СтудРада

ПОЛОЖЕННЯ

 про студентське самоврядування

у Могилів-Подільському медичному коледжі

                                               

 

1. Загальні положення
1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Могилів-Подільському медичному коледжі.
1.2. Студентське самоврядування у Могилів-Подільському медичному коледжі є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.
1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються у медичному коледжі. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.
1.4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування коледжу.
1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування коледжу керуються Законом України «Про вищу освіту» (ст. 40), рішеннями обласного департаменту освіти і науки та обласного департаменту охорони здоров’я, Статутом коледжу і даним Положенням про студентське самоврядування.
1.7. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається даним Положенням про студентське самоврядування у Могилів-Подільському медичному коледжі й узгоджується з дирекцією коледжу.
1.8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.
1.9. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.
1.10. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
1.11. Дирекція коледжу зобов’язана створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського  самоврядування.
1.12. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів коледжу та його структурних підрозділів.
2. Мета і завдання органів студентського самоврядування
2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.
2.2.         Органи студентського самоврядування:
•        беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому   Законом України «Про вищу освіту» та Статутом коледжу
•        беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
•        проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
•        беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
•        захищають права  та інтереси студентів, які навчаються у коледжі;
•        делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
•        беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитку;
•        вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
•        вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів.
 
За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про:
•        відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;
•        переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
•        переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
•        призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;
•        поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
•        затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;
•        діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
 
3.     Структура й організація роботи органів студентського самоврядування
3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, коледжу. 
3.2. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів коледжу.
3.3. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.
3.4.         З припиненням особою навчання у коледжі
припиняється її участь в органі студентського самоврядування.  
3.5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, які:
•        ухвалюють положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
•        заслуховують звіти представницьких, виконавчих органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
•        спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції коледжу);
•        не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;
•        розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.
 
3.3. Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня:
•        організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;
•        представляє інтереси студентської громади;
•        може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій   коледжу;
•        делегує свої повноваження заступнику;
•        забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів;
•        ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;
•        має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів  студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
•        має інші права й обов’язки, передбачені даним Положенням про студентське самоврядування.
3.4. Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.
3.5. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.
3.6. При виконавчому органі студентського самоврядування можуть створюватися сектори (комісії) відповідно до напряму роботи.
3.7. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.
3.8. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.
3.9. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями обласного департаменту освіти і науки та обласного департаменту охорони здоров’я, Статутом коледжу .
3.10. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.
3.11. Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою організацією студентів та дирекцією коледжу може укладатись угода про співробітництво.
4. Права й обов'язки органів студентського самоврядування
4.1. Органи студентського самоврядування мають право:
•        отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
•        звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
•        вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
•        делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.
4.2.         Органи студентського самоврядування зобов’язані:
•        забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню  студентами своїх обов’язків;
•        порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;
•        звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;
•        сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
•        координувати свою діяльність у вищому навчальному закладі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;
•        узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на  засіданнях колегіальних та робочих органів коледжу.
 
 
5.1. Адміністрація вищого навчального закладу має право:
•        отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
•        скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту коледжу та даного Положення про органи студентського самоврядування;
•        брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).
5.2.         Адміністрація коледжу зобов’язана:
•        створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;
•        інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів коледжу;
•        надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у коледжі.
6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування
6.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.
6.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією коледжу.
Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу коледжу та держави.
 
Дане Положення про студентське самоврядування у Могилів-Подільському медичному коледжі розроблено на основі примірного Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №1010 від 15 листопада 2007 року.
5. Права й обов'язки адміністрації вищого навчального закладу
щодо взаємодії з органами студентського самоврядування