екзаменаторів затверджується директором Коледжу не пізніше, як за місяць до початку роботи державної комісії.
До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.
Результати складання державних екзаменів визначаються оцінками: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".
Студенту, який склав державний екзамен відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень певної спеціальності і видається диплом державного зразка.
Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше, ніж з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінкою "відмінно", а також виявив себе у творчій роботі, що підтверджується рекомендацією циклової комісії, видається диплом з відзнакою.
Студент, який не склав державного екзамену, допускається до повторного складання державних екзаменів протягом трьох років після закінчення Коледжу.
6.10.   Систему стандартів вищої освіти в Коледжі складають:
а)    державний стандарт вищої освіти;
б)    галузеві стандарти вищої освіти;
в)    стандарти вищої освіти Коледжу, які мають складові:
•    перелік спеціалізацій за спеціальностями;
•    варіативні   частини   освітньо-кваліфікаційних   характеристик
випускників;
•    варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;
•    варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;
•    навчальні плани;
•    програми навчальних дисциплін.
6.11. Навчально-методичне забезпечення в Коледжі включає:
•    робочі програми навчальних дисциплін;
•    підручники і навчальні посібники;
•    інструктивно-методичні матеріали та завдання до семінарських,   практичних і лабораторних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів;
•    контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня
засвоєння навчального матеріалу.

7. Майно та кошти Коледжу

        7.1. За Коледжем, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, області, управління яким  здійснює Вінницька обласна Рада  ( надалі – Орган управління майном), з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим
Статутом,   закріпляються   на   праві   оперативного   управління
будівлі, споруди, майнові комплекси, а також інше необхідне майно.
        7.2. Майно Коледжу, яке передане в оперативне управління, не
підлягає    вилученню    або    передачі    будь-яким    підприємствам,
установам,       організаціям,       крім       випадків,       передбачених
законодавством.
Відчуження майна, закріпленого за Коледжем, здійснюється за погодженням з Органом управління майном або уповноваженим  органом.
Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться в користуванні Коледжу, її відчуження, вилучення, відмова від права користування вирішується за погодженням з Органом управління майном.
7.3.    Майно Коледжу, що забезпечує його статутну діяльність,
не   може   бути   предметом   застави.   Збитки,   завдані   Коледжу
внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними
особами, відшкодовуються відповідно до законодавства.
7.4.    Списання   майна   з   балансу   Коледжу   здійснюється за погодженням з Органом управління майном.   
7.5.    Коледж може здавати майно та приміщення в  оренду
юридичним і фізичним особам за погодженням з Органом управління майном.   
7.6.    Орган управління майном здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майно і має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується не за призначенням.
           7.7.   Фінансування Коледжу проводиться за рахунок обласного бюджету, а також додаткових джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством України.
7.8.   В Коледжі створюються:
а)    загальний фонд на підготовку фахівців у межах місцевого
замовлення Органу управління майном або уповноваженого ним
органу;
б)    спеціальний фонд, який формується за рахунок:
- коштів, одержаних за підготовку, надання додаткових освітніх
послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними
особами;
-   доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
- безоплатних та благодійних внесків юридичних та фізичних
осіб, у тому числі з інших держав;
-    інших доходів згідно з чинними законодавством.
          7.9. Форми  і   системи   оплати  праці,  умови  і показники
преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок
за високі досягнення у праці або на період виконання особливо
важливих   робіт,   а   також   порядок   встановлення   і   скасування
підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників,
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначається
згідно законодавства України, окремим положенням, яке затверджує директор Коледжу.
7.10.    Бюджетні   кошти   та   інші   надходження   на  утримання
Коледжу,    передбачені    його    Статутом,    використовуються    на
відшкодування матеріальних та прирівняних до  них витрат на
виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю
закладу,   на  виплату   заробітної   плати,   стипендій,   створення
необхідної  матеріально-технічної   бази,   соціальний  розвиток  та
матеріальне  стимулювання трудового колективу відповідно до
законодавства України.
Коледж використовує кошти виключно в межах асигнувань, затверджених в кошторисі, що затверджується Органом управління майном або уповноваженим ним органом.
 7.11.     Розміри плати за весь  строк навчання  або за надання додаткових освітніх послуг встановлює Коледж у грошовій одиниці України - гривні з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також з урахуванням змін в оплаті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, вартості комунальних   послуг   та енергоносіїв,   навчально-лабораторного устаткування тощо.
Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється в договорі, що укладається між Коледжем та особою, яка навчатиметься,  або  юридичною особою, що оплачуватиме навчання чи надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватись протягом усього строку навчання.
Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг публікується в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки України.
Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситись за весь строк навчання повністю одноразово або частинами - щорічно, щосеместрово, щомісячно, що обумовлюється у договорі, укладеному між Коледжем і замовником.

7.12.    Орган управління майном або уповноважений ним орган має право вимагати від Коледжу надання будь-якої інформації щодо здійснення ним господарської, фінансової діяльності та виконання статутних завдань, а Коледж зобов'язаний надати таку інформацію.
7.13. Коледж може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності за умови забезпечення провадження освітньої діяльності. Перелік видів діяльності у галузі вищої освіти визначається Кабінетом Міністрів України.
Коледж не може надавати платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності на заміну або в рамках освітньої діяльності, що фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.    
7.14. Обсяг надходжень за платні послуги, що перевищують відповідні витрати, затверджені в кошторисі, директор Коледжу направляє на цілі, передбачені законодавством.
          7.15. Оплата праці в  здійснюється згідно з Кодексом законів  про  працю  України,  Законом України  "Про  освіту" за схемами     посадових     окладів     і    тарифними     ставками,    що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
          7.16. Студенти, які навчаються в Коледжі за денною (очною) формою навчання за кошти обласного бюджету, забезпечуються стипендіями   у   розмірі,   визначеному   законодавством.   Порядок призначення    і    виплати    стипендії   встановлюється    Кабінетом Міністрів України.
         7.17. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять    безкоштовно    у    вигляді    безповоротної    фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, Коледжу для здійснення освітньої діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
        7.18. Коледж розпоряджається   власними   надходженнями
відповідно до напрямів використання, визначених законодавством.
        7.19.  Коледж надає освітні послуги за кошти обласного бюджету в межах регіонального замовлення.

  8. Порядок звітності за здійсненням фінансово-господарської  діяльності

8.1.  Коледж,   відповідно   до  Бюджетного   кодексу  України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до центрального органу державної виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться Коледж, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.
8.2.    Коледж здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи,  веде  статистичну звітність,  подає відомості  на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямками діяльності Коледжу.
8.3. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.
         8.4. Відносини Коледжу з іншими установами, організаціями, підприємствами    і    громадянами    в    усіх сферах фінансово-господарської діяльності здійснюються на основі договорів та інших форм, що встановлені законодавством.    
    8.5.  Аудит фінансової діяльності Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

9. Концепція освітньої діяльності

       9.1. Концепція освітньої діяльності Коледжу розроблена відповідно до Закону України "Про вищу освіту", інших законодавчих актів, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів. Вона передбачає поступове і неухильне покращання рівня підготовки спеціалістів з ліцензованих напрямів і спеціальностей за рахунок покращання матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, його методичного забезпечення, удосконалення форм і методів навчальної і виховної роботи.
9.2.       Вся освітня система Коледжу безперервно модернізується з урахуванням  принципів  гуманізації,  гуманітаризації,  демократизації, науковості,  практичності;  оновлення змісту  освіти з урахуванням нових державних, галузевих і коледжних стандартів освіти, розробки нових освітньо-професійних програм та програм навчальних дисциплін.                            
9.3.    Головною метою діяльності Коледжу є: створення умов для особистісного   розвитку   і   творчої   самореалізації   кожного   студента; формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.
9.4.      Пріоритетами в навчально-виховному процесі Коледжу є:
•    формування національних та загальнолюдських цінностей;
•    створення рівних можливостей для студентів у здобутті якісної
освіти;
•    формування через освіту здорового способу життя;
•    забезпечення    економічних    і    соціальних    гарантій    для
професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їхнього соціального статусу;
•    розробка і запровадження освітніх інновацій, інформаційних
технологій;
•    створення індустрії навчальних засобів;
•    розвиток     інформаційних     комп'ютерних     технологій     у
навчальній та науковій роботі, широке використання    ресурсів Інтернету;
•    забезпечення поступового входження у світовий освітянський
простір;
•    вивчення ринку освітніх послуг та потреб замовників в галузі
медицини і на цій основі відкриття нових спеціальностей.
9.5.    Для   відповідності   матеріально-технічної   бази  Коледжу вимогам державних та галузевих стандартів підготовки спеціалістів, Коледж працює над:
•    підтриманням наявних навчальних та допоміжних споруд в
належному технічному та санітарному стані;
•    розширенням навчальних площ для беззаперечного виконання вимог санітарно-технічних    норм,   затверджених    для навчальних закладів;
•    постійним    поповненням    матеріальної    бази  кабінетів    і
лабораторій новою технікою, обладнанням, матеріалами;
•    забезпеченням необхідною кількістю комп'ютерної техніки для
навчального процесу згідно нормативів.
9.6. З метою покращення кадрового забезпечення навчально-виховного   процесу   Коледж   проводить   роботу   по   підвищенню кваліфікації і професійної підготовки педагогічних кадрів, їхніх ділових   і   моральних   якостей,   по   залученню   до   викладацької діяльності   викладачів  з  науковими  ступенями  та  педагогічними званнями, спеціалістів-практиків; Коледж постійно сприяє залученню викладачів до наукової    роботи,    проведенню    дисертаційних досліджень, професійному росту молодих викладачів.
9.7.     Методичне забезпечення навчального процесу знаходиться в
стадії постійного оновлення для того, щоб відповідати змісту навчання,
визначеному стандартами освіти та розвитку науки і передової практики виробництва. Кожен викладач постійно дбає про поповнення навчально-методичного  комплексу  навчальної дисципліни  та  про розробку і вдосконалення навчально-методичного комплексу студента.
         9.8. 3   метою  підвищення  ефективності  навчально-виховного
процесу  в Коледжі  постійно  удосконалюються  форми  і  методи навчання. З цією метою широкого поширення набуває вивчення і поширення передового    педагогічного    досвіду,    для  молодих педагогічних працівників     організовується     школа     педагогічної майстерності.
         9.9. Коледж постійно працює над поглибленням інтеграції з вищими   навчальними   закладами   третього   і   четвертого   рівнів акредитації. З цією метою він може входити до навчально-науково-виробничих комплексів з провідними вищими навчальними закладами відповідного профілю (без втрати юридичної самостійності).
9.10.    Система освітньої підготовки в Коледжі забезпечує:
•    формування особистості, яка усвідомлює, свою належність до
українського    народу,    сучасної    європейської    цивілізації,
орієнтується    в    реаліях    і    перспективах    соціокультурної
динаміки;
•    збереження і продовження української культурно-історичної
традиції, виховання шанобливого ставлення до українських
національних святинь, української мови, історії і культури всіх
національностей, які проживають в Україні;
•    виховання людини демократичного світогляду, яка поважає
громадянські права і свободи, традиції народів і культур світу,
національний, релігійний, мовний вибір кожної людини;
•    формування у студентів наукової картини світу, сучасного
світогляду, творчих здібностей і здатності до самостійного
наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації;
•    підготовку      людей      високої     освіченості     та     моралі,
кваліфікованих спеціалістів, здатних до професійного розвитку;
•    створення    необхідних   умов   для   розвитку    обдарованих
особистостей;
•    формування здорового способу життя, розвиток  спорту і туризму;
•    етичне, естетичне і екологічне виховання;
•    наступність і неперервність освіти;
•    інноваційний характер навчально-виховної діяльності;
•    створення   умов   для   ефективної   професійної   діяльності,
підтримки      працездатності      та      збереження      здоров'я
педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення
їхнього  соціального статусу.

