ПОРЯДОК акредитації представників засобів масової інформації на виборах директора

ПОРЯДОК

акредитації представників засобів масової інформації

на виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу

 

1. Порядок акредитації представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ)

на виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу (далі – Коледж) розроблено відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» і Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726 (із змінами).

2. Цей порядок визначає умови організації роботи представників ЗМІ під час

проведення виборів директора Коледжу з метою забезпечення демократичності, прозорості й відкритості виборів, що проводяться шляхом таємного голосування.

3. Акредитації на виборах директора Коледжу підлягають усі без винятку представники вітчизняних і закордонних ЗМІ, в тому числі й технічний персонал телерадіокомпаній, які виявили бажання бути присутніми під час проведення виборів.

4. Для акредитації представника ЗМІ на період проведення виборів директора

Коледжу на ім’я Голови Організаційного комітету з проведення виборів директора  Коледжу (далі – Організаційний комітет) необхідно надіслати лист – заявку, на офіційному бланку ЗМІ на адресу: вул. Сагайдачного, 6,

м. Могилів - Подільський, 24000. Від одного ЗМІ на період проведення виборів директора Коледжу може бути акредитовано не більше двох представників.

5. Лист – заявка повинен містити повну назву й юридичну адресу ЗМІ, а також

прізвище, ім’я, по батькові та посаду відповідного представника ЗМІ. Лист –

заявка підписується керівником і засвідчується печаткою ЗМІ. Рішення про акредитацію (відмову в акредитації) представника ЗМІ приймається Організаційним комітетом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження листа – заявки.

6. До листа – заявки додаються належним чином завірені копії

ü документів, що підтверджують реєстрацію ЗМІ;

ü документів, що посвідчують особу представника ЗМІ (журналіста, кореспондента, технічного працівника тощо).

7. У разі неподання всіх зазначених документів, Організаційний комітет приймає рішення про відмову в акредитації представника ЗМІ, про що письмово повідомляє ЗМІ не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

8. Акредитація здійснюється Організаційним комітетом шляхом видачі представнику ЗМІ посвідчення встановленого зразка (Додаток А).

9. Для безперешкодного пронесення до приміщення Коледжу обладнання, необхідного для здійснення фото – та кінозйомки, аудіо – й відеозапису заходів виборчого процесу, представник ЗМІ зобов’язаний не пізніше, ніж за 20 годин до початку заходу подати до Організаційного комітету заявку з переліком відповідного обладнання.

10. Допуск представників ЗМІ у приміщення Коледжу відбувається за наявності

документа, що засвідчує особу, та посвідчення, виданого Організаційним комітетом. Відомості про таких представників ЗМІ заносяться до «Журналу

акредитованих представників засобів масової інформації на виборах директора Коледжу (Додаток Б).

11. Представники ЗМІ мають право:

ü бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування;

ü перебувати у приміщенні для голосування під час голосування,

ü спостерігати з будь – якої відстані за діями членів Виборчої комісії з

проведення виборів директора Коледжу (далі – Виборча комісія), у тому

числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах

директора Коледжу, і підрахунку голосів, не заважаючи членам Виборчої

комісії фізично;

ü бути присутніми на засіданнях Виборчої комісії, у тому числі при

підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, в день

голосування у приміщенні, де проводиться голосування.

12. Представник ЗМІ не має права:

ü втручатися в роботу Виборчої комісії, чинити дії, що порушують

законний хід виборчого процесу, або заважати членам Виборчої комісії

здійснювати свої повноваження;

ü заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах

директора Коледжу (у тому числі й на її прохання), бюлетень для

голосування;

ü бути присутнім або вести фото – та кінозйомку, відеозапис при заповненні особою бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

13. У разі порушення представником ЗМІ вимог пункту 12 цього Порядку Виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог пункту 12 цього Порядку Виборча комісія може позбавити представника ЗМІ права бути присутнім на своєму засіданні, у тому числі під час підрахунку бюлетенів, відкритим голосуванням більшістю голосів членів Виборчої комісії, присутніх на її засіданні.

14. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права

представника ЗМІ бути присутніми на своєму засіданні, під час проведення

голосування, підрахунку голосів, якщо він протиправно перешкоджає проведенню вказаних дій. Таке рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Виборчої комісії, присутніх на її засіданні.

15. За поданням Виборчої комісії Організаційний комітет може достроково припинити повноваження (скасувати акредитацію) представника ЗМІ у разі неодноразового (грубого) порушення ним цього Порядку. Про дострокове припинення повноважень (скасування акредитації) представника ЗМІ приймається мотивоване рішення відкритим голосуванням більшістю голосів членів Організаційного комітету, присутніх на його засіданні.

16. У разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (скасування акредитації) представника ЗМІ, Організаційний комітет письмово повідомляє про це ЗМІ не пізніше наступного робочого дня.

 

 

 

Голова Організаційного комітету                                         Філімонова Л.М.

 

Секретар Організаційного комітету                                     Гнаповська О.Ж.

 

 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               позачерговою педагогічною радою

                                                                                                               Могилів - Подільського

                                                                                                               медичного коледжу

                                                                                                               17.10.2019 року, протокол № 2

                                                                                                                Голова педагогічної ради

 

                                                                                                                _______________Кордон В.М.

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

акредитації представників засобів масової інформації

на виборах директора Могилів - Подільського медичного коледж

 

 

Додаток А до Порядку

 

Зразок посвідчення

представника засобу масової інформації на виборах директора

Могилів - Подільського медичного коледжу

 

Організаційний комітет з проведення виборів директора

Могилів - Подільського медичного коледжу

 

ПОСВІДЧЕННЯ

 

від «___ » _____________ 201__ року

 

_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові )

є представником засобу масової інформації на виборах директора

 Могилів - Подільського медичного коледжу

11 грудня 2019 року

 

від ____________________________________________________________

(назва засобу масової інформації)

 

Дійсне з пред’явленням службового посвідчення представника ЗМІ

 

        

       Голова оргкомітету                                        Філімонова Л.М.

                   М. П.

 

 

Додаток Б до Порядку

 

 

Зразок журналу

 акредитованих представників

засобів масової інформації на виборах директора

Могилів - Подільського медичного коледжу

 

 

з/п

Назва ЗМІ

Прізвище,

ініціали

представника

ЗМІ

Номер

посвідчення

Дата видачі

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

...