ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представникiв з числа студентів для участі у виборах директора

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обрання представникiв з числа студентів для участі

у виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу

 

1. Загальнi  положення

1.1. Положення про обрання представникiв iз числа студентiв для участi у

виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу (далi - Коледж) розроблено вiдповiдно до Закону Украiни "Про вищу ocвіту", Методичних рекомендацiй щодо особливостей виборчоi системи та порядку обрання керiвника вищого навчального закладу, затверджених Постановою Кабiнетy Міністрів України вiд 05 грудня 2014 р. № 726 (зі змiнами), Статуту Коледжу, Положення про порядок проведення виборiв директора Могилів - Подільського медичного коледжу  та Положення про студентське самоврядування Могилів - Подільського медичного коледжу.

I.2 Це Положення визначає  механiзм та умови обрання виборних представникiв iз числа студентiв для участi у виборах директора Коледжу (далi

- виборнi представники).

1.3. Вибори представникiв студентiв для участi у виборах директора проводяться з дотриманням таких принципiв: вiдкритостi та гласностi; таємного та вiльного волевиявлення; демократичностi та добровiльноi участi у

виборах; забезпечення piвнocтi прав учасникiв виборiв.

1.4. Уci студенти денноi форми навчання Коледжу маютъ pівні права та можуть обирати та бути обраними до числа виборних представникiв.

1.5. З припиненням особою навчання в Коледжi припиняється iї право на представницькi  функцii щодо участi у виборах.

1.б. Представники обираються строком на однi вибори директора Коледжу. У разi, якщо вибори директора Коледжу визнаються такими, що не вiдбулися, виборнi представники зберiгають своi представницькi функцii до того часу, доки вибори не визнають такими, що вiдбулися, або до настання обставин, що зазначенi у п. 1.6. цього Положення.

1.7. Адмiнiстрацiя Коледжу не має права втручатися в процес делегування до числа кандидатiв у виборнi представники, а також до безпосереднього обрання виборних представникiв.

1.8. Це Положення, а також змiни i доповнення до нього набирають юридичноi сили з дати iх затвердження Конференцiєю  стyдентiв Коледжу (далi - Конференцiя).

 

 

 

2. Підготовка до проведення голосування

2.1. Виборнi представники обираються в Коледжi шляхом прямих таємних виборiв на Конференцiї  студентiв Коледжу.

2.2.Кількiсть виборних представникiв складає не менше 15 вiдсоткiв осiб,

якi мають право брати участь у виборах директора Коледжу. Квоту виборних представників встановлює Організаційний комітет з проведення виборiв директора Коледжу (далi - Органiзацiйний комітет).

2.3. Органiзацiю та пiдготовку виборiв представникiв студентiв для участi у виборах директора здiйснює Студентсъка рада Могилів - Подільського медичного коледжу ( далі - Студентська рада).

2.4. Висунення претендентiв до складу кандитатів у виборні преставники відбувається на Конференції студентів Коледжу шляхом самовисунення або за рекомендацiєю  академiчних груп, а також відповідно до рішення Студентської ради.

2.5. Конференцiю студентiв Коледжу скликає Студентська рада. Iнформацiя про дату, час i мiсце проведення Конференцiї  оприлюднюється не пiзнiше, нiж за три календарнi днi до дати їx проведення через iнформацiйнi ресурси Коледжу: дошку оголошень, веб-сайті  Коледжу тощо.

 

3. Проведення голосування

3.1. Вибори представникiв проводяться у строк, визначений наказом про органiзацiю виборiв директора.

3.2. На Конференцii обирається головуючий, секретар, який веде протокол Конференцiї, та лiчильна комiсiя.

3.3. Лiчильна комiсiя для пiдрахунку голосiв обирається в кiлькостi п'яти осiб iз числа учасникiв Конференцiї шляхом вiдкритого голосування. Голова та секретар лiчильної комісії обираються з числа iх членiв.

З.4. На Конференцiї сryдентiв Коледжу має бути присутнiм член  Органiзацiйного  комітету. Органiзацiйний комітет сприяє проведенню Конференцiї щодо виборiв представникiв шляхом надання лiчильнiй комісії:

ü списки студентів, які мають право голосувати з метою обрання представників для участі у виборах директора коледжу;

ü скріпленою печаткою Коледжу скриньки для голосування.

3.5. Кожен присутнiй на Конференцiї може пропонувати свою кандидатуру та кандидатури iнших студентiв.  Кiлькiсть кандидатiв, прiзвища яких вносяться до бюлетеня, не може бути меншою вiд квот, встановлених для виборних представникiв з числа студентiв денної форми навчання Коледжу.

З.6. Конференцiя шляхом вiдкритого голосування затверджує кiлькiсний та персональний склад осiб,  якi вносяться до бюлетеня для таємного голосування. Кiлъкiсть кандидатiв, прiзвища яких вносятъся до бюлетеня не може бути меншою встановленої  квоти виборних представникiв з числа студентiв денної форми навчання Коледжу.