10.     Порядок внесення змін до Статуту Коледжу

          10.1. Зміни  та доповнення  до  Статуту  Коледжу  вносяться
вищим органом громадського самоврядування.
          10.2. Зміни   та  доповнення   до   Статуту   затверджуються   і
погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

11.    Порядок реорганізації   та ліквідації Коледжу

            11.1. Ліквідація та реорганізація    (злиття, приєднання, поділ,
перетворення)   Коледжу      здійснюється   відповідно   до   діючого
законодавства.
            11.2. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією,
яка створюється Органом управління майном або уповноваженим
ним органом. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк
для заяви претензій кредиторам визначає орган управління майном.
11.3.    3   моменту   призначення   ліквідаційної  комісії  до   неї
переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає його органу,
який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні
особи,   які  перебувають   у   договірних   відносинах   з  Коледжем
повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
11.4.      Під час ліквідації та реорганізації   закладу, вивільненим
працівникам    гарантується    додержання   їх   прав    та   інтересів
відповідно до трудового законодавства України.

 

                                                             ПОЛОЖЕННЯ
           про Могилів-Подільський медичний коледж


Загальна частина

1. Могилів-Подільський медичний коледж ( далі Коледж)  є суб'єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою
задоволення освітніх потреб студентів, держави.

2.Коледж   у  своїй  діяльності керується Конституцією України,  законами України, постановами Верховної  Ради  України,  указами  і розпорядженнями  Президента України,   декретами,   постановами   і  розпорядженнями  Кабінету Міністрів  України,  нормативними  актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, Статутом коледжу та цим Положенням.

3.Порядок реорганізації, ліквідації ,     ліцензування,  атестації та акредитації Коледжу здійснюється відповідно до діючого законодавства.

4.Коледж  відповідно до Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту"  забезпечує  громадянам України та громадянам інших країн, особам без громадянства , які перебувають в  Україні на законних підставах, отримання вищої освіти на рівні молодшого спеціаліста.

5.Порядок організації  навчального  процесу, порядок    атестації студентів, контролю за набуттям знань студентами,   тривалість канікул здійснюється відповідно до Законів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», державних та галузевих стандартів вищої освіти, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, інструктивних листів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших нормативних документів з питань освітньої   діяльності.
    
 6.Умови  прийому  студентів  до навчального закладу
розробляє  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Згідно з цими Умовами Коледж  розробляє власні правила прийому, які затверджує директор коледжу та погоджуються в
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.
     
7.Коледж  готує  фахівців  на  основі  повної
загальної  середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації молодшого
спеціаліста;  на  основі  базової  загальної  середньої освіти - з
присвоєнням  кваліфікації  молодшого  спеціаліста  та з одночасним
отриманням повної загальної середньої освіти, надає освітні послуги зі здобуття повної загальної середньої освіти.
    
 8.Рівень    акредитації Коледжу , освітньо-кваліфікаційні  рівні,  за програмами яких здійснюється підготовка   студентів,   змінюється   виключно   за  результатами акредитації.
 
 9.Статут   Коледжу приймається  на загальних зборах  трудового колективу, затверджується у  порядку, передбаченому частиною шостою статті 18 Закону України «Про освіту». У такому  ж  порядку вносяться зміни та доповнення  до Статуту Коледжу.
    
 10. Взаємні   зобов'язання    керівництва    Коледжу і
профспілкового   комітету   працівників навчального закладу у частині забезпечення  прав,  безпечних  умов  праці,  виконання обов'язків регулюються Колективним договором, що розробляється та укладається відповідно до чинного законодавства.
    
11.У Коледжі створюється  комісія  з
трудових  спорів,  яка  розглядає спірні питання, що виникають між працівниками та керівництвом закладу.
     
12.Коледж має право  на  добровільних  засадах за погодженням з органами управління освітою об'єднуватися в комплекси та інші типи   об'єднань   у  встановленому  порядку.  Порядок  створення, реорганізації  та  ліквідації  зазначених  комплексів встановлює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. .
        
13. Головними завданнями Коледжу є:
•    провадження освітньої діяльності,  яка включає  навчальну,
виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;
•    забезпечення  умов  для  оволодіння  системою  знань   про
людину,   природу  і  суспільство;  формування  соціально  зрілої,
творчої  особистості;  виховання  морально,  психічно  і   фізично
здорового  покоління  громадян;  формування громадянської позиції, патріотизму,  власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності   за  свою  долю,  долю  суспільства,  держави   і людства;   забезпечення   високих    етичних    норм,    атмосфери доброзичливості  й  взаємної  поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
•    забезпечення  набуття  студентами  знань  у галузі медицини,
підготовка їх до професійної діяльності;
•    забезпечення  виконання умов державного контракту та інших
угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
•    підготовка молоді до  самостійної роботи;
•    інформування абітурієнтів і  студентів  про  ситуацію,  що
склалася на ринку зайнятості;

14. Коледж має право:
•    визначати зміст освіти з урахуванням державних  стандартів
та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних першого рівня акредитації;
•    визначати  форми та засоби проведення навчально-виховного
процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
•    готувати  фахівців  за державним замовленням, за рахунок коштів місцевих органів виконавчої влади, за договорами з громадянами та юридичними особами;
•    розробляти  та  запроваджувати  власні  програми  наукової
діяльності;
•    створювати  в установленому порядку структурні підрозділи;
•    отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди,
обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади;
•    укладати  угоди  про  спільну діяльність з підприємствами,
установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;
•    розвивати     власну      соціальну      базу,      мережу
спортивно-оздоровчих комплексів;
•    здійснювати   капітальне   будівництво,  реконструкцію  та
капітальний ремонт основних фондів;
•    користуватися      пільгами,     встановленими     чиним законодавством для вищих навчальних закладів;
•    користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з
чинним законодавством;
•    провадити самостійну видавничу діяльність у встановленому
порядку;
•    брати  участь  у діяльності міжнародних організацій;
•    отримувати за результатами акредитації додаткові права та
пільги, передбачені для закладів відповідного рівня.
     

15. Коледж несе відповідальність за:
•    дотримання вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови в Україні" та інших законодавчих актів;
•    дотримання державних стандартів освіти;
•    забезпечення    безпечних    умов   проведення   освітньої діяльності;
•    дотримання  договірних  зобов'язань  з  іншими  суб'єктами
освітньої,  виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;
•    дотримання фінансової дисципліни та збереження  державного
майна;
•    соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Структура вищого навчального закладу

16.Структура Коледжу   визначається відповідно до цього Положення та    
          його Статуту.
     
17.  Основними  структурними  підрозділами Коледжу є:
•    відділення – медсестринсько-стоматологічне та фельдшерсько-акушерське;
•    циклові комісії;
•    медико-біологічний ліцей;
•    бібліотека;
•    відділ бухгалтерського обліку та звітності тощо.

18.  Відділення – структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей. Відділення створюються рішенням директора Коледжу, якщо на ньому навчається не менше 150 студентів.  
Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, досвід навчально-методичної роботи та стаж педагогічної роботи не менше 5 років.
Завідуючий відділенням забезпечує організацію начально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює конроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів.
    
19. Циклова комісія – структурний навчальний, методичний підрозділ, що проводить  навчально-виховну і методичну роботу з однією або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням директора Коледжу, якщо до її складу входить не менше трьох викладачів. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора Коледжу на один навчальний рік.
     
20.Медико-біологічний ліцей – структурний навчальний підрозділ з поглибленим вивченням окремих предметів та отриманням початкової професійної підготовки з видачею документа про повну загальну середню освіту. Керівництво ліцеєм здійснює заступник директора коледжу з гуманітарної освіти та виховання.

