ПОЛОЖЕННЯ про організаційний комітет з проведення виборів

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний комітет з проведення  виборів

1. Загальні положення

1.1. Організаційний комітет з проведення виборів директора

Могилів - Подільського медичного коледжу (далі – Організаційний комітет) утворюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 р. № 726 (зі змінами) і Положення про порядок проведення виборів директора Могилів - Подільського медичного коледжу (далі – Коледж).

2. Формування складу Організаційного комітету

2.1. Організаційний комітет формується з педагогічних працівників,

працівників інших категорій та студентів Коледжу. Кількісний і персональний

склад Організаційного комітету затверджується наказом директора Коледжу.

2.2. Членом Організаційного комітету не може бути особа, яка балотується

на посаду директора Коледжу, а також особи, які є членами виборчої комісії.

2.3. Організаційний комітет на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

2.4. Організаційний комітет набуває своїх повноважень з моменту видання наказу директора Коледжу «Про організацію виборів директора».

Повноваження членів Організаційного комітету припиняються після завершення процедури проведення виборів директора Коледжу та призначення

його на посаду в порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

Члени Організаційного комітету здійснюють свої повноваження на

громадських засадах.

2.5. Директор Коледжу зобов’язаний створити належні умови для роботи

Організаційного комітету, надавати інформацію та документи, необхідні для

виконання покладених на нього завдань, а також надати Організаційному

комітетові окремі придатні для роботи приміщення, забезпечити наявність у

таких приміщеннях необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо.

3. Завдання і повноваження організаційного комітету

3.1. Основним завданням Організаційного комітету є підготовка та проведення виборів директора Коледжу, забезпечення їх демократичності, прозорості й відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, забезпечення прав учасників виборів.

3.2. Організаційний комітет у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого

навчального закладу, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України

від 05 грудня 2014 р. № 726 (зі змінами), цим Положенням та іншими актами,

прийнятими або затвердженими в установленому порядку.

3.3. На етапі підготовки виборів директора Коледжу Організаційний

комітет:

– визначає співвідношення педагогічних працівників, інших штатних працівників, а також представників із числа студентів, згідно зі статтею

42 Закону України «Про вищу освіту»;

–  визначає й доводить Виборчий комісії з проведення виборів директора Могилів - Подільського медичного коледжу (далі – Виборча комісія) квоти представництва штатних працівників, які не належать до педагогічних працівників (до 10 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах), а також виборних представників з числа студентів (не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах) для організації прямих таємних виборів з метою обрання представників для участі у виборах директора Коледжу;

–    формує та передає Виборчій комісії не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів директора Коледжу списки осіб, які мають право брати участь у виборах директора Коледжу (далі – виборці);

–     оперативно оприлюднює інформацію про хід підготовки виборів (веб-

сайт, дошка оголошень, інформаційний стенд тощо);

–  невідкладно доводить до відома Виборчої комісії інформацію про надходження письмових заяв від претендентів на посаду директора Коледжу щодо зняття своєї кандидатури з виборів;

–     визначає порядок організації роботи спостерігачів і проводить їхню

акредитацію;

–     забезпечує разом із керівниками відповідних структурних підрозділів

Коледжу проведення таємних виборів осіб, які мають право брати участь у виборах директора Коледжу із категорії працівників, які не є педагогічними працівниками, а також виборних представників із числа студентів для участі у виборах директора, відповідно до встановленої  квоти;

–    забезпечує Виборчу комісію прозорою скринькою для голосування, сейфом (металевою шафою), обладнує кабіни для голосування та місця для роботи членів Виборчої комісії.

3.4. Організаційний комітет розробляє та подає на затвердження Педагогічної ради Коледжу:

–    проект Положення про порядок проведення виборів директора Коледжу;

–    проект Положення про Організаційний комітет із проведення виборів

директора Коледжу;

–   проект Положення про Виборчу комісію з проведення виборів директора

Коледжу;

–    проект Положення про порядок обрання представників із числа штатних

працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах

директора Коледжу;

–   проект Положення про порядок обрання представників з числа студентів

для участі у виборах директора Коледжу;

–   проект Порядку організації роботи офіційних спостерігачів на виборах

директора Коледжу;

–    проект Порядку акредитації представників засобів масової інформації на

виборах директора.

3.5.  На етапі проведення виборів директора Коледжу Організаційний

комітет:

–   отримує від Виборчої комісії два примірники протоколу про результати

голосування. Перший примірник передає до Вінницької обласної Ради, другий зберігається в Коледжі;

–   отримує від Виборчої комісії усі заяви та скарги, подані кандидатами на

посаду директора Коледжу, спостерігачами, а також рішення, прийняті за

результатами їх розгляду;

–   протягом доби після складання протоколу про результати голосування

оприлюднює результати виборів;

– приймає рішення про проведення другого туру виборів через сім календарних днів після проведення першого туру виборів, якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів виборців;

–   передає в установленому порядку до архіву Коледжу всю документацію,

пов’язану з проведенням виборів директора Коледжу, яка зберігається там протягом п’яти років.

4. Організація роботи Організаційного комітету

4.1. Основною формою роботи Організаційного комітету є засідання, які

проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймається

головою Організаційного комітету або більшістю членів Організаційного комітету.

4.2. Члени Організаційного комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. Делегування членами Організаційного комітету своїх повноважень іншим особам не допускається.

4.3. Організаційний комітет розглядає на своєму засіданні звернення

учасників виборчого процесу (заяви, пропозиції, скарги, клопотання) з питань,

які віднесені до його компетенції. Такі звернення підлягають обов’язковій

реєстрації секретарем у день їх подання і мають бути розглянуті Організаційним комітетом у десятиденний строк.

4.4. Організаційний комітет має право викликати на засідання з питань

організації й проведення виборів осіб, до повноважень яких входить вирішення

питань із забезпечення виборів, і давати їм відповідні доручення.

4.5. Засідання проводяться головою Організаційного комітету або, за його

дорученням, заступником голови.

4.6. Засідання Організаційного комітету вважається правомочним, якщо на

ньому присутні не менше двох третин осіб, які входять до його складу.

4.7. Рішення Організаційного комітету приймаються більшістю голосів від

кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують

голова та секретар Організаційного комітету.

4.8. Організаційно – технічне забезпечення засідань Організаційного

комітету, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань

здійснює секретар Організаційного комітету.

 

 

Голова Організаційного комітету                                    Філімонова Л.М.

 

Секретар Організаційного комітету                                Гнаповська О.Ж.