3.7. Форма бюлетеня для голосування наведена у Додатку А.

3.8. На пiдставi прийнятого рiшення Конференцiї лiчильна комiсiя забезпечує виготовлення необхiдної кiлькостi бюлетенiв iз внесенням обраних кандидатур.

3.9. Бюлетенi пiдписуютъся головуючим на Конференцiї i секретарем.

3.10. Члени лiчильної комісії в присутностi учасникiв Конференцiї перевiряють вiдповiднiсть кiлькостi бюлетенiв кiлькостi учасникiв Конференцiї та цiлiснiсть печатки на скриньцi.

3.11. Члени лiчильноi комісії на ocнoвi списку студентiв, якi мають право брати участъ у голосуваннi, видають бюлетенi пiд пiдпис кожному студенту при пред'явленнi студентського квитка або iншого документа, що посвiдчує особу.

3.12. Бюлетень для голосування заповнюеться особою, яка бере участь в голосуваннi, особисто.

3.13. У бюлетенi для голосування особа, яка голосує, робить  позначку ("+") або iншу, що засвiдчує  iї волевиявлення, пiсля  чого опускає заповнений

бюлетень у скриньку.

3.14. Вибори представникiв на Конференцiї вважаються такими, що вiдбулися, у разi присутностi на них не менше 50 % вiд загальноi кiлькостi студентiв, якi мають право голосувати з метою обрання представникiв для участi у виборах директора Коледжу.

 

4. Пiдрахунок голосiв

4.1 Пiдрахунок голосiв починається одразу пiсля закiнчення голосування в присутностi учасникiв Конференцiї  i проводиться без перерви.

4.2 Пiдрахунок голосiв здiйснюється вiдкрито i гласно членами лiчильної комісії в тому ж примiщеннi, де вiдбувалося голосування. Пiсля перевiрки цiлiсностi печаток скриньки для голосування вiдкриваються лiчильною комiсiєю. При  вiдкриттi скриньки iї вміст викладається на стiл, за яким розмiщуються члени лiчильної комісії.

4.З. Лiчильна комiсiя пiдраховує  загалъну кiлькiсть виданих для голосування бюлетенiв та кiлькiсть бюлетенiв, виявлених у скриньках для голосування, пiдводить пiдсумки голосування та оформляє протокол.

4.4. Вважаються обраними кандидати у виборнi представники, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв виборцiв, якi брали участь у голосуваннi.

4.5. У випадку, коли кандидати набрали однакову кiлькiсть голосiв, що перевищує  встановлену квоту, по цих кандидатах проводиться другий тур виборiв в тому самому примiщеннi, одразу пiсля пiдрахунку голосiв.

4.6. Лiчильна комiсiя повторно виготовляє ту саму кiлькiсть бюлетенiв iз внесенням вiдповiдних кандидатур, пiсля чого проводиться процедура голосування аналогiчно попереднiй.

4.7. Бюлетень для голосування може бути визнаний недiйсним у таких випадках:

ü якщо в бюлетені зроблено позначок більше, ніж встановлено квотою;

ü якщо не зроблено жодної позначки;

ü якщо не можливо з інших причин встановити зміст виявлення.

4.9. Результати пiдрахунку голосiв вносятъся в протокол, який складається у двох примlрниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени лiчильної комісії. Протокол лiчильної комісіїi затверджується Конфренцiєю шляхом вiдкритого голосування.

4.10. Перший примiрник протоколу про результати голосування передається Органiзацiйному комітету  для складання загального списку осiб, якi мають право брати участь у виборах директора Коледжу. Другий примiрник протоколу передається Студентськiй радi Коледжу.

4.11. Вся виборча документацiя укладається в конверт, який пiдписується

вciмa членами лiчильної комісії  та передаються Органiзацiйному комітету для

подальшого їx  зберiгання у порядку, встановленому рiшенням Органiзацiйного комітету. Вказана документацiя зберiгається протягом п'яти poків.

4.12. Результати обрання представникiв iз числа студентiв, якi мають право брати участъ у виборах  директора  Коледжу, пiдлягають оприлюдненню (веб-сайт, дошки оголошень) протягом 24 годин пiсля складання протоколу про результати голосування.

 

Голова Органiзацiйного комітету                                        Філімонова Л.М.

 

Секретар Органiзацiйного комітету                                    Гнаповська О.Ж.

 

  

 

Додаток А

 до Положення

Форма бюлетеня таємного голосування для обрання представникiв з числа

студентiв для участi у виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу

 

Бюлетень

таємного голосування для обрання представникiв з числа студентiв для участi

у виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу

«___» _______________ 20__ р.

 

№ з/п

 

Прiзвище, iм'я, по

батьковi кандидата

Курс навчання,

академiчна група

 

Результати

голосування

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Прuмiтка. Для здiйснення волевиявлення у колонцi "Результати голосування"

навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуваннi, ставитъ позначку "+"

(плюс) або "-" (мінyc), що засвiдчує  iї волевиявлення.