21. Бібліотека є навчальним, науковим,  інформаційним та культурно – просвітницьким структурним підрозділом Коледжу. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно – бібліографічне обслуговування читачів, формує бібліотечний фонд шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами та програмами. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості.

22. Відділ бухгалтерського обліку та звітності – структурний підрозділ, який веде бухгалтерський облік фінансово – господарської діяльності Коледжу, складає фінансову, статистичну та іншу звітність; здійснює поточний контроль за дотриманням законодавства.
 
23.Коледж може створювати інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.
     
      
24.Управління  вищим  навчальним  закладом  здійснюється на основі принципів:
•    автономії та самоврядування;
•    розмежування прав, повноважень та відповідальності Органа управління майном або уповноваженого ним органа, органів управління вищою освітою, керівництва коледжу та його структурних підрозділів;
•    поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
•    незалежності від політичних партій, громадських та релігійних
організацій.
24. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює
його керівник - директор.
25.Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж п'ять років.
     
26. Наймання  на  роботу  і  звільнення  з роботи заступників
директора,  керівників    структурних  підрозділів    здійснюється  за наказом директору Коледжу  на  умовах, передбачених чинним законодавством і Статутом Коледжу.
    
27.  Кількість заступників директора Коледжу  визначається органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад.

     
28.Наймання на  роботу  викладацького  складу
провадиться  відповідно  до  чинного  законодавства  за   трудовим
договором,  у тому числі за контрактом, а також може здійснюватися
на  основі  конкурсного  відбору  інших  працівників  на   умовах,
встановлених Статутом Коледжу.
     
29.Вищим   колегіальним   органом   самоврядування  Коледжу є  загальні  збори трудового колективу.Загальні збори трудового коективу скликаються не рідше, ніж один раз на рік. На зборах повинні бути писутні  не менш як 75 відсотків педагогічних працівників.
    
 30. Загальні збори трудового колективу:
•    приймають Статут Коледжу, а також вносять зміни до нього;
•    обирають претендентів на посаду директора Коледжу;
•    вносять      подання      Органу      управління      майном      або
уповноваженому ним органу про дострокове звільнення директора Коледжу;
•    щорічно слухають звіт директора Коледжу та оцінюють його
діяльність;
•    обирають   виборних   представників   до   складу   конкурсної
комісії під час обрання директора Коледжу;
•    розглядають проект колективного договору;
•    обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України;
•    затверджують Правила внутрішнього розпорядку Коледжу;
•    затверджують     Положення     про     органи     студентського
самоврядування;
•    розглядають інші питання діяльності Коледжу.
Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів у присутності двох третин членів трудового колективу.

 31.Безпосереднє керівництво навчальною,  методичною, виховною   та   адміністративно-господарською   діяльністю Коледжу   здійснюють   заступники   директора,   що
відповідають за ці напрями діяльності.
    
 32.Директор Коледжу щорічно звітує за діяльність Коледжу перед Органом управління майном або уповноваженим ним органом та загальними зборами трудового колективу Коледжу.
    
 33.З метою  вдосконалення  якості  викладання,  підвищення
педагогічної  майстерності  викладачів у Коледжі діє педагогічна рада, що  об'єднує педагогічних та інших працівників закладу, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі.
Склад, функції   та   порядок   роботи   педагогічної    ради
визначаються  положенням  про  неї  і  Статутом Коледжу.     До складу  педагогічної  ради  входять  директор,  заступники
директора  за посадами,  головний бухгалтер.  Головою педагогічної
ради є директор,  а у разі його відсутності - заступник  директора з навчальної роботи. Також у Коледжі діє методична рада,     порядок  створення  і функції якої визначається директором.

Органи студентського самоврядування у вищому навчальному закладі

34. Студентське  самоврядування у Коледжі функціонує   з   метою  забезпечення  виконання  студентами  своїх
обов'язків  та  захисту  їх  прав  і  сприяє гармонійному розвитку
особистості  студента,  формуванню  у  нього  навичок  майбутнього
організатора, керівника.

35. Перелік  питань,  що  належать  до  компетенції   органів
студентського  самоврядування,  погоджується  з  директором Коледжу.

36. У своїй діяльності  органи  студентського  самоврядування керуються  чинним  законодавством, наказами  Міністерства освіти та науки, молоді і спорту, Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Статутом Коледжу та цим   

37. Основними завданнями органів студентського самоврядування
          є:
•    забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
•    приймання актів, що регламентують їхню організацію та діяльність;
•    забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
•    сприяння   навчальній,   науковій  та  творчій  діяльності
студентів;
•    сприяння  у  створенні  необхідних  умов  для проживання і
відпочинку студентів;
•    створення  різноманітних студентських гуртків,  товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;
•    проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
•    організація  співробітництва  із  студентами  інших  вищих
навчальних закладах і молодіжними організаціями;
•     сприяння    проведенню   серед   студентів   соціологічних
досліджень;
•    сприяння працевлаштуванню випускників;
•    розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться на їхньому балансі та банківських рахунках;
•    участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

38.Директор Коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського  самоврядування ( надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).    
39. Студентське   самоврядування   здійснюється   на    рівні
академічної  групи,  відділення,  гуртожитку, Коледжу.   

40.Найвищим  органом студентського самоврядування є
конференція студентів Коледжу, яка:
•    затверджує    положення    про   студентське самоврядування;
                      
•    обирає  виконавчий   орган   студентського        самоврядування;
•    визначає його структуру і термін повноважень, заслуховує  його звіт.
Виконавчий орган  студентського  самоврядування  структурного
підрозділу  Коледжу  обирається  на загальних конференції студентів Коледжу.
    
41. Вищим виконавчим органом    студентського    самоврядування в Коледжі є студентська рада.       
       

Права та обов'язки керівника вищого навчального закладу

42. Директор Коледжу:
•    самостійно в межах чинного законодавства  вирішує  питання
діяльності закладу;
•    у межах своїх повноважень видає  накази  і  розпорядження,
обов'язкові для виконання всіма підрозділами закладу;
•    представляє  вищий навчальний заклад в державних та інших
органах, відповідає за результати діяльності закладу перед органом управління, у підпорядкуванні якого він перебуває;
•    є розпорядником майна і коштів закладу;
•    виконує кошторис,  укладає угоди, дає доручення, відкриває
банківські рахунки;
•    приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу
згідно з чинним законодавством;
•    застосовує заходи морального та матеріального  заохочення,
притягає   до  дисциплінарної  відповідальності  згідно  з  чинним
законодавством;
•    забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку
в межах закладу;
•    визначає функціональні обов'язки працівників закладу;
•    формує контингент студентів закладу.  Порядок  формування
контингенту   студентів,  аспірантів,  докторантів  встановлюється положеннями, які затверджує Міносвіти;
•    відраховує  із закладу та поновлює на навчання студентів;

•    контролює  виконання навчальних планів і програм,  планів
науково-дослідних робіт;
•    контролює  дотримання  штатно-фінансової дисципліни всіма
підрозділами закладу;
•    здійснює    контроль   за   якістю   роботи   викладачів,
організацією  навчально-виховної  та   культурно-масової   роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів;
•    організовує   побутове   обслуговування    студентів    і
працівників закладу, здійснює заходи щодо їх оздоровлення;
•    розробляє і разом  з  профспілковим  комітетом  подає  на
затвердження  загальним  зборам  трудового колективу
закладу Правила внутрішнього розпорядку.
Директор  відповідно  до  Статуту  Коледжу може  делегувати  частину  своїх  прав  і  обов'язків  заступникам керівника, завідуючим відділеннями.

43.   Відповідальність   за  виконання  покладених  на Коледж завдань,  результати  фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого вищому  навчальному  закладу  у  користування  та  володіння, несе директор закладу.

    

Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу

44. Перелік     осіб,     які    належать    до    учасників навчально-виховного, визначається Законами України   «Про   освіту», «Про вищу освіту».
     
45. Права   та  обов'язки  учасників  навчально-виховного  визначаються Законами України  «Про  освіту», «Про вищу освіту»  Статутом і Правилами внутрішнього  розпорядку Коледжу.

46.Права   викладацького   складу   та    інших працівників   Коледжу забезпечуються  шляхом виконання  уповноваженим органом та директором Коледжу  положень  колективного  договору, умов трудового договору
(контракту).

47. Крім прав,  передбачених статтею 51 Закону  України  "Про
освіту", статтями закону "Про вищу освіту" студенти Коледжу мають право:
•    обирати і бути обраними  до  вищого  колегіального  органу
самоврядування закладу;
•    обирати навчальні дисципліни  за  спеціальністю  в  межах,
передбачених  освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
•    отримувати   матеріальну   допомогу   згідно   з    чинним
законодавством;
•    брати участь у роботі громадських організацій,  політичних
партій;
•    на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого
вищого  навчального  закладу  у порядку, встановленому положенням,  яке затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

48. Крім обов'язків,  передбачених статтею 52 Закону  України
"Про освіту", законом "Про вищу освіту" студенти  Коледжу зобов'язані:
•    виконувати вимоги  навчального  плану  в  терміни,  визначені
графіком навчального процесу;
•    відвідувати заняття  за  обраним  індивідуальним   навчальним
планом;
•    вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості
з поважних причин  відвідувати  заняття,  складати  (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо.

 49. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього
розпорядку Коледжу  директор  може накласти  дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу.
Порядок накладення дисциплінарного стягнення,  відрахування з Коледжу встановлюється    Статутом  та Правилами внутрішнього розпорядку.

