ПОРЯДОК організації роботи спостерігачів на виборах директора Мог. - Под. медичного коледжу

ПОРЯДОК

організації роботи спостерігачів на виборах

директора Могилів - Подільського медичного коледжу

 

1. Порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора (далі – Порядок) визначає умови організації роботи спостерігачів під час проведення

виборів директора Могилів - Подільського медичного коледжу (далі – Коледж) з метою забезпечення демократичності, прозорості й відкритості виборів, що проводяться таємним голосуванням.

2. Кандидат на посаду директора Коледжу (далі – кандидат) має право визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування.

3. У виборах директора можуть брати участь не більше трьох спостерігачів від громадських організацій.

4. Спостерігачем від кандидата на посаду директора Коледжу чи громадської організації може бути будь – яка особа, яка не є членом Організаційного комітету або виборчої комісії.

5. Повноваження спостерігачів починаються від дня їх акредитації Організаційним комітетом з проведення виборів директора Коледжу (далі –

Організаційний комітет) і припиняються після складання підсумкового протоколу про результати голосування на виборах директора Коледжу.

6. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання

освітньої та наукової діяльності, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніше, ніж за сім днів до дня голосування (дня повторного голосування) може звернутися до Організаційного комітету з клопотанням про

дозвіл мати спостерігача під час виборів директора Коледжу. До клопотання, підписаного керівником громадської організації й засвідченого печаткою організації, додаються копії Статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчені в установленому порядку.

7. Організаційний комітет приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати спостерігача або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію впродовж двох днів після отримання клопотання. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених пунктом 6 цього Порядку.

Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати спостерігачів

або про відмову в наданні такого дозволу видається (надсилається) представнику громадської організації не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення.

8. Організаційний комітет не пізніше як за три дні до дня голосування (дня повторного голосування) розміщує на офіційному веб – сайті Коледжу

перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати спостерігачів на

виборах директора Коледжу.

9. Спостерігачі від кандидата чи громадської організації акредитуються Організаційним комітетом за поданням відповідно кандидата  (Додаток А) або

керівника громадської організації (додаток Б).

10. У поданні про акредитацію спостерігача зазначаються його прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, місце проживання та адресу реєстрації, місце роботи (заняття), займану посаду, номери контактних телефонів. До подання додається заява про згоду цієї особи

бути спостерігачем від кандидата чи громадської організації (Додаток В).

11. Подання про акредитацію спостерігача за підписом кандидата або керівника громадської організації, що засвідчується печаткою громадської організації, вноситься до Організаційного комітету не пізніше, ніж за три дні до дня голосування (дня повторного голосування). Рішення про акредитацію спостерігача або про відмову в акредитації приймається Організаційним комітетом у дводенний строк з дня внесення документів, зазначених у пункті 10

цього Порядку.

12. Підставою для відмови в акредитації спостерігача може бути лиш порушення пунктів 4, 6, 10 і 11 цього Порядку.

13. Організаційний комітет видає спостерігачам посвідчення (Додаток Г).

14. Спостерігач має право:

ü перебувати у приміщенні для голосування під час голосування,

спостерігати з будь – якої відстані за діями членів виборчої комісії (далі

Виборча комісія), у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які

беруть участь у виборах директора, і підрахунку голосів, не заважаючи

членам Виборчої комісії фізично;

ü здійснювати фото – та кінозйомку, аудіо – та відеозапис, не порушуючи

при цьому таємниці голосування;

ü бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;

ü бути присутнім на засіданнях Виборчої комісії, у тому числі під час

підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування;

ü звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення

порушень у разі їх виявлення;

ü складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та не

менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення,

з зазначенням їхніх прізвищ, імен по батькові, місць проживання й

адрес реєстрації, та подавати його до Виборчої комісії;

ü вживати необхідних заходів у межах чинного законодавства щодо

припинення протиправних дій під час голосування й підрахунку

          голосів у приміщенні для голосування;

ü вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за

кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними;

ü отримувати копії протоколів про результати голосування.

15. Спостерігач не має права:

ü втручатися в роботу Виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід

виборчого процесу або заважають членам Виборчої комісії

здійснювати свої повноваження;

ü заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах

директора Коледжу (у тому числі й на її прохання), бюлетень для

голосування;

ü бути присутнім під час заповнення особою бюлетеня у кабіні для

таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю

голосування.

16. Виборча комісія може достроково припинити повноваження спостерігача у разі порушення ним вимог пункту 15 цього Порядку.

17. Кандидат або керівник громадської організації має право відкликати спостерігача, звернувшись з письмовою заявою (Додатки Д, Е) до Організаційного комітету про припинення його повноважень, і подати документи для акредитації спостерігачем іншої особи у встановленому порядку.

