ПОЛОЖЕННЯ про студентську професійну спілку Могилів-Подільського медичного коледжу

ПОЛОЖЕННЯ
про студентську професійну спілку
Могилів-Подільського медичного коледжуІ. Загальна частина

1.1 Положення розроблено відповідно до законодавства України і є документом, який визначає діяльність професійної спілки студентів Могилів-Подільського медичного коледжу.

1.2 Студентська профспілка (надалі – СП-спілка) є органом студентського самоврядування, добровільним об'єднанням студентів, утвореним з метою сприяння розвитку студентської молоді України у сферах освіти, соціального становлення, налагодження конструктивної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування інших навчальних закладів України.

1.3 СП-спілка у своїй діяльності керується Конституцією України і законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, статутом Могилів-Подільського медколеджу та цим Положенням.

1.4 Будь-які обмеження прав студента коледжу на участь у студентському самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, за мовними чи іншими ознаками забороняються.

1.5 СП-спілка є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських об'єднань.

ІІ. Основні принципи, мета і завдання СП-спілки

2.1 Студентське самоврядування в коледжі здійснюється за принципами:
добровільності;
рівноправності усіх її членів;
законності;
гласності;
колегіальності;
поєднання місцевих і державних інтересів;
виборності;
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України та цим Положенням.

2.2 Метою діяльності СП-спілки є представництво та захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентів.

2.3 Головними завданнями СП-спілки є:
- участь у створенні сприятливих умов для активного залучення студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, їх соціальної адаптації і наукової активності;
- формування громадянської позиції, патріотизму, поваги до Конституції та законів України, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;
- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
- популяризація серед студентів інформації про цілі та мету діяльності СП-спілки;
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;
- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

2.4 СП-спілка зобов'язана:
- інформувати студентство про свою діяльність у формах, що не заборонені законодавством;
- виконувати інші, прийняті нею зобов'язання, що не суперечать статуту коледжу та чинному законодавству України.

ІІІ. Система роботи СП-спілки

3.1 Система студентського самоврядування включає:
Конференцію – студентські загальні збори;
студентську професійну раду (далі - Рада);
голову СП-спілки;
виконавчі органи Ради.

3.2 Конференція є формою безпосередньої участі студентів коледжу у вирішенні питань місцевого значення.

3.3 Рішення Конференції враховуються керівництвом коледжу.

3.4 Виключні повноваження Конференції:
- затвердження Положення про СП-спілку, внесення змін і доповнень до нього;
- обрання голови СП-спілки, звільнення голови СП-спілки у разі його звернення з особистою заявою до СП-спілки про складення ним повноважень голови або якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень;
- затвердження терміном на 1 рік персонального складу Ради шляхом відкритого голосування;
- затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності Ради та її виконавчих органів, повноваження та порядок обрання;
- оцінка роботи та результатів діяльності Ради;
- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Ради, якщо Рада прийняла рішення з порушенням Конституції України та законів прав і свобод громадян; якщо Рада не вирішує питань, віднесених до її відання;
- затвердження програм та планів діяльності СП-спілки;
- визначення основних напрямків діяльності та розвитку СП-спілки;
- прийняття рішення про ліквідацію СП-спілки;
- вирішення будь-яких інших питань, що випливають з мети та завдань діяльності СП-спілки;
- дострокове припинення повноваження органів та посадових осіб Ради, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи студентів, не забезпечують здійснення наданих їм повноважень.

3.5 Рада є органом студентського самоврядування, що представляє СП-спілку та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження студентського самоврядування, визначені Конституцією і законами України та цим Положенням.

3.6 На пленарних засідання Ради вирішуються такі питання:
- затвердження плану роботи Ради та заслуховування звіту про його виконання;
- утворення і ліквідація постійних та інших комісій Ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
- заслуховування звіту голови СП-спілки про діяльність Ради;
- прийняття рішення про недовіру голові СП-спілки;
- заслуховування звітів комісій Ради;
- прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень члена Ради;
- затвердження статуту коледжу.