 50.З Коледжу студент може бути відрахований:
•    за власним бажанням;
•    у  зв'язку  з  призовом на строкову військову службу;
•    за  незадовільне  складання  іспитів  і  заліків  протягом
сесії;
•    за  невиконання  вимог  навчального   плану   та   графіка
навчального процесу;
•    за появу на заняттях у  навчальному  корпусі,  бібліотеці,
гуртожитку   в   нетверезому   стані,  у  стані  наркотичного  або
токсикологічного сп'яніння;
•    за вироком суду,  що вступає в законну силу, чи постановою
органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
•    за одноразове грубе порушення  навчальної  дисципліни  або
Правил  внутрішнього  розпорядку  Коледжу (за
погодженням з профспілковою організацією та студрадою).

      
       
Планування і фінансування діяльності Коледжу,                  майнові відносини

 51.   З  метою  забезпечення  діяльності  Коледжу його  власник передає  у  користування  та  оперативне управління  закладу  об'єкти  права  власності  (споруди, будівлі, майнові  комплекси,  обладнання,  а  також  інше необхідне  майно споживчого,   соціально-культурного  та  іншого  призначення).     Коледжу на  правах,  визначених  чинним законодавством, належать:
•    грошові  кошти,  майно,  інші об'єкти власності,  передані
йому фізичними  та  (або)  юридичними  особами  у  формі  дарунку, пожертвування або за заповітом;
•    доходи від власної діяльності та  придбані  на  ці  доходи
об'єкти власності.

52.  Земельні  ділянки  державних  вищих  навчальних закладів
передаються  їм  у  постійне користування відповідно до Земельного
кодексу України.
 
53.Коледж має   право   самостійно використовувати майно, передане йому в оперативне управління.

54.Коледж має право створювати асоціації, комплекси,   союзи   та   інші   об'єднання,   в   тому   числі  з підприємствами, установами і громадськими організаціями відповідно до законодавства України.

55.Коледж забезпечує дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства України.

56.Фінансування Коледжу  здійснюється  за рахунок
обласного     бюджету.   Додатковими джерелами фінансування є  кошти,   одержані   за  навчання, отримані від реалізації майна,      плата за проживання в  гуртожитку.  
    
 57. Бюджетні  кошти  та  інші надходження на утримання Коледжу,   передбачені      Статутом закладу,   використовуються  на відшкодування матеріальних та прирівняних до них  витрат  на  виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю закладу, на виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної  матеріально-технічної  бази,  соціальний розвиток та матеріальне   стимулювання   трудового   колективу  відповідно  до законодавства України.
     
58.Коледж самостійно використовує бюджетні та  позабюджетні  кошти  відповідно  до  загального  кошторису, що затверджується   органом   управління,   у  підпорядкуванні  якого перебуває навчальний заклад.

59.Коледж за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами може здійснювати як додаткові   платні   послуги  навчання  за  межами,  встановленими державними освітньо-професійними програмами, а також надавати інші види  платних  послуг,  перелік  яких установлює Кабінет Міністрів України.
 Платні освітні  послуги  не  можуть  надаватися замість або в межах обсягів основної освітньої діяльності,  що  фінансується  за рахунок бюджетних коштів.

 60.Коледж  є  юридичною  особою,  має самостійний   баланс,  рахунки  в  установах  банків,  печатку  із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

																																																																																
			
ПОЛОЖЕННЯ
 ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У МОГИЛІВ – ПОДІЛЬСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ


1.Загальні положення
1.1.    Дане Положення регулює питання організації освітнього процесу у Могилів - Подільському медичному коледжі.
1.2.  Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Статуту коледжу.
 1.3. Освітній процес у  коледжі – це система  забезпечення  коледжем якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, яка передбачає здійснення таких заходів:
    удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів;
    забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
    забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього   
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною  
освітньою програмою;
     забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
     інші заходи.
Освітній процес – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію    змісту    освіти, базується на принципах науковості, гуманізму,  демократизму, наступності та безперервності.
Освітній процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації в умовах ринкової економіки.
1.4. Зміст освіти у коледжі – це науково обґрунтована система дидактично і методично оформленого навчального матеріалу для різних спеціальностей.
 Зміст освіти визначається освітньо-професійними програмами з кожної спеціальності, кваліфікаційними характеристиками, навчальними програмами з дисциплін,  нормативними документами органів державного управління освітою та коледжу і відображається у підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах.
 Зміст освіти включає нормативний та вибірковий компоненти. Нормативний компонент визначається відповідним державним стандартом, а вибірковий компонент – коледжем.

2.Нормативно-правова база організації освітнього процесу
2.1. Організація освітнього процесу у коледжі базується на:
    Законі України «Про освіту»;
    Законі України «Про вищу освіту»;
    Законі України «Про мову»;
    Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних   
закладів України ( наказ МОН України №93 від 08.04.1993р.);
    Наказі №690 від 07.12.2005р. Міністерства охорони здоров’я України 
«Про затвердження інструкції про організацію та проведення практики 
студентів медичних та фармацевтичних закладів I-II рівнів акредитації»;
    Державних стандартах освіти та інших актах законодавства України з  
питань освіти;
    Статуті коледжу, даному Положенні, інших внутрішньоколеджних  
документах.
2.2. Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу з кожної спеціальності, є навчальний план.    
Навчальний план – це нормативний документ, який розробляється коледжем на весь період реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки з кожної спеціальності і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, навчальні і виробничі практики) та їх обсяг, графік начального процесу, форми і методи поточного і підсумкового контролю, обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. Навчальний план затверджується директором коледжу.
 На підставі навчального плану складається на поточний навчальний рік робочий навчальний план, який є також нормативним документом і конкретизує форми проведення навчальних занять, їх обсяг, форми і засоби проведення поточного і підсумкового контролю за семестрами. Робочий навчальний план затверджується директором коледжу.
Нормативні навчальні дисципліни з кожної спеціальності встановлюються  державним стандартом освіти.
Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються  коледжем.
2.3.Місце і значення  навчальної дисципліни, ії загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни,    яка    є       складовою державного стандарту освіти .
Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до ОПП, на     підставі    навчальної програми і навчального плану коледжем складається робоча навчальна програма, яка є нормативним документом коледжу, розглядається на    засіданні     відповідної циклової комісії та затверджується заступником директора з навчальної роботи.    У робочій навчальній програмі відображається     конкретний        зміст       навчальної дисципліни, послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення,        обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і    форми   поточного і    підсумкового контролю.
До робочої навчальної програми входять такі розділи: тематичний план, розподіл годин за семестрами та видами занять, теоретичні заняття,семінарські заняття, практичні ( лабораторні заняття ), самостійна робота, план проведення контрольних робіт, форма і зміст підсумкового контролю, доповнення та зміни  до робочої програми.
Навчальні програми, робочі навчальні програми разом з начальними планами  є основними документами, якими керується коледж в організації освітнього процесу.

