Досвід роботи викладача хірургії Королюка Віктора Павловича

 Тема досвіду 

Використання інформаційних та комунікаційних технологій під час вивчення хірургії 

korolyk.jpg

 

Мета вивчення досвіду

Розкрити значення інформаційних технологій для формування у студентів клінічного мислення,  розширення своїх можливостей до активної навчальної та пізнавальної діяльності, що дає можливість з цікавістю вивчати будь-які дисципліни.  

 

 

Мотивація вивченого досвіду

 

Тема з якої вивчається досвід викладача хірургії Королюка В.П. набуває великої актуальності в системі медичної освіти. Нові інформаційні технології відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.    

Застосування технологій під час викладання дисципліни підвищує якість засвоєння матеріалу та ефективність викладання.

Характеристика

Королюка Віктора Павловича 1958 р.н., викладача хірургії вищої категорії  Могилів-Подільського медичного коледжу.

Королюк Віктор Павлович викладає хірургію, як штатний викладач з 1988 року.  За роки роботи в коледжі досяг вищої кваліфікаційної категорії та звання «Викладач-методист» і «Відмінник освіти». З 1998 року очолює циклову комісію клініко-хірургічних дисциплін.

Викладач володіє глибокими науково-теоретичними та практичними знаннями, досконало володіє методикою викладання, проводить змістовну та різноманітну роботу зі студентами під час навчального процесу.

Планування, організація і проведення теоретичних та практичних занять з хірургії направлені на розширення пізнавального інтересу студентів, розширення їх  кругозору, формування професійного мислення та освоєння майбутньої професії. Викладач з успіхом використовує передові технології навчання, зокрема віддає перевагу інформаційно-комунікаційним, що стало вихідною основою для вивчення досвіду викладача.

Бере активну участь в рецензуванні документації, в роботі методичних об’єднань коледжу і регіону, активно впроваджує в життя нові форми та методи навчання, постійно знаходиться в творчому пошуку. Викладач надає практичну допомогу колегам, є наставником молодих викладачів, проводить відкриті заняття для викладачів коледжу  та регіону.

 

Директор коледжу                                   Кордон В.М.

 

Витяг з протоколу №1

засідання методради Могилів-Подільського медичного коледжу від 29 вересня 2011р.

 

 

 

Присутні: всі члени методради

Голова: Філімонова Л.М.

Секретар: Костецька В.В.

 

 

Порядок денний:

4. Затвердження плану вивчення досвіду викладача хірургії Королюка В.П. з питання «Використання інформаційних та комунікаційних технологій під час вивчення хірургії».

 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про план вивчення досвід викладача хірургії Королюка В.П. з питання «Використання інформаційних та комунікаційних технологій під час вивчення хірургії».

 

 

 

УХВАЛИЛИ: План вивчення досвіду викладача Королюка В.П. затвердити.

 

 

 

 

 

 

Голова метод ради _________ Філімонова Л.М.

Секретар ________________ Костецька В.В.

 

 

Анотація

Інформатизація навчального процесу – одне з важливих завдань сучасної освіти. Воно пов’язане з розвитком матеріально-технічної бази більшості навчальних закладів, перепідготовкою викладачів, розробкою нових методик викладання, становленням нової культури педагогічної праці.

Одним із напрямків реформування системи освіти України є перехід до особистісно-орієнтованих моделей навчання та виховання, до створення психолого-педагогічних умов, які б сприяли розвитку творчої особистості тих, хто навчається, базуючись на активних та інтерактивних методах навчання, на використанні педагогічних програмних засобів.

Викладач працює над впровадженням в начальний процес інформаційних технологій серед яких застосовує:

Ø Мультимедійні лекції-презентації

Ø Мультимедійні відео лекції для самостійного опрацювання

Ø Відеофрагменти  окремих розділів лекцій та практичних занять

Ø Відеофрагменти практичних навичок згідно алгоритмів

Ø Тестовий контроль та навчання на практичних та теоретичних заняттях

  Викладач вважає, що проведені заняття з застосуванням комп’ютерних технологій впливають на загальний інформаційний розвиток студентів та сприяють освоєнню спеціальності.    

 

З педагогічного досвіду.

 

Nec scire fas est omnia.Неможливо знати все.

   Доцільність впровадження нових комп'ютерних технологій у процес навчання зумовлюється тим, що вони є ефективним засобом закріплення засвоєного матеріалу й тим самим сприяють економії навчального часу.

Характеризуючи дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій, передусім слід звернути увагу на те, що структурована інформація, яка подається за їх допомогою, прискорює процеси сприйняття й, як наслідок, полегшує засвоєння навчального матеріалу.      Під час таких занять студенти демонструють цікавість, активне засвоєння знань та практичних навичок, що сприяє розвитку професіоналізму.

На сучасному етапі навчання виникає необхідність використання даних технічних засобів, особливо під час викладання клінічних та хірургічних дисциплін. В останні роки кількість  оперативних  втручань, цікавих випадків в хірургії зменшилась, тому наочність та ефективність проведення практичних занять знижується. Викладачі коледжу покращують наочність занять шляхом створення відеофільмів, мультимедійних презентацій, комп’ютерних програм, які успішно використовують під час проведення занять. На сьогодні з дисциплін «Хірургія» та «Медсестринство в хірургії» створені мультимедійні комплекси забезпечення занять, які включають презентації майже зі всіх тем а також відеофрагменти, відеофільми, набори тестових завдань для контролю та навчання та інше. 

 

 

                                                                      Могилів-Подільський

                                                                    медичний коледж

                                                                         Королюк Віктор Павлович

 

Анотація передового педагогічного досвіду, що вивчався

 в Могилів-Подільському медичному коледжі на  тему:

«Використання інформаційних та комунікаційних технологій

під час вивчення хірургії.»

Мета досвіду: Розкрити значення інформаційних технологій для формування у студентів клінічного мислення,  розширити свої можливості  активізації навчальної та пізнавальної діяльності, що дає можливість з цікавістю вивчати будь-які дисципліни.  

Навчальна дисципліна: «Медсестринство в хірургії»,  «Хірургія».

Анотація

Одним із напрямків реформування системи освіти України є перехід до особистісно-орієнтованих моделей навчання та виховання, до створення психолого-педагогічних умов, які б сприяли розвитку творчої особистості тих, хто навчається, базуючись на активних та інтерактивних методах навчання, на використанні педагогічних програмних засобів.

Інформатизація навчального процесу – одне з важливих завдань сучасної освіти, яке пов’язане з розвитком матеріально-технічної бази більшості навчальних закладів, перепідготовкою викладачів, розробкою нових методик викладання, становленням нової культури педагогічної праці.

Викладач працює над впровадженням в начальний процес інформаційних технологій серед яких застосовує:

Ø Мультимедійні лекції-презентації

Ø Мультимедійні відеолекції для самостійного опрацювання

Ø Відеофрагменти  окремих розділів лекцій та практичних занять

Ø Відеофрагменти практичних навичок згідно алгоритмів (відеоалгоритми)

Ø Тестовий контроль та навчання на практичних та теоретичних заняттях

Сфера використання: впровадження в навчальний процес мультимедійних технологій та поширення досвіду серед викладачів коледжу.

Переваги над традиційними технологіями: Заняття з застосуванням комп’ютерних технологій впливають на загальний інформаційний розвиток студентів та сприяють освоєнню спеціальності, урізноманітнюють навчальний процес, при якому студенти не є пасивними слухачами, які тільки "споживають" знання, дозволяють їм співпрацювати з носієм інформації, здійснювати вибір інформації, темп подання, компонувати матеріал та бути активним учасником процесу навчання.