3.7 Виконавчі органи Ради є її виконавчі комісії та інші створювані Радою виконавчі органи, які є підконтрольними та підзвітними Раді.

3.8 Постійні виконавчі комісії Ради включають:
- навчальна комісія;
- побутова комісія;
- культурно-масова комісія;
- спортивно-масова комісія.

3.9 Обов’язки навчальної комісії:
- присутність на кожному засіданні старостату;
- співпраця з заввідділеннями коледжу;
- редакція статей про успішність студентів в газеті коледжу;
- подання звіту Раді про роботу для покращення умов навчання студентів;
- облік студентів, які за законом потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;
- подання звітів журі конкурсу “Краща група коледжу” про нарахування якісного показника груп та студентів, пропуски, догани та подяки за наказом;
- подання звітів журі конкурсу “Краща група коледжу” про здачу підручників групами та окремими студентами.

3.10 Обов’язки побутової комісії:
- забезпечення охорони пам’яток історії та культури на території коледжу, збереження та використання культурного надбання;
- проведення організації ремонтних робіт в коледжі та гуртожитку;
- організація суботників;
- подання звітів Раді про роботу побутової комісії;
- співпраця з побутовими комісіями всіх груп;
- подання звітів журі конкурсу “Краща група коледжу” про екскурсії студентів.

3.11 Обов’язки культурно-масової комісії:
- сприяння розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій;
- сприяння роботі творчих спілок, гуртків, клубів за інтересами, інших організацій;
- статистичне опитування студентів щодо відпочинку в надурочний час;
- співпраця з керівником клубу “Контакт” та керівниками гуртків;
- сприяння підготовки груп до конкурсів;
- участь в організації і проведенні “Днів здоров’я”;
- співпраця з культурно-масовою комісією всіх груп;
- подання звітів журі конкурсу “Краща група коледжу” про участь груп в конкурсах і їх переможців;
- подання звітів Раді про роботу культурно-масової комісії.

3.12 Обов’язки спортивно-масової комісії:
- створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
- співпраця з викладачами фізвиховання коледжу;
- участь в організації спортивно-масових заходів;
- сприяння підготовки груп до змагань конкурсів;
- участь в організації і проведенні “Днів здоров’я”;
- співпраця з спортивно-масовими комісіями всіх груп;
- подання звітів Раді про роботу спортивно-масової комісії;
- подання звітів журі конкурсу “Краща група коледжу” про участь змаганнях і їх переможців.

3.13 Виконавчі органи Ради розглядають клопотання членів СП-спілки, дирекції коледжу, і вносять подання про нагородження студентів іменними стипендіями, цінними подарунками та іншими відзнаками.

3.14 Голова СП-спілки є головною посадовою особою СП-спілки коледжу, яка обирається СП-спілкою шляхом відкритого голосування строком на чотири роки і здійснює свої повноваження на постійній основі. Голова СП-спілки очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.

3.15 Член Ради – профорг групи
- обирається групою шляхом відкритого голосування строком на 1 рік;
- представляє інтереси всієї СП-спілки, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед групою, яку він представляє, Радою та її органами, виконує їх доручення;
- повинен входити до складу однієї з постійних комісій Ради;
- зобов'язаний брати участь у роботі Ради, засідань постійної та інших комісій Ради, до складу яких його обрано;
- у разі пропуску протягом року більше половини пле¬нарних засідань Ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень Ради та її органів, Рада може звернутися до СП-спілки з пропозицією про звільнення такого профорга;
- пропозиції і зауваження, висловлені профоргом на засіданні Ради, розглядаються Радою чи за її дорученням постійними комісіями Ради, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою.

3.16 Матеріальна і фінансова основа СП-спілки.
- бюджет СП-спілки оснований на добровільних внесках студентів коледжу та спонсорській допомозі;
- Рада самостійно розробляє, затверджує і виконує відповідні бюджети згідно з цим Положенням та законом про бюджетну систему;
- Рада самостійно визначає напрями використання коштів власного бюджету відповідно до закону;
- втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання бюджету СП-спілки не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.