3. Форми організації навчання
3.1.Освітній процес у коледжі здійснюється за такими формами:
    навчальні заняття;
    самостійна робота;
    практична підготовка;
    контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в коледжі є:
    лекція;
     лабораторне,практичне,семінарське, індивідуальне заняття;
     консультація.
3.1.    Лекція – основна форма теоретичного заняття. Обсяг  лекційного     матеріалу визначається навчальним планом, а його тематика – робочою навчальною програмою. Лекція проводиться зі студентами однієї групи.
3.2.    Лектор  зобов’язаний       дотримуватись робочої    навчальної    програми щодо тематики і концептуальних основ змісту лекційних занять. Форми, методи і засоби донесення навчального матеріалу студентам викладач     обирає   самостійно.
3.3.    Лабораторне заняття – форма навчального заняття,    на   якому   студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди в спеціально обладнаних лабораторіях. Перелік тем і зміст лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою
Лабораторне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи. Для проведення лабораторних робіт, пов’язаних з можливою небезпекою для здоров’я і життя студентів, обов’язковим етапом підготовки є інструктаж з правил безпеки і контроль за їх дотриманням.
3.4. Практичне заняття -  форма навчального заняття , при який викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформованих завдань. Перелік тем і зміст практичних занять визначається робочою навчальною програмою.
Практичні заняття з загальноосвітніх, соціально-економічних, фундаментальних  дисциплін проводиться  зі студентами,  кількість яких не  перевищує половини академічної групи.
Практичні заняття з циклу професійної та практичної підготовки проводяться з студентами, кількість яких не перевищує 5-7 осіб.
Для проведення практичного заняття викладачем готуються відповідні методичні матеріали, які визначені робочою навчальною програмою.
3.5. Семінарське заняття  - вид      навчального    заняття, на   якому       викладач організовує обговорення студентами питань з попередньо визначених тем робочою навчальною програмою.
Семінарське заняття проводиться в складі академічної групи. Участь студентів у семінарських заняттях враховується при виставлені підсумкової оцінки з відповідної дисципліни.
3.6. Індивідуальне заняття – форма організації освітнього процесу. Вона передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.
Індивідуальні заняття проводяться у позанавчальний час за окремим графіком, затвердженим заступником директора з навчальної роботи. Індивідуальні заняття проводяться з одним або декількома студентами.
  3.7. Консультація – це один із видів навчальних занять. Консультації протягом семестру та перед контрольними заходами проводяться згідно з графіком, складеним зав. відділень. Консультація може бути індивідуальною або проводитись для академічної групи.
Осяг часу на проведення консультацій визначається відповідно до Норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки №450 від 07.08.2002р.
3.8.  Самостійна робота  студента  є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення навчальної дисципліни. Зміст самостійної роботи з кожної дисципліни визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.
Методичне забезпечення самостійної роботи передбачає можливість студента в повному обсязі засвоїти навчальний матеріал з конкретної дисципліни, а також перевірити свої знання шляхом самоконтролю.
 3.9.  Практична підготовка студента  є   невід’ємною   складовою частиною процесу підготовки фахівців  у коледжі.
Практичне навчання включає такі типи практики:
    навчальну практику під наглядом викладача;
    виробничу практику;
    переддипломну практику.
Практична підготовка студентів здійснюється на оснащених базах, з якими коледж укладає договори про співпрацю.
Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням здійснює завідувач практикою.
Терміни проведення практики визначаються навчальним планом, а її зміст - навчальною програмою практики.
Проходження практики студентом здійснюється відповідно до законодавства.
3.10. Контрольні заходи  включають поточний і підсумковий контроль .
Поточний контроль здійснюється під час проведення комбінованих, практичних,    лабораторних, семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання визначаються цикловими комісіями.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію і проводиться на окремих завершених етапах.
3.10.1.  Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційного заліку або семестрового заліку з конкретної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.
Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр.
Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, яка передбачає оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу з певної навчальної дисципліни виключно на підставі поточних результатів успішності і не передбачає обов’язкову присутність студента.
Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної навчальної дисципліни виключно на підставі поточних результатів успішності і не передбачає обов’язкову присутність студента.
Результати складання екзаменів,  диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно»,  «добре»,    «задовільно»,       «незадовільно») та дванадцятибальною шкалою,    а семестрових заліків - за  двобальною     шкалою ( «зараховано», «незараховано») і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, особову справу студента.
Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.
Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з коледжу.
Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру.
Порядок проведення екзаменів, перездач на вищий бал та ліквідації академзаборгованостей проводиться згідно Положення про порядок допуску до сесії, перездач на вищий бал та оформлення документації, погодженого зі студпрофкомом та затвердженого директором медичного коледжу 28 грудня 2012р.
3.10.2.    Державна атестація студента – це визначення фактичної відповідності
рівня його освітньої підготовки вимогам освітньої характеристики.
Державна атестація студента здійснюється після завершення ним навчання у коледжі.
Для присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста створюється державна екзаменаційна комісія ( далі ДЕК)  згідно з Положенням про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у Могилів – Подільському медичному коледжі.
 Державна екзаменаційна комісія оцінює якісний рівень науково-теоретичної та практичної підготовки випускників, вирішує питання про присвоєння їм кваліфікації молодшого спеціаліста та видачу відповідного державного документа.
Державна комісія створюється щороку у складі голови та членів державної комісії для кожної спеціальності.
Списки голів державних комісій, завірені підписом директора коледжу, подаються у двох примірниках на затвердження до МОЗ України,  Департаменту охорони здоров'я та курортів не пізніше ніж за два місяці до початку роботи державної комісії.
До складу державної комісії входять:
•    директор коледжу або заступник директора з навчальної роботи;
•    завідувач відділення;
•    викладачі дисциплін;
•    голови циклових комісій;
•    фахівці галузі «Медицина», представники галузевих  роботодавців.
 Персональний склад ДЕК затверджується директором коледжу не пізніше як за місяць до початку роботи цієї комісії.
Державні комісії працюють у строки, визначені графіком навчального процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів спеціальностей, затверджуються директором коледжу.
Розклад роботи кожної державної комісії, узгоджений з головою державної комісії, готується завідувачем відділення, подається на затвердження директору коледжу не пізніше ніж за місяць до початку проведення державних екзаменів.
Форма державної атестації студентів визначається державним стандартом освіти і відображається в навчальних планах.
До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.
Завідувач відділення перед початком роботи  подає в ДЕК такі документи: список студентів, допущених до складання державних екзаменів, зведену відомість про виконання студентами навчального плану.
Складання державних екзаменів проводиться на відкритому засіданні Державної комісії. Рішення ДЕК про оцінювання знань, виявлених студентами при складанні державного екзамену, а також про присвоєння студентам- випускникам кваліфікації та видачу їм державних документів про освіту приймається ДЕК на закритому засідання відкритим голосуванням. При однаковій кількості голосів, голос голови ДЕК є вирішальним.
Державні екзамени в коледжі проводяться згідно з Положенням про організацію і проведення комплексного кваліфікаційного державного екзамену зі спеціальностей: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Стоматологія», затвердженого директором коледжу.
Тривалість проведення державних екзаменів не повинна перевищувати  6 годин на день (згідно Норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки №450 від 07.08.2002р.).
Результати складання державного екзамену визначаються оцінками: «відмінно»,  «добре»,    «задовільно»,       «незадовільно»  і оголошуються в день їх проведення після оформлення протоколу засідання ДЕК.
Оцінки виставляє кожен член державної комісії, а голова ДЕК підсумовує їх результати по кожному студенту. За теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка.
Студенту, який успішно склав державний екзамен, рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація  молодшого спеціаліста і видається державний документ про освіту.
Державний документ  «з відзнакою» видається студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як 75% з усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін  - оцінки «добре», склав державний екзамен  на «відмінно» .
Студент, який не склав державного екзамену, відраховується з коледжу, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання.
Студент, який не склав державний екзамен, допускається до повторного складання державного екзамену протягом 3-х років після закінчення коледжу.
Всі засідання ДЕК протоколюються у спеціальній Книзі протоколів. У протоколи вносяться оцінки, одержані на державних екзаменах,  характеристика відповіді, додаткові питання, рішення ДЕК про присвоєння кваліфікації та видачу дипломів. Протоколи підписують голова та члени ДЕК, які брали участь у засіданні.
Книга протоколів ДЕК зберігається у коледжі.
Після закінчення роботи ДЕК голова комісії складає звіт і подає його директору коледжу. У звіті голови ДЕК відбивається аналіз рівня підготовки випускників, характеристика знань студентів, виявлених на державних іспитах, недоліки в підготовці з окремих дисциплін, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.
Звіт голови ДЕК обговорюється на засіданні педагогічної ради коледжу.

 4. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведеного на реалізацію освітньо-професійної програми підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст».
Обліковими одиницями навчального часу студента є: академічна година, навчальний день, навчальний тиждень, навчальний семестр, навчальний рік, навчальний курс.
Тривалість академічної години  складає 45 хвилин, 2 академічні години утворюють пару академічних годин. При проведенні пари без перерви її тривалість може змінюватись,  але має становити не менше, як 80 хвилин.
Навчальний день – складова частина навчального часу студента визначається річним графіком навчального процесу. Графік складається на навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів, затверджується директором коледжу.
Навчальний семестр - складова частина навчального часу студента , що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.
Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом навчального року, він включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул.
Сумарна тривалість канікул становить не менше 8 тижнів.
Навчальний рік, як правило, розпочинається 1 вересня.
Розклад навчальних занять – це документ коледжу, який забезпечує виконання навчального плану в повному обсязі щодо проведення навчальних занять. Розклад занять розробляється  до початку семестру, погоджується з головою профспілки коледжу, головою студпрофкому коледжу та затверджується директором коледжу.
Відволікати студентів від навчальних занять та контрольних заходів, встановлених розкладом, забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним освітньої, методичної, організаційної та інших трудових обов'язків.
Графік робочого часу викладача визначається розкладом навчальних занять і графіком методичних, виховних, контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним планом викладача. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленому йому графіка робочого часу.
Час виконання навчальних, методичних, організаційних та інших обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.
Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлюються коледжем в індивідуальному плані працівника.

6. Форми навчання.
Навчання у коледжі здійснюється за денною формою (стаціонарно). Організація навчального процесу на денній формі навчання здійснюється коледжем згідно з державними стандартами освіти і даним Положенням.

7. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу.
      Науково-методичне забезпечення включає:
    державні стандарти освіти;
    навчальні  плани;
    навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
    програми навчальної практики під наглядом викладача, виробничої та переддипломної практик;
    підручники і навчальні посібники;
    інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
    індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з  навчальних дисциплін;
    контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
    директорські контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу та  комплексні контрольні роботи щодо  оцінювання залишкових знань студентів.Заступник директора з навчальної роботи                        Л.М.Філімонова


 

 

Концепція культурно-виховної роботи

 

 

Могилів-Подільського медичного коледжу

      Концепція культурно-виховної роботи в Могилів-Подільському медичному коледжі розроблена у відповідності з законами України “Про освіту”, “Про мову в Україні”, програмою “Освіта – 21ст.”, “Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти” (1996р.), наказу Міністерства освіти і науки України № 217 від 19.06.97р. “Про впровадження методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи  у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації”.
        Національне виховання в коледжі спрямоване на формування у молоді орієнтирів на загальнолюдські цінності, виховання любові до своєї держави, її народу, готовності брати активну участь у процесах державотворення.   
    Мета національного виховання:

            Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу; формування у молоді рис громадянина України.
 

                      Принципи національного виховання

1.    Єдність національного і загальнолюдського полягає у формуванні національної свідомості, любові до рідної землі, народу; у оволодінні українською мовою, культурою, традиціями, звичаями рідного народу та надбаннями світової культури.
2.    Природовідповідність – врахування цілісності природи людини, її психологічних, національних і релігійних особливостей.
3.    Культуровідповідність – органічний зв”язок з історією народу, його мовою, культурою, етикою та мораллю, релігійними традиціями обрядами.
4.    Демократизація та гуманізація – сприяння розвитку різноманітних форм співпраці і встановлення довіри між вихователями і вихованцями, формування поваги до особистості.
5.    Гармонізація родинного і суспільного виховання – об”єднання і координація виховних зусиль усіх суспільних інституцій, організації педагогічного всеобучу батьків.
   