18. Спостерігач від кандидата чи громадської організації має право у будь–який час звернутися до Організаційного комітету із заявою про складання своїх повноважень (Додаток Є). На підставі такої заяви Організаційний комітет приймає рішення про скасування акредитації спостерігача. Копія рішення передається кандидату чи керівнику громадської організації.

 

 

Голова Організаційного комітету                                          Філімонова Л.М.

 

Секретар Організаційного комітету                                      Гнаповська О.Ж.

 

 

  

 

 

 

Додаток А до Порядку

 

Зразок подання про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду

директора Могилів - Подільського медичного коледжу

 

                                                                Організаційному комітету з проведення

виборів директора Могилів - Подільського

                                                                медичного коледжу

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата на

                                                                 посаду директора

                                                                Місце проживання і адреса реєстрації

                                                                Контактний телефон

 

 

ПОДАННЯ

 

про акредитацію спостерігачів

 

прошу  зареєструвати спостерігачами від

____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду директора)

        на виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу

                                     11 грудня 2019 року таких осіб:

 

з/п

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

Дата

народження

 

Місце

проживання й

адреса

реєстрації

 

Місце

роботи,

посада

 

Контактний

телефон

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

До подання додаються заяви осіб про згоду бути спостерігачем від

____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду директора)

 

Кандидат на посаду директора       (Підпис)           (Ініціали та прізвище)

 

 

Додаток Б до Порядку

 

Зразок подання про акредитацію спостерігачів від громадської організації

                                                             

                                                                Організаційному комітету з проведення

виборів директора Могилів - Подільського

                                                                медичного коледжу

                                                                Назва громадської організації

                                                               Місцезнаходження громадської організації

                                                               Контактний телефон

 

ПОДАННЯ

                                           про акредитацію спостерігачів

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про

Організаційний комітет з проведення виборів директора

Могилів - Подільського медичного коледжу прошу  зареєструвати спостерігачами від

____________________________________________________________________

(Назва громадської організації)

на виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу

                                       11 грудня  2019 року таких осіб:

____________________________________________________________________

(Громадської організації)

з/п

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

Дата

народження

 

Місце

проживання й

адреса

реєстрації

 

Місце

роботи,

посада

 

Контактний

телефон

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

До подання додаються заяви осіб про згоду бути спостерігачем від

____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду директора)

 

Кандидат на посаду директора       (Підпис)           (Ініціали та прізвище)

 

 

 

 

Додаток В до Порядку

 

 

 

 

Зразок заяви про згоду бути спостерігачем

 

Заява

Я,_______________________________________________, даю згоду бути

(Прізвище,ім’я, по батькові)

спостерігачем від

____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду директора /Назва громадської організації)

на виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу

                                       11 грудня  2019 року

 

Ксерокопії першої та другої сторінки паспорта громадянина України на

___ аркушах додаю.

 

«____ » __________201__р. _____________ __________________________

Підпис ініціали та прізвище

 

  

Додаток Г до Порядку

 

 

 

Зразок посвідчення спостерігача

на виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу

 

Організаційний комітет з проведення виборів директора

Могилів - Подільського медичного коледжу

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ №

____________________________________________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові

є спостерігачем на виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу 11 грудня  2019 року

____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я по батькові кандидата на посаду директора /Назва громадської організації )

 

Дійсне з пред‘явленням документа, що засвідчує особу.

 

 

Голова організаційного комітету                                          Філімонова Л.М.

                            М.П.

 

  

 

Додаток Д до Порядку

 

 

Зразок заяви про відкликання спостерігача від кандидата на посаду директора

                                                          Організаційному комітету з проведення виборів  

                                директора Могилів - Подільського 

      медичного коледжу

                                                       Прізвище, ім’я, по батькові кандидата на

                                                       посаду директора

                                                      Місце проживання і адреса реєстрації

                                                      Контактний телефон

 

Заява

Я, _________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду директора)

прошу припинити повноваження спостерігача

___________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові спостерігача)

від

____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду директора)

 

            на виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу

11 грудня  2019 року

 

«____»___________ 201__р _____________ _____________________

 

                                                       (підпис)          ( ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е до Порядку

 

Зразок заяви про відкликання спостерігача від громадської організації

                                                            Організаційному комітету з проведення

                                                            виборів директора

                                                       Могилів - Подільського медичного коледжу

                                                            Назва громадської організації

                                                           Місцезнаходження громадської організації

                                                           Контактний телефон

 

 

Заява

 

Я, _________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові керівника громадської організації)

 

прошу припинити повноваження спостерігача

___________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові спостерігача)

від

____________________________________________________________________

(назва громадської організації)

 

на виборах директора Могилів - Подільського медичного коледжу

11 грудня  2019 року

 

Найменування посади керівника

Громадської організації _____________ _____________________

                                                    (підпис)           ( ініціали та прізвище)

 

«____»___________ 201__р