    Безперервність і наступність виховної роботи  полягає в здійсненні виховання свідомої національної інтелігенції шляхом поєднання навчання і виховання, у сприянні оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти, примноження культурного потенціалу, створення необхідних умов для розвитку особистості, її мислення, загальної культури, пропагування здорового способу життя.          Основні напрямки культурно-виховної роботи

Реалізація основних завдань і принципів культурно-виховної роботи у національній системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних напрямів виховання:
Патріотичне виховання – формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім”я процвітання української держави.
Правове виховання – формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів; знання і дотримання у поведінці Законів України.
Морально-етичне виховання – прищеплення і розвиток моральних принципів і переконань та потреби поводити себе відповідно до морально-етичних норм, що діють в суспільстві.
Художньо-естетична освіченість і вихованість особистості – виховання у молоді естетичних поглядів  і смаків, які грунтуються на народній естетиці та   на кращих надбаннях цивілізації.
Професійно-трудове виховання – формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями професійної майстерності.
Екологічне виховання – формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи,відчуття відповідальності за неї як за національне багатство
Формування здорового способу життя – утвердження здорового способу життя як невід”ємного елемента загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров”я.
Гендерне виховання – формування світогляду молоді на засадах рівних прав між чоловіками та жінками.
Родинно-сімейне виховання – формування у молоді поваги до родинних традицій, ставлення до сім”ї як до соціальної та особистої моральної цінності.
Усі напрямки культурно-виховної роботи тісно взаємопов”язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим, усі вони стверджують цілісну систему національного виховання.            Форми і методи культурно-виховної
                              роботи в коледжі


Найбільш доцільними є такі форми і методи роботи: бесіди, екскурсії, КВК, вікторини, орггодини, круглі столи, ділові зустрічі, зустрічі поколінь, дискусії, турніри, трудові десанти, конкурси професійної майстерності, тематичні конференції, диспути, літературні вітальні, вечори, свята, обряди, участь у державних акціях, спортивні змагання, участь у студентських олімпіадах, робота клубів за інтересами, огляди художньої самодіяльності, агітбригади, відвідування театрів, кінотеатрів, музеїв, художніх виставок та ін.
ПОЛОЖЕННЯ
про студентський гуртожиток 
Могилів-Подільського медичного коледжу

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує функціонування студентського гуртожитку Могилів-Подільського медичного коледжу, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку.
1.2. Студентський гуртожиток Могилів-Подільського медичного коледжу призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів та ліцеїстів (далі - студенти), а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
1.3. Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватися дирекцією коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.
1.4. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинно мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.5. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.
1.6. Поселення студентів до студентського гуртожитку здійснюється рішенням директора коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.
1.7. Студентський гуртожиток підпорядковується дирекції коледжу і може здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі коледжу.
1.8. Кімнати гуртожитку поділяються на чоловічі та жіночі, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається дирекцією коледжу і погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.9.  Працівники коледжу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток лише за рішенням директора коледжу і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.10. Проживання в студентському гуртожитку сторонніх осіб, забороняється.
1.11. Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.
1.12. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитку.
1.13. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
1.14. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором коледжу.


2. Надання житлового місця в гуртожитках

2.1. Розміщення студентів у гуртожитку та виселення з нього, умови проживання, права і обов’язки визначаються даним Положенням.
2.2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між відділеннями здійснюється рішенням дирекції коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.3. Списки студентів на проживання в гуртожитках готуються завідувачами відділень і затверджуються директором за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.4 . На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор коледжу чи за його дорученням  голова студпрофкому укладає угоду із студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.
2.5. Облік ордерів (направлень) та студентів, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.
2.6. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт (свідоцтво про народження) і здати коменданту гуртожитку ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.
2.7. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.
Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.
2.8. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку.
2.9. У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.
2.10. Місця в студентському гуртожитку для розміщення студентських сімей визначаються директором коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.11. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.
2.12.У гуртожитках, де проживають студентські сім’ї з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків, іграшок тощо, приміщення для тимчасового перебування дітей та їхніх ігор.

3. Користування гуртожитком. Умови проживання.
   
3.1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку до 2300 години вільно, а з 2300 до 0600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.
3.2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00 до 21.00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.
Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.
3.3. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з дирекцією коледжу. Усі заходи повинні закінчуватись до 2100.
3.4. У кожній кімнаті з числа студентів, які проживають у ній, обирається староста.
3.5. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).
3.6. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
–    користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
–    вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
–    обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
–    через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи  працівників гуртожитку тощо;
–    звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку  і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам  даного Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитку, до дирекції коледжу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
3.7. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:
–    знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
–    своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
–    підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
–    дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
–    забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
–    своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
–    про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
–    відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
–    дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
–    реєструвати додаткові електроприлади в коменданта гуртожитку;
–    попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
–    після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.
3.8. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
–    переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;
–    переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
–    проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
–    користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
–    проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
–    залишати сторонніх осіб після 2100 без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
–    палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;
–    порушувати тишу з 2300 до 0700;
–    створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
–    тримати в гуртожитку тварин.
3.9.  За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.
За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
                -зауваження;
                -догана;
                -відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний     
                  рік;
                -розірвання угоди на проживання.
3.10. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться дирекцією коледжу за  погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
3.11. Порядок проживання студентів у гуртожитку в канікулярний  період визначається з урахуванням їх побажань директором коледжу.


4. Виселення із студентського гуртожитку

4.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, – у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до коледжу за конкурсом, – протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.
4.2. При відрахуванні з коледжу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.
У разі, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням дирекції коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів  цей термін може бути продовжений.
4.3. Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.
   
5. Плата за житло та послуги

5.1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються студентам, які проживають у гуртожитку.
5.2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку установлюється дирекцією коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
5.3. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитку погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.
5.4. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.
5.5.Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

6. Обов’язки дирекції коледжу
та адміністрації гуртожитку

6.1. Дирекція коледжу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в ньому установленого порядку і правил проживання, організацію побуту студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.
6.2. Дирекція коледжу та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись даного Положення про студентський гуртожиток коледжу, угоди, укладеної зі студентом, та норм чинного законодавства.
6.3.  Дирекція коледжу та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
6.4. Дирекція коледжу та адміністрація гуртожитку зобов'язані:
–    забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
–    утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
–    укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
–    проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
–    забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами  для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
–    здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей студентів, які проживають у гуртожитку;
–    своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
–    здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
–    надавати студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
–    укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
–    сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку студентів, які проживають у  гуртожитку;
–    інформувати студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
–    забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
–    забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку.
6.5. Дирекція коледжу  спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.
6.6.  7Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.
6.7. Дирекція коледжу  спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку коледжу.
6.8. Поточний ремонт гуртожитку полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
6.9. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, студентам на час ремонту дирекцією коледжу надається інша житлова площа в тому самому  гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.Дане Положення про студентський гуртожиток Могилів-Подільського медичного коледжу розроблено на основі примірного Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затверженого наказом Міністерства освіти і науки України №1004 від13 листопада 2007р.
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАІНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

                                                   Затверджено

                                                        наказом № 179

                                                                              по Могилів – Подільському

                                                                                    медичному коледжу

                                                           від 01.09.2015р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про педагогічну раду

Могилів-Подільського медичного коледжу


  ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

  

1.Загальні  положення

Педагогічна рада є  дорадчим органом, який створюється для забезпечення  колегіальності обговорення навчально-виховної, методичної роботи та інших питань діяльності коледжу. Педагогічна рада в своїй роботі керується законом України "Про вищу освіту", Статутом Могилів-Подільського медичного коледжу.

Основними завданнями педагогічної ради є об’єднання зусиль усього колективу коледжу:

Ø на забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців з вищою освітою на рівні молодшого спеціаліста ;

Ø на постійне вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасної медичної науки і перспектив її розвитку;

Ø на забезпечення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів.

 

2. Порядок створення та склад педагогічної ради.

2.1.  Педагогічна створюється наказом директора коледжу терміном на один рік.

2.3.  Педагогічна рада коледжу організовується в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера.

2.4. За рішенням педагогічної ради до її складу можуть входити також представники  громадськості.  При цьому не менш як 75 відсотків складу педагогічної ради повинні становити педагогічні працівники коледжу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

2.5. Діловодство педагогічної ради веде  секретар, який обирається з членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських засадах.

2.6. Головою педагогічної ради є директор коледжу, а у випадку його відсутності – заступник директора з навчальної роботи.

 

3. Зміст та організація роботи.

3.1.         Педагогічна рада розглядає й обговорює:

Ø заходи щодо виконання коледжем нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій і вказівок вищих керівних органів про підготовку спеціалістів із вищою фаховою освітою на рівні молодшого спеціаліста;

Ø стан і підсумки навчально-виховної і методичної роботи, питання удосконалення методів навчання , посилення зв’язку теоретичного і практичного навчання;

Ø стан і підсумки роботи відділень,  а також звіти класних керівників та інших працівників навчального закладу;

Ø питання виховання студентів, стан виховної, культурно-масової і спортивної роботи;

Ø плани навчально-виховної роботи коледжу;

Ø план розвитку коледжу і зміцнення його навчально-матеріальної бази;

Ø досвід роботи циклових комісій та кращих викладачів. Доповіді викладачів та інших працівників з  найбільш актуальних питань навчання і виховання студентів;

Ø питання підвищення кваліфікації викладачів;

Ø стан дослідної роботи, технічної і художньої творчості студентів;

Ø питання охорони праці;

Ø питання нового прийому студентів і випуску фахівців, а також питання зв’язку з випускниками коледжу, вивчення їхньої виробничої діяльності та на основі її аналізу удосконалення роботи з навчання і виховання студентів;

Ø заходи щодо підготовки, проведення, а також підсумки поточного контролю, семестрових, державних іспитів , причини відрахування студентів за семестр або навчальний рік;

Ø питання стану дисципліни студентів;

Ø пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів і занесення на Дошку пошани;

Ø питання відрахування студентів за неуспішність, за порушення навчальної дисципліни, правил  внутрішнього розпорядку гуртожитку, а також в окремих випадках питання поновлення студентів у коледжі.

3.2.    На розгляд педагогічної ради в необхідних випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів, щодо виконання ними педагогічної і виховної роботи. Питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів, щодо виконання ними педагогічної роботи в коледжі виноситься на педагогічну раду директором на підставі матеріалів атестаційної комісії.

 

4.        Регламент роботи педагогічної ради.

4.1.         Робота педагогічної ради проводиться за планом, що складається на кожний навчальний рік. План роботи після розгляду його на засіданні педагогічної ради затверджується  директором коледжу.

4.2.         Педагогічна рада збирається в терміни, встановлені директором коледжу, але не рідше одного разу в два місяці.

4.3.         Засідання педагогічної ради ретельно готуються. Члени ради заздалегідь ознайомлюються з порядком денним засідання, матеріалами  до цього засідання і з проектами рішень.

4.4.         З питань, що обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, виносяться рішення з визначенням термінів виконання  й осіб, відповідальних за виконання. Щодо найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази.

4.5.         Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень заслуховуються на черговому засіданні ради.

4.6.         Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів, набирають сили після затвердження їх директором і є обов’язковими для всіх працівників і студентів коледжу.

4.7.          У випадку розбіжностей між директором коледжу і педагогічною радою, директор коледжу проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, які виникли, органові, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад; йому ж можуть повідомляти свою думку і члени педагогічної  ради.

4.8.         Кожний член педагогічної ради зобов’язаний відвідувати всі засідання ради, брати активну участь у його роботі; своєчасно і точно виконувати покладені на нього доручення.

4.9.         Засідання педагогічної ради оформляються протоколом. Він підписується головою і секретарем педагогічної ради.

4.10.    У кожному протоколі  зазначається його номер, дата засідання ради, кількість присутніх, порядок денний, короткий, але зрозумілий і вичерпний запис виступів, пропозицій, зауважень та прийнятих рішень з питань, що обговорювались

4.11.    Протоколи засідань педагогічної ради є документами постійного зберігання, зберігаються у справах навчального закладу  і здаються згідно з актом під час прийому і здачі справ навчального закладу.ПОЛОЖЕННЯ

 

про перевід студентів з контрактної форми навчання

на державну форму навчання

 

1. Дане Положення регулює питання переведення студентів, які навчаються на контрактній формі навчання  на державну форму навчання.

 

 2. Положення розроблено на підставі Положення про порядок       переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України №245 від  15.07.96р. та Закону України «Про вищу освіту».

 

3. Переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах навчального    закладу здійснює директор коледжу за погодженням зі студрадою та студпрофкомом .

 

  4. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» для осіб,  які  навчаються у ВНЗ, встановлюються різні види матеріального заохочення   за успіхи у навчанні та активну участь у науково – пошуковій  роботі. Одним із видів матеріального заохочення може бути переведення студентів з контрактної форми навчання на державну.

 

  5. Студент може бути переведений на державну форму навчання при умові  успішного навчання, наявності вакантного місця державного замовлення, на конкурсній основі і за умови згоди замовників, що фінансують підготовку.

 

  6. Переведення  студентів   першого  року  навчання     забороняється.

 

  7. Переведення проводиться на конкурсній основі і здійснюється , як правило, під час літніх або зимових канікул.

 

8. Студент, який бажає перевестись з контрактної форми навчання на    державну, подає на ім’я директора коледжу заяву про переведення.

 

9. При позитивному розгляді заяви студент допускається до конкурсу.

 

       10. До конкурсного відбору допускаються студенти,   які       наполегливо            

        навчаються, глибоко оволодівають знаннями, беруть активну участь  

 у громадському житті, дотримаються  Правил внутрішнього  розпорядку   

 Могилів – Подільського медичного коледжу, моральних   та етичних норм.

 

     11. При умові проходження конкурсного відбору та наявності згоди замовників, директор коледжу видає наказ, згідно з яким студент переводиться з контрактної форми навчання на державну.


Постанови

 

 засідань педагогічної ради коледжу у 2015-2016 н.р.

 

Протокол № 1

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від    31 серпня 2015 р.

 

Порядок денний.

 

1.     Вибори секретаря педагогічної ради.

2.     Про результати роботи приймальної комісії у 2015 р.

3.     Про результати роботи педагогічного колективу у 2014-2015 н.р.

4.     Різне.

 

1.СЛУХАЛИ:

Пропозиції членів педради, які на посаду секретаря педагогічної ради коледжу на 2015-2016 н.р. запропонували кандидатуру Керницької Г.С.. Ця пропозиція була одностайно підтримана всіма членами педагогічної  ради.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Секретарем педагогічної ради коледжу у 2015-2016 навчальному році обрати  Керницьку Г.С.

 

 2.СЛУХАЛИ:

Голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу, директора коледжу Кордона В.М. з інформацією про результати роботи приймальної комісії у 2015 році.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Інформацію  Голови приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу по набору студентів у 2015 р. прийняти до відома.

 

3.СЛУХАЛИ:

Директора коледжу – Кордона В.М. з доповіддю про результати роботи педагогічного колективу у 2014-2015 н.р.

УХВАЛИЛИ:

1.     Стан навчально-виховної роботи у коледжі за 2014-2015 н.р. вважати задовільним.

2.     Продовжити роботу по практичному впровадженню у навчально-виховний процес передових технологій, форм і методів навчання.                                                

                                        ( методист, викладачі коледжу, протягом року).

3.     Забезпечити активну роботу предметних гуртків, спортивних секцій коледжу з метою стимуляції пізнавальної активності студентів та організації роботи і дозвілля студентів  у позааудиторний час .

               ( зав. практикою, керівники гуртків, спортивних секцій,     

                                                                                                протягом року).

4.     Викладачам коледжу приділити належну увагу проведенню консультацій та індивідуальних занять зі студентами з метою покращення якості знань з дисциплін.

                                                           ( викладачі коледжу, протягом року).

5.     Продовжити здійснення моніторингу показників роботи педагогічного колективу коледжу з метою подальшого вдосконалення роботи.

 (адміністрація, постійно).

6.     Спрямувати роботу колективу коледжу на вирішення методичної проблеми   у 2015-2016 н.р.

( методист, голови циклових комісій, вересень 2015р.).

4. РІЗНЕ:

 4.1.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М. з інформацією про затвердження планів роботи  колективу на 2015-2016 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ:затвердити плани роботи всіх структурних підрозділів коледжу на 2015-2016 н.р.

4.2.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М. з інформацією про план заходів Могилів-Подільського  медичного коледжу щодо підготовки та організації проведення 2015-2016 н.р. та про необхідность його дотримання.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити план заходів Могилів-Подільського медичного коледжу щодо підготовки та організації проведення 2015-2016 н. р.

4.3.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М., яка представила на розгляд педагогічної ради «Положення про тарифікаційну комісію».

ПОСТАНОВИЛИ:затвердити  «Положення про тарифікаційну комісію».

4.4.

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Філімонову Л.М., яка представила на розгляд педагогічної ради «Положення про організацію освітнього процесу у Могилів-Подільському медичному коледжі».

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити  «Положення про організацію освітнього процесу у Могилів-Подільському медичному коледжі».

 

Протокол № 2

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від   27 листопада  2015 р.

Порядок денний.

1.Про врахування психологічних особливостей адаптаційного періоду студентів нового набору – шлях до позитивної успішності та соціалізації.

2.Творчий підхід викладачів циклу загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін до організації самостійної роботи студентів в аудиторний та позааудиторний час.

3.Про хід підготовки викладачів коледжу до чергової атестації.

4. Різне.

 

1.СЛУХАЛИ: психолога коледжу Бабичеву Л.А. з доповіддю про врахування психологічних особливостей адаптаційного періоду студентів нового набору – шлях до позитивної успішності та соціалізації.

ПОСТАНОВИЛИ:

Враховуючи все вищевикладене, педагогічна рада Могилів-Подільського медичного коледжу постановила:

1. Процес адаптації студентів груп нового набору вважати задовільним.

2. З метою підвищення якісного показника успішності студентів груп нового набору викладачам загальноосвітніх дисциплін здійснювати системний індивідуальний та диференційований підхід.

(викладачі, постійно)

3.З метою заохочення студентів та здійснення моніторингу їх успішності посилити контроль за виставленням атестаційних оцінок з дисциплін загальноосвітнього циклу.

(голова циклової комісії, завідувачі відділеннями, постійно)

4.Активізувати  виховну роботу зі студентами-мешканцями гуртожитку з метою організації активного дозвілля.

(вихователь гуртожитку, постійно)

5.Посилити контроль за безпекою життєдіяльності студентів під час занять та позааудиторних заходів.

(викладачі, постійно)

6.Психологу коледжу протягом навчального року продовжувати дослідження студентів груп нового набору з метою попередження  проблемних ситуацій.

(психолог, до 1.04.16 )

7.Викладачам дотримуватися графіка відвідування гуртожитку.

(викладачі, постійно)

2.СЛУХАЛИ: Апостол Н.В. - зав. цикловою комісією                                       загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін з доповіддю про творчий підхід викладачів циклу загальноосвітніх та соціально-економічних дисциплін до організації самостійної роботи студентів в аудиторний та поза аудиторний час.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.     Активізувати процес формування досвіду  самостійної роботи студентів.   

                                              (викладачі циклу, ІІ сем.)

2.     Сприяти творчому опрацюванню інформації студентами, спрямовувати до аналізу і синтезу.

(викладачі циклу, постійно)

3.     З метою удосконалення СРС  рекомендувати викладачам підібрати оптимальні методи самостійного опрацювання матеріалу, як на занятті так і в позааудиторний час.

(викладачі циклу ІІ сем)

4.     Продовжити роботу предметних гуртків з дисциплін циклової комісії по залученню найбільш творчих та здібних  студентів до самостійного пошуку.

(завідуючі гуртками, протягом року)

5.     Провести засідання циклової комісії, на якому заслухати  викладачів з досвіду організації СРС на занятті.

 (голова циклової комісії, січень 2016р.)

 

3.СЛУХАЛИ: методиста коледжу  Костецьку  В.В. з інформацією про хід підготовки викладачів коледжу до чергової атестації.

УХВАЛИЛИ: інформацію методиста коледжу Костецької В.В. про хід підготовки викладачів коледжу до чергової атестації прийняти до відома.

4. РІЗНЕ:

 4.1. СЛУХАЛИ: заступника директора коледжу з навчальної роботи Філімонову Л.М. про ведення навчальної документації та своєчасність записів у навчальних журналах.

ПОСТАНОВИЛИ:інформацію заступника директора з навчальної роботи Філімонової  Л.М. про ведення навчальної документації та своєчасність записів у навчальних журналах прийняти до відома.

 

Протокол № 3

 

Позачергового засідання педагогічної ради коледжу

від  14 грудня  2015 р.

 

Порядок денний.

 

1.СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу Кордона В.М., який довів до відома присутніх Правила прийому до Могилів-Подільського медичного коледжу у 2016 р.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.     Затвердити Правила прийому  до Могилів-Подільського  медичного коледжу у 20165 р.

 

2.СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу Кордона В.М., який довів до відома присутніх Положення про приймальну комісію до Могилів-Подільського медичного коледжу.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Затвердити Положення про приймальну комісію до Могилів-Подільського медичного коледжу.

 

3.СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії Могилів-Подільського медичного коледжу Кордона В.М., який довів до відома присутніх конкурсні пропозиції, щодо обсягів прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2016 рік.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Схвалити розглянуті конкурсні пропозиції, щодо обсягів прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2016 р..

 

 

Протокол № 4

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від  28 січня  2016 р.

 

Порядок денний.

 

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад

2. Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2015-2016 н.р. на   

    відділеннях .

3. Про результати державного екзамену та захисту державної практики на     

      фельдшерсько-акушерському відділенні.

4.  Різне.

 

1.СЛУХАЛИ:

Секретаря педагогічної ради Керницьку Г.С. з інформацією про хід виконання попередніх рішень педагогічних рад. Вона повідомила, що продовжують виконуватися рішення, що мають термін виконання постійно або протягом року. Що стосується рішень, які мали конкретні терміни виконання, то вони всі виконані.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 

1.Інформацію секретаря педагогічної ради Керницької Г.С. про хід виконання  рішень попередніх педагогічних рад взяти до відома.

 

2.СЛУХАЛИ:

завідувача медсестринсько-стоматологічним відділенням – Кравець О.А. та завідувача фельдшерсько-акушерським відділенням – Калініної Н.В. з доповіддю підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2015-2016 н.р. на   відділеннях .

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу педагогічного  колективу за результатами  І семестру  2015-2016 навчального року  вважати  задовільною.

2. Посилити  контроль  з боку  адміністрації за об’єктивністю   семестрового  контролю  якості знань студентів.

                                              (навчальна частина, травень – червень)

3. Розвивати у студентів  позитивну мотивацію  до навчання та до участі у  суспільному житті груп та коледжу.

                                              (викладачі, класні керівники, постійно)

4. Обговорити  та проаналізувати  підсумки І-семестру за результатами сесії та  конкурсу «Краща група коледжу» на виховних годинах у всіх навчальних групах.

                                                 (класні керівники, лютий) 

5. На засіданні циклової комісії класних керівників  заслухати  класних керівників груп 1фБ (Ткаченко О.В.) та 2м/с Б (Рибак В.С), які зайняли останні місця за підсумками І семестру  2015-2016 н.р.

                                                  (Грабовська Л.М., лютий)

 

3.СЛУХАЛИ:

завідувача практики коледжу – Юхимчук В.В. з інформацією про результати захисту державної практики на фельдшерсько-акушерському відділенні в групі 4ак та секретаря ДЕК  – Ткаченко О.В. зі звітом про результати державного екзамену на фельдерсько-акушерському відділенні  в групі 4ак.

 

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію завідувача практики коледжу – Юхимчук В.В. про результати захисту державної практики на фельдшерсько-акушерському відділенні в групі 4ак та секретаря ДЕК  – Ткаченко О.В. про результати державного екзамену на фельдерсько-акушерському відділенні  в групі 4ак взяти до відома.

2.Розглянути виявлені недоліки на засіданнях циклових комісій терапевтичних та клініко-хірургічних дисциплін та розробити комплекс заходів по їх усуненню.

 

4. РІЗНЕ:

 4.1.

СЛУХАЛИ: заступника директора коледжу з навчальної роботи Філімонову Л.М. з інформацією про результати написання директорських контрольних робіт  у І семестрі 2015-2016 н.р.

ПОСТАНОВИЛИ:інформацію заступника директора з навчальної роботи Філімонової  Л.М. про результати написання директорських контрольних робіт  у І семестрі 2015-2016 н.р. прийняти до відома.

 

Протокол № 5

 

Засідання педагогічної ради коледжу

від  31 березня  2016 р.

Порядок денний.

 

1.     Про рівень викладання і якість знань студентів коледжу з основ 

      медсестринства, загального догляду за хворими та маніпуляційної    

      техніки.

2.     Про роботу класного керівника над формуванням особистості майбутнього  медика в режимі навчального процесу та в позааудиторний час.

 3.  Різне.

 

1.СЛУХАЛИ:

1.     Голову циклової комісії терапевтичних дисциплін – Руснак Н.М. з доповіддю про рівень викладання і якість знань студентів коледжу з основ  медсестринства, загального догляду за хворими та маніпуляційної   

      техніки.

УХВАЛИЛИ:

1. Рівень викладання дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка » вважати  такою, що потребує покращення.

2. Продовжувати застосування індивідуального та диференційованого підходів на заняттях з дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка », як засіб формування професійних якостей студентів.

                                              (Викладачі дисциплін, постійно)

3. Проводити тематичні заліки з розділів «Санітарно-протиепідемічний режим лікарні», «Маніпуляційна техніка», «Лабораторна діагностика» з виставленням тематичної оцінки у журнал.

                                              (Зав. практики,викладачі дисциплін,постійно)

4. Продовжувати проведення тренінгових  майстер-класів з основ медсестринства та догляду за хворими з метою активізації пізнавальної діяльності студентів.

       (Голова циклової комісії терапевтичних  дисциплін, викладачі, постійно) 

5. Закінчити створення бази відеоалгоритмів на основі протоколів сестри медичної (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтами та виконання медичних процедур та маніпуляцій (наказ МОЗ України № 460 від 01.06.2013р.) для використання їх на практичних заняттях

                  (Хмільовська  О.А., Жеребнюк М.М., Ткаченко О.В., постійно)

6.Зробити чергування студентів в позаурочний час в відділеннях лікарні невід’ємною складовою практичної підготовки з дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка ».

                 (Зав. Практики Юхимчук В.В, викладачі дисциплін, постійно )

7.Проводити позааудиторні практичні тренінги для студентів, які не засвоїли навики та вміння на практичних заняттях з залученням лаборантів кабінетів до клінічної практики.

               ( Викладачі дисциплін, лаборанти, постійно)

8.Активізувати роботу зі створення електронних варіантів лекцій та презентацій з дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка » для поповнення електронного банку лекцій в бібліотеці коледжу.

               (Методист коледжу, голова циклової комісії терапевтичних  

                                                   дисциплін, викладачі, І семестр 2016-2017 н.р.)

9.Розробити залікові книжки для контролю практичних навичок під час вивчення дисциплін  «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка ».

                     ( Зав. практики Юхимчук В.В., викладачі, до 01.09.2016р. )

10. Активізувати роботу гуртка сестринської справи, залучати обдаровану молодь до пошукової роботи, пропаганди здорового способу життя та популяризації професії медичного працівника.

                                                  (Керівник гуртка Хмільовська О.А., постійно)

11.Повторно розглянути питання «Стан викладання сестринської справи» у І семестрі 2016-2017 н.р.

                (Заступник директора з навчальної роботи, І семестр 2016-2017 н.р.)

2.СЛУХАЛИ:

Голову циклової комісії класних керівників – Грабовську Л.М. з доповіддю про роботу класного керівника над формуванням особистості майбутнього  медика в режимі навчального процесу та в позааудиторний час.

УХВАЛИЛИ:

1. Активізувати роботу класних керівників з метою покращення процесу формування особистості майбутнього медичного працівника.

    (заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання, постійно)

2. Посилити роботу зі студентами в плані правового виховання з метою попередження скоєння правопорушень.

(психолог, класні керівники, постійно)

3.Підтримувати та стимулювати активність роботи органів студентського самоврядування на рівні академічної групи та коледжу.

                                              ( класні керівники, голова студради, постійно)

4. Урізноманітнювати форми і методи роботи зі студентами з метою досягнення високих результатів у вихованні студентської молоді.

                                                 (класні керівники, постійно) 

5. На засіданні циклової комісії класних керівників  обговорити особливості роботи класних керівників в залежності від курсу навчання та обраних спеціальностей.

                                                  (Грабовська Л.М., квітень)

3. РІЗНЕ:

 3.1.

СЛУХАЛИ: заступника директора коледжу з виховної роботи Наконечну Т.М. з інформацією про дотримання правил безпеки при поводженні з незнайомими та підозрілими предметами, спілкуванні з незнайомими людьми.

ПОСТАНОВИЛИ:інформацію заступника директора коледжу з виховної роботи Наконечну Т.М. про дотримання правил безпеки при поводженні з незнайомими та підозрілими предметами, спілкуванні з незнайомими людьми прийняти до відома.

 

 

 


plan.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info pro zak.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info pro zak1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koshtorus 16.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koshtorus 161.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koshtorus 162.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj sf.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj sf1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj zf.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj zf1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj zf2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shtannuj zf3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvedennja.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvedennja1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvedennja2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovidka.jpg
Останнє оновлення ( 17.01.2018 )